Poeme : Together

Together

Together

Une âme solitaire,
Je l’ai toujours été.
Une vie sans but
M’a toujours guidé.

À travers ces bois sombres,
Un être cher est né,
Me rendant ma force,
Me rendant ma foi.

Une jeune âme égarée,
En proie à la tristesse.
Un corps souriant,
Mais des pensées sombres.

Au cœur de la nuit,
Cette enfant étourdie
Me rencontra ainsi,
Seul et assoupi.

Nous sommes ensemble,
Ne l’oublie pas.
Jusqu’à la fin je resterai,
Jamais ne m’en irai,
Nous irions où tu voudras,
Our love’s unbreakable.

We are together,
Doesn’t matter if I cry.
Someday our lives,
Lead by love and joy,
Will guide us through heaven.

Notre amour s’embrase.
Animés par l’espoir,
Nous resterons ici,
Sans un ennemi,
N’ayant pour but
Que d’être ensemble.

Jeune fille aux mèches blondes,
Jeune ébène aux cheveux sombres,
Aimons nous jusqu’au matin,
Pour nous adorer au soir.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Together

  to=ge=ther 3

  une=â=me=so=li=taire 6
  je=lai=tou=jours=é=té 6
  u=ne=vie=sans=but 5
  ma=tou=jours=gui=dé 5

  à=tra=vers=ces=bois=sombres 6
  un=ê=tre=cher=est=né 6
  me=ren=dant=ma=for=ce 6
  me=ren=dant=ma=foi 5

  une=jeu=ne=â=meé=ga=rée 7
  en=proie=à=la=tris=tesse 6
  un=corps=sou=ri=ant 5
  mais=des=pen=sées=som=bres 6

  au=cœur=de=la=nuit 5
  cette=en=fant=é=tour=die 6
  me=ren=con=tra=ain=si 6
  seul=et=as=sou=pi 5

  nous=som=mes=en=sem=ble 6
  ne=lou=blie=pas 4
  jus=quà=la=fin=je=res=te=rai 8
  ja=mais=ne=men=i=rai 6
  nous=i=rions=où=tu=vou=dras 7
  our=lo=ves=un=brea=kable 6

  we=a=re=to=ge=ther 6
  doesnt=mat=ter=if=i=cry 6
  so=me=day=our=li=ves 6
  lead=by=lo=ve=and=joy 6
  will=gui=de=us=through=heaven 6

  no=tre=a=mour=sem=brase 6
  ani=més=par=les=poir 5
  nous=res=te=rons=i=ci 6
  sans=un=en=ne=mi 5
  nay=ant=pour=but 4
  que=dê=tre=en=semble 5

  jeune=fille=aux=mè=ches=blondes 6
  jeuneé=bè=ne=aux=che=veux=sombres 7
  ai=mons=nous=jus=quau=ma=tin 7
  pour=nous=a=do=rer=au=soir 7
 • Phonétique : Together

  tɔʒεtœʁ

  ynə amə sɔlitεʁə,
  ʒə lε tuʒuʁz- ete.
  ynə vi sɑ̃ byt
  ma tuʒuʁ ɡide.

  a tʁavεʁ sε bwa sɔ̃bʁə,
  œ̃n- εtʁə ʃεʁ ε ne,
  mə ʁɑ̃dɑ̃ ma fɔʁsə,
  mə ʁɑ̃dɑ̃ ma fwa.

  ynə ʒənə amə eɡaʁe,
  ɑ̃ pʁwa a la tʁistεsə.
  œ̃ kɔʁ suʁjɑ̃,
  mε dε pɑ̃se sɔ̃bʁə.

  o kœʁ də la nɥi,
  sεtə ɑ̃fɑ̃ etuʁdi
  mə ʁɑ̃kɔ̃tʁa ɛ̃si,
  səl e asupi.

  nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə,
  nə lubli pa.
  ʒyska la fɛ̃ ʒə ʁεstəʁε,
  ʒamε nə mɑ̃n- iʁε,
  nuz- iʁjɔ̃z- u ty vudʁa,
  uʁ lɔvəεs œ̃bʁəakablə.

  wə aʁə tɔʒεtœʁ,
  doεsnte mate if i kʁi.
  sɔmədε uʁ livə,
  ləad bi lɔvə ɑ̃d ʒwa,
  wij ɡidə ys tʁuɡ əavɛ̃.

  nɔtʁə amuʁ sɑ̃bʁazə.
  anime paʁ lεspwaʁ,
  nu ʁεstəʁɔ̃z- isi,
  sɑ̃z- œ̃n- εnəmi,
  nεjɑ̃ puʁ byt
  kə dεtʁə ɑ̃sɑ̃blə.

  ʒənə fijə o mεʃə blɔ̃də,
  ʒənə ebεnə o ʃəvø sɔ̃bʁə,
  εmɔ̃ nu ʒysko matɛ̃,
  puʁ nuz- adɔʁe o swaʁ.
 • Syllabes Phonétique : Together

  tɔ=ʒε=tœ=ʁə 4

  ynə=a=mə=sɔ=li=tεʁə 6
  ʒə=lε=tu=ʒuʁ=ze=te 6
  y=nə=vi=sɑ̃=byt 5
  ma=tu=ʒuʁ=ɡi=de 5

  a=tʁa=vεʁ=sε=bwa=sɔ̃bʁə 6
  œ̃=nε=tʁə=ʃεʁ=ε=ne 6
  mə=ʁɑ̃=dɑ̃=ma=fɔʁ=sə 6
  mə=ʁɑ̃=dɑ̃=ma=fwa 5

  ynə=ʒə=nəa=mə=e=ɡa=ʁe 7
  ɑ̃=pʁwa=a=la=tʁis=tεsə 6
  œ̃=kɔʁ=su=ʁj=ɑ̃ 5
  mε=dε=pɑ̃=se=sɔ̃=bʁə 6

  o=kœ=ʁə=də=la=nɥi 6
  sεtə=ɑ̃=fɑ̃=e=tuʁ=di 6
  mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁa=ɛ̃=si 6
  səl=e=a=su=pi 5

  nu=sɔ=mə=zɑ̃=sɑ̃=blə 6
  nə=lu=bli=pa 4
  ʒys=ka=la=fɛ̃ʒə=ʁεs=tə=ʁε 7
  ʒa=mε=nə=mɑ̃=ni=ʁε 6
  nu=zi=ʁjɔ̃=zu=ty=vu=dʁa 7
  uʁ=lɔvə=εsə=œ̃=bʁə=akablə 6

  wə=a=ʁə=tɔ=ʒε=tœʁ 6
  do=εs=nte=ma=te=if=i=kʁi 8
  sɔ=mə=dε=uʁ=li=və 6
  lə=ad=bi=lɔvə=ɑ̃d=ʒwa 6
  wij=ɡidəys=tʁuɡ=ə=a=vɛ̃ 6

  nɔ=tʁə=a=muʁ=sɑ̃=bʁazə 6
  a=ni=me=paʁ=lεs=pwaʁ 6
  nu=ʁεs=tə=ʁɔ̃=zi=si 6
  sɑ̃=zœ̃=nε=nə=mi 5
  nε=j=ɑ̃=puʁ=byt 5
  kə=dε=tʁə=ɑ̃=sɑ̃=blə 6

  ʒə=nə=fi=jəo=mεʃə=blɔ̃də 6
  ʒə=nəe=bεnə=o=ʃə=vøsɔ̃bʁə 6
  ε=mɔ̃=nu=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 7
  puʁ=nu=za=dɔ=ʁe=o=swaʁ 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.