Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Vie N’est Pas Si Rose Que Sa :

Le Poème

Avant la vie était pas si rose, un père qui battait sa femme
Et sa fille sans rangueur, qui buvait, et moi teroriser d’en parlé, mais d’un coté sa soulage.
Quand je n’était pas chez moi entrain de me faire frappé,
J’était j’ai un mec qui me fesait boire des doses inpensables,
Puis me fesait tourné avec ses potes, plus je criais de douleur,
Plus ils aimaient sa, quelque chose qu’on ne peut pas oublié.
Mais qui reste gravé a jamais dans le cœur d’une adolescente
De 13 ans…
Puis un jour, toi, femme forte que tu as été
Tu m’a pri sous le bras pui tu ma emené loin, loin de tout sa ! !
Maman je te respecte sincérement tu nous as sauvé,
Papa je te hahit de m’avoir fait t’en de male, coude dans le platre, des cocard chaque jour et plus aucune confiance en moi meme, je n’avais plus aucune diginté a cause de toi ! ! !
A l’heure qu’il est j’ai déja perdu une tante a cause de la violence d’un homme egoiste et alcoolique.
Maintenant je conte sur ma mere et l’homme qui chaque jour me donne de l’espoir, du respect, de la dignité que je regagne.

Un poème peut etre chocant pour certain mais extremement réaliste,
Malheureusement cela arrive beaucoup pas qu’as moi,
Mais d’en parlé cela est très difficile, donc tout ceux qui
Oseront en parlé a quelqu’un merriteront mon respect et ceux de beaucoup d’autre personne car cela est une épreuve, l’une des plus dur de la vie.

Loveusein77 qui ne voit pas toujours
La vie en rose ! ! !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Loveusein77

Poète Loveusein77

Loveusein77 a publié sur le site 4 écrits. Loveusein77 est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Vie N’est Pas Si Rose Que Sa :avant=la=vie=é=tait=pas=si=rose=un=pè=re=qui=bat=tait=sa=femme 16
et=sa=fille=sans=ran=gueur=qui=bu=vait=et=moi=te=ro=ri=ser=den=par=lé=mais=dun=co=té=sa=sou=lage 25
quand=je=né=tait=pas=chez=moi=en=train=de=me=fai=re=frap=pé 15
jé=tait=jai=un=mec=qui=me=fe=sait=boire=des=do=ses=in=pen=sables 16
puis=me=fe=sait=tour=né=a=vec=ses=potes=plus=je=criais=de=dou=leur 16
plus=ils=ai=maient=sa=quel=que=cho=se=quon=ne=peut=pas=ou=bli=é 16
mais=qui=res=te=gra=vé=a=ja=mais=dans=le=cœur=dunea=do=les=cente 16
de=trei=ze=ans 4
puis=un=jour=toi=fem=me=for=te=que=tu=as=é=té 13
tu=ma=pri=sous=le=bras=pui=tu=ma=e=me=né=loin=loin=de=tout=sa 17
ma=man=je=te=res=pec=te=sin=cé=re=ment=tu=nous=as=sau=vé 16
pa=pa=je=te=ha=hit=de=ma=voir=fait=ten=de=male=cou=de=dans=le=pla=tre=des=co=card=cha=que=jour=et=plus=au=cu=ne=con=fian=ceen=moi=me=me=je=na=vais=plus=au=cu=ne=di=gin=té=a=cau=se=de=toi 51
a=lheure=quil=est=jai=dé=ja=per=du=u=ne=tan=tea=cau=se=de=la=vio=len=ce=dun=hom=me=e=gois=te=et=al=coo=lique 30
mainte=nant=je=con=te=sur=ma=me=reet=lhom=me=qui=cha=que=jour=me=don=ne=de=les=poir=du=res=pect=de=la=di=gni=té=que=je=re=gagne 33

