Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Jamais Aimer…

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/11/2004 16:27

L'écrit contient 399 mots qui sont répartis dans 16 strophes.

Poete : ~°±Maude!±°~

Jamais Aimer…

 • Si c’est ça l’amour…
  Si c’est ca l’amour…

  Pleurer d’ennui
  Pleurer sur la vie
  Etre triste parce qu’on a mal
  Crier jusqu’au bord des larmes

  Penser mourir
  Parce que ça nous fait trop souffrir
  Vouloir se trancher les veines
  Parce que se meurt les je taimes

  La haine aux yeux
  S’enfoncer chaque jours de plus en plus creux
  Etre incapable de dire ce qui nous fait pleurer
  Etre incapable de définir ce qui nous fait l’aimer

  Se battre contre le temps, contre rien
  Sans pouvoir reculer vers hier ni avancer vers demain
  Pleurer à en perdre le gout
  Ignorer pourquoi ya tant de larmes sur nos joues

  Se cracher le cœur
  Avoir si mal, avoir si peur
  Pleurer à s’en fendre l’âme
  Crier à s’en éclater le crâne

  Trop de déceptions amers
  Trop de souvenirs qui dorment au fond de l’enfer
  Vivre contre la vie
  Espèrer mourir chaques secondes, chaques nuits

  Courir à en perdre le souffle
  Courir après l’amour qui se meurt au fond du gouffre
  Crier sa rage, sa honte
  D’un amour désespéré qui gronde

  Un besoin éternel de chaleur
  Afin d’assécher nos lourdes pleurs
  Un envie profond et sincère
  Afin de faire vivre nos prières

  Aimer à s’en faire mourir le cœur
  Crier plus fort que le malheur
  Envier l’amour
  Envier la joie
  Continant ainsi a porter sa croix

  Trop pesant ces fardeaux
  Pourquoi l’amour ne semble-t-il pas si beau ! ?
  Oublier d’un monde froid qui semblait chaud
  Ya maintenant trop de larmes qui coulent sur ma peau

  Craignant la vie comme l’amour
  Espèrer vivre encore un jour
  Espèrer voir fleurir notre bonheur
  Afin de dispercer nos pleurs

  Si c’est ca l’amour
  J’veux plus aimer
  Si c’est ca l’amour plus jamais je vais pleurer
  Trop de mal, trop de blessures sur ce ptit corps
  J’vous en prie donnez moi la mort !

  Si c’est ca l’amour j’préfere ne plus la connaitre
  Faites moi haïr l’amour, faite moi renaître
  Donnez pas la vie pas l’amour,
  C’est trop dur… c’est trop lourd +

  J’ai fait une nouvelle tentative
  Mais rien était vive
  Maintenant c décider j’vais plus jamais aimer
  C’est trop dure a garder faut vite l’exprimer

  Plus jamais d’amour…
 • Pieds Hyphénique: Jamais Aimer…

  pluss=si=cest=ça=la=mour 6
  si=cest=ca=la=mour 5

  pleu=rer=den=nui 4
  pleu=rer=sur=la=vie 5
  etre=tris=te=par=ce=quon=a=mal 8
  cri=er=jus=quau=bord=des=la=rmes 8

  pen=ser=mou=rir 4
  par=ce=que=ça=nous=fait=trop=souf=frir 9
  vou=loir=se=tran=cher=les=vei=nes 8
  par=ce=que=se=meurt=les=je=taimes 8

  la=hai=ne=aux=y=eux 6
  sen=fon=cer=cha=que=jours=de=plus=en=plus=creux 11
  etrein=ca=pable=de=di=re=ce=qui=nous=fait=pleu=rer 12
  etrein=ca=pable=de=dé=fi=nir=ce=qui=nous=fait=lai=mer 13

  se=bat=tre=contre=le=temps=con=tre=rien 9
  sans=pou=voir=re=cu=ler=vers=hier=ni=a=van=cer=vers=de=main 15
  pleu=rer=à=en=per=dre=le=gout 8
  igno=rer=pour=quoi=ya=tant=de=lar=mes=sur=nos=joues 12

  se=cra=cher=le=cœur 5
  avoir=si=mal=a=voir=si=peur 7
  pleu=rer=à=sen=fen=dre=lâme 7
  crier=à=sen=é=cla=ter=le=crâne 8

  trop=de=dé=cep=ti=ons=a=mers 8
  trop=de=souve=nirs=qui=dor=ment=au=fond=de=len=fer 12
  vi=vre=con=tre=la=vie 6
  es=pè=rer=mou=rir=cha=ques=se=condes=cha=ques=nuits 12

