Poeme : Coup De Gueule

Coup De Gueule

Il n’a jamais été un pére ideal : ca c’est l’excuse que m’a donne ma mere pour
M’empeche de voir suffisament mon grand pere. Avant hier il est mort sans que je
Puisse vraiment le connaitre. Demain on l’enterre et bien sur j’ai failli ne pas y aller,
Ma mere encore avait trouve son excuse : le lycee, il ne faut pas louper une heure…
Mais cette fois j’en ai eu marre, j’ai reussi a convaincre ma mere et elle m’y
Emmenera. Je lui en veut vraiment, je ne comprend pas son attitude. Elle a eu la
Meme avec mon oncle envers moi : jamais je ne les vu, ah si ! à sa mort. Je venais
Juste de commencer a faire des recherches pour pouvoir le rencontrer, pas de
Chance… Vous trouvez pas ca super une famille si soudee !
Pour ma mere la famille ce resume à ses enfants et son frere quand ca l’arrange
Autrement dit quand elle en a besoin. J’imagine si plus tard j’avais la meme
Attitude, elle serait contente, elle ne me verrait plus…
J’ai beau lui en parlé, impossible elle joue la victime, d’ailleur c’est la seule chose
Qu’elle sache faire. Ce remettre en question trop dur… Je me met a sa place je veux
Bien comprendre qu’il y est eu beaucoup de problemes et qu’elle est eu du mal a
L’accepter ca oui je le comprend. Mais ce dont je que je n’admet pas c’est le fait
Qu’elle m’a empeché de les connaitre et de me faire mon opinion sur eux…
Voila, ce texte n’est pas sur la passion c’est vrai, mais je voulais juste exprimer ce
Que je ressens :
Beaucoup de colere envers ma mere

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Coup De Gueule

  il=na=ja=mais=é=té=un=pé=re=i=deal=ca=cest=lex=cu=se=que=ma=don=ne=ma=me=re=pour 24
  mem=pe=che=de=voir=suf=fi=sa=ment=mon=grand=pere=avant=hi=er=il=est=mort=sans=que=je 21
  puis=se=vrai=ment=le=con=nai=tre=de=main=on=len=ter=re=et=bien=sur=jai=failli=ne=pas=y=al=ler 24
  ma=me=reen=core=a=vait=trou=ve=son=ex=cu=se=le=ly=cee=il=ne=faut=pas=lou=per=u=ne=heure 24
  mais=cet=te=fois=jen=ai=eu=mar=re=jai=reus=si=a=con=vain=cre=ma=me=re=et=el=le=my 23
  em=me=ne=ra=je=lui=en=veut=vrai=ment=je=ne=com=prend=pas=son=at=ti=tude=el=le=a=eu=la 24
  me=me=a=vec=mon=on=cle=en=vers=moi=ja=mais=je=ne=les=vu=ah=si=à=sa=mort=je=ve=nais 24
  jus=te=de=com=men=cer=a=fai=re=des=re=cher=ches=pour=pou=voir=le=ren=con=trer=pas=de 22
  chan=ce=vous=trou=vez=pas=ca=su=per=u=ne=fa=mil=le=si=sou=dee 17
  pour=ma=me=re=la=fa=mil=le=ce=re=su=me=à=ses=en=fants=et=son=fre=re=quand=ca=lar=range 24
  au=tre=ment=dit=quand=el=le=en=a=be=soin=ji=ma=gi=ne=si=plus=tard=ja=vais=la=meme 22
  at=ti=tu=de=el=le=se=rait=con=ten=te=el=le=ne=me=ver=rait=plus 18
  jai=beau=lui=en=par=lé=im=pos=si=ble=el=le=joue=la=vic=ti=me=dail=leur=cest=la=seu=le=chose 24
  quel=le=sa=che=faire=ce=re=met=tre=en=ques=ti=on=trop=dur=je=me=met=a=sa=pla=ce=je=veux 24
  bien=com=pren=dre=quil=y=est=eu=beau=coup=de=pro=ble=mes=et=quel=le=est=eu=du=mal=a 22
  lac=cep=ter=ca=oui=je=le=com=prend=mais=ce=dont=je=que=je=nad=met=pas=cest=le=fait 21
  quel=le=ma=em=pe=ché=de=les=con=nai=tre=et=de=me=fai=re=mon=o=pi=ni=on=sur=eux 23
  voi=la=ce=tex=te=nest=pas=sur=la=pas=si=on=cest=vrai=mais=je=vou=lais=jus=te=ex=pri=mer=ce 24
  que=je=res=sens 4
  beau=coup=de=co=le=re=en=vers=ma=mere 10
 • Phonétique : Coup De Gueule