un=po=ème=peut=e=tre=cho=cant=pour=cer=tain=mais=ex=tre=me=ment=ré=a=liste 19
mal=heu=reu=se=ment=ce=la=ar=ri=ve=beau=coup=pas=quas=moi 15
mais=den=par=lé=ce=la=est=très=dif=fi=ci=le=donc=tout=ceux=qui 16
ose=ront=en=par=lé=a=quel=quun=mer=rite=ront=mon=res=pect=et=ceux=de=beau=coup=dau=tre=per=son=ne=car=ce=la=est=u=neé=preu=ve=lu=ne=des=plus=dur=de=la=vie 40

lo=veu=sein=soixan=te=dix=sept=qui=ne=voit=pas=tou=jours 13
la=vie=en=ro=se 5
Phonétique : La Vie N’est Pas Si Rose Que Sa :avɑ̃ la vi etε pa si ʁozə, œ̃ pεʁə ki batε sa famə
e sa fijə sɑ̃ ʁɑ̃ɡœʁ, ki byvε, e mwa təʁɔʁize dɑ̃ paʁle, mε dœ̃ kɔte sa sulaʒə.
kɑ̃ ʒə netε pa ʃe mwa ɑ̃tʁɛ̃ də mə fεʁə fʁape,
ʒetε ʒε œ̃ mεk ki mə fəzε bwaʁə dε dozəz- ɛ̃pɑ̃sablə,
pɥi mə fəzε tuʁne avεk sε pɔtə, plys ʒə kʁjε də dulœʁ,
plysz- ilz- εmε sa, kεlkə ʃozə kɔ̃ nə pø pa ublje.
mε ki ʁεstə ɡʁave a ʒamε dɑ̃ lə kœʁ dynə adɔlesɑ̃tə
də tʁεzə ɑ̃…
pɥiz- œ̃ ʒuʁ, twa, famə fɔʁtə kə ty a ete
ty ma pʁi su lə bʁa pɥi ty ma əməne lwɛ̃, lwɛ̃ də tu sa ! !
mamɑ̃ ʒə tə ʁεspεktə sɛ̃seʁəmɑ̃ ty nuz- a sove,
papa ʒə tə-ai də mavwaʁ fε tɑ̃ də malə, kudə dɑ̃ lə platʁə, dε kɔkaʁ ʃakə ʒuʁ e plysz- okynə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa məmə, ʒə navε plysz- okynə diʒɛ̃te a kozə də twa ! ! !
a lœʁ kil ε ʒε deʒa pεʁdy ynə tɑ̃tə a kozə də la vjɔlɑ̃sə dœ̃n- ɔmə əɡwastə e alkɔlikə.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə kɔ̃tə syʁ ma məʁə e lɔmə ki ʃakə ʒuʁ mə dɔnə də lεspwaʁ, dy ʁεspε, də la diɲite kə ʒə ʁəɡaɲə.

œ̃ pɔεmə pø εtʁə ʃɔkɑ̃ puʁ sεʁtɛ̃ mεz- εkstʁəməmɑ̃ ʁealistə,
maləʁøzəmɑ̃ səla aʁivə boku pa ka mwa,
mε dɑ̃ paʁle səla ε tʁε difisilə, dɔ̃k tu sø ki
ozəʁɔ̃ ɑ̃ paʁle a kεlkœ̃ meʁitəʁɔ̃ mɔ̃ ʁεspε e sø də boku dotʁə pεʁsɔnə kaʁ səla εt- ynə epʁəvə, lynə dε plys dyʁ də la vi.

