Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Haaa Quel Bonheur

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/05/2005 21:03

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Maïa

Haaa Quel Bonheur

La voilà, toute luisante et prète à partir,
Pas un mot devant elle, juste un sourire.
Vraiment trop intimidé
J’ose à peine la regarder,
Elle a une telle prestance
Qu’elle impose le silence.
Mais hé ho tout de même ma belle,
Je vais te faire monter au 7ème ciel
Ou alors c’est toi qui va m’y emmener,
Mais laisse moi quand même en profiter.
Bon assez parlé, passage à l’acte.
Je t’effleure, premier contact,
Mais tu restes froide, comme indifférente,
Avec toi la partie n’est pas gagnante.
Je passe donc la vitesse supérieur
Et je pénétre la clé dans le compteur.
Là miracle ça y est tu ronronnes,
Ton souffle en moi résonne,
Tu me fais tellement vibrer
Que je me décide à t’enfoucher.
Punaise tu es une sacrée monture,
Je vais te faire chanter au fur et à mesure,
Promis je vais y aller doucement
Mais je pourrai pas me retenir longtemps.
Tu es si impatiente que tu me dis d’y aller
Et là pas besoin de me le repeter.
J’enclenche, 1ère, 2nde, 3ème, déjà au bout de la rue,
Franchement je n’ai rien vu.
Toi tu as su me faire vivre des choses
Que peu de maîtresses proposent.
Oh ! Déjà l’heure de rentrer ;
J’ai joui de ce moment passé.
Demain promis on se baladera encore,
Je me vois déjà caresser ton corps,
Je me vois déjà vibrer grâe à toi,
Je me vois te faire chanter plusieurs fois.
Bon assez parlé, te voilà au garage,
Si ma femme te voit elle va être en rage.
A demain maîtresse passionée,
Je te laisse te reposer.
 • Pieds Hyphénique: Haaa Quel Bonheur

  la=voi=là=toute=lui=san=teet=prè=te=à=par=tir 12
  pas=un=mot=de=vant=elle=jus=teun=sou=rire 10
  vrai=ment=trop=in=ti=mi=dé 7
  jo=se=à=pei=ne=la=re=gar=der 9
  el=le=a=une=tel=le=pres=tance 8
  quel=le=im=po=se=le=si=lence 8
  mais=hé=ho=tout=de=même=ma=bel=le 9
  je=vais=te=faire=mon=ter=au=sept=è=me=ciel 11
  ou=a=lors=cest=toi=qui=va=my=em=me=ner 11
  mais=lais=se=moi=quand=même=en=pro=fi=ter 10
  bon=as=sez=par=lé=pas=sa=ge=à=lacte 10
  je=tef=fleu=re=pre=mi=er=con=tact 9
  mais=tu=res=tes=froide=com=mein=dif=fé=rente 10
  a=vec=toi=la=par=tie=nest=pas=ga=gnante 10
  je=passe=donc=la=vi=tes=se=su=pé=rieur 10
  et=je=pé=nétre=la=clé=dans=le=comp=teur 10
  là=mi=ra=cle=ça=y=est=tu=ron=ronnes 10
  ton=souf=fle=en=moi=ré=son=ne 8
  tu=me=fais=tel=le=ment=vi=brer 8
  que=je=me=dé=ci=de=à=ten=fou=cher 10
  pu=naise=tu=es=u=ne=sa=crée=mon=ture 10
  je=vais=te=faire=chan=ter=au=fur=et=à=me=sure 12
  pro=mis=je=vais=y=al=ler=dou=ce=ment 10
  mais=je=pour=rai=pas=me=re=te=nir=long=temps 11
  tu=es=si=im=pa=tiente=que=tu=me=dis=dy=al=ler 13
  et=là=pas=be=soin=de=me=le=re=pe=ter 11
  jenclen=che=vir=gu=leun=è=re=vir=gu=le=deux=n=de=vir=gu=le=trois=è=me=dé=jà=au=bout=de=la=rue 26
  fran=che=ment=je=nai=rien=vu 7
  toi=tu=as=su=me=faire=vi=vre=des=choses 10
  que=peu=de=maî=tres=ses=pro=posent 8
  oh=dé=jà=l=heu=re=de=ren=trer 9
  jai=joui=de=ce=mo=ment=pas=sé 8
  de=main=pro=mis=on=se=ba=lade=ra=en=core 11
  je=me=vois=dé=jà=ca=res=ser=ton=corps 10
  je=me=vois=dé=jà=vi=brer=grâe=à=toi 10
  je=me=vois=te=faire=chan=ter=plu=sieurs=fois 10
  bon=as=sez=par=lé=te=voi=là=au=ga=rage 11
  si=ma=fem=me=te=voit=elle=va=êtreen=rage 10
  a=de=main=maî=tres=se=pas=si=o=née 10
  je=te=lais=se=te=re=po=ser 8
 • Phonétique : Haaa Quel Bonheur

