Poème-France.com

Poeme : Chères AmesChères Ames

Chères âmes naviguant dans les abysses du tourmant
Pourquoi m’avez vous choisi pour passer vos messages ?
Sachez bien que je ne suis pas une enfant très sage
Sachez que moi aussi j’ai mes peines et mes sales moments

Vous m’avez nommé marchande de bonheur
Vous m’avez élu petite fée au grand cœur
Mais je ne suis qu’une simple mortelle, la rebelle
Celle qui fuit maintenant dans son monde iréel

Pourquoi continuez vous à me faire confiance ?
Dois-je le prendre pour un honneur ? une pénitence ?
Vous hantez mes nuits dans votre ronde eternelle
Vous enveloppez ma tete de votre voile spirituel

Et moi la simple terrienne, je ne comprends rien
Que voulez vous me dire, comment dois-je agir ?
A chaque fois je ne comprends qu’à la fin
A chaque fois je dois pour vous repartir

Y arriverai-je un jour ? oui maintenant j’en suis certaine
Je relève la tête et en vous je fais pleine confiance
Pour vous je contournerai le doute et la méfiance
Pour vous je suivrai ma route en chassant les peines

Je sais que j’ai encore du chemin à parcourir
Votre confiance en moi est ma certitude pour l’avenir
Vous êtes mes seules alliées, celles de mon devenir
Car maintenant j’ai compris vous m’avez fait grandir.
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃεʁəz- amə naviɡɑ̃ dɑ̃ lεz- abisə dy tuʁmɑ̃
puʁkwa mave vu ʃwazi puʁ pase vo mesaʒə ?
saʃe bjɛ̃ kə ʒə nə sɥi pa ynə ɑ̃fɑ̃ tʁε saʒə
saʃe kə mwa osi ʒε mε pεnəz- e mε salə mɔmɑ̃

vu mave nɔme maʁʃɑ̃də də bɔnœʁ
vu mavez- ely pətitə fe o ɡʁɑ̃ kœʁ
mε ʒə nə sɥi kynə sɛ̃plə mɔʁtεllə, la ʁəbεllə
sεllə ki fɥi mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ mɔ̃də iʁeεl

puʁkwa kɔ̃tinɥe vuz- a mə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə ?
dwa ʒə lə pʁɑ̃dʁə puʁ œ̃n- ɔnœʁ ? ynə penitɑ̃sə ?
vu-ɑ̃te mε nɥi dɑ̃ vɔtʁə ʁɔ̃də ətεʁnεllə
vuz- ɑ̃vəlɔpe ma tətə də vɔtʁə vwalə spiʁitɥεl

e mwa la sɛ̃plə teʁjεnə, ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃
kə vule vu mə diʁə, kɔmɑ̃ dwa ʒə aʒiʁ ?
a ʃakə fwa ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ka la fɛ̃
a ʃakə fwa ʒə dwa puʁ vu ʁəpaʁtiʁ

i aʁivəʁε ʒə œ̃ ʒuʁ ? ui mɛ̃tənɑ̃ ʒɑ̃ sɥi sεʁtεnə
ʒə ʁəlεvə la tεtə e ɑ̃ vu ʒə fε plεnə kɔ̃fjɑ̃sə
puʁ vu ʒə kɔ̃tuʁnəʁε lə dutə e la mefjɑ̃sə
puʁ vu ʒə sɥivʁε ma ʁutə ɑ̃ ʃasɑ̃ lε pεnə

ʒə sε kə ʒε ɑ̃kɔʁə dy ʃəmɛ̃ a paʁkuʁiʁ
vɔtʁə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa ε ma sεʁtitydə puʁ lavəniʁ
vuz- εtə mε sələz- alje, sεllə də mɔ̃ dəvəniʁ
kaʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒε kɔ̃pʁi vu mave fε ɡʁɑ̃diʁ.