Poeme : †… Ma Vangence… †

†… Ma Vangence… †

Je t’ai enfin oublier
Et mon seul espoir a présent est de te voir crever

Tu va soufrir
Pour tout se qe tu ma fai subir

Je vai t’achever petit a petit
Te faire soufrir et mettre fin a ta vie

Tu va ressentir la meme chose que moi
Je vais enfin me débarasser de toi

Je t’aimai tellement
Et tu a jouer avec mes sentiments

6 mois et demi envoyer en l’air
Maintenant tu va vivre un enfer

Tu ne me crois pa capable
Mais je suis prete a tout quand je pete un cable

Je vai jouir de ta soufrance
Sa sera sa ma vangence

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: †… Ma Vangence… †

  je=tai=en=fin=ou=bli=er 7
  et=mon=seul=es=poir=a=présent=est=de=te=voir=cre=ver 13

  tu=va=sou=frir 4
  pour=tout=se=qe=tu=ma=fai=su=bir 9

  je=vai=ta=che=ver=pe=tit=a=pe=tit 10
  te=faire=sou=frir=et=met=tre=fin=a=ta=vie 11

  tu=va=res=sen=tir=la=me=me=chose=que=moi 11
  je=vais=en=fin=me=dé=ba=ras=ser=de=toi 11

  je=tai=mai=tel=le=ment 6
  et=tu=a=jouer=a=vec=mes=sen=ti=ments 10

  six=mois=et=de=mi=en=voy=er=en=lair 10
  main=te=nant=tu=va=vi=vre=un=en=fer 10

  tu=ne=me=crois=pa=ca=pa=ble 8
  mais=je=suis=pre=tea=tout=quand=je=pe=te=un=cable 12

  je=vai=jouir=de=ta=sou=fran=ce 8
  sa=se=ra=sa=ma=van=gen=ce 8
 • Phonétique : †… Ma Vangence… †

  ʒə tε ɑ̃fɛ̃ ublje
  e mɔ̃ səl εspwaʁ a pʁezɑ̃ ε də tə vwaʁ kʁəve

  ty va sufʁiʁ
  puʁ tu sə kə ty ma fε sybiʁ

  ʒə vε taʃəve pəti a pəti
  tə fεʁə sufʁiʁ e mεtʁə fɛ̃ a ta vi

  ty va ʁəsɑ̃tiʁ la məmə ʃozə kə mwa
  ʒə vεz- ɑ̃fɛ̃ mə debaʁase də twa

  ʒə tεmε tεllmɑ̃
  e ty a ʒue avεk mε sɑ̃timɑ̃

  si- mwaz- e dəmi ɑ̃vwaje ɑ̃ lεʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ty va vivʁə œ̃n- ɑ̃fe

  ty nə mə kʁwa pa kapablə
  mε ʒə sɥi pʁətə a tu kɑ̃ ʒə pətə œ̃ kablə

  ʒə vε ʒuiʁ də ta sufʁɑ̃sə
  sa səʁa sa ma vɑ̃ʒɑ̃sə
 • Syllabes Phonétique : †… Ma Vangence… †

  ʒə=tε=ɑ̃=fɛ̃=u=blj=e 7
  e=mɔ̃=səl=εs=pwaʁ=a=pʁe=zɑ̃=εdə=tə=vwaʁ=kʁə=ve 13

  ty=va=su=fʁiʁ 4
  puʁ=tu=sə=kə=ty=ma=fε=sy=biʁ 9

  ʒə=vε=ta=ʃə=ve=pə=ti=a=pə=ti 10
  tə=fεʁə=su=fʁiʁ=e=mε=tʁə=fɛ̃=a=ta=vi 11

  ty=vaʁə=sɑ̃=tiʁ=la=mə=mə=ʃo=zə=kə=mwa 11
  ʒə=vε=zɑ̃=fɛ̃mə=de=ba=ʁa=se=də=twa 10

  ʒə=tε=mε=tεl=lmɑ̃ 5
  e=ty=a=ʒu=e=a=vεk=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11

  si=mwa=ze=də=mi=ɑ̃=vwa=je=ɑ̃=lεʁ 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=va=vi=vʁə=œ̃=nɑ̃=fe 10

  ty=nə=mə=kʁwa=pa=ka=pa=blə 8
  mεʒə=sɥi=pʁə=təa=tu=kɑ̃=ʒə=pə=tə=œ̃=kablə 11

  ʒə=vε=ʒu=iʁ=də=ta=su=fʁɑ̃=sə 9
  sa=sə=ʁa=sa=ma=vɑ̃=ʒɑ̃=sə 8

PostScriptum

Mik si un jour ta lidée de passé par ici voila ; -)
ton compte a rebourd est mis en marche bb ; -)
tu va voir ta vie défilé devant tes yeux
pendant ke moi jméclaterai a jouir de ta soufrance
jsui pa folle ; -)
je ressend juste de la haine

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/12/2004 00:00† Bloody Slytherin †

je l’dore clui la enfin comme tous ceux que t’écrit mm si des fois ta un ptit cup de pouce
de quelqu’un 😛 ^^ t’es pas folle !