Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Essaie D’Etre Forte

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/06/2005 22:51

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mam'zelle

J’Essaie D’Etre Forte

Mais ca ne marche pas,
Cela me plairait beaucoup plus d’etre morte
A la place d’endurer tout sa

Je dis a tout le monde que plus jamais je ne t’aimerai
Mais. . quelque chose me dit,
Que ce n’est pas mon cœur qui a eu cette pensée,
Peut-etre qu’un jour, je réussirai a t’oublier
Mais en attendant, de quoi dois-je me rappeler ?
Tous les bons moments passer a tes côtés ?
Ou tous les tristes moments, ou je ne faisais que pleurer ?

Il y a tant de questions, que je dois te poser
Mais pourquoi ne suis-je, capable detre fachée ?

Tu pars dans deux jours,
J’aimerais tant t’oublier.
Mais tu es mon premier vrai amour
Je ne sais pas comment tout gérer

Pourquoi tout m’apparait soudainement si compliquer ?
Il me semble,
Que quand j’aidais mes amies, vite me venais les idées !
J’étais capable de les réconforter,
De les faire penser a autres choses !
J’avais tout simplement pas envie,
De les voir devenir morose…

Tout serait tellement moins compliquer,
Si je pouvais simplement t’oublier
 • Pieds Hyphénique: J’Essaie D’Etre Forte

  mais=ca=ne=mar=che=pas 6
  ce=la=me=plai=rait=beau=coup=plus=de=tre=morte 11
  a=la=place=den=du=rer=tout=sa 8

  je=dis=a=tout=le=monde=que=plus=ja=mais=je=ne=tai=me=rai 15
  mais=quel=que=chose=me=dit 6
  que=ce=nest=pas=mon=cœur=qui=a=eu=cette=pen=sée 12
  peut=te=tre=quun=jour=je=réus=si=rai=a=tou=blier 12
  mais=en=at=ten=dant=de=quoi=dois=je=me=rap=pe=ler 13
  tous=les=bons=moments=pas=ser=a=tes=cô=tés 10
  ou=tous=les=tristes=mo=ments=ou=je=ne=fai=sais=que=pleu=rer 14

  il=y=a=tant=de=ques=tions=que=je=dois=te=po=ser 13
  mais=pour=quoi=ne=suis=je=ca=pable=de=tre=fa=chée 12

  tu=pars=dans=deux=jours 5
  jai=me=rais=tant=tou=blier 6
  mais=tu=es=mon=pre=mier=vrai=a=mour 9
  je=ne=sais=pas=comment=tout=gé=rer 8

  pour=quoi=tout=map=pa=rait=sou=daine=ment=si=com=pli=quer 13
  il=me=sem=ble 4
  que=quand=jai=dais=mes=a=mies=vite=me=ve=nais=les=i=dées 14
  jé=tais=ca=pable=de=les=ré=con=for=ter 10
  de=les=fai=re=pen=ser=a=au=tres=choses 10
  ja=vais=tout=sim=ple=ment=pas=en=vie 9
  de=les=voir=de=ve=nir=mo=ro=se 9

  tout=se=rait=tel=le=ment=moins=com=pli=quer 10
  si=je=pou=vais=sim=ple=ment=tou=bli=er 10
 • Phonétique : J’Essaie D’Etre Forte

  mε ka nə maʁʃə pa,
  səla mə plεʁε boku plys dεtʁə mɔʁtə
  a la plasə dɑ̃dyʁe tu sa

  ʒə di a tu lə mɔ̃də kə plys ʒamε ʒə nə tεməʁε
  mε. kεlkə ʃozə mə di,
  kə sə nε pa mɔ̃ kœʁ ki a y sεtə pɑ̃se,
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ, ʒə ʁeysiʁε a tublje
  mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, də kwa dwa ʒə mə ʁapəle ?
  tus lε bɔ̃ mɔmɑ̃ pase a tε kote ?
  u tus lε tʁistə mɔmɑ̃, u ʒə nə fəzε kə pləʁe ?

