Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Chanson : My Last Song

Chanson Absence
Publié le 14/07/2016 21:59

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mait

My Last Song

Do you hear my voice ?
Crying help to knees
Do you hear the sound bell
The time has come for me to leave
My last moments not to waste
But talking about you
Yeah you, you for whom my heart beat
You for whom I am destined
you and you alone
Write whatever you like
you told me
Now here is my very latest

CHORUS : My last song
The best I have ever written
The one that makes me feel what you are to me
My last song
Oh my last song

I will not wait moonlight
to tell you that you are a king
I know you know
But it does not bother me to repeat
My last moments not to waste
Because it is the last
Yeah the last that you’ll hear
You’re the only one for which it was intended
you and you alone
Write whatever you like
you told me
Now here is my very latest

CHORUS : My last song
The best I have ever written
The one that makes me feel what you are to me
My last song
Oh my last song

I never thought to get to the end
All I can tell you this is just thank you
thank you for showing me the most wonderful thing in the world
Yeah
It’s

CHORUS : My last song
The best I have ever written
The one that makes me feel what you are to me
My last song
Oh my last song
Goodbye my love, my friend
Sorry cause is my last song
My last song
 • Pieds Hyphénique: My Last Song

  do=you=hear=my=voi=ce 6
  crying=help=to=k=ne=es 6
  do=you=hear=the=sound=bell 6
  the=time=has=co=me=for=me=to=leave 9
  my=last=moments=not=to=waste 6
  but=tal=king=a=bout=you 6
  yeah=you=you=for=w=hom=my=heart=beat 9
  you=for=w=hom=i=am=des=ti=ned 9
  you=and=you=a=lo=ne 6
  write=w=ha=te=ver=you=like 7
  you=told=me 3
  now=he=re=is=my=ve=ry=la=test 9

  cho=rus=my=last=song 5
  the=best=i=have=e=ver=writ=ten 8
  theone=that=ma=kes=me=feel=w=hat=you=a=re=to=me 13
  my=last=song 3
  oh=my=last=song 4

  i=will=not=wait=moon=light 6
  to=tell=you=that=you=area=king 7
  i=k=now=you=k=now 6
  but=it=does=not=bo=ther=me=to=re=peat 10
  my=last=moments=not=to=waste 6
  be=cause=it=is=the=last 6
  yeah=the=last=that=youl=l=hear 7
  youre=theon=ly=o=ne=for=w=hi=ch=it=was=in=ten=ded 14
  you=and=you=a=lo=ne 6
  write=w=ha=te=ver=you=like 7
  you=told=me 3
  now=he=re=is=my=ve=ry=la=test 9

  cho=rus=my=last=song 5
  the=best=i=have=e=ver=writ=ten 8
  theone=that=ma=kes=me=feel=w=hat=you=a=re=to=me 13
  my=last=song 3
  oh=my=last=song 4

  i=ne=ver=thought=to=get=to=theend 8
  all=i=can=tell=you=this=is=just=thank=you 10
  thank=you=for=sho=wing=me=the=most=won=der=ful=thing=in=the=world 15
  yeah 1
  its 1

  cho=rus=my=last=song 5
  the=best=i=have=e=ver=writ=ten 8
  theone=that=ma=kes=me=feel=w=hat=you=a=re=to=me 13
  my=last=song 3
  oh=my=last=song 4
  good=bye=my=love=my=friend 6
  sor=ry=cause=is=my=last=song 7
  my=last=song 3
 • Phonétique : My Last Song

  do iu əaʁ mi vwasə ?
  kʁiiŋ εlp to kni
  do iu əaʁ tə sund bεll
  tə timə-as kɔmə fɔʁ mə to ləavə
  mi last mɔmɑ̃ no to wastə
  byt talkiŋ abu iu
  iəa iu, iu fɔʁ wɔm mi əaʁ bəa
  iu fɔʁ wɔm i am dεstinεd
  iu ɑ̃d iu alɔnə
  wʁitə watəve iu likə
  iu tɔld mə
  nɔw əʁə is mi vəʁi latεst

  kɔʁys : mi last sɔ̃ɡ
  tə bεst i-avə əve wʁitɛ̃
  tə ɔnə ta makə mə fil wa iu aʁə to mə
  mi last sɔ̃ɡ
  ɔ mi last sɔ̃ɡ

  i wij no wε munliɡt
  to tεll iu ta iu aʁə a kiŋ
  i knɔw iu knɔw
  byt it do no bɔtœʁ mə to ʁəpəa
  mi last mɔmɑ̃ no to wastə
  bəkozə it is tə last
  iəa tə last ta iuεl εl əaʁ
  iuʁə tə ɔ̃li ɔnə fɔʁ wik it was ɛ̃tɑ̃dεd
  iu ɑ̃d iu alɔnə
  wʁitə watəve iu likə
  iu tɔld mə
  nɔw əʁə is mi vəʁi latεst

