Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pardonner Moi…

Le Poème

J’ai essayé de vous prévenir mais tout le monde m’ignore. J’appelle si clairement mais personne n’écoute. La vie et une perte de temps, j’ai le corps remplie de haine, j’ai le cœur plein de douleur et le tout mélanger avec un poignée de colère. C’est ma poitrine qui me fait souffrir comme l’enfer et cette lutte pénible, du sang, de la sueur et des larmes… Rien à y gagner, mais tu peux craindre… Je suis fatigué d’être celle que vous voulez que je sois, je me sens perdue dans la souffrance et je ne c’est pas se que vous attendez de moi, chaque pas que je fait est une autre erreur a vos yeux, je suis de plus en plus consciente de mes actes. Je suis entrain de devenir tout ce que je voulais être, c’est être un peu plus comme moi, puis un peu moins comme vous… Ce n’est sûrement pas vôtre amour qui m’étouffe, je prend tout de l’intérieur et je meurt quant je remarque que tout le monde s’éloigne de moi. Je souhaite trouver une manière de disparaître, toutes ces pensées non aucun sens car je trouve le bonheur dans l’ignorance, il semble que je parte vers l’ombre toujours et encore… Dans un souvenir tu me trouveras les yeux brûlant et les ténèbres me serrant fort jusqu’à ce que le soleil se lève. On ma prise sur le fait, je vous le di et vous le répète, je voie en vous et je vois tout… J’ai toujours était faîte d’un peu de solitude et d’indifférence, je ni peu rien si tout le monde voie mes cicatrices, mai c’est comme ça, ce que je fait n’a pas d’importance a vos yeux ou du moins pas comme je voudrai que sa en ai. Je ne peu pas vous persuader que c’est réel alors je baisse les bras en gardant une ombre d’espérance qu’un jour peut être vous comprendrais les cicatrices qui encercle mon cœur… Aujourd’hui seul le temps guérira mes blessure… dan ce monde je ne respire plus, rien n’arrête jamais toute ces pensé et la douleur y est rattaché.
Je me sui laisser devenir vous sans pensé réellement à moi… Et aujourd’hui je me demande si je vie ou je meure, si je dois vivre ou mourir…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lilith_24051

Poète Lilith_24051

