Poeme : Astre Noir

Astre Noir

Je me trouve sous un ciel carboneux bas, lourde masse de ma vaste prison. Un Monde sans cesse au bord du cris et des larmes. Dans le noir je pénètre au côté des débris du Soleil. Astre noir de mon Angoisse. Feux, cendres, et poussières envahissent. J’aperçois au loin l’Espoir errant, perdu dans la Nuit, surgissant d’un brouillard épais, reflet d’un monde lointain où les jours noir plus triste que la Nuit vont et jamais ne reviennent. Hanté par cette esprit sombre je tombe dans l’article de la Nuit. Cette Nuit déchire mon souffle et dévore mon âme. S’en va, se retourne et reviens.
Astre flamboyant cette étoile à brûler le Jour, la Nuit. Brûler les rives de mon âme. Astre dont nul soleil ne peut faillir la flamme. Ta lumière guide chacun de mes pas. Conduit mes pas vers la route du Beau. Flambeau vivant aux services de mes envies, tu es et vas contre mon gré ; chemin qui va à ma perte. Tout mon être obéit à ce Flambeau vivant, car je Suis et serai toujours grâce à toi. Ton parfum est mon air, ta peau ma force, tes yeux mon Ciel. Ses Yeux brillant d’une clarté mystique rougit en moi plus fort que les premiers rayons du Soleil que percevrait un aveugle. Aujourd’hui rien ne peut égaler la Lumière de laquelle mon âme illumine ce ciel qui auparavant avait une apparence si brumeuse. L’étreinte de la Nuit révèle la Clarté d’un Amour visible à présent au yeux de tous. Clarté de mes nuits, elle me transporte hors du temps. Je me lève ici dans un nouveau Monde où le jour ne jure que par le feu de cette passion. On entend au loin les pleurs de l’Angoisse alors vaincu par la Lumière. J’accède enfin à ce nouveau monde, la Volupté.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Astre Noir

  je=me=trou=ve=sous=un=ciel=car=bo=neux=bas=lour=de=mas=se=de=ma=vas=te=pri=son=un=mon=de=sans=ces=se=au=bord=du=cris=et=des=larmes=dans=le=noir=je=pé=nè=tre=au=cô=té=des=dé=bris=du=so=leil=as=tre=noir=de=mon=an=goisse=feux=cen=dres=et=pous=siè=res=en=va=hissent=ja=per=çois=au=loin=les=poir=er=rant=per=du=dans=la=nuit=sur=gis=sant=dun=brouil=lard=é=pais=re=flet=dun=mon=de=loin=tain=où=les=jours=noir=plus=tris=te=que=la=nuit=vont=et=ja=mais=ne=re=viennent=han=té=par=cet=te=es=prit=som=bre=je=tom=be=dans=lar=ti=cle=de=la=nuit=cet=te=nuit=dé=chi=re=mon=souf=fle=et=dé=vo=re=mon=âme=sen=va=se=re=tour=ne=et=re=viens 156
  astre=flam=boyant=cet=teé=toi=le=à=brû=ler=le=jour=la=nuit=brû=ler=les=ri=ves=de=mon=âme=as=tre=dont=nul=so=leil=ne=peut=faillir=la=flamme=ta=lu=miè=re=gui=de=cha=cun=de=mes=pas=conduit=mes=pas=vers=la=rou=te=du=beau=flam=beau=vi=vant=aux=ser=vi=ces=de=mes=en=vies=tu=es=et=vas=con=tre=mon=gré=che=min=qui=va=à=ma=perte=tout=mon=ê=tre=o=béit=à=ce=flam=beau=vi=vant=car=je=suis=et=se=rai=tou=jours=grâ=ce=à=toi=ton=par=fum=est=mon=air=ta=peau=ma=for=ce=tes=yeux=mon=ciel=ses=y=eux=brillant=du=ne=clar=té=mys=ti=que=rou=git=en=moi=plus=fort=que=les=pre=miers=rayons=du=so=leil=que=per=ce=vrait=un=a=veugle=au=jourdhui=rien=ne=peut=é=ga=ler=la=lu=miè=re=de=la=quel=le=mon=â=me=illu=mi=ne=ce=ciel=qui=au=pa=ra=vant=a=vait=u=ne=ap=pa=ren=ce=si=bru=meuse=lé=trein=te=de=la=nuit=ré=vè=le=la=clar=té=dun=a=mour=vi=si=ble=à=pré=sent=au=y=eux=de=tous=clar=té=de=mes=nuits=el=le=me=trans=por=te=hors=du=temps=je=me=lè=ve=i=ci=dans=un=nou=veau=mon=de=où=le=jour=ne=ju=re=que=par=le=feu=de=cet=te=pas=sion=on=en=tend=au=loin=les=pleurs=de=lan=gois=se=a=lors=vain=cu=par=la=lu=mière=jac=cè=de=en=fin=à=ce=nou=veau=mon=de=la=vo=lup=té 292
 • Phonétique : Astre Noir