lɔvøzɛ̃ swasɑ̃tə di- sεt ki nə vwa pa tuʒuʁ
la vi ɑ̃ ʁozə ! ! !
Syllabes Phonétique : La Vie N’est Pas Si Rose Que Sa :a=vɑ̃=la=vi=e=tε=pa=si=ʁo=zə=œ̃=pε=ʁə=ki=ba=tε=sa=famə 18
e=sa=fi=jə=sɑ̃=ʁɑ̃=ɡœʁ=ki=by=vε=e=mwatə=ʁɔ=ʁi=ze=dɑ̃=paʁ=le=mε=dœ̃=kɔ=te=sa=su=laʒə 25
kɑ̃=ʒə=ne=tε=pa=ʃe=mwa=ɑ̃=tʁɛ̃=də=mə=fε=ʁə=fʁa=pe 15
ʒe=tε=ʒε=œ̃=mεk=ki=mə=fə=zε=bwa=ʁə=dε=do=zə=zɛ̃=pɑ̃=sa=blə 18
pɥi=mə=fə=zε=tuʁ=ne=a=vεk=sε=pɔ=tə=plys=ʒə=kʁj=ε=də=du=lœʁ 18
plys=zil=zε=mε=sa=kεl=kə=ʃo=zə=kɔ̃=nə=pø=pa=u=blj=e 16
mε=ki=ʁεs=tə=ɡʁa=ve=a=ʒa=mε=dɑ̃=lə=kœʁ=dy=nə=a=dɔ=le=sɑ̃tə 18
də=tʁε=zə=ɑ̃ 4
pɥi=zœ̃=ʒuʁ=twa=fa=mə=fɔʁ=tə=kə=ty=a=e=te 13
ty=ma=pʁi=su=lə=bʁa=pɥi=ty=ma=ə=mə=ne=lwɛ̃=lwɛ̃=də=tu=sa 17
ma=mɑ̃=ʒə=tə=ʁεs=pεk=tə=sɛ̃=se=ʁə=mɑ̃=ty=nu=za=so=ve 16
pa=paʒə=tə-a=i=də=ma=vwaʁ=fε=tɑ̃=də=ma=lə=ku=də=dɑ̃=lə=pla=tʁə=dε=kɔ=kaʁ=ʃa=kə=ʒuʁ=e=plys=zo=ky=nə=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=mwa=mə=mə=ʒə=na=vε=plys=zo=ky=nə=di=ʒɛ̃=te=a=ko=zə=də=twa 51
a=lœʁ=kil=ε=ʒε=de=ʒa=pεʁ=dy=ynə=tɑ̃=təa=ko=zə=də=la=vjɔ=lɑ̃=sə=dœ̃=nɔ=mə=ə=ɡwas=tə=e=al=kɔ=likə 29
mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=kɔ̃=tə=syʁ=ma=mə=ʁəe=lɔ=mə=ki=ʃa=kə=ʒuʁ=mə=dɔ=nə=də=lεs=pwaʁ=dy=ʁεs=pε=də=la=di=ɲi=te=kə=ʒə=ʁə=ɡaɲə 33

œ̃=pɔ=εmə=pø=ε=tʁə=ʃɔ=kɑ̃=puʁ=sεʁ=tɛ̃=mε=zεk=stʁə=mə=mɑ̃=ʁe=a=listə 19
ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=sə=la=a=ʁi=və=bo=ku=pa=ka=mwa 15
mε=dɑ̃=paʁ=le=sə=la=ε=tʁε=di=fi=si=lə=dɔ̃k=tu=sø=ki 16
ozə=ʁɔ̃=ɑ̃=paʁ=le=a=kεl=kœ̃=me=ʁi=tə=ʁɔ̃=mɔ̃=ʁεs=pε=e=sø=də=bo=ku=do=tʁə=pεʁ=sɔ=nə=kaʁ=sə=la=ε=ty=nəe=pʁə=və=ly=nə=dε=plys=dyʁ=də=la=vi 41

lɔ=vø=zɛ̃=swa=sɑ̃=tə=di=sεt=ki=nə=vwa=pa=tu=ʒuʁ 14
la=vi=ɑ̃=ʁo=zə 5

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
07/06/2006 23:33Tévenne Est Fou...

beau témoignage en tout cas! Au delà des mots, il est symbole de courage, de tenacité et d’envie de vivre pour faire face au destin et le prendre en main.
Merci en tout cas pour ces mots et aussi pour ton message que tu m’as envoyé.
A bientôt.

Poème Triste
Du 07/06/2006 23:24

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 3 strophes.