Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Un Ange Passe Et De Vieillesse Trépasse…

Poème Suicide
Publié le 25/01/2005 20:49

L'écrit contient 389 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Linkin_Park_

Un Ange Passe Et De Vieillesse Trépasse…

Perturbé par le démon des rêves si sadique,
Il aime me torturer de remords diaboliques.
Je pleure dans la nuit des douces larmes sans vie…
Mes yeux brillent dans ce noir sombrant dans mon oublie…

Je ne sais plus trop quoi faire ni où aller,
Ma vie n’a plus de sens depuis que tu m’as lâché…
Si seulement j’avais su que tu me manquerais autant,
Je t’en aurais voulu de t’aimer tant, au point de me pousser au fond.

Et de me retrouver dans se gouffre emplit de démons
Cette douleur intenable,
A fait de toi un être détestable.
Si seulement tu m’avais aimé…
Je ne me serais pas torturé…

Ma sombre âme erre dans un bas monde où je désespaire…
Dans les ténèbres chaques jours, un peu plus, je me perd.
J’hurle pour qu’on m’aide à retrouver un rayon de lumière.
Mais on me méprise, me laissant mourir ; où est notre Père ?
Toujours absent sur une Terre où ses enfants meurts doucement…
La grande folie et la puissante mort m’entraine dans cet océan
De colère et de sang m’appartenant, ruisselant par vagues sur moi,
Périr ou souffrir tel est mon pénible et terrifiant impossible choix…

Mon cœur devenu impur est si noir, n’en peux plus de vivre par le désespoir…
Quand de force mon âme le lâchera, je te l’offrirai en preuve de désarroi
Incrusté dans le plus profond, ma peine, tu verras refléter tel un miroir
La nuit je pleurs des larmes de sang, serais-ce la vie qui me ment ?
Je m’accroche à mon passé, mais de toi ne reste qu’un vague reflet
Depuis que tu n’es plus, j’ai construis ma vie et des barrières autour,
Je souffre en silence, le fil de barbelé m’empêche de voir la lumière du jour
Dans tes yeux j’avais trouvé l’essentiel, fermé à tout jamais, tu as déployer tes ailes…

Toi qui fut la lumière de ma vie,
En est devenu une âme sans vie.
Toutes ses marques d’amour que je t’ai montrée,
Tu les a toutes ignorées rendant cette acte une fatalitée.
Face à cette ignorance le monde s’est effondré autour de moi.
Se manque d’affection m’a poussé à pénétrer cette lame pour toi…
 • Pieds Hyphénique: Un Ange Passe Et De Vieillesse Trépasse…

  per=tur=bé=par=le=dé=mon=des=rê=ves=si=sa=di=que 14
  il=ai=me=me=tor=tu=rer=de=re=mords=di=a=bo=liques 14
  je=pleu=re=dans=la=nuit=des=dou=ces=lar=mes=sans=vie 13
  mes=y=eux=bril=lent=dans=ce=noir=som=brant=dans=mon=ou=blie 14

  je=ne=sais=plus=trop=quoi=fai=re=ni=où=al=ler 12
  ma=vie=na=plus=de=sens=de=puis=que=tu=mas=lâ=ché 13
  si=seule=ment=ja=vais=su=que=tu=me=man=que=rais=au=tant 14
  je=ten=au=rais=vou=lu=de=tai=mer=tant=au=point=de=me=pous=ser=au=fond 18

  et=de=me=re=trou=ver=dans=se=gouf=freem=plit=de=dé=mons 14
  cet=te=dou=leur=in=te=na=ble 8
  a=fait=de=toi=un=ê=tre=dé=tes=ta=ble 11
  si=seu=le=ment=tu=ma=vais=ai=mé 9
  je=ne=me=se=rais=pas=tor=tu=ré 9

  ma=sombre=â=meer=re=dans=un=bas=mon=de=où=je=dé=ses=paire 15
  dans=les=té=nè=bres=cha=ques=jours=un=peu=plus=je=me=perd 14
  jhur=le=pour=quon=maide=à=re=trou=ver=un=rayon=de=lu=mière 14
  mais=on=me=mé=prise=me=lais=sant=mou=rir=où=est=no=tre=père 15
  tou=jours=ab=sent=sur=une=ter=reoù=ses=en=fants=meurts=dou=ce=ment 15
  la=grande=fo=lieet=la=puis=san=te=mort=men=trai=ne=dans=cet=o=cé=an 17
  de=co=lèreet=de=sang=map=par=te=nant=ruis=se=lant=par=va=gues=sur=moi 17
  pé=rir=ou=souf=frir=tel=est=mon=pé=nibleet=ter=ri=fiant=im=pos=si=ble=choix 18

  mon=cœur=de=ve=nu=im=pur=est=si=noir=nen=peux=plus=de=vivre=par=le=dé=ses=poir 20
  quand=de=force=mon=â=me=le=lâ=che=ra=je=te=lof=fri=rai=en=preu=ve=de=dé=sar=roi 22
  in=crus=té=dans=le=plus=pro=fond=ma=peine=tu=ver=ras=re=flé=ter=tel=un=mi=roir 20
  la=nuit=je=pleurs=des=lar=mes=de=sang=se=rais=ce=la=vie=qui=me=ment 17
  je=mac=crocheà=mon=pas=sé=mais=de=toi=ne=res=te=quun=va=gue=re=flet 17
  de=puis=que=tu=nes=plus=jai=cons=truis=ma=vieet=des=bar=rières=au=tour 16
  je=souf=freen=silen=ce=le=fil=de=bar=be=lé=mem=pê=che=de=voir=la=lu=miè=re=du=jour 22
  dans=tes=yeux=ja=vais=trou=vé=les=sen=tiel=fer=mé=à=tout=ja=mais=tu=as=dé=ployer=tes=ailes 22

  toi=qui=fut=la=lu=mi=è=re=de=ma=vie 11
  en=est=de=ve=nu=u=ne=â=me=sans=vie 11
  tou=tes=ses=mar=ques=da=mour=que=je=tai=mon=trée 12
  tu=les=a=toutes=i=gno=rées=ren=dant=cet=teac=te=u=ne=fa=ta=li=tée 18
  faceà=cet=te=i=gno=ran=ce=le=mon=de=sest=ef=fon=dré=au=tour=de=moi 18
  se=man=que=daf=fec=tion=ma=pous=sé=à=pé=né=trer=cette=la=me=pour=toi 18
 • Phonétique : Un Ange Passe Et De Vieillesse Trépasse…

  pεʁtyʁbe paʁ lə demɔ̃ dε ʁεvə si sadikə,
  il εmə mə tɔʁtyʁe də ʁəmɔʁd djabɔlik.
  ʒə plœʁə dɑ̃ la nɥi dε dusə laʁmə- sɑ̃ vi…
  mεz- iø bʁije dɑ̃ sə nwaʁ sɔ̃bʁɑ̃ dɑ̃ mɔ̃n- ubli…

  ʒə nə sε plys tʁo kwa fεʁə ni u ale,
  ma vi na plys də sɑ̃s dəpɥi kə ty ma laʃe…
  si sələmɑ̃ ʒavε sy kə ty mə mɑ̃kəʁεz- otɑ̃,
  ʒə tɑ̃n- oʁε vuly də tεme tɑ̃, o pwɛ̃ də mə puse o fɔ̃.

  e də mə ʁətʁuve dɑ̃ sə ɡufʁə ɑ̃pli də demɔ̃
  sεtə dulœʁ ɛ̃tənablə,
  a fε də twa œ̃n- εtʁə detεstablə.
  si sələmɑ̃ ty mavεz- εme…
  ʒə nə mə səʁε pa tɔʁtyʁe…

  ma sɔ̃bʁə amə eʁə dɑ̃z- œ̃ ba mɔ̃də u ʒə dezεspεʁə…
  dɑ̃ lε tenεbʁə- ʃak ʒuʁ, œ̃ pø plys, ʒə mə pεʁ.
  ʒyʁlə puʁ kɔ̃ mεdə a ʁətʁuve œ̃ ʁεjɔ̃ də lymjεʁə.
  mεz- ɔ̃ mə mepʁizə, mə lεsɑ̃ muʁiʁ, u ε nɔtʁə pεʁə ?
  tuʒuʁz- absɑ̃ syʁ ynə teʁə u sεz- ɑ̃fɑ̃ məʁ dusəmɑ̃…
  la ɡʁɑ̃də fɔli e la pɥisɑ̃tə mɔʁ mɑ̃tʁεnə dɑ̃ sεt ɔseɑ̃
  də kɔlεʁə e də sɑ̃ mapaʁtənɑ̃, ʁɥisəlɑ̃ paʁ vaɡ syʁ mwa,
  peʁiʁ u sufʁiʁ tεl ε mɔ̃ peniblə e teʁifjɑ̃ ɛ̃pɔsiblə ʃwa…

