Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Tu As Souillé Mes Lèvres

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/05/2011 00:55

L'écrit contient 204 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Mary M'amuse

Tu As Souillé Mes Lèvres

La belle orientale au regard des milles et une nuits
T’a enveloppé, envouté dans la splendeur des ses voiles
Comme un enfant, un apprenti tu es allé sous cette pluie
Te réchauffer, fondre dans son regard, tomber dans sa toile

Tu as souillé mes lèvres ! !

En toi malgré nos différents j’avais toute confiance
Tu étais mon époux et pour la vie je l’avais cru
Mais cette satanique femme contre toute vertu
T’a ensorcelée, me faisant basculer dans la méfiance

Tu as souillé mes lèvres !

Mes entrailles brulaient les flammes jaillissaient
Ma douleur était si dense que je voulu disparaitre
Mais j’avais un devoir de mère, d’épouse qui m’oppressait
Je devais une nouvelle fois sans rien dire assumer le paraitre

Tu as souillé mes lèvres

Tu m’as mise à terre pour que je te demande pardon
Pardon, d’avoir eu les lèvres souillées par toi !
Tu m’as laissée croire que tout venait de moi
Qu’avec moi tu ne voyais plus l’horizon

Tu as souillé mes lèvres

Le temps est passé, la douleur aussi
Maintenant je te pardonne cette erreur
Car au fond nous n’avions pas réussi
Par le dialogue à éviter ce malheur
 • Pieds Hyphénique: Tu As Souillé Mes Lèvres

  la=bel=le=o=rien=ta=leau=re=gard=des=mil=les=et=u=ne=nuits 16
  ta=en=ve=lop=pé=en=vou=té=dans=la=s=plen=deur=des=ses=voiles 16
  com=meun=en=fant=un=ap=pren=ti=tu=es=al=lé=sous=cet=te=pluie 16
  te=ré=chauf=fer=fon=dre=dans=son=re=gard=tom=ber=dans=sa=toile 15

  tu=as=souillé=mes=lèvres 5

  en=toi=mal=gré=nos=dif=fé=rents=ja=vais=tou=te=con=fiance 14
  tu=é=tais=mon=é=poux=et=pour=la=vie=je=la=vais=cru 14
  mais=cet=te=sa=ta=ni=que=fem=me=con=tre=tou=te=ver=tu 15
  ta=en=sor=ce=lée=me=fai=sant=bas=cu=ler=dans=la=mé=fiance 15

  tu=as=souillé=mes=lèvres 5

  mes=en=trail=les=bru=laient=les=flam=mes=jaillis=saient 11
  ma=dou=leur=é=tait=si=den=se=que=je=vou=lu=dis=pa=raitre 15
  mais=ja=vais=un=de=voir=de=mère=dé=pou=se=qui=mop=pres=sait 15
  je=de=vais=u=ne=nou=vel=le=fois=sans=rien=di=reas=su=mer=le=pa=raitre 18

  tu=as=souillé=mes=lèvres 5

  tu=mas=mi=seà=ter=re=pour=que=je=te=de=man=de=par=don 15
  par=don=da=voir=eu=les=lè=vres=souillées=par=toi 11
  tu=mas=lais=sée=croi=re=que=tout=ve=nait=de=moi 12
  qua=vec=moi=tu=ne=vo=yais=plus=lho=ri=zon 11

  tu=as=souillé=mes=lèvres 5

  le=temps=est=pas=sé=la=dou=leur=aus=si 10
  main=te=nant=je=te=par=don=ne=cet=teer=reur 11
  car=au=fond=nous=na=vions=pas=réus=si 9
  par=le=dia=lo=gueà=é=vi=ter=ce=mal=heur 11
 • Phonétique : Tu As Souillé Mes Lèvres

  la bεllə ɔʁjɛ̃talə o ʁəɡaʁ dε miləz- e ynə nɥi
  ta ɑ̃vəlɔpe, ɑ̃vute dɑ̃ la splɑ̃dœʁ dε sε vwalə
  kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃, œ̃n- apʁɑ̃ti ty ε ale su sεtə plɥi
  tə ʁeʃofe, fɔ̃dʁə dɑ̃ sɔ̃ ʁəɡaʁ, tɔ̃be dɑ̃ sa twalə

  ty a suje mε lεvʁə ! !