Lilith_24051 a publié sur le site 21 écrits. Lilith_24051 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pardonner Moi…jai=es=sayé=de=vous=pré=ve=nir=mais=tout=le=mon=de=mi=gnore=jap=pel=le=si=clai=re=ment=mais=per=son=ne=né=coute=la=vie=et=u=ne=per=te=de=temps=jai=le=corps=rem=plie=de=hai=ne=jai=le=cœur=plein=de=dou=leur=et=le=tout=mé=lan=ger=a=vec=un=poi=gnée=de=co=lère=cest=ma=poi=tri=ne=qui=me=fait=souf=frir=com=me=len=fer=et=cet=te=lut=te=pé=ni=ble=du=sang=de=la=sueur=et=des=lar=mes=rien=à=y=ga=gner=mais=tu=peux=crain=dre=je=suis=fa=ti=gué=dê=tre=cel=le=que=vous=vou=lez=que=je=sois=je=me=sens=per=due=dans=la=souf=fran=ce=et=je=ne=cest=pas=se=que=vous=at=ten=dez=de=moi=cha=que=pas=que=je=fait=est=u=ne=au=tre=er=reur=a=vos=y=eux=je=suis=de=plus=en=plus=cons=cien=te=de=mes=actes=je=suis=en=train=de=de=ve=nir=tout=ce=que=je=vou=lais=ê=tre=cest=ê=tre=un=peu=plus=com=me=moi=puis=un=peu=moins=com=me=vous=ce=nest=sû=re=ment=pas=vô=tre=a=mour=qui=mé=touf=fe=je=prend=tout=de=lin=té=rieur=et=je=meurt=quant=je=re=mar=que=que=tout=le=mon=de=sé=loi=gne=de=moi=je=sou=hai=te=trou=ver=u=ne=ma=niè=re=de=dis=pa=raî=tre=tou=tes=ces=pen=sées=non=au=cun=sens=car=je=trou=ve=le=bon=heur=dans=li=gno=ran=ce=il=sem=ble=que=je=par=te=vers=lom=bre=tou=jours=et=en=co=re=dans=un=sou=ve=nir=tu=me=trou=ve=ras=les=y=eux=brû=lant=et=les=té=nè=bres=me=ser=rant=fort=jus=quà=ce=que=le=so=leil=se=lève=on=ma=pri=se=sur=le=fait=je=vous=le=di=et=vous=le=ré=pè=te=je=voie=en=vous=et=je=vois=tout=jai=tou=jours=é=tait=faî=te=dun=peu=de=so=li=tu=de=et=din=dif=fé=ren=ce=je=ni=peu=rien=si=tout=le=mon=de=voie=mes=ci=ca=tri=ces=mai=cest=com=me=ça=ce=que=je=fait=na=pas=dim=por=tan=ce=a=vos=y=eux=ou=du=moins=pas=com=me=je=vou=drai=que=sa=en=ai=je=ne=peu=pas=vous=per=sua=der=que=cest=réel=a=lors=je=bais=se=les=bras=en=gar=dant=u=ne=om=bre=des=pé=ran=ce=quun=jour=peut=ê=tre=vous=com=pren=drais=les=ci=ca=tri=ces=qui=en=cer=cle=mon=cœur=au=jourd=hui=seul=le=temps=gué=ri=ra=mes=bles=su=re=dan=ce=mon=de=je=ne=res=pi=re=plus=rien=nar=rê=te=ja=mais=tou=te=ces=pen=sé=et=la=dou=leur=y=est=rat=ta=ché 516
je=me=sui=lais=ser=de=ve=nir=vous=sans=pen=sé=réel=le=ment=à=moi=et=au=jourd=hui=je=me=de=man=de=si=je=vie=ou=je=meu=re=si=je=dois=vi=vre=ou=mou=rir 41
