Poeme-France : Lecture Écrit Violence

Poeme : De L’Espoir Dans Le Désespoir

Poème Violence
Publié le 10/06/2019 05:27

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Louise Hudon

De L’Espoir Dans Le Désespoir

Donne-moi ta main ma chère amie.
Je peux guérir ton anémie.
Beaucoup de pain dans ton assiette.
Mange très bien, car tu m’inquiètes.

Il te battait tant ton mari !
Tu supportais sa barbarie.
Il t’a atteinte jusqu’à l’âme
Te détruisant ma très chère dame.

Tu as perdu le goût de vivre,
N’as pas crié qu’on te délivre
Endurant tout en priant Dieu
De faire partir cet homme odieux.

En te sauvant un de ces jours
Venant me voir pour un séjour
Ton esprit très bien inspiré
Va te permettre de respirer.

Des décisions doivent être prises
Pour ne plus endurer ses crises.
Ce monsieur doit être soigné
En attendant, reste éloignée.

Il faut panser ton corps atteint
Et demain, au petit matin,
Un nouveau jour commencera.
Ta liberté, tu chanteras.

Fragile encore, en ce moment,
C’est bien normal, évidemment.
Tu as connu le désespoir.
Maintenant, il faut te faire valoir.

La vie est belle et merveilleuse !
Toi, dans ton coin et silencieuse
Écoute les chants de la nature
Dans ce lieu de villégiature.

Oui ! Mon amitié t’est acquise
Et je vais défaire ta valise
Pour que tu puisses te reposer.
Quand tu voudras, on va jaser.

Tu prendras le temps qu’il faudra.
Il est très loin le scélérat.
Nous oublierons tous les moments
Dignes de ce très mauvais roman.

Notre beau soleil brillera
Donnant au lieu un apparat.
Où sera-t-elle notre arc-en-ciel
Colorant ce qui est réel ?

Après la pluie vient le beau temps
Et pour nous c’est encourageant.
De l’espoir dans le désespoir
On peut y croire et le vouloir.
 • Pieds Hyphénique: De L’Espoir Dans Le Désespoir

  donne=moi=ta=main=ma=chè=rea=mie 8
  je=peux=gué=rir=ton=a=né=mie 8
  beau=coup=de=pain=dans=ton=as=siette 8
  man=ge=très=bien=car=tu=min=quiètes 8

  il=te=bat=tait=tant=ton=ma=ri 8
  tu=sup=por=tais=sa=bar=ba=rie 8
  il=ta=at=tein=te=jus=quà=lâme 8
  te=dé=trui=sant=ma=très=chère=dame 8

  tu=as=per=du=le=goût=de=vivre 8
  nas=pas=cri=é=quon=te=dé=livre 8
  en=du=rant=tout=en=pri=ant=dieu 8
  de=faire=par=tir=cet=hom=meo=dieux 8

  en=te=sau=vant=un=de=ces=jours 8
  ve=nant=me=voir=pour=un=sé=jour 8
  ton=es=prit=très=bien=ins=pi=ré 8
  va=te=permet=tre=de=res=pi=rer 8

  des=dé=ci=sions=doivent=ê=tre=prises 8
  pour=ne=plus=en=du=rer=ses=crises 8
  ce=mon=sieur=doit=ê=tre=soi=gné 8
  en=at=ten=dant=res=teé=loi=gnée 8

  il=faut=pan=ser=ton=corps=at=teint 8
  et=de=main=au=pe=tit=ma=tin 8
  un=nou=veau=jour=com=men=ce=ra 8
  ta=li=ber=té=tu=chan=te=ras 8

  fra=gile=en=co=re=en=ce=moment 8
  cest=bien=nor=mal=é=vi=dem=ment 8
  tu=as=con=nu=le=dé=ses=poir 8
  mainte=nant=il=faut=te=faire=va=loir 8

  la=vie=est=bel=le=et=mer=veilleuse 8
  toi=dans=ton=coin=et=si=len=cieuse 8
  é=coute=les=chants=de=la=na=ture 8
  dans=ce=lieu=de=vil=lé=gia=ture 8

  oui=mon=a=mi=tié=test=ac=quise 8
  et=je=vais=dé=faire=ta=va=lise 8
  pour=que=tu=puisses=te=re=po=ser 8
  quand=tu=vou=dras=on=va=ja=ser 8

  tu=pren=dras=le=temps=quil=fau=dra 8
  il=est=très=loin=le=s=cé=lé=rat 9
  nous=ou=blie=rons=tous=les=mo=ments 8
  dignes=de=ce=très=mau=vais=ro=man 8

