Poeme : Bienvenue A La Maison (A L’asile)

Bienvenue A La Maison (A L’asile)

Bienvenue là où le temps s’est arrêté,
D’où personne ne part ni ne partira
La lune est pleine, ça ne semble jamais changer
Juste étiquetés dérangés mentaux
Je rêve des mêmes choses toutes les nuits,
J’ai notre liberté en point de mire
Pas de portes verrouillées, de fenêtres barricadées,
Mais rien à faire, mon esprit semble traumatisé.
Dors mon ami et tu verras,
Ce rêve est ma réalité
Ils me gardent enfermé dans cette cage
Ne voient-ils pas que c’est pourquoi mon esprit enrage !
Asile, laissez-moi

Asile, laissez-moi tranquille

Je construis ma peur de ce qu’il y a au dehors
Sans pouvoir respirer l’air libre
Je me murmure des choses à l’esprit,
M’assurant que je suis cinglé.
Ils pensent que nos têtes sont entre leurs mains
Mais la violence engendre des projets violents
Garde-le attaché, ça lui fait du bien.
Il va déjà mieux, tu ne trouves pas ?
Ils ne peuvent plus nous garder enfermés
Ecoute, au diable, on va gagner
Ils trouvent ça juste, ils le voient bien
Mais ils pensent que ça nous sauve de notre enfer.
Asile, laissez-moi

Asile, laissez-moi tranquille

Peur d’y survivre
Maintenant les pensionnaires s’agitent,
Il y a de la mutinerie dans l’air
Et des meurtres à commettre
Retour en arrière plein de haine
Tuer, c’est un mot si agréable
Cela semble être le seul moyen
De ressortir d’ici.

Asile, laissez-moi
Asile, laissez-moi tranquille
Asile, laissez-moi
Asile, laissez-moi tranquille

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bienvenue A La Maison (A L’asile)

  bien=ve=nue=là=où=le=temps=sest=ar=rê=té 11
  doù=per=son=ne=ne=part=ni=ne=par=ti=ra 11
  la=lu=ne=est=plei=ne=ça=ne=sem=ble=ja=mais=chan=ger 14
  jus=te=é=ti=que=tés=dé=ran=gés=men=taux 11
  je=rê=ve=des=mê=mes=cho=ses=tou=tes=les=nuits 12
  jai=no=tre=li=ber=té=en=point=de=mi=re 11
  pas=de=por=tes=ver=rouillées=de=fe=nê=tres=bar=ri=ca=dées 14
  mais=rien=à=fai=re=mon=es=prit=sem=ble=trau=ma=ti=sé 14
  dors=mon=a=mi=et=tu=ver=ras 8
  ce=rê=ve=est=ma=ré=a=li=té 9
  ils=me=gar=dent=en=fer=mé=dans=cet=te=ca=ge 12
  ne=voient=tils=pas=que=cest=pour=quoi=mon=es=prit=en=ra=ge 14
  asi=le=lais=sez=moi 5

  asi=le=lais=sez=moi=tran=qui=lle 8

  je=cons=truis=ma=peur=de=ce=quil=y=a=au=de=hors 13
  sans=pou=voir=res=pi=rer=lair=li=bre 9
  je=me=mur=mu=re=des=cho=ses=à=les=prit 11
  mas=su=rant=que=je=suis=cin=glé 8
  ils=pen=sent=que=nos=tê=tes=sont=en=tre=leurs=mains 12
  mais=la=vi=o=len=ce=en=gen=dre=des=pro=jets=vio=lents 14
  gar=de=le=at=ta=ché=ça=lui=fait=du=bien 11
  il=va=dé=jà=mieux=tu=ne=trou=ves=pas 10
  ils=ne=peu=vent=plus=nous=gar=der=en=fer=més 11
  ecou=te=au=di=a=ble=on=va=ga=gner 10
  ils=trou=vent=ça=jus=te=ils=le=voient=bien 10
  mais=ils=pen=sent=que=ça=nous=sau=ve=de=no=tre=en=fer 14
  asi=le=lais=sez=moi 5