  mɔ̃ kœʁ dəvəny ɛ̃pyʁ ε si nwaʁ, nɑ̃ pø plys də vivʁə paʁ lə dezεspwaʁ…
  kɑ̃ də fɔʁsə mɔ̃n- amə lə laʃəʁa, ʒə tə lɔfʁiʁε ɑ̃ pʁəvə də dezaʁwa
  ɛ̃kʁyste dɑ̃ lə plys pʁɔfɔ̃, ma pεnə, ty veʁa ʁəflete tεl œ̃ miʁwaʁ
  la nɥi ʒə plœʁ dε laʁmə- də sɑ̃, səʁε sə la vi ki mə mɑ̃ ?
  ʒə makʁoʃə a mɔ̃ pase, mε də twa nə ʁεstə kœ̃ vaɡ ʁəflε
  dəpɥi kə ty nε plys, ʒε kɔ̃stʁɥi ma vi e dε baʁjεʁəz- otuʁ,
  ʒə sufʁə ɑ̃ silɑ̃sə, lə fil də baʁbəle mɑ̃pεʃə də vwaʁ la lymjεʁə dy ʒuʁ
  dɑ̃ tεz- iø ʒavε tʁuve lesɑ̃sjεl, fεʁme a tu ʒamε, ty a deplwaje tεz- εlə…

  twa ki fy la lymjεʁə də ma vi,
  ɑ̃n- ε dəvəny ynə amə sɑ̃ vi.
  tutə sε maʁk damuʁ kə ʒə tε mɔ̃tʁe,
  ty lεz- a tutəz- iɲɔʁe ʁɑ̃dɑ̃ sεtə aktə ynə fatalite.
  fasə a sεtə iɲɔʁɑ̃sə lə mɔ̃də sεt- efɔ̃dʁe otuʁ də mwa.
  sə mɑ̃kə dafεksjɔ̃ ma puse a penetʁe sεtə lamə puʁ twa…
 • Pieds Phonétique : Un Ange Passe Et De Vieillesse Trépasse…

  pεʁ=tyʁ=be=paʁ=lə=de=mɔ̃=dε=ʁε=və=si=sa=di=kə 14
  il=ε=mə=mə=tɔʁ=ty=ʁe=də=ʁə=mɔʁd=dj=a=bɔ=lik 14
  ʒə=plœ=ʁə=dɑ̃=la=nɥi=dε=du=sə=laʁ=mə=sɑ̃=vi 13
  mε=zi=ø=bʁi=je=dɑ̃=sə=nwaʁ=sɔ̃=bʁɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=nu=bli 14

  ʒə=nə=sε=plys=tʁo=kwa=fε=ʁə=ni=u=a=le 12
  ma=vi=na=plys=də=sɑ̃s=dəp=ɥi=kə=ty=ma=la=ʃe 13
  si=sə=lə=mɑ̃=ʒa=vε=sykə=ty=mə=mɑ̃=kə=ʁε=zo=tɑ̃ 14
  ʒə=tɑ̃=no=ʁε=vu=lydə=tε=me=tɑ̃=o=pwɛ̃=də=mə=pu=se=o=fɔ̃ 17

  e=də=mə=ʁə=tʁu=ve=dɑ̃sə=ɡu=fʁə=ɑ̃=pli=də=de=mɔ̃ 14
  sε=tə=du=lœ=ʁə=ɛ̃=tə=na=blə 9
  a=fε=də=twa=œ̃=nε=tʁə=de=tεs=ta=blə 11
  si=sə=lə=mɑ̃=ty=ma=vε=zε=me 9
  ʒə=nə=mə=sə=ʁε=pa=tɔʁ=ty=ʁe 9

  ma=sɔ̃bʁəa=mə=e=ʁə=dɑ̃=zœ̃=ba=mɔ̃=də=u=ʒə=de=zεs=pεʁə 15
  dɑ̃=lε=te=nε=bʁə=ʃak=ʒuʁ=œ̃=pø=plys=ʒə=mə=pεʁ 13
  ʒyʁ=lə=puʁ=kɔ̃=mεdəa=ʁə=tʁu=ve=œ̃=ʁε=jɔ̃=də=ly=mjεʁə 14
  mε=zɔ̃mə=me=pʁi=zə=mə=lε=sɑ̃=mu=ʁiʁ=u=ε=nɔ=tʁə=pεʁə 15
  tu=ʒuʁ=zab=sɑ̃=syʁ=ynə=te=ʁəu=sε=zɑ̃=fɑ̃=məʁ=du=sə=mɑ̃ 15
  la=ɡʁɑ̃də=fɔ=li=e=la=pɥi=sɑ̃=tə=mɔʁ=mɑ̃=tʁε=nə=dɑ̃=sεt=ɔ=se=ɑ̃ 18
  də=kɔ=lεʁəe=də=sɑ̃=ma=paʁ=tə=nɑ̃=ʁɥi=sə=lɑ̃=paʁ=va=ɡə=syʁ=mwa 17
  pe=ʁiʁ=u=su=fʁiʁ=tεl=ε=mɔ̃=pe=nibləe=te=ʁi=fjɑ̃=ɛ̃=pɔ=si=blə=ʃwa 18

