Poème-France.com

Poeme : Coupable ! !Coupable ! !

Je suis coupable !

Cette nuit où mes rëves ont basculé dans ces cauchemards
Me réveillant pleurant, perdue, affollée de ce que j’avais vu
Sentant la froideur de cette descente dans les ténèbres
Te voyant là mais plus là couchée sur le siège de ce chauffard

Je suis coupable !

De ne pas avoir prêtée attention à ce tourmant
D’en avoir parlée à toi maman comme si de rien était
De me dire qu’un cauchemard n’est qu’un sale moment
De me dire que mon esprit de 17ans divaguait

Je suis coupable !

De ne pas avoir su m’imposer auprès de toi
De ne pas avoir su dire attention il y a danger
Car pour une betise d’ado nous nous étions disputé
Notre fiertée nous a fait juste 4h avant nous regarder

Je suis coupable !

Car le cauchemard arriva dans la réalité
Une bombe éclata aux milles douleurs
Ma terre s’arreta à jamais de tourner
Je devais réparer le silence de ma peur

Je suis coupable !

A 15ans ma jolie blonde, ma cousine, ma sœur
Tu es partie, sans pouvoir une dernière fois te parler
Sans pouvoir une nouvelle fois voir tes yeux rieurs
Sans pouvoir une dernière fois dans mes bras te serrer

Je suis coupable !

Aujourd’hui je n’ai plus que ces rares moments
Où tu viens me rejoindre dans mes rêves
Où nous rejouons nos joies sans trèves
Tu es gravée dans mon cœur eternellement
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi kupablə !

sεtə nɥi u mε ʁεvəz- ɔ̃ baskyle dɑ̃ sε koʃəmaʁd
mə ʁevεjɑ̃ pləʁɑ̃, pεʁdɥ, afɔle də sə kə ʒavε vy
sɑ̃tɑ̃ la fʁwadœʁ də sεtə desɑ̃tə dɑ̃ lε tenεbʁə
tə vwajɑ̃ la mε plys la kuʃe syʁ lə sjεʒə də sə ʃofaʁ

ʒə sɥi kupablə !

də nə pa avwaʁ pʁεte atɑ̃sjɔ̃ a sə tuʁmɑ̃
dɑ̃n- avwaʁ paʁle a twa mamɑ̃ kɔmə si də ʁjɛ̃ etε
də mə diʁə kœ̃ koʃəmaʁ nε kœ̃ salə mɔmɑ̃
də mə diʁə kə mɔ̃n- εspʁi də di- sεt ɑ̃ divaɡε

ʒə sɥi kupablə !

də nə pa avwaʁ sy mɛ̃poze opʁε də twa
də nə pa avwaʁ sy diʁə atɑ̃sjɔ̃ il i a dɑ̃ʒe
kaʁ puʁ ynə bətizə dado nu nuz- esjɔ̃ dispyte
nɔtʁə fjεʁte nuz- a fε ʒystə katʁə aʃ avɑ̃ nu ʁəɡaʁde

ʒə sɥi kupablə !

kaʁ lə koʃəmaʁ aʁiva dɑ̃ la ʁealite
ynə bɔ̃bə eklata o milə dulœʁ
ma teʁə saʁəta a ʒamε də tuʁne
ʒə dəvε ʁepaʁe lə silɑ̃sə də ma pœʁ

ʒə sɥi kupablə !

a kɛ̃zə ɑ̃ ma ʒɔli blɔ̃də, ma kuzinə, ma sœʁ
ty ε paʁti, sɑ̃ puvwaʁ ynə dεʁnjεʁə fwa tə paʁle
sɑ̃ puvwaʁ ynə nuvεllə fwa vwaʁ tεz- iø ʁjœʁ
sɑ̃ puvwaʁ ynə dεʁnjεʁə fwa dɑ̃ mε bʁa tə seʁe

ʒə sɥi kupablə !

oʒuʁdɥi ʒə nε plys kə sε ʁaʁə mɔmɑ̃
u ty vjɛ̃ mə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ mε ʁεvə
u nu ʁəʒuɔ̃ no ʒwa sɑ̃ tʁεvə
ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ətεʁnεllmɑ̃