Poeme : Listen To Me.

Listen To Me.

Texte remis à Léo un soir où nous dinions ensemble avec quelques copains. Merci Léo pour ta larme et toutes ces soirées poétiques qui nous embarquaient bien loin dans la nuit, bien au-delà de l’artiste. Toi aussi Léo tu pourras toujours cracher à la gueule de celui qui t’y a mis.
Je t’embrasse.

Listen to me.

Je ne suis l’ombre que de ton ombre
Mais je te parle et je te vis
Et je t’affiche dans ma tête
Quand ton spleen vient me recoudre
Tes idées de chien battu
Que je me calque à tes côtés
Pour ne laisser que dans la traîne
Une comète de l’an dix mille
La poésie fout le camp, ça va
Tu le sais bien toi qui m’apporte
Tes ribambelles de mots glacés
Toi qui me joues de la trompette
Avec ta voix ensorcelée
De ton foulard étrange où gémissent
Des kilomètres de temps perdu
De ton piano souvenir
Relié à la mémoire des anges
Mâles ou femelles, on ne sait plus
On ne sait pas
Voilà maintenant bientôt vingt ans
Que je te suis du bout des dents
Voilà maintenant bientôt vingt ans
Que je me perds dans tes méandres
Je ne suis l’ombre que de ton ombre
Je fais partie de ta galerie
De ce monde que tu transportes
Sur ce vaisseau de la musique
De la magie entre tes doigts
Où coulent mes sentiments, les tiens
Tu m’as ramé à la dérive
Avec ton A grandeur nature
Ce n’est rien qu’un peu de tendresse
Il en faut dans ce monde fou
Que tu rejettes au cul bureaucratique
De l’intelligence vénale
Technocrates de l’amour
Ordinateur de la jouissance
Bafoués du sexe relatif
Phallocrates de la dernière heure
Embryons rassis des bocaux
On s’habitue à tout, tu vois
Même au silence de tes rides
A tes cheveux blanchis du temps
A tes idées de Marx brothers
On s’habitue à tout, tu sais
Il te fallait bien nous le dire, c’est tout
Puisque nous, on est là pour t ’écouter
Mille neuf cent seize, ça sonne bien
Mille neuf cent quatre-vingt dix neuf
Ta celtique se consume seule
Ne t’en va pas, écoute moi
Listen to me, tu connais ça ?

Danny LeBlanc

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Listen To Me.

  tex=te=re=mis=à=léo=un=soir=où=nous=di=nions=en=sem=blea=vec=quel=ques=co=pains=mer=ci=léo=pour=ta=lar=me=et=toutes=ces=soi=rées=poé=ti=ques=qui=nous=em=bar=quaient=bien=loin=dans=la=nuit=bien=au=de=là=de=lar=tiste=toi=aus=si=léo=tu=pour=ras=tou=jours=cra=cher=à=la=gueu=le=de=ce=lui=qui=ty=a=mis 74
  je=tem=bras=se 4

  lis=ten=to=me 4

  je=ne=suis=lombre=que=de=ton=ombre 8
  mais=je=te=par=leet=je=te=vis 8
  et=je=taf=fi=che=dans=ma=tête 8
  quand=ton=spleen=vient=me=re=cou=dre 8
  tes=i=dées=de=chien=bat=tu 7
  que=je=me=cal=queà=tes=cô=tés 8
  pour=ne=lais=ser=que=dans=la=traîne 8
  u=ne=co=mète=de=lan=dix=mille 8
  la=poé=sie=fout=le=camp=ça=va 8
  tu=le=sais=bien=toi=qui=map=porte 8
  tes=ri=bam=bel=les=de=mots=gla=cés 9
  toi=qui=me=joues=de=la=trom=pette 8
  a=vec=ta=voix=en=sor=ce=lée 8
  de=ton=fou=lard=é=trangeoù=gé=missent 8
  des=ki=lo=mètres=de=temps=per=du 8
  de=ton=pi=a=no=sou=ve=nir 8
  re=lié=à=la=mé=moire=des=anges 8
  mâ=les=ou=fe=mel=les=on=ne=sait=plus 10
  on=ne=sait=pas 4
  voi=là=mainte=nant=bien=tôt=vingt=ans 8
  que=je=te=suis=du=bout=des=dents 8
  voi=là=mainte=nant=bien=tôt=vingt=ans 8
  que=je=me=perds=dans=tes=mé=andres 8
  je=ne=suis=lombre=que=de=ton=ombre 8
  je=fais=par=tie=de=ta=gale=rie 8
  de=ce=mon=de=que=tu=trans=portes 8
  sur=ce=vais=seau=de=la=mu=sique 8
  de=la=ma=gie=en=tre=tes=doigts 8
  où=coulent=mes=sen=ti=ments=les=tiens 8
  tu=mas=ra=mé=à=la=dé=rive 8
  a=vec=ton=a=gran=deur=na=ture 8
  ce=nest=rien=quun=peu=de=ten=dresse 8
  il=en=faut=dans=ce=mon=de=fou 8
  que=tu=re=jettes=au=cul=bu=reau=cra=tique 10
  de=lin=tel=li=gen=ce=vé=nale 8
  tech=no=cra=tes=de=la=mour 7
  or=di=na=teur=de=la=jouis=sance 8
  ba=fou=és=du=sexe=re=la=tif 8
  phal=lo=crates=de=la=der=niè=re=heure 9
  em=bry=ons=ras=sis=des=bo=caux 8
  on=sha=bi=tue=à=tout=tu=vois 8
  même=au=si=len=ce=de=tes=rides 8
  a=tes=che=veux=blan=chis=du=temps 8
  a=tes=i=dées=de=marx=bro=thers 8
  on=sha=bi=tue=à=tout=tu=sais 8
  il=te=fal=lait=bien=nous=le=dire=cest=tout 10
  puis=que=nous=on=est=là=pour=té=cou=ter 10
  mille=neuf=cent=seize=ça=son=ne=bien 8
  mil=le=neuf=cent=quatre=vingt=dix=neuf 8
  ta=cel=ti=que=se=con=sume=seule 8
  ne=ten=va=pas=é=cou=te=moi 8
  lis=ten=to=me=tu=con=nais=ça 8

  dan=ny=le=blanc 4
 • Phonétique : Listen To Me.

  tεkstə ʁəmiz- a leo œ̃ swaʁ u nu dinjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə avεk kεlk kɔpɛ̃. mεʁsi leo puʁ ta laʁmə e tutə sε swaʁe pɔetik ki nuz- ɑ̃baʁkε bjɛ̃ lwɛ̃ dɑ̃ la nɥi, bjɛ̃ o dəla də laʁtistə. twa osi leo ty puʁʁa tuʒuʁ kʁaʃe a la ɡələ də səlɥi ki ti a mi.
  ʒə tɑ̃bʁasə.

  listɛ̃ to mə.