  cou=rir=à=en=per=dre=le=souffle 8
  cou=rir=a=près=la=mour=qui=se=meurt=au=fond=du=gouffre 13
  cri=er=sa=ra=ge=sa=hon=te 8
  dun=a=mour=déses=pé=ré=qui=gronde 8

  un=be=soin=é=ter=nel=de=cha=leur 9
  a=fin=das=sé=cher=nos=lourdes=pleurs 8
  un=en=vie=pro=fond=et=sin=cère 8
  a=fin=de=faire=vi=vre=nos=pri=ères 9

  ai=mer=à=sen=faire=mou=rir=le=cœur 9
  cri=er=plus=fort=que=le=mal=heur 8
  en=vi=er=la=mour 5
  en=vi=er=la=joie 5
  conti=nant=ain=si=a=por=ter=sa=croix 9

  trop=pe=sant=ces=far=deaux 6
  pour=quoi=la=mour=ne=sem=ble=til=pas=si=beau 11
  ou=blier=dun=monde=froid=qui=sem=blait=chaud 9
  ya=mainte=nant=trop=de=lar=mes=qui=cou=lent=sur=ma=peau 13

  crai=gnant=la=vie=com=me=la=mour 8
  es=pè=rer=vivreen=co=re=un=jour 8
  es=pè=rer=voir=fleu=rir=notre=bon=heur 9
  a=fin=de=dis=per=cer=nos=pleurs 8

  si=cest=ca=la=mour 5
  jveux=plus=ai=mer 4
  si=cest=ca=la=mour=plus=ja=mais=je=vais=pleu=rer 12
  trop=de=mal=trop=de=bles=sures=sur=ce=p=tit=corps 12
  jvous=en=prie=don=nez=moi=la=mort 8

  si=cest=ca=la=mour=j=préfe=re=ne=plus=la=con=naitre 13
  faites=moi=haïr=la=mour=fai=te=moi=re=naître 10
  don=nez=pas=la=vie=pas=la=mour 8
  cest=trop=dur=cest=trop=lourd=pluss 7

  jai=fait=une=nou=vel=le=ten=ta=tive 9
  mais=rien=é=tait=vi=ve 6
  mainte=nant=c=dé=ci=der=j=vais=plus=ja=mais=ai=mer 13
  cest=trop=durea=gar=der=faut=vi=te=lex=pri=mer 11

  plus=ja=mais=da=mour 5
 • Phonétique : Jamais Aimer…

  plys si sε sa lamuʁ…
  si sε ka lamuʁ…

  pləʁe dɑ̃nɥi
  pləʁe syʁ la vi
  εtʁə tʁistə paʁsə kɔ̃n- a mal
  kʁje ʒysko bɔʁ dε laʁmə

  pɑ̃se muʁiʁ
  paʁsə kə sa nu fε tʁo sufʁiʁ
  vulwaʁ sə tʁɑ̃ʃe lε vεnə
  paʁsə kə sə məʁ lε ʒə tεmə

  la-εnə oz- iø
  sɑ̃fɔ̃se ʃakə ʒuʁ də plysz- ɑ̃ plys kʁø
  εtʁə ɛ̃kapablə də diʁə sə ki nu fε pləʁe
  εtʁə ɛ̃kapablə də definiʁ sə ki nu fε lεme

  sə batʁə kɔ̃tʁə lə tɑ̃, kɔ̃tʁə ʁjɛ̃
  sɑ̃ puvwaʁ ʁəkyle vεʁz- jεʁ ni avɑ̃se vεʁ dəmɛ̃
  pləʁe a ɑ̃ pεʁdʁə lə ɡu
  iɲɔʁe puʁkwa ia tɑ̃ də laʁmə- syʁ no ʒu

  sə kʁaʃe lə kœʁ
  avwaʁ si mal, avwaʁ si pœʁ
  pləʁe a sɑ̃ fɑ̃dʁə lamə
  kʁje a sɑ̃n- eklate lə kʁanə

  tʁo də desεpsjɔ̃z- ame
  tʁo də suvəniʁ ki dɔʁme o fɔ̃ də lɑ̃fe
  vivʁə kɔ̃tʁə la vi
  εspεʁe muʁiʁ ʃak səɡɔ̃də, ʃak nɥi

  kuʁiʁ a ɑ̃ pεʁdʁə lə suflə
  kuʁiʁ apʁε lamuʁ ki sə məʁ o fɔ̃ dy ɡufʁə
  kʁje sa ʁaʒə, sa ɔ̃tə
  dœ̃n- amuʁ dezεspeʁe ki ɡʁɔ̃də

  œ̃ bəzwɛ̃ etεʁnεl də ʃalœʁ
  afɛ̃ daseʃe no luʁdə- plœʁ
  œ̃n- ɑ̃vi pʁɔfɔ̃t- e sɛ̃sεʁə
  afɛ̃ də fεʁə vivʁə no pʁjεʁə

  εme a sɑ̃ fεʁə muʁiʁ lə kœʁ
  kʁje plys fɔʁ kə lə malœʁ
  ɑ̃vje lamuʁ
  ɑ̃vje la ʒwa
  kɔ̃tinɑ̃ ɛ̃si a pɔʁte sa kʁwa

  tʁo pəzɑ̃ sε faʁdo
  puʁkwa lamuʁ nə sɑ̃blə til pa si bo ! ?
  ublje dœ̃ mɔ̃də fʁwa ki sɑ̃blε ʃo
  ia mɛ̃tənɑ̃ tʁo də laʁmə- ki kule syʁ ma po

  kʁεɲɑ̃ la vi kɔmə lamuʁ
  εspεʁe vivʁə ɑ̃kɔʁə œ̃ ʒuʁ
  εspεʁe vwaʁ fləʁiʁ nɔtʁə bɔnœʁ
  afɛ̃ də dispεʁse no plœʁ

  si sε ka lamuʁ
  ʒvø plysz- εme
  si sε ka lamuʁ plys ʒamε ʒə vε pləʁe
  tʁo də mal, tʁo də blesyʁə syʁ sə pti kɔʁ
  ʒvuz- ɑ̃ pʁi dɔne mwa la mɔʁ !

  si sε ka lamuʁ ʒpʁefəʁə nə plys la kɔnεtʁə
  fεtə mwa-ajʁ lamuʁ, fεtə mwa ʁənεtʁə
  dɔne pa la vi pa lamuʁ,
  sε tʁo dyʁ… sε tʁo luʁ plys

  ʒε fε ynə nuvεllə tɑ̃tativə
  mε ʁjɛ̃ etε vivə
  mɛ̃tənɑ̃ se deside ʒvε plys ʒamεz- εme
  sε tʁo dyʁə a ɡaʁde fo vitə lεkspʁime

  plys ʒamε damuʁ…
 • Pieds Phonétique : Jamais Aimer…

  plys=si=sε=sa=la=muʁ 6
  si=sε=ka=la=muʁ 5

  plə=ʁe=dɑ̃n=ɥi 4
  plə=ʁe=syʁ=la=vi 5
  εtʁə=tʁis=tə=paʁ=sə=kɔ̃=na=mal 8
  kʁj=e=ʒys=ko=bɔʁ=dε=laʁ=mə 8

  pɑ̃=se=mu=ʁiʁ 4
  paʁsə=kə=sa=nu=fε=tʁo=su=fʁiʁ 8
  vu=lwaʁ=sə=tʁɑ̃=ʃe=lε=vε=nə 8
  paʁ=sə=kə=sə=məʁ=lε=ʒə=tεmə 8

  la-ε=nə=o=zi=ø 6
  sɑ̃=fɔ̃se=ʃakə=ʒuʁ=də=plys=zɑ̃=plys=kʁø 9
  εtʁəɛ̃=ka=pa=blə=də=di=ʁə=sə=ki=nu=fε=plə=ʁe 13
  εtʁəɛ̃=ka=pa=blə=də=de=fi=niʁ=sə=ki=nu=fε=lε=me 14

  sə=batʁə=kɔ̃=tʁə=lə=tɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁjɛ̃ 9
  sɑ̃=pu=vwaʁʁə=ky=le=vεʁ=zjεʁ=ni=a=vɑ̃=se=vεʁ=də=mɛ̃ 14
  plə=ʁe=a=ɑ̃=pεʁ=dʁə=lə=ɡu 8
  i=ɲɔ=ʁe=puʁ=kwa=i=a=tɑ̃də=laʁ=mə=syʁ=no=ʒu 13

  sə=kʁa=ʃe=lə=kœ=ʁə 6
  a=vwaʁ=si=mal=a=vwaʁ=si=pœʁ 8
  plə=ʁe=a=sɑ̃=fɑ̃=dʁə=la=mə 8
  kʁje=a=sɑ̃=ne=kla=te=lə=kʁanə 8