  mɔ̃=kœʁ=də=və=ny=ɛ̃=pyʁ=ε=si=nwaʁ=nɑ̃=pø=plys=də=vivʁə=paʁ=lə=de=zεs=pwaʁ 20
  kɑ̃də=fɔʁ=sə=mɔ̃=na=mə=lə=la=ʃə=ʁa=ʒə=tə=lɔ=fʁi=ʁε=ɑ̃=pʁə=və=də=de=za=ʁwa 22
  ɛ̃=kʁys=te=dɑ̃lə=plys=pʁɔ=fɔ̃=ma=pε=nə=ty=ve=ʁa=ʁə=fle=te=tεl=œ̃=mi=ʁwaʁ 20
  la=nɥiʒə=plœʁ=dε=laʁ=mə=də=sɑ̃=sə=ʁε=sə=la=vi=ki=mə=mɑ̃ 16
  ʒə=ma=kʁoʃəa=mɔ̃=pa=se=mε=də=twa=nə=ʁεs=tə=kœ̃=va=ɡə=ʁə=flε 17
  dəp=ɥikə=ty=nε=plys=ʒε=kɔ̃s=tʁɥi=ma=vi=e=dε=ba=ʁjε=ʁə=zo=tuʁ 17
  ʒə=sufʁəɑ̃=si=lɑ̃=sə=lə=fil=də=baʁ=bə=le=mɑ̃=pε=ʃə=də=vwaʁ=la=ly=mjε=ʁə=dy=ʒuʁ 22
  dɑ̃=tε=ziø=ʒa=vε=tʁu=ve=le=sɑ̃=sjεl=fεʁ=me=a=tu=ʒa=mε=ty=a=de=plwa=je=tεzεlə 22

  twa=ki=fy=la=ly=mj=ε=ʁə=də=ma=vi 11
  ɑ̃=nε=də=və=ny=y=nə=a=mə=sɑ̃=vi 11
  tu=tə=sε=maʁk=da=muʁ=kə=ʒə=tε=mɔ̃=tʁe 11
  ty=lε=za=tutə=zi=ɲɔ=ʁe=ʁɑ̃=dɑ̃=sε=təak=tə=y=nə=fa=ta=li=te 18
  fasəa=sε=tə=i=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=lə=mɔ̃=də=sε=te=fɔ̃=dʁe=o=tuʁ=də=mwa 18
  sə=mɑ̃kə=da=fεk=sjɔ̃=ma=pu=se=a=pe=ne=tʁe=sε=tə=la=mə=puʁ=twa 18

PostScriptum

voilà c’est mon premier poème que j’ai réalisé avec val et angélus ils en ont fait une
grosse partie ; -)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/01/2005 00:00Trystania

ba le ti gars C T vraiment sympa ce ti trio avec vous 2 jtrouve lol,
chacun votre talent. . . . . chacun votre genre. . mé en tt K j’vous adores !
Merci d’avoir lu lé ti poètes (B) (B)
gro bizou (K)
(f)
Vall

Auteur de Poésie
25/01/2005 00:00Añgélus

Je trouve que tu as fait une part égale de travail que nous Link ^^
J’ai adodré faire ce trio avec vous deux 🙂

†~AñGéLuS~†

Auteur de Poésie
27/01/2005 00:00Angenoir

magnifique trio. . . magnifique poeme. . . BRAVO a vous 3. . . (OUI) (OUI) (OUI)
bisoux (k) (k) (k)
ange noir

Auteur de Poésie
27/01/2005 00:00Nymphea

si beau trio, bravo à vous trois vous avez un grand talent

Auteur de Poésie
11/02/2005 00:00Painoir

c EST MAGNIFIQUE BRAVO LINK et vall et angelus :: dsl pour les maj
Entt ca tre jolie
Kiss pai