  ʒə mə tʁuvə suz- œ̃ sjεl kaʁbɔnø ba, luʁdə masə də ma vastə pʁizɔ̃. œ̃ mɔ̃də sɑ̃ sεsə o bɔʁ dy kʁiz- e dε laʁmə. dɑ̃ lə nwaʁ ʒə penεtʁə o kote dε debʁi dy sɔlεj. astʁə nwaʁ də mɔ̃n- ɑ̃ɡwasə. fø, sɑ̃dʁə, e pusjεʁəz- ɑ̃vaise. ʒapεʁswaz- o lwɛ̃ lεspwaʁ eʁɑ̃, pεʁdy dɑ̃ la nɥi, syʁʒisɑ̃ dœ̃ bʁujaʁ epε, ʁəflε dœ̃ mɔ̃də lwɛ̃tɛ̃ u lε ʒuʁ nwaʁ plys tʁistə kə la nɥi vɔ̃ e ʒamε nə ʁəvjεne. ɑ̃te paʁ sεtə εspʁi sɔ̃bʁə ʒə tɔ̃bə dɑ̃ laʁtiklə də la nɥi. sεtə nɥi deʃiʁə mɔ̃ suflə e devɔʁə mɔ̃n- amə. sɑ̃ va, sə ʁətuʁnə e ʁəvjɛ̃.
  astʁə flɑ̃bwajɑ̃ sεtə etwalə a bʁyle lə ʒuʁ, la nɥi. bʁyle lε ʁivə də mɔ̃n- amə. astʁə dɔ̃ nyl sɔlεj nə pø fajiʁ la flamə. ta lymjεʁə ɡidə ʃakœ̃ də mε pa. kɔ̃dɥi mε pa vεʁ la ʁutə dy bo. flɑ̃bo vivɑ̃ o sεʁvisə də mεz- ɑ̃vi, ty ε e va kɔ̃tʁə mɔ̃ ɡʁe, ʃəmɛ̃ ki va a ma pεʁtə. tu mɔ̃n- εtʁə ɔbei a sə flɑ̃bo vivɑ̃, kaʁ ʒə sɥiz- e səʁε tuʒuʁ ɡʁasə a twa. tɔ̃ paʁfœ̃ ε mɔ̃n- εʁ, ta po ma fɔʁsə, tεz- iø mɔ̃ sjεl. sεz- iø bʁijɑ̃ dynə klaʁte mistikə ʁuʒi ɑ̃ mwa plys fɔʁ kə lε pʁəmje ʁεjɔ̃ dy sɔlεj kə pεʁsεvʁε œ̃n- avøɡlə. oʒuʁdɥi ʁjɛ̃ nə pø eɡale la lymjεʁə də lakεllə mɔ̃n- amə ilyminə sə sjεl ki opaʁavɑ̃ avε ynə apaʁɑ̃sə si bʁymøzə. letʁɛ̃tə də la nɥi ʁevεlə la klaʁte dœ̃n- amuʁ viziblə a pʁezɑ̃ o iø də tus. klaʁte də mε nɥi, εllə mə tʁɑ̃spɔʁtə ɔʁ dy tɑ̃. ʒə mə lεvə isi dɑ̃z- œ̃ nuvo mɔ̃də u lə ʒuʁ nə ʒyʁə kə paʁ lə fø də sεtə pasjɔ̃. ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- o lwɛ̃ lε plœʁ də lɑ̃ɡwasə alɔʁ vɛ̃ky paʁ la lymjεʁə. ʒaksεdə ɑ̃fɛ̃ a sə nuvo mɔ̃də, la vɔlypte.
 • Syllabes Phonétique : Astre Noir

