Poeme : Et Les Nuages Passent

Et Les Nuages Passent

Les nuages,
Alors que j’errais
Dans un sentier de misère
Pensant à ma peine qui dure
À la peur de vieillir
Au mal de vivre
Pensant à mes frères disparus
J’ai rencontré une petite fille
Assise sur une pierre
Elle rêvait je crois…
Que fais tu là toute seule
Au milieu de nulle part ? Lui dis je
Elle était vraiment jolie
Le visage sans soucis
Là où ailleurs dit elle
Le ciel m’accompagne toujours
Il suffit de lever la tête
Et je m’amuse avec les nuages
Donc, je ne suis ni seule et ni perdue
Et toi, tu fais quoi ?
Tu réfléchis, tu réfléchis insiste t’elle
Parce que toi, tu es grande
Et tu as des soucis
Je le sais, je le sais

Serais je coupable d’avoir grandie ?
Encore elle m’observe… .
Je ne vois que ses pieds
Je n’ai pas le temps de m’asseoir
J’ai hâte qu’elle en finisse
Qu’elle me dise ma sentence
Il fait froid
Elle n’a pas froid
Soudain, elle me regarde attristée
Je le sais, je suis intimidée
Je ne peux lever les yeux vers elle
Je n’ai pas peur de grandir moi ! Surenchéri t’ elle
Il suffit juste de regarder le ciel
C’est beaucoup plus grand
Et jamais ça ne s’arrête !
As tu donc si peur du bonheur ?
Car ta croyance t’oblige cette violence
Nous sommes là, comme c’est bien !
Regarde donc avec moi les nuages
Si éphémères, ils t’envieront
Car je te le repète
Nous sommes là, comme c’est bien !
Et les nuages ! eux aussi, ils sont déjà partis…
Ne crois pas que ces nuages soient magiques
Comme les tiens,
Ils ne reviendront pas.
Mais la vie n’est t’elle pas fantastique ?
Car enfin, aussi le ciel est bleu
Et nous sommes là, c’est bien !
Soudain ma nuque est douloureuse
Je n’avais pas songé à tout ça
Aurais je toujours les yeux sur terre ?
J’ai envie de m’asseoir
Je ne sais plus combien de temps
J’ai regardé le ciel
Peu importe ! C’était si beau !
Mais de ce jour, je n’ai plus eu froid…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Et Les Nuages Passent

  les=nu=a=ges 4
  a=lors=que=jer=rais 5
  dans=un=sen=tier=de=mi=sè=re 8
  pen=sant=à=ma=pei=ne=qui=dure 8
  à=la=peur=de=vieil=lir 6
  au=mal=de=vi=vre 5
  pen=sant=à=mes=frères=dis=pa=rus 8
  jai=ren=con=tré=une=pe=ti=te=fille 9
  as=si=se=sur=u=ne=pier=re 8
  el=le=rê=vait=je=crois 6
  que=fais=tu=là=tou=te=seu=le 8
  au=mi=lieu=de=nul=le=part=lui=dis=je 10
  el=le=é=tait=vrai=ment=jo=lie 8
  le=vi=sa=ge=sans=sou=cis 7
  là=où=ail=leurs=dit=elle 6
  le=ciel=mac=com=pa=gne=tou=jours 8
  il=suf=fit=de=le=ver=la=tête 8
  et=je=ma=muse=a=vec=les=nuages 8
  donc=je=ne=suis=ni=seuleet=ni=per=due 9
  et=toi=tu=fais=quoi 5
  tu=ré=flé=chis=tu=ré=flé=chis=in=siste=telle 11
  par=ce=que=toi=tu=es=gran=de 8
  et=tu=as=des=sou=cis 6
  je=le=sais=je=le=sais 6

  se=rais=je=cou=pable=da=voir=gran=die 9
  en=co=re=el=le=mob=ser=ve 8
  je=ne=vois=que=ses=pieds 6
  je=nai=pas=le=temps=de=mas=seoir 8
  jai=hâ=te=quel=le=en=fi=nisse 8
  quel=le=me=di=se=ma=sen=tence 8
  il=fait=froid 3
  el=le=na=pas=froid 5
  sou=dain=el=le=me=re=gar=deat=tris=tée 10
  je=le=sais=je=suis=in=ti=mi=dée 9
  je=ne=peux=le=ver=les=yeux=vers=elle 9
  je=nai=pas=peur=de=gran=dir=moi=suren=ché=ri=telle 12
  il=suf=fit=jus=te=de=re=gar=der=le=ciel 11
  cest=beau=coup=plus=grand 5
  et=ja=mais=ça=ne=sar=rê=te 8
  as=tu=donc=si=peur=du=bon=heur 8
  car=ta=croyance=to=blige=cet=te=vio=lence 9
  nous=som=mes=là=com=me=cest=bien 8
  re=gar=de=donc=a=vec=moi=les=nuages 9
  si=é=phé=mères=ils=ten=vie=ront 8
  car=je=te=le=re=pè=te 7
  nous=som=mes=là=com=me=cest=bien 8
  et=les=nu=ages=eux=aus=si=ils=sont=dé=jà=par=tis 13
  ne=crois=pas=que=ces=nu=ages=soient=ma=giques 10
  com=me=les=tiens 4
  ils=ne=re=vien=dront=pas 6
  mais=la=vie=nest=tel=le=pas=fan=tas=ti=que 11
  car=en=fin=aus=si=le=ciel=est=bleu 9
  et=nous=som=mes=là=cest=bien 7
  sou=dain=ma=nu=queest=dou=lou=reuse 8
  je=na=vais=pas=son=gé=à=tout=ça 9
  au=rais=je=tou=jours=les=yeux=sur=terre 9
  jai=en=vie=de=mas=seoir 6
  je=ne=sais=plus=com=bien=de=temps 8
  jai=re=gar=dé=le=ciel 6
  peu=im=por=te=cé=tait=si=beau 8
  mais=de=ce=jour=je=nai=plus=eu=froid 9
 • Phonétique : Et Les Nuages Passent