  il na ʒamεz- ete œ̃ peʁə idəal : ka sε lεkskyzə kə ma dɔnə ma məʁə puʁ
  mɑ̃pεʃə də vwaʁ syfizame mɔ̃ ɡʁɑ̃ pəʁə. avɑ̃ jεʁ il ε mɔʁ sɑ̃ kə ʒə
  pɥisə vʁεmɑ̃ lə kɔnεtʁə. dəmɛ̃ ɔ̃ lɑ̃teʁə e bjɛ̃ syʁ ʒε faji nə pa i ale,
  ma məʁə ɑ̃kɔʁə avε tʁuvə sɔ̃n- εkskyzə : lə lisi, il nə fo pa lupe ynə œʁ…
  mε sεtə fwa ʒɑ̃n- ε y maʁə, ʒε ʁøsi a kɔ̃vɛ̃kʁə ma məʁə e εllə mi
  amənəʁa. ʒə lɥi ɑ̃ vø vʁεmɑ̃, ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa sɔ̃n- atitydə. εllə a y la
  məmə avεk mɔ̃n- ɔ̃klə ɑ̃vεʁ mwa : ʒamε ʒə nə lε vy, a si ! a sa mɔʁ. ʒə vənε
  ʒystə də kɔmɑ̃se a fεʁə dε ʁəʃεʁʃə puʁ puvwaʁ lə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, pa də
  ʃɑ̃sə… vu tʁuve pa ka sype ynə famijə si sudi !
  puʁ ma məʁə la famijə sə ʁəsymə a sεz- ɑ̃fɑ̃z- e sɔ̃ fʁəʁə kɑ̃ ka laʁɑ̃ʒə
  otʁəmɑ̃ di kɑ̃t- εllə ɑ̃n- a bəzwɛ̃. ʒimaʒinə si plys taʁ ʒavε la məmə
  atitydə, εllə səʁε kɔ̃tɑ̃tə, εllə nə mə veʁε plys…
  ʒε bo lɥi ɑ̃ paʁle, ɛ̃pɔsiblə εllə ʒu la viktimə, dajœʁ sε la sələ ʃozə
  kεllə saʃə fεʁə. sə ʁəmεtʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ tʁo dyʁ… ʒə mə mεt a sa plasə ʒə vø
  bjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kil i εt- y boku də pʁɔbləməz- e kεllə εt- y dy mal a
  laksεpte ka ui ʒə lə kɔ̃pʁɑ̃. mε sə dɔ̃ ʒə kə ʒə nadmε pa sε lə fε
  kεllə ma ɑ̃pεʃe də lε kɔnεtʁə e də mə fεʁə mɔ̃n- ɔpinjɔ̃ syʁ ø…
  vwala, sə tεkstə nε pa syʁ la pasjɔ̃ sε vʁε, mε ʒə vulε ʒystə εkspʁime sə
  kə ʒə ʁəsɛ̃ :
  boku də kɔləʁə ɑ̃vεʁ ma məʁə
 • Syllabes Phonétique : Coup De Gueule

