Univers de poésie d'un auteur

Poème:Te Prouver Que Je Vais M’en Sortir

Le Poème

Comment sortir de l’ombre
Quand devant moi tout me parâit si sombre
Ce jour est resté indélébile dans ma mémoire
Mais un jour, je sais que je sortirai de ce cauchemar
Je marche seul, dans ce monde incongru
Ce monde prés de moi, mais tellement inconnu
Aujourd’hui mon cœur est meurtri
Car pour je ne sais quelle raison tu m’as trahie

Mais je vais m’en sortir
Te prouver que je ne veux pas mourir
Avancer dans la vie
Te montrer que ma vie est bien loin d’être fini

Tu m’as blessé au plus profond de mon être
Toi, qui t’es pris pour mon « maître »
Je ne pardonnerai jamais t’as venu en moi
Ce mal qui encore aujourd’hui me met en émoi
Je me suis senti tellement salie et coupable
De m’être cru en sécurité avec individu qui volé mon âme
Je t’ai laissé en liberté
Alors que moi après ce jour je suis restée enfermé.

Mais je vais m’en sortir
Te prouver que je ne veux pas mourir
Avancer dans la vie
Te montrer que ma vie est bien loin d’être fini

Aujourd’hui, mon existence a bien changé
Les aléas de cette épreuve m’on fait évolué
Désormais quand je marche dans les rues
Mon regard est grand, observant l’inconnu
Sachant que j’ai fait l’impasse sur « notre histoire »
Malgré les craintes et les douleurs
J’ai su me construire une famille d’un pur bonheur.

Mais je m’en suis sortie
J’ai réappris à aimer ma vie
Et je continue sur la même lancé
Je ne suis plus prête à me voir régresser…

Mais je m’en suis sortie
J’ai réappris à aimer ma vie
Et je continue sur la même lancé
Je ne suis plus prête à me voir régresser…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Loulette

Poète Loulette

Loulette a publié sur le site 1 écrit. Loulette est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Te Prouver Que Je Vais M’en Sortircom=ment=sor=tir=de=lombre 6
quand=de=vant=moi=tout=me=pa=râit=si=sombre 10
ce=jour=est=res=té=in=dé=lé=bile=dans=ma=mé=moire 13
mais=un=jour=je=sais=que=je=sor=ti=rai=de=ce=cauche=mar 14
je=mar=che=seul=dans=ce=mondein=con=gru 9
ce=monde=prés=de=moi=mais=tel=le=ment=in=con=nu 12
au=jourdhui=mon=cœur=est=meur=tri 7
car=pour=je=ne=sais=quel=le=rai=son=tu=mas=tra=hie 13

mais=je=vais=men=sor=tir 6
te=prou=ver=que=je=ne=veux=pas=mou=rir 10
avan=cer=dans=la=vie 5
te=mon=trer=que=ma=vieest=bien=loin=dêtre=fi=ni 11

tu=mas=bles=sé=au=plus=pro=fond=de=mon=être 11
toi=qui=tes=pris=pour=mon=maître 7
je=ne=par=donne=rai=ja=mais=tas=ve=nu=en=moi 12
ce=mal=qui=en=coreau=jourdhui=me=met=en=é=moi 11
je=me=suis=sen=ti=tel=le=ment=sa=lieet=cou=pable 12
de=mêtre=cru=en=sé=cu=ri=té=a=vec=in=di=vi=du=qui=vo=lé=mon=âme 19
je=tai=lais=sé=en=li=ber=té 8
a=lors=que=moi=a=près=ce=jour=je=suis=res=tée=en=fer=mé 15

mais=je=vais=men=sor=tir 6
te=prou=ver=que=je=ne=veux=pas=mou=rir 10
avan=cer=dans=la=vie 5
te=mon=trer=que=ma=vie=est=bien=loin=dêtre=fi=ni 12

au=jourd=hui=mon=exis=tence=a=bien=chan=gé 10
les=a=lé=as=de=cetteé=preu=ve=mon=fait=é=vo=lué 13
dé=sor=mais=quand=je=mar=che=dans=les=rues 10
mon=re=gard=est=grand=ob=ser=vant=lin=con=nu 11
sa=chant=que=jai=fait=lim=passe=sur=no=tre=his=toire 12
mal=gré=les=crai=ntes=et=les=dou=leurs 9
jai=su=me=cons=truireu=ne=fa=mille=dun=pur=bon=heur 12

mais=je=men=suis=sor=tie 6
jai=ré=ap=pris=à=ai=mer=ma=vie 9
et=je=con=ti=nue=sur=la=mê=me=lan=cé 11
je=ne=suis=plus=prê=te=à=me=voir=ré=gres=ser 12

mais=je=men=suis=sor=tie 6
jai=ré=ap=pris=à=ai=mer=ma=vie 9
et=je=con=ti=nue=sur=la=mê=me=lan=cé 11
je=ne=suis=plus=prê=te=à=me=voir=ré=gres=ser 12
Phonétique : Te Prouver Que Je Vais M’en Sortirkɔmɑ̃ sɔʁtiʁ də lɔ̃bʁə
kɑ̃ dəvɑ̃ mwa tu mə paʁai si sɔ̃bʁə
sə ʒuʁ ε ʁεste ɛ̃delebilə dɑ̃ ma memwaʁə
mεz- œ̃ ʒuʁ, ʒə sε kə ʒə sɔʁtiʁε də sə koʃəmaʁ
ʒə maʁʃə səl, dɑ̃ sə mɔ̃də ɛ̃kɔ̃ɡʁy
sə mɔ̃də pʁe də mwa, mε tεllmɑ̃ ɛ̃kɔny
oʒuʁdɥi mɔ̃ kœʁ ε məʁtʁi
kaʁ puʁ ʒə nə sε kεllə ʁεzɔ̃ ty ma tʁai

mε ʒə vε mɑ̃ sɔʁtiʁ
tə pʁuve kə ʒə nə vø pa muʁiʁ
avɑ̃se dɑ̃ la vi
tə mɔ̃tʁe kə ma vi ε bjɛ̃ lwɛ̃ dεtʁə fini

ty ma blese o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə
twa, ki tε pʁi puʁ mɔn « mεtʁə »
ʒə nə paʁdɔnəʁε ʒamε ta vəny ɑ̃ mwa
sə mal ki ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi mə mεt ɑ̃n- emwa
ʒə mə sɥi sɑ̃ti tεllmɑ̃ sali e kupablə
də mεtʁə kʁy ɑ̃ sekyʁite avεk ɛ̃dividy ki vɔle mɔ̃n- amə
ʒə tε lεse ɑ̃ libεʁte
alɔʁ kə mwa apʁε sə ʒuʁ ʒə sɥi ʁεste ɑ̃fεʁme.

mε ʒə vε mɑ̃ sɔʁtiʁ
tə pʁuve kə ʒə nə vø pa muʁiʁ
avɑ̃se dɑ̃ la vi
tə mɔ̃tʁe kə ma vi ε bjɛ̃ lwɛ̃ dεtʁə fini

oʒuʁdɥi, mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə a bjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
lεz- alea də sεtə epʁəvə mɔ̃ fε evɔlye
dezɔʁmε kɑ̃ ʒə maʁʃə dɑ̃ lε ʁy
mɔ̃ ʁəɡaʁ ε ɡʁɑ̃, ɔpsεʁvɑ̃ lɛ̃kɔny
saʃɑ̃ kə ʒε fε lɛ̃pasə syʁ « nɔtʁə istwaʁə »
malɡʁe lε kʁɛ̃təz- e lε dulœʁ
ʒε sy mə kɔ̃stʁɥiʁə ynə famijə dœ̃ pyʁ bɔnœʁ.

mε ʒə mɑ̃ sɥi sɔʁti
ʒε ʁeapʁiz- a εme ma vi
e ʒə kɔ̃tinɥ syʁ la mεmə lɑ̃se
ʒə nə sɥi plys pʁεtə a mə vwaʁ ʁeɡʁese…

mε ʒə mɑ̃ sɥi sɔʁti
ʒε ʁeapʁiz- a εme ma vi
e ʒə kɔ̃tinɥ syʁ la mεmə lɑ̃se
ʒə nə sɥi plys pʁεtə a mə vwaʁ ʁeɡʁese…
Syllabes Phonétique : Te Prouver Que Je Vais M’en Sortirkɔ=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=də=lɔ̃bʁə 6
kɑ̃də=vɑ̃=mwa=tu=mə=pa=ʁa=isisɔ̃bʁə 8
sə=ʒuʁ=ε=ʁεs=te=ɛ̃=de=le=bilə=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 13
mε=zœ̃=ʒuʁ=ʒə=sεkə=ʒə=sɔʁ=ti=ʁε=də=sə=ko=ʃə=maʁ 14
ʒə=maʁʃə=səl=dɑ̃sə=mɔ̃=dəɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 8
sə=mɔ̃də=pʁe=də=mwa=mε=tεl=lmɑ̃=ɛ̃=kɔ=ny 11
o=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=kœʁ=ε=məʁ=tʁi 8
kaʁ=puʁʒə=nə=sε=kεllə=ʁε=zɔ̃=ty=ma=tʁa=i 11

mε=ʒə=vε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 6
tə=pʁu=ve=kə=ʒə=nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 10
a=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi 6
tə=mɔ̃=tʁe=kə=ma=vi=ε=bjɛ̃=lwɛ̃=dεtʁə=fi=ni 12

ty=ma=ble=se=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=mɔ̃=nεtʁə 10
twa=ki=tε=pʁi=puʁ=mɔnə=mεtʁə 7
ʒə=nə=paʁ=dɔnə=ʁε=ʒa=mε=ta=və=ny=ɑ̃=mwa 12
sə=mal=ki=ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=mə=mεt=ɑ̃=ne=mwa 12
ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=tεl=lmɑ̃=sa=li=e=ku=pablə 12
də=mεtʁə=kʁy=ɑ̃=se=ky=ʁi=te=a=vεk=ɛ̃=di=vi=dy=ki=vɔ=le=mɔ̃=namə 19
ʒə=tε=lε=se=ɑ̃=li=bεʁ=te 8
a=lɔʁkə=mwa=a=pʁε=sə=ʒuʁ=ʒə=sɥi=ʁεs=te=ɑ̃=fεʁ=me 14

mε=ʒə=vε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 6
tə=pʁu=ve=kə=ʒə=nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 10
a=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi 6
tə=mɔ̃=tʁe=kə=ma=vi=ε=bjɛ̃=lwɛ̃=dεtʁə=fi=ni 12

o=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=bjɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 12
lε=za=le=adə=sε=təe=pʁə=və=mɔ̃=fε=e=vɔ=ly=e 14
de=zɔʁ=mε=kɑ̃=ʒə=maʁ=ʃə=dɑ̃=lε=ʁy 10
mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ε=ɡʁɑ̃=ɔp=sεʁ=vɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny 11
sa=ʃɑ̃kə=ʒε=fε=lɛ̃=pa=sə=syʁ=nɔ=tʁə=is=twaʁə 12
mal=ɡʁe=lε=kʁɛ̃=tə=ze=lε=du=lœ=ʁə 10
ʒε=symə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁəynə=fa=mi=jə=dœ̃=pyʁ=bɔ=nœʁ 12

mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=sɔʁ=ti 6
ʒε=ʁe=a=pʁi=za=ε=me=ma=vi 9
e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=syʁ=la=mε=mə=lɑ̃=se 10
ʒə=nə=sɥi=plys=pʁε=tə=a=mə=vwaʁ=ʁe=ɡʁe=se 12

mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=sɔʁ=ti 6
ʒε=ʁe=a=pʁi=za=ε=me=ma=vi 9
e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=syʁ=la=mε=mə=lɑ̃=se 10
ʒə=nə=sɥi=plys=pʁε=tə=a=mə=vwaʁ=ʁe=ɡʁe=se 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
17/11/2005 12:24Rivière

Bravo tu as pris le bon chemin , en avant toute !

Poème - Sans Thème -
Du 17/11/2005 11:57

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 7 strophes.