Poeme : A Toi Marie-Pier

A Toi Marie-Pier

Un jour tu m’as dis
Entre nous c’est fini
J’ai eu du mal à y croire
Mais je gardais encore l’espoir
De pouvoir un soir te revoir
Et te dire que sans toi
Je ne broie que du noir

Mais ce soir là je l’attends toujours
Je te cherche avec tant d’amour
Que j’espère te retrouver
Pour enfin goûter à tes lèvres sucrées
Que j’ai tant aimées dans le passé

Et te voilà, tu es devant moi
Mais rien, je ne ressens rien
Moi qui attends ce jour depuis longtemps
Je me rends compte que cet amour pour toi
Est fini depuis bien longtemps
Peut-être fallait-il que je le sache
Ce serait pour ça que mon cœur te cherchait avec tant de hâte

Je me retourne, et je m’en vais
En sachant que plus jamais
Je repenserai à toi comme avant
Je t’ai aimé dans le passé
Mais mon avenir se fera sans toi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi Marie-Pier

  un=jour=tu=mas=dis 5
  en=tre=nous=cest=fi=ni 6
  jai=eu=du=mal=à=y=croi=re 8
  mais=je=gar=dais=en=core=les=poir 8
  de=pou=voir=un=soir=te=re=voir 8
  et=te=di=re=que=sans=toi 7
  je=ne=broie=que=du=noir 6

  mais=ce=soir=là=je=lat=tends=tou=jours 9
  je=te=cherche=a=vec=tant=da=mour 8
  que=jes=pè=re=te=re=trou=ver 8
  pour=en=fin=goû=ter=à=tes=lèvres=su=crées 10
  que=jai=tant=ai=mées=dans=le=pas=sé 9

  et=te=voi=là=tu=es=de=vant=moi 9
  mais=rien=je=ne=res=sens=rien 7
  moi=qui=at=tends=ce=jour=de=puis=long=temps 10
  je=me=rends=comp=te=que=cet=a=mour=pour=toi 11
  est=fi=ni=de=puis=bien=long=temps 8
  peut=têtre=fal=lait=til=que=je=le=sache 9
  ce=se=rait=pour=ça=que=mon=cœur=te=cher=chait=a=vec=tant=de=hâte 16

  je=me=re=tourne=et=je=men=vais 8
  en=sa=chant=que=plus=ja=mais 7
  je=re=pense=rai=à=toi=com=mea=vant 9
  je=tai=ai=mé=dans=le=pas=sé 8
  mais=mon=ave=nir=se=fe=ra=sans=toi 9
 • Phonétique : A Toi Marie-Pier

  œ̃ ʒuʁ ty ma di
  ɑ̃tʁə nu sε fini
  ʒε y dy mal a i kʁwaʁə
  mε ʒə ɡaʁdεz- ɑ̃kɔʁə lεspwaʁ
  də puvwaʁ œ̃ swaʁ tə ʁəvwaʁ
  e tə diʁə kə sɑ̃ twa
  ʒə nə bʁwa kə dy nwaʁ

  mε sə swaʁ la ʒə latɑ̃ tuʒuʁ
  ʒə tə ʃεʁʃə avεk tɑ̃ damuʁ
  kə ʒεspεʁə tə ʁətʁuve
  puʁ ɑ̃fɛ̃ ɡute a tε lεvʁə- sykʁe
  kə ʒε tɑ̃ εme dɑ̃ lə pase

  e tə vwala, ty ε dəvɑ̃ mwa
  mε ʁjɛ̃, ʒə nə ʁəsɛ̃ ʁjɛ̃
  mwa ki atɑ̃ sə ʒuʁ dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə sεt amuʁ puʁ twa
  ε fini dəpɥi bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃
  pø tεtʁə falε til kə ʒə lə saʃə
  sə səʁε puʁ sa kə mɔ̃ kœʁ tə ʃεʁʃε avεk tɑ̃ də atə

  ʒə mə ʁətuʁnə, e ʒə mɑ̃ vε
  ɑ̃ saʃɑ̃ kə plys ʒamε
  ʒə ʁəpɑ̃səʁε a twa kɔmə avɑ̃
  ʒə tε εme dɑ̃ lə pase
  mε mɔ̃n- avəniʁ sə fəʁa sɑ̃ twa.
 • Syllabes Phonétique : A Toi Marie-Pier

  œ̃=ʒuʁ=ty=ma=di 5
  ɑ̃=tʁə=nu=sε=fi=ni 6
  ʒε=y=dy=mal=a=i=kʁwa=ʁə 8
  mεʒə=ɡaʁ=dε=zɑ̃=kɔ=ʁə=lεs=pwaʁ 8
  də=pu=vwaʁ=œ̃=swaʁ=tə=ʁə=vwaʁ 8
  e=tə=di=ʁə=kə=sɑ̃=twa 7
  ʒə=nə=bʁwa=kə=dy=nwaʁ 6

  mε=sə=swaʁ=laʒə=la=tɑ̃=tu=ʒuʁ 8
  ʒə=tə=ʃεʁʃə=a=vεk=tɑ̃=da=muʁ 8
  kə=ʒεs=pε=ʁə=tə=ʁə=tʁu=ve 8
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=ɡu=te=a=tε=lεvʁə=sy=kʁe 10
  kə=ʒε=tɑ̃=ε=me=dɑ̃=lə=pase 8

  e=tə=vwa=la=ty=εdə=vɑ̃=mwa 8
  mε=ʁjɛ̃=ʒə=nə=ʁə=sɛ̃=ʁj=ɛ̃ 8
  mwa=ki=a=tɑ̃sə=ʒuʁ=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 9
  ʒə=mə=ʁɑ̃kɔ̃tə=kə=sεt=a=muʁ=puʁ=twa 9
  ε=fi=ni=dəp=ɥi=bjɛ̃=lɔ̃=tɑ̃ 8
  pø=tεtʁə=fa=lε=til=kə=ʒə=lə=saʃə 9
  sə=sə=ʁε=puʁ=sakə=mɔ̃=kœʁ=tə=ʃεʁ=ʃε=a=vεk=tɑ̃=dəatə 14

  ʒə=mə=ʁə=tuʁnə=e=ʒə=mɑ̃=vε 8
  ɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=plys=ʒa=mε 7
  ʒə=ʁə=pɑ̃sə=ʁε=a=twa=kɔ=məa=vɑ̃ 9
  ʒə=tε=ε=me=dɑ̃=lə=pa=se 8
  mε=mɔ̃=navə=niʁ=sə=fə=ʁa=sɑ̃=twa 9

PostScriptum

Pour ma premiere blonde. . Mon premier amour. . . Ma premiere peine

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2004 00:00Vlyne320

yé vraiment cool !!! j’aurais temps aimer te voir avec
elle ses drole je t toujours imaginer mais je lais
jamais vue

Poème Absence
Publié le 30/09/2004 00:18

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : **Marye**

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs