Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Mal De Toi…

Poème Amitié
Publié le 15/10/2005 19:48

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Manoute

Mal De Toi…

Tu n’es plus comme avant…
Ou peut-être que c’est moi ?
Je ne pense pas avoir changé pourtant
Mais qu’en est-il vraiment ?

Seulement, malgré cela,
Malgré les changements qu’il y aurait pu y avoir en moi,
Ai-je encore de l’importance pour toi ?
Notre amitié représente-t-elle quelque chose à tes yeux ?

Parfois je me dis que cette amitié au fond,
Elle n’a peut-être jamais existé ?
Etait-ce mon imagination ?
Tout ce qu’on pouvait se dire…

Ce que je ne pensais pouvoir avouer à personne
Toi tu le savais… Pourquoi ?
Je ne saurais le dire,
Mais j’avais une telle confiance en toi…

Même si on ne parlait jamais en face
Les grandes conversations qu’on pouvait avoir autrement me suffisaient,
Et je pensais qu’à toi aussi…
Je me suis trompée…

Mais maintenant…
Cette place que tu avais prise,
Cette place…
Personne ne pourrait la combler.

Aujourd’hui c’est fini
Je crois avoir enfin trouvé le courage de le dire !
Aujourd’hui cette fille a une place si importante
Une place que je n’ai jamais eue dans ton cœur.
Cette fille…
Ta meilleure amie…

Ca me fait mal
Et pourtant…
C’est tellement normal
J’aurais dû me rendre compte
Que cette amitié n’existerait jamais
Mais je ne l’ai pas fait
Pas assez tôt !
Et voila le résultat aujourd’hui !
J’ai mal…
 • Pieds Hyphénique: Mal De Toi…

  tu=nes=plus=comme=a=vant 6
  ou=peut=têtre=que=cest=moi 6
  je=ne=pense=pas=a=voir=chan=gé=pour=tant 10
  mais=quen=est=il=vrai=ment 6

  seule=ment=mal=gré=ce=la 6
  mal=gré=les=change=ments=quil=y=au=rait=pu=y=a=voir=en=moi 15
  ai=jeen=core=de=lim=por=tan=ce=pour=toi 10
  notrea=mi=tié=re=pré=sen=te=tel=le=quel=que=cho=se=à=tes=yeux 16

  par=fois=je=me=dis=que=cettea=mi=tié=au=fond 11
  elle=na=peut=têtre=ja=mais=exis=té 8
  etait=ce=mon=i=ma=gi=na=tion 8
  tout=ce=quon=pou=vait=se=dire 7

  ce=que=je=ne=pen=sais=pou=voir=a=vouer=à=per=sonne 13
  toi=tu=le=sa=vais=pour=quoi 7
  je=ne=sau=rais=le=dire 6
  mais=ja=vais=une=tel=le=con=fian=ceen=toi 10

  même=si=on=ne=par=lait=ja=mais=en=face 10
  les=grandes=con=ver=sa=tions=quon=pou=vait=a=voir=au=tre=ment=me=suf=fi=saient 18
  et=je=pen=sais=quà=toi=aus=si 8
  je=me=suis=trom=pée 5

  mais=main=te=nant 4
  cette=pla=ce=que=tu=a=vais=prise 8
  cet=te=pla=ce 4
  per=sonne=ne=pour=rait=la=com=bler 8

  au=jourd=hui=cest=fi=ni 6
  je=crois=a=voir=en=fin=trou=vé=le=cou=rage=de=le=dire 14
  au=jourdhui=cette=fillea=u=ne=pla=ce=si=im=por=tante 12
  une=pla=ce=que=je=nai=ja=mais=eue=dans=ton=cœur 12
  cet=te=fi=lle 4
  ta=meil=leu=re=a=mie 6

  ca=me=fait=mal 4
  et=pour=tant 3
  cest=tel=le=ment=nor=mal 6
  jau=rais=dû=me=rendre=compte 6
  que=cettea=mi=tié=nexis=te=rait=ja=mais 9
  mais=je=ne=lai=pas=fait 6
  pas=as=sez=tôt 4
  et=voi=la=le=ré=sul=tat=au=jourdhui 9
  jai=mal 2
 • Phonétique : Mal De Toi…

  ty nε plys kɔmə avɑ̃…
  u pø tεtʁə kə sε mwa ?
  ʒə nə pɑ̃sə pa avwaʁ ʃɑ̃ʒe puʁtɑ̃
  mε kɑ̃n- εt- il vʁεmɑ̃ ?

  sələmɑ̃, malɡʁe səla,
  malɡʁe lε ʃɑ̃ʒəmɑ̃ kil i oʁε py i avwaʁ ɑ̃ mwa,
  ε ʒə ɑ̃kɔʁə də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə puʁ twa ?
  nɔtʁə amitje ʁəpʁezɑ̃tə tεllə kεlkə ʃozə a tεz- iø ?

