Poeme-France : Lecture Écrit Société

Poeme : La Beauté Interieure

Poème Société
Publié le 14/04/2019 19:24

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Marie27

La Beauté Interieure

Top Model au visage charnel à la une de ce magazine, je suis là pour te charmer
Mon sourire éclatant et ma silhouette scintillante de diva étoilée te font rêver
Une allure de femme parfaite avec plusieurs parties du corps et du visage refaits
De nombreux coups de bistouris et de chirurgies pour que mon visage soit enfin parfait
Avec du botox et du lifting je n’ ai pas une seule ride même au lever du jour
Grâce à la magie de photostop les vergetures ont disparus sur la première de couverture
Je ne peux plus plisser le front, on dirait que je suis restée figée et sans émotion
Je ressemble à cette poupée encore emballée dans son carton, sans expression
Les injections de collagène sont douloureuses pour obtenir des lèvres aussi pulpeuses
Les régimes draconiens s’enchaînent pour avoir le ventre plat et les joues creuses
Ma poitrine est synonyme de la
Silicone vallée, j ai fait un grand saut dans l’alphabet
D ’un coup de prothèse ’magique’ je suis passée d’ un bonnet A au bonnet D
Je ne suis qu’ un produit ’esthétique ’ permettant la vente de textiles et de cosmétiques
Pour faire toujours plus de buisness et de bénéfice la mode perds son éthique
Certaines se créent des complexes sur la taille leur ventre, de leur fesse ou de leurs seins
D’autres sombrent dans l’ anorexie à force d essayer de ressembler à tous ces mannequins

Comme disait Coco Chanel la véritable beauté commence au moment où l on décide d’ être soi même ’
 • Pieds Hyphénique: La Beauté Interieure

  top=mo=del=au=vi=sa=ge=char=nel=à=la=u=ne=de=ce=ma=ga=zi=ne=je=suis=là=pour=te=char=mer 26
  mon=sou=ri=re=é=cla=tant=et=ma=sil=houet=te=s=cin=tillan=te=de=di=va=é=toi=lée=te=font=rê=ver 26
  u=ne=al=lu=re=de=fem=me=par=fai=te=a=vec=plu=sieurs=par=ties=du=corps=et=du=vi=sa=ge=re=faits 26
  de=nom=breux=coups=de=bis=tou=ris=et=de=chi=rur=gies=pour=que=mon=vi=sa=ge=soit=en=fin=par=fait 24
  a=vec=du=bo=tox=et=du=lif=ting=je=nai=pas=u=ne=seu=le=ri=de=mê=me=au=le=ver=du=jour 25
  grâ=ceà=la=ma=gie=de=pho=to=stop=les=verge=tu=res=ont=dis=pa=rus=sur=la=pre=miè=re=de=cou=ver=ture 26
  je=ne=peux=plus=plis=ser=le=front=on=di=rait=que=je=suis=res=tée=fi=gée=et=sans=é=mo=ti=on 24
  je=res=sem=ble=à=cet=te=pou=pée=en=co=re=em=bal=lée=dans=son=car=ton=sans=ex=pres=si=on 24
  les=in=jec=tions=de=col=la=gè=ne=sont=dou=lou=reu=ses=pour=ob=te=nir=des=lè=vres=aus=si=pul=peu=ses 26
  les=ré=gi=mes=dra=co=niens=sen=chaî=nent=pour=a=voir=le=ven=tre=plat=et=les=joues=creu=ses 22
  ma=poi=tri=ne=est=sy=no=ny=me=de=la 11
  si=li=co=ne=val=lée=j=ai=fait=un=grand=saut=dans=lal=pha=bet 16
  dun=coup=de=pro=thè=se=ma=gi=que=je=suis=pas=sée=dun=bon=net=a=au=bon=net=d 21
  je=ne=suis=quun=pro=dui=tes=thé=ti=que=per=met=tant=la=ven=te=de=tex=ti=les=et=de=cos=mé=tiques 25
  pour=fai=re=tou=jours=plus=de=buis=ness=et=de=bé=né=fi=ce=la=mo=de=perds=son=é=thique 22
  cer=tai=nes=se=créent=des=com=plexes=sur=la=tail=le=leur=ven=tre=de=leur=fes=se=ou=de=leurs=seins 23
  dau=tres=som=brent=dans=la=no=rexie=à=for=ce=d=es=say=er=de=res=sem=bler=à=tous=ces=man=ne=quins 25