  lε nɥaʒə,
  alɔʁ kə ʒeʁε
  dɑ̃z- œ̃ sɑ̃tje də mizεʁə
  pɑ̃sɑ̃ a ma pεnə ki dyʁə
  a la pœʁ də vjεjiʁ
  o mal də vivʁə
  pɑ̃sɑ̃ a mε fʁεʁə dispaʁys
  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ynə pətitə fijə
  asizə syʁ ynə pjeʁə
  εllə ʁεvε ʒə kʁwa…
  kə fε ty la tutə sələ
  o miljø də nylə paʁ ? lɥi di ʒə
  εllə etε vʁεmɑ̃ ʒɔli
  lə vizaʒə sɑ̃ susi
  la u ajœʁ di εllə
  lə sjεl makɔ̃paɲə tuʒuʁ
  il syfi də ləve la tεtə
  e ʒə mamyzə avεk lε nɥaʒə
  dɔ̃k, ʒə nə sɥi ni sələ e ni pεʁdɥ
  e twa, ty fε kwa ?
  ty ʁefleʃi, ty ʁefleʃiz- ɛ̃sistə tεllə
  paʁsə kə twa, ty ε ɡʁɑ̃də
  e ty a dε susi
  ʒə lə sε, ʒə lə sε

  səʁε ʒə kupablə davwaʁ ɡʁɑ̃di ?
  ɑ̃kɔʁə εllə mɔpsεʁvə…
  ʒə nə vwa kə sε pje
  ʒə nε pa lə tɑ̃ də masəwaʁ
  ʒε atə kεllə ɑ̃ finisə
  kεllə mə dizə ma sɑ̃tɑ̃sə
  il fε fʁwa
  εllə na pa fʁwa
  sudɛ̃, εllə mə ʁəɡaʁdə atʁiste
  ʒə lə sε, ʒə sɥiz- ɛ̃timide
  ʒə nə pø ləve lεz- iø vεʁz- εllə
  ʒə nε pa pœʁ də ɡʁɑ̃diʁ mwa ! syʁɑ̃ʃeʁi tεllə
  il syfi ʒystə də ʁəɡaʁde lə sjεl
  sε boku plys ɡʁɑ̃
  e ʒamε sa nə saʁεtə !
  a ty dɔ̃k si pœʁ dy bɔnœʁ ?
  kaʁ ta kʁwajɑ̃sə tɔbliʒə sεtə vjɔlɑ̃sə
  nu sɔmə la, kɔmə sε bjɛ̃ !
  ʁəɡaʁdə dɔ̃k avεk mwa lε nɥaʒə
  si efemεʁə, il tɑ̃vjəʁɔ̃
  kaʁ ʒə tə lə ʁəpεtə
  nu sɔmə la, kɔmə sε bjɛ̃ !
  e lε nɥaʒə ! øz- osi, il sɔ̃ deʒa paʁti…
  nə kʁwa pa kə sε nɥaʒə swae maʒik
  kɔmə lε tjɛ̃,
  il nə ʁəvjɛ̃dʁɔ̃ pa.
  mε la vi nε tεllə pa fɑ̃tastikə ?
  kaʁ ɑ̃fɛ̃, osi lə sjεl ε blø
  e nu sɔmə la, sε bjɛ̃ !
  sudɛ̃ ma nykə ε duluʁøzə
  ʒə navε pa sɔ̃ʒe a tu sa
  oʁε ʒə tuʒuʁ lεz- iø syʁ teʁə ?
  ʒε ɑ̃vi də masəwaʁ
  ʒə nə sε plys kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃
  ʒε ʁəɡaʁde lə sjεl
  pø ɛ̃pɔʁtə ! setε si bo !
  mε də sə ʒuʁ, ʒə nε plysz- y fʁwa…
 • Syllabes Phonétique : Et Les Nuages Passent