  il i a tɑ̃ də kεstjɔ̃, kə ʒə dwa tə poze
  mε puʁkwa nə sɥi ʒə, kapablə dətʁə faʃe ?

  ty paʁ dɑ̃ dø ʒuʁ,
  ʒεməʁε tɑ̃ tublje.
  mε ty ε mɔ̃ pʁəmje vʁε amuʁ
  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ tu ʒeʁe

  puʁkwa tu mapaʁε sudεnəmɑ̃ si kɔ̃plike ?
  il mə sɑ̃blə,
  kə kɑ̃ ʒεdε mεz- ami, vitə mə vənε lεz- ide !
  ʒetε kapablə də lε ʁekɔ̃fɔʁte,
  də lε fεʁə pɑ̃se a otʁə- ʃozə !
  ʒavε tu sɛ̃pləmɑ̃ pa ɑ̃vi,
  də lε vwaʁ dəvəniʁ mɔʁozə…

  tu səʁε tεllmɑ̃ mwɛ̃ kɔ̃plike,
  si ʒə puvε sɛ̃pləmɑ̃ tublje
 • Pieds Phonétique : J’Essaie D’Etre Forte

  mε=ka=nə=maʁ=ʃə=pa 6
  sə=lamə=plε=ʁε=bo=ku=plys=dε=tʁə=mɔʁtə 10
  a=la=plasə=dɑ̃=dyʁe=tu=sa 7

  ʒə=di=a=tulə=mɔ̃=də=kə=plys=ʒa=mε=ʒə=nə=tε=mə=ʁε 15
  mε=kεl=kə=ʃozə=mə=di 6
  kə=sə=nε=pa=mɔ̃=kœʁ=ki=a=y=sεtə=pɑ̃se 11
  pø=tεtʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=ʁe=y=si=ʁε=a=tu=blje 12
  mε=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=də=kwa=dwaʒə=mə=ʁa=pə=le 12
  tus=lε=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=pase=a=tε=ko=te 10
  u=tus=lε=tʁistə=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=nə=fə=zε=kə=plə=ʁe 14

  il=i=a=tɑ̃də=kεs=tjɔ̃=kə=ʒə=dwa=tə=po=ze 12
  mε=puʁ=kwanə=sɥi=ʒə=ka=pa=blə=də=tʁə=fa=ʃe 12

  ty=paʁ=dɑ̃=dø=ʒuʁ 5
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=tu=blj=e 7
  mε=ty=ε=mɔ̃=pʁə=mj=e=vʁε=a=muʁ 10
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=tu=ʒe=ʁe 9

  puʁ=kwa=tu=ma=pa=ʁε=su=dεnə=mɑ̃=si=kɔ̃=pli=ke 13
  il=mə=sɑ̃=blə 4
  kə=kɑ̃=ʒε=dε=mε=za=mi=vitə=mə=və=nε=lε=zi=de 14
  ʒe=tε=ka=pablə=də=lε=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 10
  də=lε=fε=ʁə=pɑ̃=se=a=o=tʁə=ʃozə 10
  ʒa=vε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=pa=ɑ̃=vi 9
  də=lε=vwaʁ=də=və=niʁ=mɔ=ʁo=zə 9

  tu=sə=ʁε=tεl=lmɑ̃=mwɛ̃=kɔ̃=pli=ke 9
  si=ʒə=pu=vε=sɛ̃=plə=mɑ̃=tu=blj=e 10

PostScriptum

. . Comms svp !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2005 01:16Moi_15

Il est vraiment bon(OUI)

Auteur de Poésie
07/06/2005 14:51Ninou

trés réussi! (D)
bizz
ninou

Auteur de Poésie
07/06/2005 17:08L'exentrick

Très beau poème, j’aime bien!
Courage à toi...Sois forte!
Amitié de l’exentrick