  asi=le=lais=sez=moi=tran=qui=lle 8

  peur=dy=sur=vi=vre 5
  main=te=nant=les=pen=si=on=nai=res=sa=gi=tent 12
  il=y=a=de=la=mu=ti=ne=rie=dans=lair 11
  et=des=meur=tres=à=com=met=tre 8
  re=tour=en=ar=ri=è=re=plein=de=hai=ne 11
  tuer=cest=un=mot=si=a=gré=a=ble 9
  ce=la=sem=ble=ê=tre=le=seul=moyen 9
  de=res=sor=tir=di=ci 6

  asi=le=lais=sez=moi 5
  asi=le=lais=sez=moi=tran=qui=lle 8
  asi=le=lais=sez=moi 5
  asi=le=lais=sez=moi=tran=qui=lle 8
 • Phonétique : Bienvenue A La Maison (A L’asile)

  bjɛ̃vənɥ la u lə tɑ̃ sεt- aʁεte,
  du pεʁsɔnə nə paʁ ni nə paʁtiʁa
  la lynə ε plεnə, sa nə sɑ̃blə ʒamε ʃɑ̃ʒe
  ʒystə etikəte deʁɑ̃ʒe mɑ̃to
  ʒə ʁεvə dε mεmə ʃozə tutə lε nɥi,
  ʒε nɔtʁə libεʁte ɑ̃ pwɛ̃ də miʁə
  pa də pɔʁtə- veʁuje, də fənεtʁə- baʁikade,
  mε ʁjɛ̃ a fεʁə, mɔ̃n- εspʁi sɑ̃blə tʁomatize.
  dɔʁ mɔ̃n- ami e ty veʁa,
  sə ʁεvə ε ma ʁealite
  il mə ɡaʁde ɑ̃fεʁme dɑ̃ sεtə kaʒə
  nə vwae til pa kə sε puʁkwa mɔ̃n- εspʁi ɑ̃ʁaʒə !
  azilə, lεse mwa

  azilə, lεse mwa tʁɑ̃kjə

  ʒə kɔ̃stʁɥi ma pœʁ də sə kil i a o dəɔʁ
  sɑ̃ puvwaʁ ʁεspiʁe lεʁ libʁə
  ʒə mə myʁmyʁə dε ʃozəz- a lεspʁi,
  masyʁɑ̃ kə ʒə sɥi sɛ̃ɡle.
  il pɑ̃se kə no tεtə sɔ̃t- ɑ̃tʁə lœʁ mɛ̃
  mε la vjɔlɑ̃sə ɑ̃ʒɑ̃dʁə dε pʁɔʒε vjɔlɑ̃
  ɡaʁdə lə ataʃe, sa lɥi fε dy bjɛ̃.
  il va deʒa mjø, ty nə tʁuvə pa ?
  il nə pəve plys nu ɡaʁde ɑ̃fεʁme
  əkutə, o djablə, ɔ̃ va ɡaɲe
  il tʁuve sa ʒystə, il lə vwae bjɛ̃
  mεz- il pɑ̃se kə sa nu sovə də nɔtʁə ɑ̃fe.
  azilə, lεse mwa

  azilə, lεse mwa tʁɑ̃kjə

  pœʁ di syʁvivʁə
  mɛ̃tənɑ̃ lε pɑ̃sjɔnεʁə saʒite,
  il i a də la mytinəʁi dɑ̃ lεʁ
  e dε məʁtʁəz- a kɔmεtʁə
  ʁətuʁ ɑ̃n- aʁjεʁə plɛ̃ də-εnə
  tɥe, sεt- œ̃ mo si aɡʁeablə
  səla sɑ̃blə εtʁə lə səl mwajɛ̃
  də ʁəsɔʁtiʁ disi.

  azilə, lεse mwa
  azilə, lεse mwa tʁɑ̃kjə
  azilə, lεse mwa
  azilə, lεse mwa tʁɑ̃kjə
 • Syllabes Phonétique : Bienvenue A La Maison (A L’asile)

  bjɛ̃=vənɥ=la=ulə=tɑ̃=sε=ta=ʁε=te 9
  du=pεʁ=sɔnə=nə=paʁ=ni=nə=paʁ=ti=ʁa 10
  la=lynəε=plε=nə=sa=nə=sɑ̃=blə=ʒa=mε=ʃɑ̃=ʒe 12
  ʒys=tə=e=tikə=te=de=ʁɑ̃=ʒe=mɑ̃=to 10
  ʒə=ʁεvə=dε=mε=mə=ʃo=zə=tu=tə=lε=nɥi 11
  ʒε=nɔ=tʁə=li=bεʁ=te=ɑ̃=pwɛ̃=də=miʁə 10
  padə=pɔʁ=tə=ve=ʁu=je=də=fə=nε=tʁə=ba=ʁi=ka=de 14
  mε=ʁjɛ̃=a=fεʁə=mɔ̃=nεs=pʁi=sɑ̃=blə=tʁo=ma=ti=ze 13
  dɔʁ=mɔ̃=na=mi=e=ty=ve=ʁa 8
  sə=ʁε=və=ε=ma=ʁe=a=li=te 9
  il=mə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=sεtə=kaʒə 10
  nə=vwa=til=pakə=sε=puʁ=kwa=mɔ̃=nεs=pʁi=ɑ̃=ʁaʒə 12
  a=zi=lə=lε=se=mwa 6

  a=zi=lə=lε=se=mwa=tʁɑ̃=kj=ə 9

  ʒə=kɔ̃s=tʁɥi=ma=pœʁ=də=sə=kil=i=a=odəɔʁ 11
  sɑ̃=pu=vwaʁ=ʁεs=pi=ʁe=lεʁ=li=bʁə 9
  ʒə=mə=myʁ=myʁə=dε=ʃo=zə=za=lεs=pʁi 10
  ma=sy=ʁɑ̃=kə=ʒə=sɥi=sɛ̃=ɡle 8
  il=pɑ̃se=kə=no=tε=tə=sɔ̃=tɑ̃=tʁə=lœʁ=mɛ̃ 11
  mε=la=vjɔ=lɑ̃səɑ̃=ʒɑ̃=dʁə=dε=pʁɔ=ʒε=vjɔ=lɑ̃ 11
  ɡaʁdə=lə=a=ta=ʃe=sa=lɥi=fε=dy=bjɛ̃ 10
  il=va=de=ʒa=mjø=ty=nə=tʁu=və=pa 10
  il=nə=pə=ve=plys=nu=ɡaʁ=de=ɑ̃=fεʁ=me 11
  ə=ku=tə=o=dja=blə=ɔ̃=va=ɡa=ɲe 10
  il=tʁu=ve=sa=ʒys=tə=il=lə=vwa=bjɛ̃ 10
  mε=zil=pɑ̃se=kə=sa=nu=so=və=də=nɔ=tʁəɑ̃=fe 12
  a=zi=lə=lε=se=mwa 6

  a=zi=lə=lε=se=mwa=tʁɑ̃=kj=ə 9

  pœ=ʁə=di=syʁ=vi=vʁə 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=lε=pɑ̃=sjɔ=nε=ʁə=sa=ʒi=te 10
  il=i=adə=la=my=ti=nə=ʁi=dɑ̃=lεʁ 10
  e=dε=məʁ=tʁə=za=kɔ=mε=tʁə 8
  ʁə=tuʁ=ɑ̃=na=ʁjε=ʁə=plɛ̃=də-ε=nə 10
  tɥe=sε=tœ̃=mo=si=a=ɡʁe=a=blə 9
  sə=la=sɑ̃=blə=ε=tʁə=lə=səl=mwa=jɛ̃ 10
  də=ʁə=sɔʁ=tiʁ=di=si 6

  a=zi=lə=lε=se=mwa 6
  a=zi=lə=lε=se=mwa=tʁɑ̃=kj=ə 9
  a=zi=lə=lε=se=mwa 6
  a=zi=lə=lε=se=mwa=tʁɑ̃=kj=ə 9

PostScriptum

Ceci est la traduction d’une chanson de Metallica (http : //www. youtube. com/watch ? v=WElvEZj0Ltw&feature=related) J’ai fait quelque arangement pour que cela soit vraiment fançais.
MrMathizako

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2011 16:41Marcel42

Des paroles que j’ai lu avec attention.
Cordialement,
Marcel.

Poème Vérité
Publié le 07/10/2011 16:34

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mrmathizako

Récompense

0
0
0