Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Œuvre D’Art

Poème Vie
Publié le 28/07/2019 10:16

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Œuvre D’Art

Au début de notre vie, on se trouve face à un chevalet à la toile vierge et blanche
On est tous des peintres et des artistes en devenir à la recherche de notre tendance
Une toile de vie concrète, abstraite, cubiste, impressionniste, expressionniste ou une caricature
On possède tous les outils à disposition crayons, gouaches, feutres, stylos ou peinture
Parfois les pinceaux se mélangent, il est souvent difficile de choisir les bons outils
Il faut manœuvrer dur pour créer notre unique œuvre d’art, celle de la vie et de ses épreuves
On a toutes les couleurs de la palette en mai pour transformer cet œuvre en chef d œuvre
Au début, inexpérimentés on est tous hésitants et notre toile ressemble à un gribouillage ou coloriage
Puis avec l’expérience et l’âge notre art ressemble peu à peu à des portraits où des paysages
Selon l’humeur et l’envie on ne choisira pas les mêmes tendances de couleurs
Les jours de pluies on sera davantage tenté par du sombre avec le moral d’un Van Gogh et son oreille coupée
Tandis que pour les jours au 1000 rayons on optera pour nos plus beaux crayons a la manière d’Andy Warhol aux tableaux aussi étincelant que la voie lactée
Malheureusement certains arrêtent de peindre avant que la toile soit fini
Et jettent et abandonnent à la corbeille toutes leurs couleurs et leurs outils
D’autres forcent leurs dessins et leurs destins malgré des nuances sombres, grises ou noires
Et ces œuvres là à force de travail et de détermination finissent toujours par devenir des œuvres d’art
 • Pieds Hyphénique: Œuvre D’Art

  au=dé=but=de=no=tre=vie=on=se=trou=ve=fa=ce=à=un=che=va=let=à=la=toi=le=vi=er=ge=et=blan=che 28
  on=est=tous=des=pein=tres=et=des=ar=tis=tes=en=de=ve=nir=à=la=re=cher=che=de=no=tre=ten=dan=ce 26
  u=ne=toi=le=de=vie=con=crè=te=abs=trai=te=cu=bis=te=im=pres=sion=nis=te=ex=pres=sion=nis=te=ou=u=ne=ca=ri=ca=ture 32
  on=pos=sè=de=tous=les=ou=tils=à=dis=po=si=ti=on=cray=ons=gou=a=ches=feu=tres=s=ty=los=ou=pein=tu=re 28
  par=fois=les=pin=ceaux=se=mé=lan=gent=il=est=sou=vent=dif=fi=ci=le=de=choi=sir=les=bons=ou=tils 24
  il=faut=ma=nœu=vrer=dur=pour=créer=no=tre=u=ni=que=œu=vre=dart=cel=le=de=la=vie=et=de=ses=é=preu=ves 27
  on=a=tou=tes=les=cou=leurs=de=la=pa=let=te=en=mai=pour=trans=for=mer=cet=œu=vre=en=chef=d=œu=vre 26
  au=dé=but=i=nex=pé=ri=men=tés=on=est=tous=hé=si=tants=et=no=tre=toi=le=res=sem=ble=à=un=gri=bouilla=ge=ou=co=lo=riage 32
  puis=a=vec=lex=pé=rien=ce=et=lâ=ge=no=tre=art=res=sem=ble=peu=à=peu=à=des=por=traits=où=des=pay=sa=ges 28
  se=lon=l=hu=meur=et=len=vie=on=ne=choi=si=ra=pas=les=mê=mes=ten=dan=ces=de=cou=leurs 23
  les=jours=de=pluies=on=se=ra=da=van=ta=ge=ten=té=par=du=som=bre=a=vec=le=mo=ral=dun=van=gogh=et=son=o=rei=lle=cou=pée 32
  tan=dis=que=pour=les=jours=au=mille=rayons=on=op=te=ra=pour=nos=plus=beaux=crayons=a=la=ma=nière=dan=dy=wa=rhol=aux=ta=bleaux=aus=si=é=tince=lant=que=la=voie=lac=tée 39
  mal=heu=reu=se=ment=cer=tains=ar=rê=tent=de=pein=dre=a=vant=que=la=toi=le=soit=fi=ni 22
  et=jet=tent=et=a=ban=don=nent=à=la=cor=bei=lle=tou=tes=leurs=cou=leurs=et=leurs=ou=tils 22
  dau=tres=for=cent=leurs=des=sins=et=leurs=des=tins=mal=gré=des=nuan=ces=som=bres=gri=ses=ou=noi=res 23
  et=ces=œu=vres=là=à=for=ce=de=tra=vail=et=de=dé=ter=mi=na=ti=on=fi=nis=sent=tou=jours=par=de=ve=nir=des=œu=vres=dart 32
 • Phonétique : Œuvre D’Art