Phonétique : Pardonner Moi…ʒε esεje də vu pʁevəniʁ mε tu lə mɔ̃də miɲɔʁə. ʒapεllə si klεʁəmɑ̃ mε pεʁsɔnə nekutə. la vi e ynə pεʁtə də tɑ̃, ʒε lə kɔʁ ʁɑ̃pli də-εnə, ʒε lə kœʁ plɛ̃ də dulœʁ e lə tu melɑ̃ʒe avεk œ̃ pwaɲe də kɔlεʁə. sε ma pwatʁinə ki mə fε sufʁiʁ kɔmə lɑ̃fe e sεtə lytə peniblə, dy sɑ̃, də la sɥœʁ e dε laʁmə… ʁjɛ̃ a i ɡaɲe, mε ty pø kʁɛ̃dʁə… ʒə sɥi fatiɡe dεtʁə sεllə kə vu vule kə ʒə swa, ʒə mə sɑ̃s pεʁdɥ dɑ̃ la sufʁɑ̃sə e ʒə nə sε pa sə kə vuz- atɑ̃de də mwa, ʃakə pa kə ʒə fε εt- ynə otʁə eʁœʁ a voz- iø, ʒə sɥi də plysz- ɑ̃ plys kɔ̃sjɑ̃tə də mεz- aktə. ʒə sɥiz- ɑ̃tʁɛ̃ də dəvəniʁ tu sə kə ʒə vulεz- εtʁə, sεt- εtʁə œ̃ pø plys kɔmə mwa, pɥiz- œ̃ pø mwɛ̃ kɔmə vu… sə nε syʁəmɑ̃ pa votʁə amuʁ ki metufə, ʒə pʁɑ̃ tu də lɛ̃teʁjœʁ e ʒə məʁ kɑ̃ ʒə ʁəmaʁkə kə tu lə mɔ̃də selwaɲə də mwa. ʒə suεtə tʁuve ynə manjεʁə də dispaʁεtʁə, tutə sε pɑ̃se nɔ̃ okœ̃ sɑ̃s kaʁ ʒə tʁuvə lə bɔnœʁ dɑ̃ liɲɔʁɑ̃sə, il sɑ̃blə kə ʒə paʁtə vεʁ lɔ̃bʁə tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁə… dɑ̃z- œ̃ suvəniʁ ty mə tʁuvəʁa lεz- iø bʁylɑ̃ e lε tenεbʁə- mə seʁɑ̃ fɔʁ ʒyska sə kə lə sɔlεj sə lεvə. ɔ̃ ma pʁizə syʁ lə fε, ʒə vu lə di e vu lə ʁepεtə, ʒə vwa ɑ̃ vuz- e ʒə vwa tu… ʒε tuʒuʁz- etε fεtə dœ̃ pø də sɔlitydə e dɛ̃difeʁɑ̃sə, ʒə ni pø ʁjɛ̃ si tu lə mɔ̃də vwa mε sikatʁisə, mε sε kɔmə sa, sə kə ʒə fε na pa dɛ̃pɔʁtɑ̃sə a voz- iøz- u dy mwɛ̃ pa kɔmə ʒə vudʁε kə sa ɑ̃n- ε. ʒə nə pø pa vu pεʁsɥade kə sε ʁeεl alɔʁ ʒə bεsə lε bʁaz- ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ ynə ɔ̃bʁə dεspeʁɑ̃sə kœ̃ ʒuʁ pø εtʁə vu kɔ̃pʁɑ̃dʁε lε sikatʁisə ki ɑ̃sεʁklə mɔ̃ kœʁ… oʒuʁdɥi səl lə tɑ̃ ɡeʁiʁa mε blesyʁə… dɑ̃ sə mɔ̃də ʒə nə ʁεspiʁə plys, ʁjɛ̃ naʁεtə ʒamε tutə sε pɑ̃se e la dulœʁ i ε ʁataʃe.
ʒə mə sɥi lεse dəvəniʁ vu sɑ̃ pɑ̃se ʁeεllmɑ̃ a mwa… e oʒuʁdɥi ʒə mə dəmɑ̃də si ʒə vi u ʒə məʁə, si ʒə dwa vivʁə u muʁiʁ…