  comme=di=sait=co=co=cha=nel=la=vé=ri=table=beau=té=commen=ceau=mo=ment=où=l=on=dé=ci=de=dê=tre=soi=même 27
 • Phonétique : La Beauté Interieure

  tɔp mɔdεl o vizaʒə ʃaʁnεl a la ynə də sə maɡazinə, ʒə sɥi la puʁ tə ʃaʁme
  mɔ̃ suʁiʁə eklatɑ̃ e ma siluεtə sɛ̃tijɑ̃tə də diva etwale tə fɔ̃ ʁεve
  ynə alyʁə də famə paʁfεtə avεk plyzjœʁ paʁti dy kɔʁz- e dy vizaʒə ʁəfε
  də nɔ̃bʁø ku də bistuʁiz- e də ʃiʁyʁʒi puʁ kə mɔ̃ vizaʒə swa ɑ̃fɛ̃ paʁfε
  avεk dy bɔtɔks e dy liftiŋ ʒə nε pa ynə sələ ʁidə mεmə o ləve dy ʒuʁ
  ɡʁasə a la maʒi də fɔtɔstɔp lε vεʁʒətyʁəz- ɔ̃ dispaʁys syʁ la pʁəmjεʁə də kuvεʁtyʁə
  ʒə nə pø plys plise lə fʁɔ̃, ɔ̃ diʁε kə ʒə sɥi ʁεste fiʒe e sɑ̃z- emɔsjɔ̃
  ʒə ʁəsɑ̃blə a sεtə pupe ɑ̃kɔʁə ɑ̃bale dɑ̃ sɔ̃ kaʁtɔ̃, sɑ̃z- εkspʁesjɔ̃
  lεz- ɛ̃ʒεksjɔ̃ də kɔlaʒεnə sɔ̃ duluʁøzə puʁ ɔptəniʁ dε lεvʁəz- osi pylpøzə
  lε ʁeʒimə dʁakɔnjɛ̃ sɑ̃ʃεne puʁ avwaʁ lə vɑ̃tʁə pla e lε ʒu kʁøzə
  ma pwatʁinə ε sɛ̃ɔnimə də la
  silikɔnə vale, ʒi ε fε œ̃ ɡʁɑ̃ so dɑ̃ lalfabε
  dœ̃ ku də pʁɔtεzəmaʒikəʒə sɥi pase dœ̃ bɔnε a o bɔnε de
  ʒə nə sɥi kœ̃ pʁɔdɥitεstetikəpεʁmεtɑ̃ la vɑ̃tə də tεkstiləz- e də kɔsmetik
  puʁ fεʁə tuʒuʁ plys də bɥisnεsz- e də benefisə la mɔdə pεʁd sɔ̃n- etikə
  sεʁtεnə sə kʁee dε kɔ̃plεksə syʁ la tajə lœʁ vɑ̃tʁə, də lœʁ fεsə u də lœʁ sɛ̃
  dotʁə- sɔ̃bʁe dɑ̃ lanɔʁεksi a fɔʁsə de esεje də ʁəsɑ̃ble a tus sε manəkɛ̃

  kɔmə dizε kɔko ʃanεl la veʁitablə bote kɔmɑ̃sə o mɔmɑ̃ u εl ɔ̃ desidə dεtʁə swa mεmə
 • Pieds Phonétique : La Beauté Interieure