  la vwala, tutə lɥizɑ̃tə e pʁεtə a paʁtiʁ,
  pa œ̃ mo dəvɑ̃ εllə, ʒystə œ̃ suʁiʁə.
  vʁεmɑ̃ tʁo ɛ̃timide
  ʒozə a pεnə la ʁəɡaʁde,
  εllə a ynə tεllə pʁεstɑ̃sə
  kεllə ɛ̃pozə lə silɑ̃sə.
  mεz- e o tu də mεmə ma bεllə,
  ʒə vε tə fεʁə mɔ̃te o sεt εmə sjεl
  u alɔʁ sε twa ki va mi aməne,
  mε lεsə mwa kɑ̃ mεmə ɑ̃ pʁɔfite.
  bɔ̃ ase paʁle, pasaʒə a laktə.
  ʒə teflœʁə, pʁəmje kɔ̃takt,
  mε ty ʁεstə fʁwadə, kɔmə ɛ̃difeʁɑ̃tə,
  avεk twa la paʁti nε pa ɡaɲɑ̃tə.
  ʒə pasə dɔ̃k la vitεsə sypeʁjœʁ
  e ʒə penetʁə la kle dɑ̃ lə kɔ̃tœʁ.
  la miʁaklə sa i ε ty ʁɔ̃ʁɔnə,
  tɔ̃ suflə ɑ̃ mwa ʁezɔnə,
  ty mə fε tεllmɑ̃ vibʁe
  kə ʒə mə desidə a tɑ̃fuʃe.
  pynεzə ty ε ynə sakʁe mɔ̃tyʁə,
  ʒə vε tə fεʁə ʃɑ̃te o fyʁ e a məzyʁə,
  pʁɔmi ʒə vεz- i ale dusəmɑ̃
  mε ʒə puʁʁε pa mə ʁətəniʁ lɔ̃tɑ̃.
  ty ε si ɛ̃pasjɑ̃tə kə ty mə di di ale
  e la pa bəzwɛ̃ də mə lə ʁəpəte.
  ʒɑ̃klɑ̃ʃə viʁɡylə œ̃n- εʁə viʁɡylə dø ndə viʁɡylə tʁwaz- εmə, deʒa o bu də la ʁy,
  fʁɑ̃ʃəmɑ̃ ʒə nε ʁjɛ̃ vy.
  twa ty a sy mə fεʁə vivʁə dε ʃozə
  kə pø də mεtʁesə pʁɔpoze.
  ɔ ! deʒa lœʁ də ʁɑ̃tʁe,
  ʒε ʒui də sə mɔmɑ̃ pase.
  dəmɛ̃ pʁɔmiz- ɔ̃ sə baladəʁa ɑ̃kɔʁə,
  ʒə mə vwa deʒa kaʁese tɔ̃ kɔʁ,
  ʒə mə vwa deʒa vibʁe ɡʁa a twa,
  ʒə mə vwa tə fεʁə ʃɑ̃te plyzjœʁ fwa.
  bɔ̃ ase paʁle, tə vwala o ɡaʁaʒə,
  si ma famə tə vwa εllə va εtʁə ɑ̃ ʁaʒə.
  a dəmɛ̃ mεtʁεsə pasjɔne,
  ʒə tə lεsə tə ʁəpoze.
 • Pieds Phonétique : Haaa Quel Bonheur