  il=na=ʒa=mε=ze=te=œ̃=pe=ʁə=idəal=ka=sε=lεk=sky=zə=kə=ma=dɔ=nə=ma=mə=ʁə=puʁ 23
  mɑ̃=pε=ʃə=də=vwaʁ=sy=fi=za=me=mɔ̃=ɡʁɑ̃=pə=ʁə=a=vɑ̃=jεʁ=il=ε=mɔʁ=sɑ̃=kə=ʒə 22
  pɥisə=vʁε=mɑ̃=lə=kɔ=nε=tʁə=də=mɛ̃=ɔ̃=lɑ̃=te=ʁəe=bjɛ̃=syʁ=ʒε=fa=ji=nə=pa=i=a=le 23
  mamə=ʁəɑ̃=kɔ=ʁə=a=vε=tʁu=və=sɔ̃=nεk=sky=zə=lə=li=si=il=nə=fo=pa=lu=pe=y=nə=œʁ 24
  mε=sεtə=fwa=ʒɑ̃=nε=y=ma=ʁə=ʒε=ʁø=si=a=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=ma=mə=ʁə=e=εl=lə=mi 22
  amə=nə=ʁa=ʒə=lɥi=ɑ̃=vø=vʁε=mɑ̃=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=sɔ̃=na=ti=ty=də=εl=ləa=y=la 23
  mə=məa=vεk=mɔ̃=nɔ̃klə=ɑ̃=vεʁ=mwa=ʒa=mε=ʒə=nə=lε=vy=a=si=a=sa=mɔʁ=ʒə=və=nε 22
  ʒys=tə=də=kɔ=mɑ̃=se=a=fε=ʁə=dε=ʁə=ʃεʁ=ʃə=puʁ=pu=vwaʁ=lə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=pa=də 22
  ʃɑ̃=sə=vu=tʁu=ve=pa=ka=sy=pe=y=nə=fa=mi=jə=si=su=di 17
  puʁ=maməʁə=la=fa=mi=jə=sə=ʁə=sy=mə=a=sε=zɑ̃=fɑ̃=ze=sɔ̃=fʁə=ʁə=kɑ̃=ka=la=ʁɑ̃ʒə 22
  otʁə=mɑ̃=di=kɑ̃=tεl=lə=ɑ̃=na=bə=zwɛ̃=ʒi=ma=ʒi=nə=si=plys=taʁ=ʒa=vε=la=mə=mə 22
  a=ti=ty=də=εl=lə=sə=ʁε=kɔ̃=tɑ̃=tə=εl=lə=nə=mə=ve=ʁε=plys 18
  ʒε=bo=lɥi=ɑ̃=paʁ=le=ɛ̃=pɔ=siblə=εllə=ʒu=la=vik=ti=mə=da=jœʁ=sε=la=sə=lə=ʃozə 22
  kεl=lə=saʃə=fε=ʁə=səʁə=mε=tʁə=ɑ̃=kεs=tjɔ̃=tʁo=dyʁ=ʒə=mə=mεt=a=sa=pla=sə=ʒə=vø 22
  bjɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kil=i=ε=ty=bo=ku=də=pʁɔ=blə=mə=ze=kεl=lə=ε=ty=dy=mal=a 22
  lak=sεp=te=ka=u=i=ʒə=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=mε=sə=dɔ̃=ʒə=kə=ʒə=nad=mε=pa=sε=lə=fε 22
  kεl=lə=ma=ɑ̃=pε=ʃe=də=lε=kɔ=nε=tʁə=e=də=mə=fε=ʁə=mɔ̃=nɔ=pi=njɔ̃=syʁ=ø 22
  vwa=la=sə=tεk=stə=nε=pa=syʁ=la=pa=sjɔ̃=sε=vʁε=mεʒə=vu=lε=ʒys=tə=εk=spʁi=me=sə 22
  kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 4
  bo=ku=də=kɔ=lə=ʁə=ɑ̃=vεʁ=ma=mə=ʁə 11

PostScriptum

j’aimerais qu’un jour ma mere tombe sur ce texte ce serait peut etre ce qui faudrai
pour qu’elle ce remette en question. Ce texte a ete ecrit dans le cadre d’un atelier
ecriture sur le theme de la passion voila ce qui explique la fin.
Vous pouv

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Eau Rouge

waho. . . tres beau texte

Auteur de Poésie
28/11/2004 00:00Amour Perdu

manginfique poeme je ss dsl pour toi
bisou, amitier
juju