  ʒə=mə=tʁu=və=su=zœ̃=sjεl=kaʁ=bɔ=nø=ba=luʁ=də=ma=sə=də=ma=vas=tə=pʁi=zɔ̃=œ̃=mɔ̃=də=sɑ̃=sε=sə=o=bɔʁ=dy=kʁi=ze=dε=laʁ=mə=dɑ̃=lə=nwaʁ=ʒə=pe=nε=tʁə=o=ko=te=dε=de=bʁi=dy=sɔ=lεj=as=tʁə=nwaʁ=də=mɔ̃=nɑ̃=ɡwa=sə=fø=sɑ̃=dʁə=e=pu=sjε=ʁə=zɑ̃=va=i=se=ʒa=pεʁ=swa=zo=lwɛ̃=lεs=pwaʁ=e=ʁɑ̃=pεʁ=dy=dɑ̃=la=nɥi=syʁ=ʒi=sɑ̃=dœ̃=bʁu=jaʁ=e=pε=ʁə=flε=dœ̃=mɔ̃=də=lwɛ̃=tɛ̃=u=lε=ʒuʁ=nwaʁ=plys=tʁis=tə=kə=la=nɥi=vɔ̃=e=ʒa=mε=nə=ʁə=vjε=ne=ɑ̃=te=paʁ=sε=tə=εs=pʁi=sɔ̃=bʁə=ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=laʁ=ti=klə=də=la=nɥi=sε=tə=nɥi=de=ʃi=ʁə=mɔ̃=su=flə=e=de=vɔ=ʁə=mɔ̃=na=mə=sɑ̃=va=sə=ʁə=tuʁ=nə=e=ʁə=vj=ɛ̃ 162
  as=tʁə=flɑ̃=bwa=jɑ̃=sεtəe=twa=lə=a=bʁy=le=lə=ʒuʁ=la=nɥi=bʁy=le=lε=ʁi=və=də=mɔ̃=na=mə=as=tʁə=dɔ̃=nyl=sɔ=lεj=nə=pø=fa=jiʁ=la=fla=mə=ta=ly=mjε=ʁə=ɡi=də=ʃa=kœ̃=də=mε=pa=kɔ̃d=ɥi=mε=pa=vεʁ=la=ʁu=tə=dy=bo=flɑ̃=bo=vi=vɑ̃=o=sεʁ=vi=sə=də=mε=zɑ̃=vi=ty=ε=e=va=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=ɡʁe=ʃə=mɛ̃=ki=va=a=ma=pεʁ=tə=tu=mɔ̃=nε=tʁə=ɔ=be=i=a=sə=flɑ̃=bo=vi=vɑ̃=kaʁ=ʒə=sɥi=ze=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=ɡʁa=sə=a=twa=tɔ̃=paʁ=fœ̃=ε=mɔ̃=nεʁ=ta=po=ma=fɔʁ=sə=tε=ziø=mɔ̃=sjεl=sε=zi=ø=bʁi=jɑ̃=dy=nə=klaʁ=te=mis=ti=kə=ʁu=ʒi=ɑ̃=mwa=plys=fɔʁ=kə=lε=pʁə=mje=ʁε=jɔ̃=dy=sɔ=lεj=kə=pεʁ=sε=vʁε=œ̃=na=vø=ɡlə=o=ʒuʁ=dɥi=ʁjɛ̃=nə=pø=e=ɡa=le=la=ly=mjε=ʁə=də=la=kεllə=mɔ̃=na=mə=i=ly=mi=nə=sə=sjεl=ki=o=pa=ʁa=vɑ̃=a=vε=y=nə=a=pa=ʁɑ̃=sə=si=bʁy=mø=zə=le=tʁɛ̃=tə=də=la=nɥi=ʁe=vε=lə=la=klaʁ=te=dœ̃=na=muʁ=vi=zi=blə=a=pʁe=zɑ̃=o=i=ø=də=tus=klaʁ=te=də=mε=nɥi=εl=lə=mə=tʁɑ̃s=pɔʁ=tə=ɔʁ=dy=tɑ̃=ʒə=mə=lε=və=i=si=dɑ̃=zœ̃=nu=vo=mɔ̃=də=u=lə=ʒuʁ=nə=ʒy=ʁə=kə=paʁ=lə=fø=də=sε=tə=pa=sjɔ̃=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=to=lwɛ̃=lε=plœʁ=də=lɑ̃=ɡwa=sə=a=lɔʁ=vɛ̃=ky=paʁ=la=ly=mjε=ʁə=ʒak=sε=də=ɑ̃=fɛ̃=a=sə=nu=vo=mɔ̃=də=la=vɔ=lyp=te 305

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/01/2016 00:30

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Maloïste