Poeme-France : Lecture Écrit Vent

Poeme : Une Plume Dans Le Vent

Poème Vent
Publié le 09/12/2019 13:46

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marie27

Une Plume Dans Le Vent

Mes mots s’envolent au gré du vent mais ce ne sont pas des paroles en l’air
Je souffle sur ma plume comme si je soufflais mes bougies d’anniversaire
Une profonde expiration pour une grand bouffée s’oxygène d’inspiration
Des rimes consommables partout, et par tous les temps sans date limite de péremption
De l’o2 muté en co2 inoffensif à l’aide mon crayon explosif à la mine carbone
Écolo, comme l’éolienne, elle ne brasse pourtant pas du vent mais à chaque minute elle charbonne
Sous cette violente brise, ma plume parle avec son cœur et envoie à tous ceux qui me lisent une énorme bise
Elle hisse et gonfle les voiles tout en changeant la direction du gouvernail à sa guise
Parfois elle subit des coups de chaud et s’assèche très vite comme un violent coup de sirocco
En suivant des tramontanes et des mistrals pas toujours gagnants elle décoiffe plus d’un chapeau
Parfois naviguant à contre courant ma plume ne cherche pas à être dans l’air du temps ni dans le dans le vent
Dans cet ère, ce grand tourbillon ou tout est éphémère, elle essaie de garder le cap du soleil couchant au soleil levant
 • Pieds Hyphénique: Une Plume Dans Le Vent

  mes=mots=sen=vo=lent=au=gré=du=vent=mais=ce=ne=sont=pas=des=pa=ro=les=en=lair 20
  je=souf=fle=sur=ma=plu=me=com=me=si=je=souf=flais=mes=bou=gies=dan=ni=ver=sai=re 21
  u=ne=pro=fon=de=ex=pi=ra=ti=on=pour=u=ne=grand=bouf=fée=soxy=gè=ne=dins=pi=ra=ti=on 24
  des=ri=mes=con=som=ma=bles=par=tout=et=par=tous=les=temps=sans=da=te=li=mi=te=de=pé=remp=ti=on 25
  de=lo=deux=mu=té=en=co=deux=i=nof=fen=sif=à=lai=de=mon=crayon=ex=plo=sif=à=la=mi=ne=car=bone 26
  é=co=lo=comme=léo=lien=ne=el=le=ne=bras=se=pour=tant=pas=du=vent=mais=à=cha=que=mi=nu=teelle=char=bonne 26
  sous=cette=violente=bri=se=ma=plu=me=par=lea=vec=son=cœur=et=en=voieà=tous=ceux=qui=me=li=sent=u=neé=nor=me=bise 27
  el=le=his=se=et=gon=fle=les=voi=les=tout=en=chan=geant=la=di=rec=ti=on=du=gou=ver=nail=à=sa=guise 26
  par=fois=el=le=su=bit=des=coups=de=chaud=et=sas=sèche=très=vi=te=com=me=un=vio=lent=coup=de=si=roc=co 26
  en=sui=vant=des=tra=mon=ta=nes=et=des=mis=trals=pas=tou=jours=ga=gnants=el=le=dé=coif=fe=plus=dun=cha=peau 26
  par=fois=na=vi=guant=à=contre=cou=rant=ma=plume=ne=cherche=pas=à=ê=tre=dans=lair=du=temps=ni=dans=le=dans=le=vent 27
  dans=cet=ère=ce=grand=tour=billon=ou=tout=est=é=phé=mère=el=lees=saie=de=gar=der=le=cap=du=so=leil=cou=chant=au=so=leil=le=vant 31
 • Phonétique : Une Plume Dans Le Vent