  ʒə nə sɥi lɔ̃bʁə kə də tɔ̃n- ɔ̃bʁə
  mε ʒə tə paʁlə e ʒə tə vis
  e ʒə tafiʃə dɑ̃ ma tεtə
  kɑ̃ tɔ̃ splin vjɛ̃ mə ʁəkudʁə
  tεz- ide də ʃjɛ̃ baty
  kə ʒə mə kalkə a tε kote
  puʁ nə lεse kə dɑ̃ la tʁεnə
  ynə kɔmεtə də lɑ̃ di- milə
  la pɔezi fu lə kɑ̃, sa va
  ty lə sε bjɛ̃ twa ki mapɔʁtə
  tε ʁibɑ̃bεllə də mo ɡlase
  twa ki mə ʒu də la tʁɔ̃pεtə
  avεk ta vwa ɑ̃sɔʁsəle
  də tɔ̃ fulaʁ etʁɑ̃ʒə u ʒemise
  dε kilɔmεtʁə- də tɑ̃ pεʁdy
  də tɔ̃ pjano suvəniʁ
  ʁəlje a la memwaʁə dεz- ɑ̃ʒə
  maləz- u fəmεllə, ɔ̃ nə sε plys
  ɔ̃ nə sε pa
  vwala mɛ̃tənɑ̃ bjɛ̃to vɛ̃t- ɑ̃
  kə ʒə tə sɥi dy bu dε dɑ̃
  vwala mɛ̃tənɑ̃ bjɛ̃to vɛ̃t- ɑ̃
  kə ʒə mə pεʁd dɑ̃ tε meɑ̃dʁə
  ʒə nə sɥi lɔ̃bʁə kə də tɔ̃n- ɔ̃bʁə
  ʒə fε paʁti də ta ɡaləʁi
  də sə mɔ̃də kə ty tʁɑ̃spɔʁtə
  syʁ sə vεso də la myzikə
  də la maʒi ɑ̃tʁə tε dwa
  u kule mε sɑ̃timɑ̃, lε tjɛ̃
  ty ma ʁame a la deʁivə
  avεk tɔ̃n- a ɡʁɑ̃dœʁ natyʁə
  sə nε ʁjɛ̃ kœ̃ pø də tɑ̃dʁεsə
  il ɑ̃ fo dɑ̃ sə mɔ̃də fu
  kə ty ʁəʒεtəz- o kyl byʁokʁatikə
  də lɛ̃tεlliʒɑ̃sə venalə
  tεknɔkʁatə də lamuʁ
  ɔʁdinatœʁ də la ʒuisɑ̃sə
  bafue dy sεksə ʁəlatif
  falɔkʁatə də la dεʁnjεʁə œʁ
  ɑ̃bʁiɔ̃ ʁasi dε bɔko
  ɔ̃ sabitɥ a tu, ty vwa
  mεmə o silɑ̃sə də tε ʁidə
  a tε ʃəvø blɑ̃ʃi dy tɑ̃
  a tεz- ide də maʁks bʁɔtœʁ
  ɔ̃ sabitɥ a tu, ty sε
  il tə falε bjɛ̃ nu lə diʁə, sε tu
  pɥiskə nu, ɔ̃n- ε la puʁ tekute
  milə nəf sɑ̃ sεzə, sa sɔnə bjɛ̃
  milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diz- nəf
  ta sεltikə sə kɔ̃symə sələ
  nə tɑ̃ va pa, ekutə mwa
  listɛ̃ to mə, ty kɔnε sa ?

  dani ləblɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Listen To Me.

  tεk=stə=ʁə=mi=za=le=o=œ̃=swaʁ=u=nu=di=njɔ̃=zɑ̃=sɑ̃bləa=vεk=kεl=kə=kɔ=pɛ̃=mεʁ=si=le=o=puʁ=ta=laʁ=mə=e=tu=tə=sε=swa=ʁe=pɔ=e=tik=ki=nu=zɑ̃=baʁ=kε=bjɛ̃=lwɛ̃=dɑ̃=la=nɥi=bjɛ̃=o=də=la=də=laʁ=tis=tə=twa=o=si=le=o=ty=puʁ=ʁa=tu=ʒuʁ=kʁa=ʃe=a=la=ɡə=lə=də=səl=ɥi=ki=ti=a=mi 78
  ʒə=tɑ̃=bʁa=sə 4