  o deby də nɔtʁə vi, ɔ̃ sə tʁuvə fasə a œ̃ ʃəvalε a la twalə vjεʁʒə e blɑ̃ʃə
  ɔ̃n- ε tus dε pɛ̃tʁəz- e dεz- aʁtistəz- ɑ̃ dəvəniʁ a la ʁəʃεʁʃə də nɔtʁə tɑ̃dɑ̃sə
  ynə twalə də vi kɔ̃kʁεtə, abstʁεtə, kybistə, ɛ̃pʁesjɔnistə, εkspʁesjɔnistə u ynə kaʁikatyʁə
  ɔ̃ pɔsεdə tus lεz- utiz- a dispozisjɔ̃ kʁεjɔ̃, ɡuaʃə, føtʁə, stiloz- u pɛ̃tyʁə
  paʁfwa lε pɛ̃so sə melɑ̃ʒe, il ε suvɑ̃ difisilə də ʃwaziʁ lε bɔ̃z- uti
  il fo manœvʁe dyʁ puʁ kʁee nɔtʁə ynikə œvʁə daʁ, sεllə də la vi e də sεz- epʁəvə
  ɔ̃n- a tutə lε kulœʁ də la palεtə ɑ̃ mε puʁ tʁɑ̃sfɔʁme sεt œvʁə ɑ̃ ʃεf de œvʁə
  o deby, inεkspeʁimɑ̃tez- ɔ̃n- ε tusz- ezitɑ̃z- e nɔtʁə twalə ʁəsɑ̃blə a œ̃ ɡʁibujaʒə u kɔlɔʁjaʒə
  pɥiz- avεk lεkspeʁjɑ̃sə e laʒə nɔtʁə aʁ ʁəsɑ̃blə pø a pø a dε pɔʁtʁεz- u dε pεizaʒə
  səlɔ̃ lymœʁ e lɑ̃vi ɔ̃ nə ʃwaziʁa pa lε mεmə tɑ̃dɑ̃sə də kulœʁ
  lε ʒuʁ də plɥiz- ɔ̃ səʁa davɑ̃taʒə tɑ̃te paʁ dy sɔ̃bʁə avεk lə mɔʁal dœ̃ vɑ̃ ɡɔɡ e sɔ̃n- ɔʁεjə kupe
  tɑ̃di kə puʁ lε ʒuʁz- o milə ʁεjɔ̃z- ɔ̃n- ɔptəʁa puʁ no plys bo kʁεjɔ̃z- a la manjεʁə dɑ̃di waʁɔl o tabloz- osi etɛ̃səlɑ̃ kə la vwa lakte
  maləʁøzəmɑ̃ sεʁtɛ̃z- aʁεte də pɛ̃dʁə avɑ̃ kə la twalə swa fini
  e ʒεte e abɑ̃dɔne a la kɔʁbεjə tutə lœʁ kulœʁz- e lœʁz- uti
  dotʁə- fɔʁse lœʁ desɛ̃z- e lœʁ dεstɛ̃ malɡʁe dε nɥɑ̃sə sɔ̃bʁə, ɡʁizəz- u nwaʁə
  e sεz- œvʁə- la a fɔʁsə də tʁavaj e də detεʁminasjɔ̃ finise tuʒuʁ paʁ dəvəniʁ dεz- œvʁə- daʁ
 • Pieds Phonétique : Œuvre D’Art