  lε=nɥ=a=ʒə 4
  a=lɔʁ=kə=ʒe=ʁε 5
  dɑ̃=zœ̃=sɑ̃=tje=də=mi=zε=ʁə 8
  pɑ̃=sɑ̃=a=ma=pε=nə=ki=dyʁə 8
  a=la=pœ=ʁə=də=vj=ε=jiʁ 8
  o=mal=də=vi=vʁə 5
  pɑ̃=sɑ̃=a=mε=fʁεʁə=dis=pa=ʁys 8
  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=ynə=pə=ti=tə=fijə 9
  a=si=zə=syʁ=y=nə=pje=ʁə 8
  εl=lə=ʁε=vε=ʒə=kʁwa 6
  kə=fε=ty=la=tu=tə=sə=lə 8
  o=mi=ljødə=ny=lə=paʁ=lɥi=diʒə 8
  εl=lə=e=tε=vʁε=mɑ̃=ʒɔ=li 8
  lə=vi=za=ʒə=sɑ̃=su=si 7
  la=u=a=jœ=ʁə=di=εl=lə 8
  lə=sjεl=ma=kɔ̃=pa=ɲə=tu=ʒuʁ 8
  il=sy=fi=də=lə=ve=la=tεtə 8
  e=ʒə=ma=myzəa=vεk=lε=nɥ=aʒə 8
  dɔ̃k=ʒə=nə=sɥi=nisə=ləe=ni=pεʁdɥ 8
  e=twa=ty=fε=kwa 5
  ty=ʁe=fle=ʃi=ty=ʁe=fle=ʃi=zɛ̃=sistə=tεllə 11
  paʁ=sə=kə=twa=ty=ε=ɡʁɑ̃=də 8
  e=ty=a=dε=su=si 6
  ʒə=lə=sε=ʒə=lə=sε 6

  sə=ʁεʒə=ku=pa=blə=da=vwaʁ=ɡʁɑ̃=di 9
  ɑ̃=kɔ=ʁə=εl=lə=mɔp=sεʁ=və 8
  ʒə=nə=vwa=kə=sε=pj=e 7
  ʒə=nε=palə=tɑ̃=də=ma=sə=waʁ 8
  ʒε=a=tə=kεl=lə=ɑ̃=fi=nisə 8
  kεl=lə=mə=di=zə=ma=sɑ̃=tɑ̃sə 8
  il=fε=fʁwa 3
  εl=lə=na=pa=fʁwa 5
  su=dɛ̃=εl=lə=mə=ʁə=ɡaʁdəa=tʁis=te 9
  ʒə=lə=sε=ʒə=sɥi=zɛ̃=ti=mi=de 9
  ʒə=nə=pølə=ve=lε=ziø=vεʁ=zεllə 8
  ʒə=nε=pa=pœʁ=də=ɡʁɑ̃=diʁ=mwa=sy=ʁɑ̃=ʃe=ʁi=tεllə 13
  il=sy=fi=ʒys=tə=də=ʁə=ɡaʁ=de=lə=sjεl 11
  sε=bo=ku=plys=ɡʁɑ̃ 5
  e=ʒa=mε=sa=nə=sa=ʁε=tə 8
  a=ty=dɔ̃k=si=pœʁ=dy=bɔ=nœʁ 8
  kaʁ=ta=kʁwa=jɑ̃sə=tɔ=bli=ʒə=sε=tə=vjɔlɑ̃sə 10
  nu=sɔ=mə=la=kɔ=mə=sε=bjɛ̃ 8
  ʁə=ɡaʁdə=dɔ̃k=a=vεk=mwa=lε=nɥ=aʒə 9
  si=e=fe=mεʁə=il=tɑ̃=vjə=ʁɔ̃ 8
  kaʁ=ʒə=tə=lə=ʁə=pε=tə 7
  nu=sɔ=mə=la=kɔ=mə=sε=bjɛ̃ 8
  e=lε=nɥ=aʒə=ø=zo=si=il=sɔ̃=de=ʒa=paʁ=ti 13
  nə=kʁwa=pakə=sε=nɥ=a=ʒə=swa=ma=ʒik 10
  kɔ=mə=lε=tj=ɛ̃ 5
  il=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁɔ̃=pa 7
  mε=la=vi=nε=tεllə=pa=fɑ̃=tas=tikə 9
  kaʁ=ɑ̃=fɛ̃=o=silə=sjεl=ε=blø 8
  e=nu=sɔ=mə=la=sε=bj=ɛ̃ 8
  su=dɛ̃=ma=nykə=ε=du=lu=ʁøzə 8
  ʒə=na=vε=pa=sɔ̃=ʒe=a=tu=sa 9
  o=ʁεʒə=tu=ʒuʁ=lε=ziø=syʁ=te=ʁə 9
  ʒε=ɑ̃=vi=də=ma=sə=waʁ 7
  ʒə=nə=sε=plys=kɔ̃=bjɛ̃=də=tɑ̃ 8
  ʒε=ʁə=ɡaʁ=de=lə=sjεl 6
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=se=tε=si=bo 8
  mε=də=sə=ʒuʁʒə=nε=plys=zy=fʁwa 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2011 21:08Illusion

Très beau poème...

Auteur de Poésie
24/10/2011 14:58Marcel42

Belle allégorie.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
24/10/2011 15:13Moz

Belle émotion ....Trés joli poème...
Amicalement Moz..

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/10/2011 18:17

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lorette

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs