Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Te Prouver Que Je Vais M’En Sortir

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/11/2005 11:57

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Loulette

Te Prouver Que Je Vais M’En Sortir

Comment sortir de l’ombre
Quand devant moi tout me parâit si sombre
Ce jour est resté indélébile dans ma mémoire
Mais un jour, je sais que je sortirai de ce cauchemar
Je marche seul, dans ce monde incongru
Ce monde prés de moi, mais tellement inconnu
Aujourd’hui mon cœur est meurtri
Car pour je ne sais quelle raison tu m’as trahie

Mais je vais m’en sortir
Te prouver que je ne veux pas mourir
Avancer dans la vie
Te montrer que ma vie est bien loin d’être fini

Tu m’as blessé au plus profond de mon être
Toi, qui t’es pris pour mon « maître »
Je ne pardonnerai jamais t’as venu en moi
Ce mal qui encore aujourd’hui me met en émoi
Je me suis senti tellement salie et coupable
De m’être cru en sécurité avec individu qui volé mon âme
Je t’ai laissé en liberté
Alors que moi après ce jour je suis restée enfermé.

Mais je vais m’en sortir
Te prouver que je ne veux pas mourir
Avancer dans la vie
Te montrer que ma vie est bien loin d’être fini

Aujourd’hui, mon existence a bien changé
Les aléas de cette épreuve m’on fait évolué
Désormais quand je marche dans les rues
Mon regard est grand, observant l’inconnu
Sachant que j’ai fait l’impasse sur « notre histoire »
Malgré les craintes et les douleurs
J’ai su me construire une famille d’un pur bonheur.

Mais je m’en suis sortie
J’ai réappris à aimer ma vie
Et je continue sur la même lancé
Je ne suis plus prête à me voir régresser…

Mais je m’en suis sortie
J’ai réappris à aimer ma vie
Et je continue sur la même lancé
Je ne suis plus prête à me voir régresser…
 • Pieds Hyphénique: Te Prouver Que Je Vais M’En Sortir

  com=ment=sor=tir=de=lombre 6
  quand=de=vant=moi=tout=me=pa=râit=si=sombre 10
  ce=jour=est=res=té=in=dé=lé=bile=dans=ma=mé=moire 13
  mais=un=jour=je=sais=que=je=sor=ti=rai=de=ce=cauche=mar 14
  je=mar=che=seul=dans=ce=mondein=con=gru 9
  ce=monde=prés=de=moi=mais=tel=le=ment=in=con=nu 12
  au=jourdhui=mon=cœur=est=meur=tri 7
  car=pour=je=ne=sais=quel=le=rai=son=tu=mas=tra=hie 13

  mais=je=vais=men=sor=tir 6
  te=prou=ver=que=je=ne=veux=pas=mou=rir 10
  avan=cer=dans=la=vie 5
  te=mon=trer=que=ma=vieest=bien=loin=dêtre=fi=ni 11

  tu=mas=bles=sé=au=plus=pro=fond=de=mon=être 11
  toi=qui=tes=pris=pour=mon=maître 7
  je=ne=par=donne=rai=ja=mais=tas=ve=nu=en=moi 12
  ce=mal=qui=en=coreau=jourdhui=me=met=en=é=moi 11
  je=me=suis=sen=ti=tel=le=ment=sa=lieet=cou=pable 12
  de=mêtre=cru=en=sé=cu=ri=té=a=vec=in=di=vi=du=qui=vo=lé=mon=âme 19
  je=tai=lais=sé=en=li=ber=té 8
  a=lors=que=moi=a=près=ce=jour=je=suis=res=tée=en=fer=mé 15

  mais=je=vais=men=sor=tir 6
  te=prou=ver=que=je=ne=veux=pas=mou=rir 10
  avan=cer=dans=la=vie 5
  te=mon=trer=que=ma=vie=est=bien=loin=dêtre=fi=ni 12

  au=jourd=hui=mon=exis=tence=a=bien=chan=gé 10
  les=a=lé=as=de=cetteé=preu=ve=mon=fait=é=vo=lué 13
  dé=sor=mais=quand=je=mar=che=dans=les=rues 10
  mon=re=gard=est=grand=ob=ser=vant=lin=con=nu 11
  sa=chant=que=jai=fait=lim=passe=sur=no=tre=his=toire 12
  mal=gré=les=crai=ntes=et=les=dou=leurs 9
  jai=su=me=cons=truireu=ne=fa=mille=dun=pur=bon=heur 12

  mais=je=men=suis=sor=tie 6
  jai=ré=ap=pris=à=ai=mer=ma=vie 9
  et=je=con=ti=nue=sur=la=mê=me=lan=cé 11
  je=ne=suis=plus=prê=te=à=me=voir=ré=gres=ser 12

  mais=je=men=suis=sor=tie 6
  jai=ré=ap=pris=à=ai=mer=ma=vie 9
  et=je=con=ti=nue=sur=la=mê=me=lan=cé 11
  je=ne=suis=plus=prê=te=à=me=voir=ré=gres=ser 12
 • Phonétique : Te Prouver Que Je Vais M’En Sortir

  kɔmɑ̃ sɔʁtiʁ də lɔ̃bʁə
  kɑ̃ dəvɑ̃ mwa tu mə paʁai si sɔ̃bʁə
  sə ʒuʁ ε ʁεste ɛ̃delebilə dɑ̃ ma memwaʁə
  mεz- œ̃ ʒuʁ, ʒə sε kə ʒə sɔʁtiʁε də sə koʃəmaʁ
  ʒə maʁʃə səl, dɑ̃ sə mɔ̃də ɛ̃kɔ̃ɡʁy
  sə mɔ̃də pʁe də mwa, mε tεllmɑ̃ ɛ̃kɔny
  oʒuʁdɥi mɔ̃ kœʁ ε məʁtʁi
  kaʁ puʁ ʒə nə sε kεllə ʁεzɔ̃ ty ma tʁai

  mε ʒə vε mɑ̃ sɔʁtiʁ
  tə pʁuve kə ʒə nə vø pa muʁiʁ
  avɑ̃se dɑ̃ la vi
  tə mɔ̃tʁe kə ma vi ε bjɛ̃ lwɛ̃ dεtʁə fini

  ty ma blese o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- εtʁə
  twa, ki tε pʁi puʁ mɔn « mεtʁə »
  ʒə nə paʁdɔnəʁε ʒamε ta vəny ɑ̃ mwa
  sə mal ki ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi mə mεt ɑ̃n- emwa
  ʒə mə sɥi sɑ̃ti tεllmɑ̃ sali e kupablə
  də mεtʁə kʁy ɑ̃ sekyʁite avεk ɛ̃dividy ki vɔle mɔ̃n- amə
  ʒə tε lεse ɑ̃ libεʁte
  alɔʁ kə mwa apʁε sə ʒuʁ ʒə sɥi ʁεste ɑ̃fεʁme.

  mε ʒə vε mɑ̃ sɔʁtiʁ
  tə pʁuve kə ʒə nə vø pa muʁiʁ
  avɑ̃se dɑ̃ la vi
  tə mɔ̃tʁe kə ma vi ε bjɛ̃ lwɛ̃ dεtʁə fini

  oʒuʁdɥi, mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə a bjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
  lεz- alea də sεtə epʁəvə mɔ̃ fε evɔlye
  dezɔʁmε kɑ̃ ʒə maʁʃə dɑ̃ lε ʁy
  mɔ̃ ʁəɡaʁ ε ɡʁɑ̃, ɔpsεʁvɑ̃ lɛ̃kɔny
  saʃɑ̃ kə ʒε fε lɛ̃pasə syʁ « nɔtʁə istwaʁə »
  malɡʁe lε kʁɛ̃təz- e lε dulœʁ
  ʒε sy mə kɔ̃stʁɥiʁə ynə famijə dœ̃ pyʁ bɔnœʁ.