  o=de=by=də=nɔ=tʁə=vi=ɔ̃=sə=tʁu=və=fa=sə=a=œ̃=ʃə=va=lε=a=la=twa=lə=vjεʁ=ʒə=e=blɑ̃ʃə 26
  ɔ̃=nε=tus=dε=pɛ̃=tʁə=ze=dε=zaʁ=tis=tə=zɑ̃=də=və=niʁ=a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=nɔ=tʁə=tɑ̃=dɑ̃=sə 26
  ynə=twalə=də=vi=kɔ̃=kʁεtə=ab=stʁ=tə=ky=bis=tə=ɛ̃=pʁe=sjɔ=nis=tə=εk=spʁ=sjɔ=nis=təu=y=nə=ka=ʁikatyʁə 26
  ɔ̃=pɔ=sε=də=tus=lε=zu=ti=za=dis=po=zi=sjɔ̃=kʁε=jɔ̃=ɡu=a=ʃə=fø=tʁə=sti=lo=zu=pɛ̃=ty=ʁə 26
  paʁ=fwa=lε=pɛ̃=so=sə=me=lɑ̃=ʒe=il=ε=su=vɑ̃=di=fi=si=lə=də=ʃwa=ziʁ=lε=bɔ̃=zu=ti 24
  il=fo=ma=nœ=vʁe=dyʁ=puʁ=kʁe=e=nɔtʁəy=ni=kə=œ=vʁə=daʁ=sεl=lə=də=la=vi=e=də=sε=ze=pʁə=və 26
  ɔ̃=na=tu=tə=lε=ku=lœʁ=də=la=pa=lε=tə=ɑ̃=mε=puʁ=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=sεt=œ=vʁə=ɑ̃=ʃεf=de=œ=vʁə 26
  o=de=by=i=nεk=spe=ʁi=mɑ̃=te=zɔ̃=nε=tus=ze=zi=tɑ̃=ze=nɔtʁə=twalə=ʁə=sɑ̃=bləa=œ̃=ɡʁi=bu=ja=ʒəu=kɔ=lɔ=ʁjaʒə 29
  pɥi=za=vεk=lεk=spe=ʁjɑ̃səe=la=ʒə=nɔ=tʁə=aʁ=ʁə=sɑ̃=blə=pø=a=pø=a=dε=pɔʁ=tʁε=zu=dε=pε=i=zaʒə 26
  sə=lɔ̃=ly=mœ=ʁə=e=lɑ̃=vi=ɔ̃=nə=ʃwa=zi=ʁa=pa=lε=mε=mə=tɑ̃=dɑ̃=sə=də=ku=lœ=ʁə 24
  lεʒuʁdə=plɥi=zɔ̃sə=ʁa=da=vɑ̃=ta=ʒə=tɑ̃=te=paʁ=dy=sɔ̃=bʁəa=vεk=lə=mɔ=ʁal=dœ̃=vɑ̃=ɡɔɡ=e=sɔ̃=nɔ=ʁεjə=ku=pe 27
  tɑ̃dikə=puʁ=lε=ʒuʁ=zo=milə=ʁε=jɔ̃=zɔ̃=nɔp=tə=ʁa=puʁ=no=plys=bo=kʁε=jɔ̃=za=la=ma=njε=ʁə=dɑ̃=di=wa=ʁɔl=o=ta=blo=zo=si=e=tɛ̃=sə=lɑ̃=kə=la=vwa=lak=te 41
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=sεʁ=tɛ̃=za=ʁε=te=də=pɛ̃=dʁə=a=vɑ̃=kə=la=twa=lə=swa=fi=ni 22
  e=ʒε=te=e=a=bɑ̃=dɔ=ne=a=la=kɔʁ=bε=jə=tu=tə=lœ=ʁə=ku=lœ=ʁə=ze=lœ=ʁə=zu=ti 25
  do=tʁə=fɔʁ=se=lœ=ʁə=de=sɛ̃=ze=lœ=ʁə=dεs=tɛ̃=mal=ɡʁe=dε=nɥɑ̃=sə=sɔ̃=bʁə=ɡʁi=zə=zu=nwa=ʁə 25
  e=sε=zœ=vʁə=laafɔʁsə=də=tʁa=vaj=e=də=de=tεʁ=mi=na=sjɔ̃=fi=ni=se=tu=ʒuʁ=paʁ=də=və=niʁ=dε=zœ=vʁə=daʁ 28

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.