Syllabes Phonétique : Pardonner Moi…ʒε=e=sε=je=də=vu=pʁe=və=niʁ=mε=tu=lə=mɔ̃=də=mi=ɲɔ=ʁə=ʒa=pεl=lə=si=klε=ʁə=mɑ̃=mε=pεʁ=sɔ=nə=ne=ku=tə=la=vi=e=y=nə=pεʁ=tə=də=tɑ̃=ʒε=lə=kɔʁ=ʁɑ̃=pli=də-ε=nə=ʒε=lə=kœʁ=plɛ̃=də=du=lœʁ=e=lə=tu=me=lɑ̃=ʒe=a=vεk=œ̃=pwa=ɲe=də=kɔ=lε=ʁə=sε=ma=pwa=tʁi=nə=ki=mə=fε=su=fʁiʁ=kɔ=mə=lɑ̃=fe=e=sε=tə=ly=tə=pe=ni=blə=dy=sɑ̃=də=la=sɥœʁ=e=dε=laʁ=mə=ʁjɛ̃=a=i=ɡa=ɲe=mε=ty=pø=kʁɛ̃=dʁə=ʒə=sɥi=fa=ti=ɡe=dε=tʁə=sεl=lə=kə=vu=vu=le=kə=ʒə=swa=ʒə=mə=sɑ̃s=pεʁdɥ=dɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=e=ʒə=nə=sε=pa=sə=kə=vu=za=tɑ̃=de=də=mwa=ʃa=kə=pa=kə=ʒə=fε=ε=ty=nə=o=tʁə=e=ʁœʁ=a=vo=zi=ø=ʒə=sɥi=də=plys=zɑ̃=plys=kɔ̃=sjɑ̃=tə=də=mε=zak=tə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=də=və=niʁ=tu=sə=kə=ʒə=vu=lε=zε=tʁə=sε=tε=tʁə=œ̃=pø=plys=kɔ=mə=mwa=pɥi=zœ̃=pø=mwɛ̃=kɔ=mə=vu=sə=nε=sy=ʁə=mɑ̃=pa=vo=tʁə=a=muʁ=ki=me=tu=fə=ʒə=pʁɑ̃=tu=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ=e=ʒə=məʁ=kɑ̃=ʒə=ʁə=maʁ=kə=kə=tu=lə=mɔ̃=də=se=lwa=ɲə=də=mwa=ʒə=su=ε=tə=tʁu=ve=y=nə=ma=njε=ʁə=də=dis=pa=ʁε=tʁə=tu=tə=sε=pɑ̃=se=nɔ̃=o=kœ̃=sɑ̃s=kaʁ=ʒə=tʁu=və=lə=bɔ=nœʁ=dɑ̃=li=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=il=sɑ̃=blə=kə=ʒə=paʁ=tə=vεʁ=lɔ̃=bʁə=tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=zœ̃=su=və=niʁ=ty=mə=tʁu=və=ʁa=lε=zi=ø=bʁy=lɑ̃=e=lε=te=nε=bʁə=mə=se=ʁɑ̃=fɔʁ=ʒys=ka=sə=kə=lə=sɔ=lεj=sə=lε=və=ɔ̃=ma=pʁi=zə=syʁ=lə=fε=ʒə=vu=lə=di=e=vu=lə=ʁe=pε=tə=ʒə=vwa=ɑ̃=vu=ze=ʒə=vwa=tu=ʒε=tu=ʒuʁ=ze=tε=fε=tə=dœ̃=pø=də=sɔ=li=ty=də=e=dɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sə=ʒə=ni=pø=ʁjɛ̃=si=tu=lə=mɔ̃=də=vwa=mε=si=ka=tʁi=sə=mε=sε=kɔ=mə=sa=sə=kə=ʒə=fε=na=pa=dɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=a=vo=zi=ø=zu=dy=mwɛ̃=pa=kɔ=mə=ʒə=vu=dʁε=kə=sa=ɑ̃=nε=ʒə=nə=pø=pa=vu=pεʁ=sɥa=de=kə=sε=ʁe=εl=a=lɔʁ=ʒə=bε=sə=lε=bʁa=zɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=y=nə=ɔ̃=bʁə=dεs=pe=ʁɑ̃=sə=kœ̃=ʒuʁ=pø=ε=tʁə=vu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=lε=si=ka=tʁi=sə=ki=ɑ̃=sεʁ=klə=mɔ̃=kœʁ=o=ʒuʁ=dɥi=səl=lə=tɑ̃=ɡe=ʁi=ʁa=mε=ble=sy=ʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=ʒə=nə=ʁεs=pi=ʁə=plys=ʁjɛ̃=na=ʁε=tə=ʒa=mε=tu=tə=sε=pɑ̃=se=e=la=du=lœʁ=i=ε=ʁa=ta=ʃe 522
ʒə=mə=sɥi=lε=se=də=və=niʁ=vu=sɑ̃=pɑ̃=se=ʁe=εl=lmɑ̃=a=mwa=e=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=si=ʒə=vi=u=ʒə=mə=ʁə=si=ʒə=dwa=vi=vʁə=u=mu=ʁiʁ 41

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
06/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Pardon
Du 20/08/2005 00:00

L'écrit contient 409 mots qui sont répartis dans 1 strophes.