  tɔp=mɔ=dεl=o=vi=za=ʒə=ʃaʁ=nεl=a=la=y=nə=də=sə=ma=ɡa=zi=nə=ʒə=sɥi=la=puʁ=tə=ʃaʁ=me 26
  mɔ̃=su=ʁiʁə=e=kla=tɑ̃=e=ma=si=lu=ε=tə=sɛ̃=ti=jɑ̃=tə=də=di=va=e=twa=le=tə=fɔ̃=ʁε=ve 26
  y=nə=a=ly=ʁə=də=fa=mə=paʁ=fε=tə=a=vεk=ply=zjœʁ=paʁ=ti=dy=kɔʁ=ze=dy=vi=za=ʒə=ʁə=fε 26
  də=nɔ̃=bʁø=ku=də=bis=tu=ʁi=ze=də=ʃi=ʁyʁ=ʒi=puʁ=kə=mɔ̃=vi=za=ʒə=swa=ɑ̃=fɛ̃=paʁ=fε 24
  a=vεk=dy=bɔ=tɔks=e=dy=lif=tiŋ=ʒə=nε=pa=y=nə=sə=lə=ʁi=də=mε=mə=o=lə=ve=dy=ʒuʁ 25
  ɡʁasəa=la=ma=ʒi=də=fɔ=tɔs=tɔp=lε=vεʁ=ʒə=ty=ʁə=zɔ̃=dis=pa=ʁys=syʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=də=ku=vεʁ=tyʁə 26
  ʒə=nə=pø=plys=pli=se=lə=fʁɔ̃=ɔ̃=di=ʁε=kə=ʒə=sɥi=ʁεs=te=fi=ʒe=e=sɑ̃=ze=mɔ=sj=ɔ̃ 24
  ʒə=ʁə=sɑ̃=blə=a=sε=tə=pu=pe=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=ba=le=dɑ̃=sɔ̃=kaʁ=tɔ̃=sɑ̃=zεk=spʁ=sj=ɔ̃ 24
  lε=zɛ̃=ʒεk=sjɔ̃=də=kɔ=la=ʒε=nə=sɔ̃=du=lu=ʁø=zə=puʁ=ɔp=tə=niʁ=dε=lε=vʁə=zo=si=pyl=pø=zə 26
  lε=ʁe=ʒi=mə=dʁa=kɔ=nj=ɛ̃=sɑ̃=ʃε=ne=puʁ=a=vwaʁ=lə=vɑ̃=tʁə=pla=e=lε=ʒu=kʁø=zə 23
  ma=pwa=tʁi=nə=ε=sɛ̃=ɔ=ni=mə=də=la 11
  si=li=kɔ=nə=va=le=ʒi=ε=fε=œ̃=ɡʁɑ̃=so=dɑ̃=lal=fa=bε 16
  dœ̃=ku=də=pʁɔ=tε=zə=ma=ʒi=kə=ʒə=sɥi=pa=se=dœ̃=bɔ=nε=a=o=bɔ=nε=de 21
  ʒə=nə=sɥi=kœ̃=pʁɔd=ɥi=tεs=te=ti=kə=pεʁ=mε=tɑ̃=la=vɑ̃=tə=də=tεk=sti=lə=ze=də=kɔs=me=tik 25
  puʁ=fε=ʁə=tu=ʒuʁ=plys=də=bɥis=nεs=ze=də=be=ne=fi=sə=la=mɔ=də=pεʁd=sɔ̃=ne=ti=kə 23
  sεʁ=tε=nə=sə=kʁe=e=dε=kɔ̃=plεk=sə=syʁ=la=ta=jə=lœ=ʁə=vɑ̃=tʁə=də=lœʁ=fε=sə=u=də=lœʁ=sɛ̃ 26
  do=tʁə=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=la=nɔ=ʁεk=si=a=fɔʁ=sə=de=e=sε=je=də=ʁə=sɑ̃=ble=a=tus=sε=ma=nə=kɛ̃ 26

  kɔmə=di=zε=kɔ=ko=ʃa=nεl=la=ve=ʁitablə=bo=te=kɔ=mɑ̃=səo=mɔ=mɑ̃=u=εl=ɔ̃=de=si=də=dε=tʁə=swamεmə 26

Historique des Modifications

15/04/2019 17:27
15/04/2019 13:17
14/04/2019 21:35

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/04/2019 11:26Ed

Haha, superbe 🙂 C’est vrai que l’illusion de la beauté est aujourd’hui manipulé par des tonnes de retouches. C’est de la haute couture charnelle 😉 J’ai bien aimé le contraste entre le texte et le titre 🙂