  paʁfwa ʒə mə di kə sεtə amitje o fɔ̃,
  εllə na pø tεtʁə ʒamεz- εɡziste ?
  ətε sə mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ ?
  tu sə kɔ̃ puvε sə diʁə…

  sə kə ʒə nə pɑ̃sε puvwaʁ avue a pεʁsɔnə
  twa ty lə savε… puʁkwa ?
  ʒə nə soʁε lə diʁə,
  mε ʒavεz- ynə tεllə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa…

  mεmə si ɔ̃ nə paʁlε ʒamεz- ɑ̃ fasə
  lε ɡʁɑ̃də kɔ̃vεʁsasjɔ̃ kɔ̃ puvε avwaʁ otʁəmɑ̃ mə syfizε,
  e ʒə pɑ̃sε ka twa osi…
  ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe…

  mε mɛ̃tənɑ̃…
  sεtə plasə kə ty avε pʁizə,
  sεtə plasə…
  pεʁsɔnə nə puʁʁε la kɔ̃ble.

  oʒuʁdɥi sε fini
  ʒə kʁwaz- avwaʁ ɑ̃fɛ̃ tʁuve lə kuʁaʒə də lə diʁə !
  oʒuʁdɥi sεtə fijə a ynə plasə si ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
  ynə plasə kə ʒə nε ʒamεz- ø dɑ̃ tɔ̃ kœʁ.
  sεtə fijə…
  ta mεjəʁə ami…

  ka mə fε mal
  e puʁtɑ̃…
  sε tεllmɑ̃ nɔʁmal
  ʒoʁε dy mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə
  kə sεtə amitje nεɡzistəʁε ʒamε
  mε ʒə nə lε pa fε
  pa ase to !
  e vwala lə ʁezylta oʒuʁdɥi !
  ʒε mal…
 • Pieds Phonétique : Mal De Toi…

  ty=nε=plys=kɔmə=a=vɑ̃ 6
  u=pø=tεtʁə=kə=sε=mwa 6
  ʒə=nə=pɑ̃sə=pa=a=vwaʁ=ʃɑ̃=ʒe=puʁ=tɑ̃ 10
  mε=kɑ̃=nε=til=vʁε=mɑ̃ 6

  sə=lə=mɑ̃=mal=ɡʁe=sə=la 7
  mal=ɡʁe=lε=ʃɑ̃ʒə=mɑ̃=kil=i=o=ʁε=py=i=a=vwaʁ=ɑ̃=mwa 15
  εʒəɑ̃=kɔ=ʁə=də=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=puʁ=twa 10
  nɔtʁəa=mi=tje=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=tεllə=kεl=kə=ʃo=zə=a=tε=ziø 15

  paʁ=fwaʒə=mə=di=kə=sε=təa=mi=tje=o=fɔ̃ 11
  εllə=na=pøtεtʁə=ʒa=mε=zεɡ=zis=te 8
  ə=tεsə=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 8
  tusə=kɔ̃=pu=vε=sə=diʁə 6

  sə=kə=ʒə=nə=pɑ̃=sε=pu=vwaʁ=a=vu=e=a=pεʁsɔnə 13
  twa=tylə=sa=vε=puʁ=kwa 6
  ʒə=nə=so=ʁε=lə=diʁə 6
  mε=ʒa=vε=zynə=tεllə=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=twa 9

  mεmə=si=ɔ̃=nə=paʁ=lε=ʒa=mε=zɑ̃=fasə 10
  lε=ɡʁɑ̃də=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=kɔ̃=pu=vε=a=vwaʁ=o=tʁə=mɑ̃=mə=sy=fi=zε 18
  e=ʒə=pɑ̃=sε=ka=twa=o=si 8
  ʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe 5

  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 4
  sεtə=pla=sə=kə=ty=a=vε=pʁizə 8
  sε=tə=pla=sə 4
  pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁε=la=kɔ̃=ble 8

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=fi=ni 6
  ʒə=kʁwa=za=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=lə=ku=ʁaʒə=də=lə=diʁə 14
  o=ʒuʁ=dɥi=sεtə=fi=jəa=y=nə=pla=sə=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃tə 14
  ynə=pla=sə=kə=ʒə=nε=ʒa=mε=zø=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ 12
  sε=tə=fi=jə 4
  ta=mε=jə=ʁə=a=mi 6

  ka=mə=fε=mal 4
  e=puʁ=tɑ̃ 3
  sε=tεl=lmɑ̃=nɔʁ=mal 5
  ʒo=ʁε=dymə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃tə 6
  kə=sεtəa=mi=tje=nεɡ=zis=tə=ʁε=ʒa=mε 10
  mε=ʒə=nə=lε=pa=fε 6
  pa=a=se=to 4
  e=vwa=lalə=ʁe=zyl=ta=o=ʒuʁ=dɥi 9
  ʒε=mal 2

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.