Poeme-France : Lecture Écrit Drogue

Poeme : Drogue

Poème Drogue
Publié le 06/04/2005 03:23

L'écrit contient 202 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Marie_Popine_6669

Drogue

Mon Pere ne me parlera plus jamais si il apprend que je me drogue
Ma mere n’aime pas le fait que jen prenne mes me laisse le choix libre
Je ne veut causer aucun conflit dans ma famille
Mes je ne peut pas me passer de sa !
Jadore leffet que sa me fait… ! ! Je me sens peace and love
Si jamais sa ne fait plus deffet
Je me promet darreter
Car je ne veut pas me piquer
Mes je veut essayer une fois Les pillules
Pour voir leffet que sa fait
Mes parent mont toujours couvert mon toujours dit ou sa lammennais
Mes moi je dois absolument essayer le tout…
Je veut pas regretter plus tard
Yen as qui vont dire ne tombe jamais la dedans
Oui je sais ou sa peut amenner
Mes moi jai envie dessayer
J’ai toujours eter la jeune fille sage. .
Je me revolte on ma trop proteger
Dsl je ne veut faire de mal a personne dans mon entourage mes je dois esayer
Sinon je vais regretter

Ce nest pas un poeme non sais juste se que je pense… se que je vis en semoment
Il nest pas tres bon. . ! ! ! mes sa sortie comme sa
 • Pieds Hyphénique: Drogue

  mon=pe=re=ne=me=par=le=ra=plus=ja=mais=si=il=ap=prend=que=je=me=drogue 19
  ma=me=re=naime=pas=le=fait=que=jen=pren=ne=mes=me=lais=se=le=choix=libre 18
  je=ne=veut=cau=ser=au=cun=con=flit=dans=ma=fa=mille 13
  mes=je=ne=peut=pas=me=pas=ser=de=sa 10
  ja=dore=lef=fet=que=sa=me=fait=je=me=sens=pea=ceand=love 14
  si=ja=mais=sa=ne=fait=plus=def=fet 9
  je=me=pro=met=dar=re=ter 7
  car=je=ne=veut=pas=me=pi=quer 8
  mes=je=veut=es=sayer=une=fois=les=pillu=les 10
  pour=voir=lef=fet=que=sa=fait 7
  mes=parent=mont=tou=jours=cou=vert=mon=tou=jours=dit=ou=sa=lam=men=nais 16
  mes=moi=je=dois=ab=so=lument=es=sayer=le=tout 11
  je=veut=pas=re=gret=ter=plus=tard 8
  yen=as=qui=vont=dire=ne=tom=be=ja=mais=la=de=dans 13
  oui=je=sais=ou=sa=peut=a=men=ner 9
  mes=moi=jai=en=vie=des=say=er 8
  jai=tou=jours=e=ter=la=jeu=ne=fille=sage 10
  je=me=re=vol=te=on=ma=trop=prote=ger 10
  d=s=l=je=ne=veut=faire=de=mal=a=per=son=ne=dans=mon=en=tou=ra=ge=mes=je=dois=e=sayer 24
  si=non=je=vais=re=gret=ter 7

  ce=nest=pas=un=poe=me=non=sais=jus=te=se=que=je=pense=se=que=je=vis=en=se=moment 21
  il=nest=pas=tres=bon=mes=sa=sor=tie=comme=sa 11
 • Phonétique : Drogue

  mɔ̃ pəʁə nə mə paʁləʁa plys ʒamε si il apʁɑ̃ kə ʒə mə dʁɔɡ
  ma məʁə nεmə pa lə fε kə ʒεn pʁεnə mε mə lεsə lə ʃwa libʁə
  ʒə nə vø koze okœ̃ kɔ̃fli dɑ̃ ma famijə
  mε ʒə nə pø pa mə pase də sa !
  ʒadɔʁə lefε kə sa mə fε… ! ! ʒə mə sɑ̃s pəasə ɑ̃d lɔvə
  si ʒamε sa nə fε plys defε
  ʒə mə pʁɔmε daʁəte
  kaʁ ʒə nə vø pa mə pike
  mε ʒə vø esεje ynə fwa lε pijylə
  puʁ vwaʁ lefε kə sa fε
  mε paʁɑ̃ mɔ̃ tuʒuʁ kuvεʁ mɔ̃ tuʒuʁ di u sa lamεnε
  mε mwa ʒə dwaz- absɔlymɑ̃ esεje lə tu…
  ʒə vø pa ʁəɡʁεte plys taʁ
  iεn a ki vɔ̃ diʁə nə tɔ̃bə ʒamε la dədɑ̃
  ui ʒə sεz- u sa pø amεne
  mε mwa ʒε ɑ̃vi desεje
  ʒε tuʒuʁz- əte la ʒənə fijə saʒə.
  ʒə mə ʁəvɔltə ɔ̃ ma tʁo pʁɔtəʒe
  de εs εl ʒə nə vø fεʁə də mal a pεʁsɔnə dɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə mε ʒə dwaz- əzεje
  sinɔ̃ ʒə vε ʁəɡʁεte

