Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ne M’Oublie Pas

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/12/2004 03:30

L'écrit contient 154 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Lil_Nasty_Chik_Cin

Ne M’Oublie Pas

Tu n’est pas encore pret
A ouvrir ton cœur
Si seulement je comprenais
Pourquoi cette douleur,
Cette peur

Je n’aurais pas du m’attacher
Tu me l’as si souvent répeté
Mais je n’ai pas pu m’en empecher
Je suis vraiment désolé

Tu préferes te réfugier dans le passé
Et avancé les yeux fermé
Comme le phare chasse l’obscurité
Je t’aiderais, Je te guiderais

Je ne veut pas te brusquer
Pourquoi ne le comprend-tu pas ?
Je t’aime, Je suis désolé
J’en fais moi meme mon mea-culpa

Il n’en tiens plus qu’a toi
De détruire les toiles d’araignée
De ton passé
Moi j’ai assé parlé pour cette fois
C’est maintenant a toi de jouer

Mais sache que
Quoi qu’il puisse arrivé
Je suis prete a te soutenir, A te relevé
Mais je t’en supplie
Ne M’oublie Pas ! …
 • Pieds Hyphénique: Ne M’Oublie Pas

  tu=nest=pas=en=co=re=pret 7
  a=ou=vrir=ton=cœur 5
  si=seu=le=ment=je=com=pre=nais 8
  pour=quoi=cet=te=dou=leur 6
  cet=te=peur 3

  je=nau=rais=pas=du=mat=ta=cher 8
  tu=me=las=si=souvent=ré=pe=té 8
  mais=je=nai=pas=pu=men=em=pe=cher 9
  je=suis=vrai=ment=dé=so=lé 7

  tu=préfe=res=te=ré=fu=gier=dans=le=pas=sé 11
  et=a=van=cé=les=yeux=fer=mé 8
  comme=le=phare=chas=se=lobs=cu=ri=té 9
  je=taide=rais=je=te=gui=de=rais 8

  je=ne=veut=pas=te=brus=quer 7
  pour=quoi=ne=le=com=prend=tu=pas 8
  je=tai=me=je=suis=dé=so=lé 8
  jen=fais=moi=me=me=mon=mea=cul=pa 9

  il=nen=tiens=plus=qua=toi 6
  de=dé=truire=les=toi=les=da=rai=gnée 9
  de=ton=pas=sé 4
  moi=jai=as=sé=par=lé=pour=cette=fois 9
  cest=main=te=nant=a=toi=de=jouer 8

  mais=sa=che=que 4
  quoi=quil=puis=se=ar=ri=vé 7
  je=suis=pre=tea=te=soute=nir=a=te=re=le=vé 12
  mais=je=ten=sup=plie 5
  ne=mou=blie=pas 4
 • Phonétique : Ne M’Oublie Pas

  ty nε pa ɑ̃kɔʁə pʁε
  a uvʁiʁ tɔ̃ kœʁ
  si sələmɑ̃ ʒə kɔ̃pʁənε
  puʁkwa sεtə dulœʁ,
  sεtə pœʁ

  ʒə noʁε pa dy mataʃe
  ty mə la si suvɑ̃ ʁepəte
  mε ʒə nε pa py mɑ̃n- ɑ̃pεʃe
  ʒə sɥi vʁεmɑ̃ dezɔle

  ty pʁefəʁə tə ʁefyʒje dɑ̃ lə pase
  e avɑ̃se lεz- iø fεʁme
  kɔmə lə faʁə ʃasə lɔpskyʁite
  ʒə tεdəʁε, ʒə tə ɡidəʁε

  ʒə nə vø pa tə bʁyske
  puʁkwa nə lə kɔ̃pʁɑ̃ ty pa ?
  ʒə tεmə, ʒə sɥi dezɔle
  ʒɑ̃ fε mwa məmə mɔ̃ məa kylpa

  il nɑ̃ tjɛ̃ plys ka twa
  də detʁɥiʁə lε twalə daʁεɲe
  də tɔ̃ pase
  mwa ʒε ase paʁle puʁ sεtə fwa
  sε mɛ̃tənɑ̃ a twa də ʒue

  mε saʃə kə
  kwa kil pɥisə aʁive
  ʒə sɥi pʁətə a tə sutəniʁ, a tə ʁələve
  mε ʒə tɑ̃ sypli
  nə mubli pa ! …
 • Pieds Phonétique : Ne M’Oublie Pas

  ty=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=pʁε 7
  a=u=vʁiʁ=tɔ̃=kœ=ʁə 6
  si=sə=lə=mɑ̃=ʒə=kɔ̃=pʁə=nε 8
  puʁ=kwa=sε=tə=du=lœ=ʁə 7
  sε=tə=pœ=ʁə 4

  ʒə=no=ʁε=pa=dy=ma=ta=ʃe 8
  tymə=la=si=su=vɑ̃=ʁe=pə=te 8
  mεʒə=nε=pa=py=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe 8
  ʒə=sɥi=vʁε=mɑ̃=de=zɔ=le 7

  ty=pʁe=fə=ʁə=tə=ʁe=fy=ʒje=dɑ̃lə=pase 10
  e=a=vɑ̃se=lε=zi=ø=fεʁ=me 8
  kɔmə=lə=faʁə=ʃa=sə=lɔp=sky=ʁi=te 9
  ʒə=tε=də=ʁεʒə=tə=ɡi=də=ʁε 8

  ʒə=nə=vø=pa=tə=bʁys=ke 7
  puʁ=kwa=nə=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=ty=pa 8
  ʒə=tε=mə=ʒə=sɥi=de=zɔ=le 8
  ʒɑ̃=fε=mwamə=mə=mɔ̃=məa=kyl=pa 8

  il=nɑ̃=tj=ɛ̃=plys=ka=twa 7
  də=det=ʁɥiʁə=lε=twa=lə=da=ʁε=ɲe 9
  də=tɔ̃=pa=se 4
  mwa=ʒε=ase=paʁ=le=puʁ=sε=tə=fwa 9
  sε=mɛ̃tə=nɑ̃=a=twa=də=ʒu=e 8

  mε=sa=ʃə=kə 4
  kwa=kil=pɥi=sə=a=ʁi=ve 7
  ʒə=sɥipʁə=təa=tə=su=tə=niʁ=a=tə=ʁə=lə=ve 12
  mε=ʒə=tɑ̃=sy=pli 5
  nə=mu=bli=pa 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/12/2004 00:00Hayley62

tres beau aussi continu

Auteur de Poésie
28/12/2004 00:00Tara_20110

tres bo poeme, tes sentiment paraisse sincere, la personne que tu aime j’espere kel
te merite.
amicalement tara