  mε ʒə mɑ̃ sɥi sɔʁti
  ʒε ʁeapʁiz- a εme ma vi
  e ʒə kɔ̃tinɥ syʁ la mεmə lɑ̃se
  ʒə nə sɥi plys pʁεtə a mə vwaʁ ʁeɡʁese…

  mε ʒə mɑ̃ sɥi sɔʁti
  ʒε ʁeapʁiz- a εme ma vi
  e ʒə kɔ̃tinɥ syʁ la mεmə lɑ̃se
  ʒə nə sɥi plys pʁεtə a mə vwaʁ ʁeɡʁese…
 • Pieds Phonétique : Te Prouver Que Je Vais M’En Sortir

  kɔ=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=də=lɔ̃bʁə 6
  kɑ̃də=vɑ̃=mwa=tu=mə=pa=ʁa=isisɔ̃bʁə 8
  sə=ʒuʁ=ε=ʁεs=te=ɛ̃=de=le=bilə=dɑ̃=ma=me=mwaʁə 13
  mε=zœ̃=ʒuʁ=ʒə=sεkə=ʒə=sɔʁ=ti=ʁε=də=sə=ko=ʃə=maʁ 14
  ʒə=maʁʃə=səl=dɑ̃sə=mɔ̃=dəɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 8
  sə=mɔ̃də=pʁe=də=mwa=mε=tεl=lmɑ̃=ɛ̃=kɔ=ny 11
  o=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=kœʁ=ε=məʁ=tʁi 8
  kaʁ=puʁʒə=nə=sε=kεllə=ʁε=zɔ̃=ty=ma=tʁa=i 11

  mε=ʒə=vε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 6
  tə=pʁu=ve=kə=ʒə=nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 10
  a=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi 6
  tə=mɔ̃=tʁe=kə=ma=vi=ε=bjɛ̃=lwɛ̃=dεtʁə=fi=ni 12

  ty=ma=ble=se=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=mɔ̃=nεtʁə 10
  twa=ki=tε=pʁi=puʁ=mɔnə=mεtʁə 7
  ʒə=nə=paʁ=dɔnə=ʁε=ʒa=mε=ta=və=ny=ɑ̃=mwa 12
  sə=mal=ki=ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=mə=mεt=ɑ̃=ne=mwa 12
  ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=tεl=lmɑ̃=sa=li=e=ku=pablə 12
  də=mεtʁə=kʁy=ɑ̃=se=ky=ʁi=te=a=vεk=ɛ̃=di=vi=dy=ki=vɔ=le=mɔ̃=namə 19
  ʒə=tε=lε=se=ɑ̃=li=bεʁ=te 8
  a=lɔʁkə=mwa=a=pʁε=sə=ʒuʁ=ʒə=sɥi=ʁεs=te=ɑ̃=fεʁ=me 14

  mε=ʒə=vε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ 6
  tə=pʁu=ve=kə=ʒə=nə=vø=pa=mu=ʁiʁ 10
  a=vɑ̃=se=dɑ̃=la=vi 6
  tə=mɔ̃=tʁe=kə=ma=vi=ε=bjɛ̃=lwɛ̃=dεtʁə=fi=ni 12

  o=ʒuʁ=dɥi=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=bjɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 12
  lε=za=le=adə=sε=təe=pʁə=və=mɔ̃=fε=e=vɔ=ly=e 14
  de=zɔʁ=mε=kɑ̃=ʒə=maʁ=ʃə=dɑ̃=lε=ʁy 10
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ε=ɡʁɑ̃=ɔp=sεʁ=vɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny 11
  sa=ʃɑ̃kə=ʒε=fε=lɛ̃=pa=sə=syʁ=nɔ=tʁə=is=twaʁə 12
  mal=ɡʁe=lε=kʁɛ̃=tə=ze=lε=du=lœ=ʁə 10
  ʒε=symə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁəynə=fa=mi=jə=dœ̃=pyʁ=bɔ=nœʁ 12

  mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=sɔʁ=ti 6
  ʒε=ʁe=a=pʁi=za=ε=me=ma=vi 9
  e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=syʁ=la=mε=mə=lɑ̃=se 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=pʁε=tə=a=mə=vwaʁ=ʁe=ɡʁe=se 12

  mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=sɔʁ=ti 6
  ʒε=ʁe=a=pʁi=za=ε=me=ma=vi 9
  e=ʒə=kɔ̃=tinɥ=syʁ=la=mε=mə=lɑ̃=se 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=pʁε=tə=a=mə=vwaʁ=ʁe=ɡʁe=se 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/11/2005 12:24Rivière

Bravo tu as pris le bon chemin , en avant toute !