  mε mo sɑ̃vɔle o ɡʁe dy vɑ̃ mε sə nə sɔ̃ pa dε paʁɔləz- ɑ̃ lεʁ
  ʒə suflə syʁ ma plymə kɔmə si ʒə suflε mε buʒi danivεʁsεʁə
  ynə pʁɔfɔ̃də εkspiʁasjɔ̃ puʁ ynə ɡʁɑ̃ bufe sɔksiʒεnə dɛ̃spiʁasjɔ̃
  dε ʁimə kɔ̃sɔmablə paʁtu, e paʁ tus lε tɑ̃ sɑ̃ datə limitə də peʁɑ̃psjɔ̃
  də lo dø myte ɑ̃ ko døz- inɔfɑ̃sif a lεdə mɔ̃ kʁεjɔ̃ εksplozif a la minə kaʁbɔnə
  ekɔlo, kɔmə leɔljεnə, εllə nə bʁasə puʁtɑ̃ pa dy vɑ̃ mεz- a ʃakə minytə εllə ʃaʁbɔnə
  su sεtə vjɔlɑ̃tə bʁizə, ma plymə paʁlə avεk sɔ̃ kœʁ e ɑ̃vwa a tus sø ki mə lize ynə enɔʁmə bizə
  εllə isə e ɡɔ̃flə lε vwalə tut- ɑ̃ ʃɑ̃ʒɑ̃ la diʁεksjɔ̃ dy ɡuvεʁnaj a sa ɡizə
  paʁfwaz- εllə sybi dε ku də ʃo e sasεʃə tʁε vitə kɔmə œ̃ vjɔle ku də siʁɔko
  ɑ̃ sɥivɑ̃ dε tʁamɔ̃tanəz- e dε mistʁal pa tuʒuʁ ɡaɲɑ̃z- εllə dekwafə plys dœ̃ ʃapo
  paʁfwa naviɡɑ̃ a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃ ma plymə nə ʃεʁʃə pa a εtʁə dɑ̃ lεʁ dy tɑ̃ ni dɑ̃ lə dɑ̃ lə vɑ̃
  dɑ̃ sεt εʁə, sə ɡʁɑ̃ tuʁbijɔ̃ u tut- εt- efemεʁə, εllə esε də ɡaʁde lə kap dy sɔlεj kuʃɑ̃ o sɔlεj ləvɑ̃
 • Pieds Phonétique : Une Plume Dans Le Vent

  mε=mo=sɑ̃=vɔ=le=o=ɡʁe=dy=vɑ̃=mε=sə=nə=sɔ̃=pa=dε=pa=ʁɔ=lə=zɑ̃=lεʁ 20
  ʒə=su=flə=syʁ=ma=ply=mə=kɔ=mə=si=ʒə=su=flε=mε=bu=ʒi=da=ni=vεʁ=sε=ʁə 21
  y=nə=pʁɔ=fɔ̃=də=εk=spi=ʁa=sj=ɔ̃=puʁ=y=nə=ɡʁɑ̃=bu=fe=sɔk=si=ʒε=nə=dɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 25
  dε=ʁi=mə=kɔ̃=sɔ=ma=blə=paʁ=tu=e=paʁ=tus=lε=tɑ̃=sɑ̃=da=tə=li=mi=tə=də=pe=ʁɑ̃p=sjɔ̃ 24
  də=lo=dø=my=te=ɑ̃=ko=dø=zi=nɔ=fɑ̃=sif=a=lεdə=mɔ̃=kʁε=jɔ̃=εk=spl=zif=a=la=mi=nə=kaʁ=bɔnə 26
  e=kɔ=lo=kɔmə=le=ɔ=ljε=nə=εl=lə=nə=bʁa=sə=puʁ=tɑ̃=pa=dy=vɑ̃=mε=za=ʃa=kə=mi=ny=təεllə=ʃaʁbɔnə 26
  susεtə=vjɔ=lɑ̃tə=bʁi=zə=ma=ply=mə=paʁ=ləa=vεk=sɔ̃=kœʁ=e=ɑ̃=vwa=a=tus=sø=ki=mə=li=ze=y=nəe=nɔʁ=mə=bizə 28
  εl=lə=i=sə=e=ɡɔ̃=flə=lε=vwa=lə=tu=tɑ̃=ʃɑ̃=ʒɑ̃=la=di=ʁεk=sjɔ̃=dy=ɡu=vεʁ=naj=a=sa=ɡi=zə 26
  paʁ=fwa=zεl=lə=sy=bi=dε=kudə=ʃo=e=sa=sε=ʃə=tʁε=vi=tə=kɔ=mə=œ̃=vjɔ=le=ku=də=si=ʁɔ=ko 26
  ɑ̃=sɥi=vɑ̃=dε=tʁa=mɔ̃=ta=nə=ze=dε=mis=tʁal=pa=tu=ʒuʁ=ɡa=ɲɑ̃=zεl=lə=de=kwa=fə=plys=dœ̃=ʃa=po 26
  paʁ=fwa=na=vi=ɡɑ̃akɔ̃tʁə=ku=ʁɑ̃=ma=ply=mə=nə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=ε=tʁə=dɑ̃=lεʁ=dy=tɑ̃=ni=dɑ̃=lə=dɑ̃=lə=vɑ̃ 27
  dɑ̃=sεt=εʁə=sə=ɡʁɑ̃=tuʁ=bi=jɔ̃=u=tu=tε=te=fe=mεʁə=εl=ləe=sεdə=ɡaʁ=de=lə=kap=dy=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃=o=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 31

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/12/2019 19:10Lau Tatar

C’est une véritable profession de foi en ce qui concerne ton amour de la poésie!