Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Coupable ! !

Poème Mort
Publié le 18/05/2011 23:38

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Mary M'amuse

Coupable ! !

Je suis coupable !

Cette nuit où mes rëves ont basculé dans ces cauchemards
Me réveillant pleurant, perdue, affollée de ce que j’avais vu
Sentant la froideur de cette descente dans les ténèbres
Te voyant là mais plus là couchée sur le siège de ce chauffard

Je suis coupable !

De ne pas avoir prêtée attention à ce tourmant
D’en avoir parlée à toi maman comme si de rien était
De me dire qu’un cauchemard n’est qu’un sale moment
De me dire que mon esprit de 17ans divaguait

Je suis coupable !

De ne pas avoir su m’imposer auprès de toi
De ne pas avoir su dire attention il y a danger
Car pour une betise d’ado nous nous étions disputé
Notre fiertée nous a fait juste 4h avant nous regarder

Je suis coupable !

Car le cauchemard arriva dans la réalité
Une bombe éclata aux milles douleurs
Ma terre s’arreta à jamais de tourner
Je devais réparer le silence de ma peur

Je suis coupable !

A 15ans ma jolie blonde, ma cousine, ma sœur
Tu es partie, sans pouvoir une dernière fois te parler
Sans pouvoir une nouvelle fois voir tes yeux rieurs
Sans pouvoir une dernière fois dans mes bras te serrer

Je suis coupable !

Aujourd’hui je n’ai plus que ces rares moments
Où tu viens me rejoindre dans mes rêves
Où nous rejouons nos joies sans trèves
Tu es gravée dans mon cœur eternellement
 • Pieds Hyphénique: Coupable ! !

  je=suis=cou=pa=ble 5

  cet=te=nuit=où=mes=rë=ves=ont=bas=cu=lé=dans=ces=cau=che=mards 16
  me=ré=veillant=pleu=rant=per=due=af=fol=lée=de=ce=que=ja=vais=vu 16
  sen=tant=la=froi=deur=de=cet=te=des=cen=te=dans=les=té=nè=bres 16
  te=voy=ant=là=mais=plus=là=cou=chée=sur=le=siège=de=ce=chauf=fard 16

  je=suis=cou=pa=ble 5

  de=ne=pas=a=voir=prê=tée=at=ten=ti=on=à=ce=tour=mant 15
  den=a=voir=par=lée=à=toi=ma=man=com=me=si=de=rien=é=tait 16
  de=me=di=re=quun=cau=che=mard=nest=quun=sa=le=mo=ment 14
  de=me=di=re=que=mon=es=prit=de=dix=sept=ans=di=va=guait 15

  je=suis=cou=pa=ble 5

  de=ne=pas=a=voir=su=mim=po=ser=au=près=de=toi 13
  de=ne=pas=a=voir=su=dire=at=ten=ti=on=il=y=a=dan=ger 16
  car=pour=u=ne=be=ti=se=da=do=nous=nous=é=tions=dis=pu=té 16
  notre=fier=tée=nous=a=fait=jus=te=qua=tre=h=a=vant=nous=re=gar=der 17

  je=suis=cou=pa=ble 5

  car=le=cau=che=mard=ar=ri=va=dans=la=ré=a=li=té 14
  u=ne=bom=be=é=cla=ta=aux=mil=les=dou=leurs 12
  ma=ter=re=sar=re=ta=à=ja=mais=de=tour=ner 12
  je=de=vais=ré=pa=rer=le=si=len=ce=de=ma=peur 13

  je=suis=cou=pa=ble 5

  a=quin=ze=ans=ma=jo=lie=blon=de=ma=cou=si=ne=ma=sœur 15
  tu=es=par=tie=sans=pou=voir=u=ne=der=niè=re=fois=te=par=ler 16
  sans=pou=voir=u=ne=nou=vel=le=fois=voir=tes=y=eux=ri=eurs 15
  sans=pou=voir=u=ne=der=ni=è=re=fois=dans=mes=bras=te=ser=rer 16

  je=suis=cou=pa=ble 5

  au=jourd=hui=je=nai=plus=que=ces=ra=res=mo=ments 12
  où=tu=viens=me=re=join=dre=dans=mes=rê=ves 11
  où=nous=re=jou=ons=nos=joies=sans=trè=ves 10
  tu=es=gra=vée=dans=mon=cœur=e=ter=nel=le=ment 12
 • Phonétique : Coupable ! !

  ʒə sɥi kupablə !

  sεtə nɥi u mε ʁεvəz- ɔ̃ baskyle dɑ̃ sε koʃəmaʁd
  mə ʁevεjɑ̃ pləʁɑ̃, pεʁdɥ, afɔle də sə kə ʒavε vy
  sɑ̃tɑ̃ la fʁwadœʁ də sεtə desɑ̃tə dɑ̃ lε tenεbʁə
  tə vwajɑ̃ la mε plys la kuʃe syʁ lə sjεʒə də sə ʃofaʁ

  ʒə sɥi kupablə !

  də nə pa avwaʁ pʁεte atɑ̃sjɔ̃ a sə tuʁmɑ̃
  dɑ̃n- avwaʁ paʁle a twa mamɑ̃ kɔmə si də ʁjɛ̃ etε
  də mə diʁə kœ̃ koʃəmaʁ nε kœ̃ salə mɔmɑ̃
  də mə diʁə kə mɔ̃n- εspʁi də di- sεt ɑ̃ divaɡε