  sə nεst pa œ̃ poəmə nɔ̃ sε ʒystə sə kə ʒə pɑ̃sə… sə kə ʒə vis ɑ̃ səmɔmɑ̃
  il nεst pa tʁə- bɔ̃. ! ! ! mε sa sɔʁti kɔmə sa
 • Pieds Phonétique : Drogue

  mɔ̃pə=ʁə=nə=mə=paʁ=lə=ʁa=plys=ʒa=mε=si=il=a=pʁɑ̃=kə=ʒə=mə=dʁɔɡ 18
  mamə=ʁə=nε=mə=pa=lə=fε=kə=ʒεn=pʁε=nə=mε=mə=lε=sə=lə=ʃwa=libʁə 18
  ʒə=nə=vø=ko=ze=o=kœ̃=kɔ̃=fli=dɑ̃=ma=fa=mi=jə 14
  mε=ʒə=nə=pø=pa=mə=pa=se=də=sa 10
  ʒa=dɔ=ʁə=le=fε=kə=sa=mə=fε=ʒə=mə=sɑ̃s=pə=a=sə=ɑ̃d=lɔ=və 18
  si=ʒa=mε=sanə=fε=plys=de=fε 8
  ʒə=mə=pʁɔ=mε=da=ʁə=te 7
  kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=mə=pi=ke 8
  mεʒə=vø=e=sε=je=y=nə=fwa=lε=pi=jylə 11
  puʁ=vwaʁ=le=fε=kə=sa=fε 7
  mε=pa=ʁɑ̃=mɔ̃=tu=ʒuʁ=ku=vεʁ=mɔ̃=tu=ʒuʁ=di=u=sa=la=mε=nε 17
  mε=mwaʒə=dwa=zab=sɔ=ly=mɑ̃=e=sε=je=lə=tu 12
  ʒə=vø=pa=ʁə=ɡʁε=te=plys=taʁ 8
  i=εn=a=ki=vɔ̃=diʁə=nə=tɔ̃=bə=ʒa=mε=la=də=dɑ̃ 14
  u=iʒə=sε=zu=sa=pø=a=mε=ne 9
  mε=mwa=ʒε=ɑ̃=vi=de=sε=je 8
  ʒε=tu=ʒuʁzə=te=la=ʒə=nə=fi=jə=saʒə 10
  ʒə=mə=ʁə=vɔl=təɔ̃=ma=tʁo=pʁɔtə=ʒe 9
  de=εsəεl=ʒə=nə=vø=fε=ʁə=də=mal=a=pεʁ=sɔ=nə=dɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=tu=ʁa=ʒə=mε=ʒə=dwa=zə=zε=je 25
  si=nɔ̃=ʒə=vε=ʁə=ɡʁε=te 7

  sə=nεst=pa=œ̃=poə=mə=nɔ̃=sε=ʒys=tə=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sə=sə=kə=ʒə=vis=ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 23
  il=nεst=patʁə=bɔ̃=mε=sa=sɔʁ=ti=kɔ=mə=sa 11

PostScriptum

Mon pere ne me parlera plus jamais si il apprend que je me drogue
Ma mere maide… mes elle naprécie pas tres gros le fait que jen prenne
Mes jadore sa, jadore leffet que sa me fait. . ! ! ! Jaimerais sa que mes parent me laisse faire se que je veut
E

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/04/2005 04:17Rêve Éveiller

ton poème est tres bien!
je te comprend bien et il na rien de mal si tout ce
que tu fait est modérer!n’oubli pas modérer!!
bravo!!;)

Auteur de Poésie
16/08/2008 14:35Kirian

De toute sorte j’en ai goûté et aucune de résoud les problèmes. Cependant, quand tout va bien, se laisser tenter par des hallucinogènes est une expérience d’artiste et ne doit pas servir à la récréativité.
Attention à toi et bravo pr ce poeme.