  kɔʁys : mi last sɔ̃ɡ
  tə bεst i-avə əve wʁitɛ̃
  tə ɔnə ta makə mə fil wa iu aʁə to mə
  mi last sɔ̃ɡ
  ɔ mi last sɔ̃ɡ

  i nəve tuɡt to ʒεt to tə εnd
  al i kɑ̃ tεll iu tiz- is ʒyst tɑ̃k iu
  tɑ̃k iu fɔʁ ʃɔwiŋ mə tə mɔst wɔ̃dεʁfyl tiŋ ɛ̃ tə wɔʁld
  iəa
  itεs

  kɔʁys : mi last sɔ̃ɡ
  tə bεst i-avə əve wʁitɛ̃
  tə ɔnə ta makə mə fil wa iu aʁə to mə
  mi last sɔ̃ɡ
  ɔ mi last sɔ̃ɡ
  ɡudbi mi lɔvə, mi fʁjɛ̃d
  sɔʁi kozə is mi last sɔ̃ɡ
  mi last sɔ̃ɡ
 • Pieds Phonétique : My Last Song

  do=i=u=ə=aʁ=mi=vwa=sə 8
  kʁi=iŋ=εlp=to=kni 5
  do=i=u=ə=aʁ=tə=sund=bεll 8
  tə=ti=mə-as=kɔmə=fɔʁ=mə=to=ləavə 9
  mi=last=mɔ=mɑ̃=no=to=was=tə 8
  byt=tal=kiŋ=a=bu=i=u 7
  iəa=i=u=i=u=fɔʁ=wɔm=mi=ə=aʁ=bə=a 12
  i=u=fɔʁ=wɔm=i=am=dεs=ti=nεd 9
  i=u=ɑ̃d=i=u=a=lɔ=nə 8
  wʁi=tə=wa=tə=ve=i=u=likə 8
  i=u=tɔld=mə 4
  nɔw=ə=ʁə=is=mivə=ʁi=la=tεst 8

  kɔ=ʁys=mi=last=sɔ̃ɡ 5
  tə=bεst=i-avə=ə=ve=wʁi=tɛ̃ 8
  təɔnə=ta=ma=kə=mə=fil=wa=i=u=a=ʁə=tomə 12
  mi=last=sɔ̃ɡ 3
  ɔ=mi=last=sɔ̃ɡ 4

  i=wij=no=wε=mun=liɡt 6
  to=tεll=i=u=ta=i=u=aʁəa=kiŋ 9
  i=knɔw=i=u=knɔw 5
  byt=it=do=no=bɔ=tœʁ=mə=toʁə=pəa 9
  mi=last=mɔ=mɑ̃=no=to=was=tə 8
  bə=ko=zə=it=is=tə=last 7
  iəa=tə=last=ta=i=u=εl=εl=ə=aʁ 10
  i=uʁə=təɔ̃=li=ɔnə=fɔʁ=wik=it=was=ɛ̃=tɑ̃=dεd 12
  i=u=ɑ̃d=i=u=a=lɔ=nə 8
  wʁi=tə=wa=tə=ve=i=u=likə 8
  i=u=tɔld=mə 4
  nɔw=ə=ʁə=is=mivə=ʁi=la=tεst 8

  kɔ=ʁys=mi=last=sɔ̃ɡ 5
  tə=bεst=i-avə=ə=ve=wʁi=tɛ̃ 8
  təɔnə=ta=ma=kə=mə=fil=wa=i=u=a=ʁə=tomə 12
  mi=last=sɔ̃ɡ 3
  ɔ=mi=last=sɔ̃ɡ 4

  inə=ve=tuɡt=to=ʒεt=to=tə=εnd 8
  al=i=kɑ̃=tεll=i=u=ti=zis=ʒyst=tɑ̃k=i=u 12
  tɑ̃k=i=u=fɔʁ=ʃɔ=wiŋ=mə=tə=mɔst=wɔ̃=dεʁ=fyl=tiŋ=ɛ̃tə=wɔʁld 15
  i=ə=a 3
  i=tε=sə 3

  kɔ=ʁys=mi=last=sɔ̃ɡ 5
  tə=bεst=i-avə=ə=ve=wʁi=tɛ̃ 8
  təɔnə=ta=ma=kə=mə=fil=wa=i=u=a=ʁə=tomə 12
  mi=last=sɔ̃ɡ 3
  ɔ=mi=last=sɔ̃ɡ 4
  ɡud=bi=mi=lɔ=və=mi=fʁjɛ̃d 7
  sɔ=ʁi=ko=zə=is=mi=last=sɔ̃ɡ 8
  mi=last=sɔ̃ɡ 3

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.