  ɑ̃ twa malɡʁe no difeʁɑ̃ ʒavε tutə kɔ̃fjɑ̃sə
  ty etε mɔ̃n- epuz- e puʁ la vi ʒə lavε kʁy
  mε sεtə satanikə famə kɔ̃tʁə tutə vεʁty
  ta ɑ̃sɔʁsəle, mə fəzɑ̃ baskyle dɑ̃ la mefjɑ̃sə

  ty a suje mε lεvʁə !

  mεz- ɑ̃tʁajə bʁylε lε flamə ʒajisε
  ma dulœʁ etε si dɑ̃sə kə ʒə vuly dispaʁεtʁə
  mε ʒavεz- œ̃ dəvwaʁ də mεʁə, depuzə ki mɔpʁesε
  ʒə dəvεz- ynə nuvεllə fwa sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə asyme lə paʁεtʁə

  ty a suje mε lεvʁə

  ty ma mizə a teʁə puʁ kə ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃
  paʁdɔ̃, davwaʁ y lε lεvʁə- suje paʁ twa !
  ty ma lεse kʁwaʁə kə tu vənε də mwa
  kavεk mwa ty nə vwajε plys lɔʁizɔ̃

  ty a suje mε lεvʁə

  lə tɑ̃z- ε pase, la dulœʁ osi
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə paʁdɔnə sεtə eʁœʁ
  kaʁ o fɔ̃ nu navjɔ̃ pa ʁeysi
  paʁ lə djalɔɡ a evite sə malœʁ
 • Pieds Phonétique : Tu As Souillé Mes Lèvres

  la=bεl=lə=ɔ=ʁjɛ̃=ta=ləo=ʁə=ɡaʁ=dε=mi=lə=ze=y=nə=nɥi 16
  ta=ɑ̃=və=lɔ=pe=ɑ̃=vu=te=dɑ̃=la=splɑ̃=dœʁ=dε=sε=vwalə 15
  kɔ=məœ̃=nɑ̃=fɑ̃=œ̃=na=pʁɑ̃=ti=ty=ε=a=le=su=sε=tə=plɥi 16
  tə=ʁe=ʃo=fe=fɔ̃=dʁə=dɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=tɔ̃=be=dɑ̃=sa=twalə 15

  ty=a=su=j=e=mε=lεvʁə 7

  ɑ̃=twa=mal=ɡʁe=no=di=fe=ʁɑ̃=ʒa=vε=tu=tə=kɔ̃=fjɑ̃sə 14
  ty=e=tε=mɔ̃=ne=pu=ze=puʁ=la=vi=ʒə=la=vε=kʁy 14
  mε=sε=tə=sa=ta=ni=kə=fa=mə=kɔ̃=tʁə=tu=tə=vεʁ=ty 15
  ta=ɑ̃=sɔʁ=sə=le=mə=fə=zɑ̃=bas=ky=le=dɑ̃=la=me=fjɑ̃sə 15

  ty=a=su=j=e=mε=lεvʁə 7

  mε=zɑ̃=tʁa=jə=bʁy=lε=lε=fla=mə=ʒa=ji=sε 12
  ma=du=lœʁ=e=tε=si=dɑ̃=sə=kə=ʒə=vu=ly=dis=pa=ʁεtʁə 15
  mε=ʒa=vε=zœ̃=də=vwaʁ=də=mεʁə=de=pu=zə=ki=mɔ=pʁe=sε 15
  ʒə=də=vε=zy=nə=nu=vεl=lə=fwa=sɑ̃=ʁjɛ̃=di=ʁəa=sy=me=lə=pa=ʁεtʁə 18

  ty=a=su=j=e=mε=lεvʁə 7

  ty=ma=mi=zəa=te=ʁə=puʁ=kə=ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ 15
  paʁ=dɔ̃=da=vwaʁ=y=lε=lε=vʁə=su=j=e=paʁ=twa 13
  ty=ma=lε=se=kʁwa=ʁə=kə=tu=və=nε=də=mwa 12
  ka=vεk=mwa=ty=nə=vwa=jε=plys=lɔ=ʁi=zɔ̃ 11

  ty=a=su=j=e=mε=lεvʁə 7

  lə=tɑ̃=zε=pa=se=la=du=lœʁ=o=si 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=tə=paʁ=dɔ=nə=sε=təe=ʁœʁ 11
  kaʁ=o=fɔ̃=nu=na=vjɔ̃=pa=ʁe=y=si 10
  paʁ=lə=dja=lɔɡ=a=e=vi=te=sə=ma=lœʁ 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/05/2011 15:14Marcel42

Hum !
Cordialement,
Marcel.