  ʒə sɥi kupablə !

  də nə pa avwaʁ sy mɛ̃poze opʁε də twa
  də nə pa avwaʁ sy diʁə atɑ̃sjɔ̃ il i a dɑ̃ʒe
  kaʁ puʁ ynə bətizə dado nu nuz- esjɔ̃ dispyte
  nɔtʁə fjεʁte nuz- a fε ʒystə katʁə aʃ avɑ̃ nu ʁəɡaʁde

  ʒə sɥi kupablə !

  kaʁ lə koʃəmaʁ aʁiva dɑ̃ la ʁealite
  ynə bɔ̃bə eklata o milə dulœʁ
  ma teʁə saʁəta a ʒamε də tuʁne
  ʒə dəvε ʁepaʁe lə silɑ̃sə də ma pœʁ

  ʒə sɥi kupablə !

  a kɛ̃zə ɑ̃ ma ʒɔli blɔ̃də, ma kuzinə, ma sœʁ
  ty ε paʁti, sɑ̃ puvwaʁ ynə dεʁnjεʁə fwa tə paʁle
  sɑ̃ puvwaʁ ynə nuvεllə fwa vwaʁ tεz- iø ʁjœʁ
  sɑ̃ puvwaʁ ynə dεʁnjεʁə fwa dɑ̃ mε bʁa tə seʁe

  ʒə sɥi kupablə !

  oʒuʁdɥi ʒə nε plys kə sε ʁaʁə mɔmɑ̃
  u ty vjɛ̃ mə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ mε ʁεvə
  u nu ʁəʒuɔ̃ no ʒwa sɑ̃ tʁεvə
  ty ε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ətεʁnεllmɑ̃
 • Pieds Phonétique : Coupable ! !

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  sε=tə=nɥi=u=mε=ʁε=və=zɔ̃=bas=ky=le=dɑ̃=sε=ko=ʃə=maʁd 16
  mə=ʁe=vε=jɑ̃=plə=ʁɑ̃=pεʁdɥ=a=fɔ=le=də=sə=kə=ʒa=vε=vy 16
  sɑ̃=tɑ̃=la=fʁwa=dœʁ=də=sε=tə=de=sɑ̃=tə=dɑ̃=lε=te=nε=bʁə 16
  tə=vwa=jɑ̃=la=mε=plys=la=ku=ʃe=syʁ=lə=sjεʒə=də=sə=ʃo=faʁ 16

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  də=nə=pa=a=vwaʁ=pʁε=te=a=tɑ̃=sj=ɔ̃=a=sə=tuʁ=mɑ̃ 15
  dɑ̃=na=vwaʁ=paʁ=le=a=twa=ma=mɑ̃=kɔ=mə=si=də=ʁjɛ̃=e=tε 16
  də=mə=di=ʁə=kœ̃=ko=ʃə=maʁ=nε=kœ̃=sa=lə=mɔ=mɑ̃ 14
  də=mə=di=ʁə=kə=mɔ̃=nεs=pʁi=də=di=sεt=ɑ̃=di=va=ɡε 15

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  də=nə=pa=a=vwaʁ=sy=mɛ̃=po=ze=o=pʁε=də=twa 13
  də=nə=pa=a=vwaʁ=sy=di=ʁə=a=tɑ̃=sjɔ̃=il=i=a=dɑ̃=ʒe 16
  kaʁ=puʁ=y=nə=bə=ti=zə=da=do=nu=nu=ze=sjɔ̃=dis=py=te 16
  nɔtʁə=fjεʁ=te=nu=za=fε=ʒys=tə=ka=tʁəaʃ=a=vɑ̃=nu=ʁə=ɡaʁ=de 16

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  kaʁ=lə=ko=ʃə=maʁ=a=ʁi=va=dɑ̃=la=ʁe=a=li=te 14
  y=nə=bɔ̃=bə=e=kla=ta=o=mi=lə=du=lœ=ʁə 13
  ma=te=ʁə=sa=ʁə=ta=a=ʒa=mε=də=tuʁ=ne 12
  ʒə=də=vε=ʁe=pa=ʁe=lə=si=lɑ̃=sə=də=ma=pœ=ʁə 14

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  a=kɛ̃=zə=ɑ̃=ma=ʒɔ=li=blɔ̃=də=ma=ku=zi=nə=ma=sœ=ʁə 16
  ty=ε=paʁ=ti=sɑ̃=pu=vwaʁ=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=tə=paʁ=le 16
  sɑ̃=pu=vwaʁ=y=nə=nu=vεl=lə=fwa=vwaʁ=tε=zi=ø=ʁjœ=ʁə 15
  sɑ̃=pu=vwaʁ=y=nə=dεʁ=njεʁ=ə=fwa=dɑ̃=mε=bʁa=tə=se=ʁe 15

  ʒə=sɥi=ku=pa=blə 5

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nε=plys=kə=sε=ʁa=ʁə=mɔ=mɑ̃ 12
  u=ty=vj=ɛ̃=mə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=mε=ʁε=və 12
  u=nu=ʁə=ʒu=ɔ̃=no=ʒwa=sɑ̃=tʁε=və 10
  ty=ε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2011 10:15Solfege34

tu n’es pas coupable je te rassure, la vie est un perpétuel danger
il est magnifique ton poème
amitiés solfege34