  lis=tɛ̃=to=mə 4

  ʒə=nə=sɥi=lɔ̃=bʁə=kə=də=tɔ̃nɔ̃bʁə 8
  mε=ʒə=tə=paʁlə=e=ʒə=tə=vis 8
  e=ʒə=ta=fi=ʃə=dɑ̃=ma=tεtə 8
  kɑ̃=tɔ̃=splin=vjɛ̃=mə=ʁə=ku=dʁə 8
  tε=zi=de=də=ʃj=ɛ̃=ba=ty 8
  kə=ʒə=mə=kal=kəa=tε=ko=te 8
  puʁ=nə=lε=se=kə=dɑ̃=la=tʁεnə 8
  y=nə=kɔ=mεtə=də=lɑ̃=di=milə 8
  la=pɔ=e=zi=fulə=kɑ̃=sa=va 8
  ty=lə=sε=bjɛ̃=twa=ki=ma=pɔʁtə 8
  tε=ʁi=bɑ̃=bεl=lə=də=mo=ɡlase 8
  twa=ki=mə=ʒu=də=la=tʁɔ̃=pεtə 8
  a=vεk=ta=vwa=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 8
  də=tɔ̃=fu=laʁ=e=tʁɑ̃ʒəu=ʒe=mise 8
  dε=ki=lɔ=mεtʁə=də=tɑ̃=pεʁ=dy 8
  də=tɔ̃=pj=a=no=su=və=niʁ 8
  ʁə=lje=a=la=me=mwaʁə=dε=zɑ̃ʒə 8
  malə=zu=fə=mεllə=ɔ̃=nə=sε=plys 8
  ɔ̃=nə=sε=pa 4
  vwa=la=mɛ̃tə=nɑ̃=bjɛ̃=to=vɛ̃=tɑ̃ 8
  kə=ʒə=tə=sɥi=dy=bu=dε=dɑ̃ 8
  vwa=la=mɛ̃tə=nɑ̃=bjɛ̃=to=vɛ̃=tɑ̃ 8
  kə=ʒə=mə=pεʁd=dɑ̃=tε=me=ɑ̃dʁə 8
  ʒə=nə=sɥi=lɔ̃=bʁə=kə=də=tɔ̃nɔ̃bʁə 8
  ʒə=fε=paʁ=tidə=ta=ɡa=lə=ʁi 8
  də=sə=mɔ̃=də=kə=ty=tʁɑ̃s=pɔʁtə 8
  syʁ=sə=vε=so=də=la=my=zikə 8
  də=la=ma=ʒi=ɑ̃=tʁə=tε=dwa 8
  u=ku=le=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=lε=tjɛ̃ 9
  ty=ma=ʁa=me=a=la=de=ʁivə 8
  a=vεk=tɔ̃=na=ɡʁɑ̃=dœʁ=na=tyʁə 8
  sə=nε=ʁjɛ̃=kœ̃=pø=də=tɑ̃=dʁεsə 8
  il=ɑ̃=fo=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=fu 8
  kə=tyʁə=ʒε=tə=zo=kyl=by=ʁo=kʁa=tikə 10
  də=lɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə=ve=nalə 8
  tεk=nɔ=kʁa=tə=də=la=muʁ 7
  ɔʁ=di=na=tœʁ=də=la=ʒui=sɑ̃sə 8
  ba=fu=e=dy=sεk=səʁə=la=tif 8
  fa=lɔ=kʁatə=də=la=dεʁ=njε=ʁə=œʁ 9
  ɑ̃=bʁi=ɔ̃=ʁa=si=dε=bɔ=ko 8
  ɔ̃=sa=bitɥ=a=tu=ty=vwa 7
  mεmə=o=si=lɑ̃=sə=də=tε=ʁidə 8
  a=tε=ʃə=vø=blɑ̃=ʃi=dy=tɑ̃ 8
  a=tε=zi=de=də=maʁks=bʁɔ=tœʁ 8
  ɔ̃=sa=bitɥ=a=tu=ty=sε 7
  il=tə=fa=lε=bjɛ̃nulə=di=ʁə=sε=tu 9
  pɥiskə=nu=ɔ̃=nε=la=puʁ=te=ku=te 9
  milə=nəf=sɑ̃=sε=zə=sa=sɔ=nə=bjɛ̃ 9
  milə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=diz=nəf 8
  ta=sεl=tikə=sə=kɔ̃=sy=mə=sə=lə 9
  nə=tɑ̃=va=pa=e=ku=tə=mwa 8
  lis=tɛ̃=to=mə=ty=kɔ=nε=sa 8

  da=ni=lə=blɑ̃ 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.