  la=vwa=la=tutə=lɥi=zɑ̃=təe=pʁε=tə=a=paʁ=tiʁ 12
  pa=œ̃=mo=də=vɑ̃=εl=lə=ʒys=tə=œ̃=su=ʁiʁə 12
  vʁε=mɑ̃=tʁo=ɛ̃=ti=mi=de 7
  ʒo=zə=a=pε=nə=la=ʁə=ɡaʁ=de 9
  εl=lə=a=y=nə=tεl=lə=pʁεs=tɑ̃=sə 10
  kεl=lə=ɛ̃=po=zə=lə=si=lɑ̃=sə 9
  mε=ze=o=tu=də=mε=mə=ma=bεl=lə 10
  ʒə=vε=tə=fε=ʁə=mɔ̃=te=o=sεt=ε=mə=sjεl 12
  u=a=lɔʁ=sε=twa=ki=va=mi=a=mə=ne 11
  mε=lε=sə=mwa=kɑ̃=mεmə=ɑ̃=pʁɔ=fi=te 10
  bɔ̃=ase=paʁ=le=pa=sa=ʒə=a=lak=tə 10
  ʒə=te=flœ=ʁə=pʁə=mj=e=kɔ̃=takt 9
  mε=ty=ʁεs=tə=fʁwa=də=kɔ=mə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃tə 12
  a=vεk=twa=la=paʁ=ti=nε=pa=ɡa=ɲɑ̃tə 10
  ʒə=pasə=dɔ̃k=la=vi=tε=sə=sy=pe=ʁjœʁ 10
  e=ʒə=pe=ne=tʁə=la=kle=dɑ̃lə=kɔ̃=tœʁ 10
  la=mi=ʁa=klə=sa=i=ε=ty=ʁɔ̃=ʁɔnə 10
  tɔ̃=su=flə=ɑ̃=mwa=ʁe=zɔ=nə 8
  ty=mə=fε=tεl=lmɑ̃=vi=bʁe 7
  kə=ʒə=mə=de=si=də=a=tɑ̃=fu=ʃe 10
  py=nεzə=ty=ε=y=nə=sa=kʁe=mɔ̃=tyʁə 10
  ʒə=vεtə=fε=ʁə=ʃɑ̃=te=o=fyʁ=e=a=mə=zyʁə 12
  pʁɔ=mi=ʒə=vε=zi=a=le=du=sə=mɑ̃ 10
  mε=ʒə=puʁ=ʁε=pamə=ʁə=tə=niʁ=lɔ̃=tɑ̃ 10
  ty=ε=si=ɛ̃=pa=sjɑ̃tə=kə=ty=mə=di=di=a=le 13
  e=la=pa=bə=zwɛ̃də=mə=lə=ʁə=pə=te 10
  ʒɑ̃=klɑ̃ʃə=viʁ=ɡy=ləœ̃=nε=ʁə=viʁ=ɡy=lə=dø=ndə=viʁ=ɡy=lə=tʁwa=zε=mə=de=ʒa=o=bu=də=la=ʁy 25
  fʁɑ̃=ʃə=mɑ̃=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=vy 8
  twa=ty=a=symə=fε=ʁə=vi=vʁə=dε=ʃozə 10
  kə=pø=də=mε=tʁe=sə=pʁɔ=po=ze 9
  ɔ=de=ʒa=lœ=ʁə=də=ʁɑ̃=tʁe 8
  ʒε=ʒu=i=də=sə=mɔ=mɑ̃=pa=se 9
  də=mɛ̃=pʁɔ=mi=zɔ̃sə=ba=la=də=ʁa=ɑ̃kɔʁə 10
  ʒə=mə=vwa=de=ʒa=ka=ʁe=se=tɔ̃=kɔʁ 10
  ʒə=mə=vwa=de=ʒa=vi=bʁe=ɡʁa=a=twa 10
  ʒə=mə=vwa=tə=fεʁə=ʃɑ̃=te=ply=zjœʁ=fwa 10
  bɔ̃=ase=paʁ=le=tə=vwa=la=o=ɡa=ʁaʒə 10
  si=ma=famə=tə=vwa=εllə=va=ε=tʁəɑ̃=ʁaʒə 10
  a=də=mɛ̃=mε=tʁε=sə=pa=sj=ɔ=ne 10
  ʒə=tə=lε=sə=tə=ʁə=po=ze 8

PostScriptum

inspiration passion

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/05/2005 06:48Rêve Éveiller

très joli!
j’aime beaucoup!!
bravo;)