  no=tre=beau=so=leil=bri=lle=ra 8
  don=nant=au=lieu=un=ap=pa=rat 8
  où=se=ra=tel=le=notrearc=en=ciel 8
  co=lo=rant=ce=qui=est=réel 7

  après=la=pluie=vient=le=beau=temps 7
  et=pour=nous=cest=en=cou=ra=geant 8
  de=les=poir=dans=le=dé=ses=poir 8
  on=peut=y=croire=et=le=vou=loir 8
 • Phonétique : De L’Espoir Dans Le Désespoir

  dɔnə mwa ta mɛ̃ ma ʃεʁə ami.
  ʒə pø ɡeʁiʁ tɔ̃n- anemi.
  boku də pɛ̃ dɑ̃ tɔ̃n- asjεtə.
  mɑ̃ʒə tʁε bjɛ̃, kaʁ ty mɛ̃kjεtə.

  il tə batε tɑ̃ tɔ̃ maʁi !
  ty sypɔʁtε sa baʁbaʁi.
  il ta atɛ̃tə ʒyska lamə
  tə detʁɥizɑ̃ ma tʁε ʃεʁə damə.

  ty a pεʁdy lə ɡu də vivʁə,
  na pa kʁje kɔ̃ tə delivʁə
  ɑ̃dyʁɑ̃ tut- ɑ̃ pʁjɑ̃ djø
  də fεʁə paʁtiʁ sεt ɔmə ɔdjø.

  ɑ̃ tə sovɑ̃ œ̃ də sε ʒuʁ
  vənɑ̃ mə vwaʁ puʁ œ̃ seʒuʁ
  tɔ̃n- εspʁi tʁε bjɛ̃ ɛ̃spiʁe
  va tə pεʁmεtʁə də ʁεspiʁe.

  dε desizjɔ̃ dwave εtʁə pʁizə
  puʁ nə plysz- ɑ̃dyʁe sε kʁizə.
  sə məsjø dwa εtʁə swaɲe
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, ʁεstə elwaɲe.

  il fo pɑ̃se tɔ̃ kɔʁz- atɛ̃
  e dəmɛ̃, o pəti matɛ̃,
  œ̃ nuvo ʒuʁ kɔmɑ̃səʁa.
  ta libεʁte, ty ʃɑ̃təʁa.

  fʁaʒilə ɑ̃kɔʁə, ɑ̃ sə mɔmɑ̃,
  sε bjɛ̃ nɔʁmal, evidamɑ̃.
  ty a kɔny lə dezεspwaʁ.
  mɛ̃tənɑ̃, il fo tə fεʁə valwaʁ.

  la vi ε bεllə e mεʁvεjøzə !
  twa, dɑ̃ tɔ̃ kwɛ̃ e silɑ̃sjøzə
  ekutə lε ʃɑ̃ də la natyʁə
  dɑ̃ sə ljø də vileʒjatyʁə.

  ui ! mɔ̃n- amitje tεt- akizə
  e ʒə vε defεʁə ta valizə
  puʁ kə ty pɥisə tə ʁəpoze.
  kɑ̃ ty vudʁa, ɔ̃ va ʒaze.

  ty pʁɑ̃dʁa lə tɑ̃ kil fodʁa.
  il ε tʁε lwɛ̃ lə seleʁa.
  nuz- ubljəʁɔ̃ tus lε mɔmɑ̃
  diɲə də sə tʁε movε ʁɔmɑ̃.

  nɔtʁə bo sɔlεj bʁijʁa
  dɔnɑ̃ o ljø œ̃n- apaʁa.
  u səʁa tεllə nɔtʁə aʁk ɑ̃ sjεl
  kɔlɔʁɑ̃ sə ki ε ʁeεl ?

  apʁε la plɥi vjɛ̃ lə bo tɑ̃
  e puʁ nu sεt- ɑ̃kuʁaʒɑ̃.
  də lεspwaʁ dɑ̃ lə dezεspwaʁ
  ɔ̃ pø i kʁwaʁə e lə vulwaʁ.
 • Pieds Phonétique : De L’Espoir Dans Le Désespoir

  dɔnə=mwa=ta=mɛ̃=ma=ʃε=ʁəa=mi 8
  ʒə=pø=ɡe=ʁiʁ=tɔ̃=na=ne=mi 8
  bo=ku=də=pɛ̃=dɑ̃=tɔ̃=na=sjεtə 8
  mɑ̃=ʒə=tʁε=bjɛ̃=kaʁ=ty=mɛ̃=kjεtə 8

  il=tə=ba=tε=tɑ̃=tɔ̃=ma=ʁi 8
  ty=sy=pɔʁ=tε=sa=baʁ=ba=ʁi 8
  il=ta=a=tɛ̃=tə=ʒys=ka=lamə 8
  tə=det=ʁɥi=zɑ̃=ma=tʁε=ʃεʁə=damə 8

  ty=a=pεʁ=dy=lə=ɡu=də=vivʁə 8
  na=pa=kʁje=kɔ̃=tə=de=li=vʁə 8
  ɑ̃=dy=ʁɑ̃=tu=tɑ̃=pʁjɑ̃=dj=ø 8
  də=fεʁə=paʁ=tiʁ=sεt=ɔ=məɔ=djø 8

  ɑ̃=tə=so=vɑ̃=œ̃=də=sε=ʒuʁ 8
  və=nɑ̃=mə=vwaʁ=puʁ=œ̃=se=ʒuʁ 8
  tɔ̃=nεs=pʁi=tʁε=bjɛ̃=ɛ̃s=pi=ʁe 8
  va=tə=pεʁ=mεtʁə=də=ʁεs=pi=ʁe 8

  dε=de=si=zjɔ̃=dwa=ve=εtʁə=pʁizə 8
  puʁ=nə=plys=zɑ̃=dy=ʁe=sε=kʁizə 8
  sə=mə=sjø=dwa=ε=tʁə=swa=ɲe 8
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=ʁεstə=e=lwa=ɲe 8

  il=fo=pɑ̃=se=tɔ̃=kɔʁ=za=tɛ̃ 8
  e=də=mɛ̃=o=pə=ti=ma=tɛ̃ 8
  œ̃=nu=vo=ʒuʁ=kɔ=mɑ̃=sə=ʁa 8
  ta=li=bεʁ=te=ty=ʃɑ̃=tə=ʁa 8

  fʁa=ʒiləɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 8
  sε=bjɛ̃=nɔʁ=mal=e=vi=da=mɑ̃ 8
  ty=a=kɔ=ny=lə=de=zεs=pwaʁ 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=il=fotə=fε=ʁə=va=lwaʁ 8

  la=vi=ε=bεllə=e=mεʁ=vε=jøzə 8
  twa=dɑ̃=tɔ̃=kwɛ̃=e=si=lɑ̃=sjøzə 8
  e=kutə=lε=ʃɑ̃=də=la=na=tyʁə 8
  dɑ̃=sə=ljø=də=vi=le=ʒja=tyʁə 8

  ui=mɔ̃=na=mi=tje=tε=ta=kizə 8
  e=ʒə=vε=de=fεʁə=ta=va=lizə 8
  puʁ=kə=ty=pɥisə=tə=ʁə=po=ze 8
  kɑ̃=ty=vu=dʁa=ɔ̃=va=ʒa=ze 8

  ty=pʁɑ̃=dʁa=lə=tɑ̃=kil=fo=dʁa 8
  il=ε=tʁε=lwɛ̃=lə=se=le=ʁa 8
  nu=zu=bljə=ʁɔ̃=tus=lε=mɔ=mɑ̃ 8
  diɲə=də=sə=tʁε=mo=vε=ʁɔ=mɑ̃ 8

  nɔ=tʁə=bo=sɔ=lεj=bʁij=ʁa 7
  dɔ=nɑ̃=o=ljø=œ̃=na=pa=ʁa 8
  usə=ʁa=tεllə=nɔ=tʁə=aʁk=ɑ̃=sjεl 8
  kɔ=lɔ=ʁɑ̃=sə=ki=ε=ʁe=εl 8

  a=pʁε=la=plɥi=vjɛ̃=lə=bo=tɑ̃ 8
  e=puʁ=nu=sε=tɑ̃=ku=ʁa=ʒɑ̃ 8
  də=lεs=pwaʁ=dɑ̃=lə=de=zεs=pwaʁ 8
  ɔ̃=pø=i=kʁwaʁə=e=lə=vu=lwaʁ 8

PostScriptum

Tiré de mon livre : « Espoir en poésie »
Publié dans : « Passager de ma vie », avril 2016
Collectif, L’empire Desmarais Lavigne Maison D’édition

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/06/2019 20:19Louemval

Touchant de lucidité et de pudeur. Très complet.