  tʁo=də=de=sεp=sj=ɔ̃=za=me 8
  tʁodə=su=və=niʁ=ki=dɔʁ=me=o=fɔ̃=də=lɑ̃=fe 12
  vi=vʁə=kɔ̃=tʁə=la=vi 6
  εs=pε=ʁe=mu=ʁiʁ=ʃak=sə=ɡɔ̃də=ʃak=nɥi 10

  ku=ʁiʁ=a=ɑ̃=pεʁ=dʁə=lə=suflə 8
  ku=ʁiʁ=a=pʁε=la=muʁ=kisə=məʁ=o=fɔ̃=dy=ɡufʁə 12
  kʁj=e=sa=ʁa=ʒə=sa=ɔ̃=tə 8
  dœ̃=na=muʁ=de=zεs=pe=ʁe=ki=ɡʁɔ̃də 9

  œ̃=bə=zwɛ̃=e=tεʁ=nεl=də=ʃa=lœʁ 9
  a=fɛ̃=dase=ʃe=no=luʁ=də=plœʁ 8
  œ̃=nɑ̃=vi=pʁɔ=fɔ̃=te=sɛ̃=sεʁə 8
  a=fɛ̃də=fε=ʁə=vi=vʁə=no=pʁi=jεʁ 9

  ε=me=a=sɑ̃=fεʁə=mu=ʁiʁ=lə=kœʁ 9
  kʁj=e=plys=fɔʁ=kə=lə=ma=lœʁ 8
  ɑ̃=vj=e=la=muʁ 5
  ɑ̃=vj=e=la=ʒwa 5
  kɔ̃=ti=nɑ̃=ɛ̃=si=a=pɔʁ=te=sa=kʁwa 10

  tʁo=pə=zɑ̃=sε=faʁ=do 6
  puʁ=kwa=la=muʁnə=sɑ̃=blə=til=pa=si=bo 10
  u=blje=dœ̃=mɔ̃də=fʁwa=ki=sɑ̃=blε=ʃo 9
  i=a=mɛ̃tə=nɑ̃=tʁo=də=laʁ=mə=ki=ku=le=syʁ=ma=po 14

  kʁε=ɲɑ̃=la=vi=kɔ=mə=la=muʁ 8
  εs=pε=ʁe=vivʁəɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=ʒuʁ 8
  εs=pε=ʁe=vwaʁflə=ʁiʁ=nɔ=tʁə=bɔ=nœʁ 9
  a=fɛ̃=də=dis=pεʁ=se=no=plœʁ 8

  si=sε=ka=la=muʁ 5
  ʒvø=plys=zε=me 4
  si=sε=ka=la=muʁ=plys=ʒa=mεʒə=vε=plə=ʁe 11
  tʁodə=mal=tʁo=də=ble=sy=ʁə=syʁ=sə=pti=kɔʁ 11
  ʒvu=zɑ̃=pʁi=dɔ=ne=mwa=la=mɔʁ 8

  si=sε=ka=la=muʁ=ʒpʁe=fə=ʁə=nə=plys=la=kɔ=nεtʁə 13
  fεtə=mwa-ajʁ=la=muʁ=fε=tə=mwa=ʁə=nεtʁə 10
  dɔ=ne=pa=la=vi=pa=la=muʁ 8
  sε=tʁo=dyʁ=sε=tʁo=luʁ=plys 7

  ʒε=fε=ynə=nu=vεl=lə=tɑ̃=tativə 8
  mε=ʁj=ɛ̃=e=tε=vi=və 7
  mɛ̃tə=nɑ̃=se=de=si=de=ʒvε=plys=ʒa=mε=zε=me 12
  sε=tʁo=dyʁəa=ɡaʁ=de=fo=vi=tə=lεk=spʁi=me 11

  plys=ʒa=mε=da=muʁ 5

PostScriptum

ce poème est po vrai j’adore aimer mais sur le coup d’une peine d’amour
c’est ce que je ressens et pour caro ! N’insiter po a me donner des idées
pour ralloger ce poème

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2004 00:00Penthesilia

Bah didonc c po gai tt ca. . . tes pensées redeviendront légères crois moi. . en tt cas, c’est tres joli et bien ecrit. .
Biz,
Penthesilia

Auteur de Poésie
05/11/2004 00:00Michemai

il n’y a pas d’amour sans souffrance
moi aussi je veux plus etre amoureux
mais je le sereais toujours en fait

Auteur de Poésie
06/11/2004 00:00Pimkie45

je trouve ton poème magnifique même si c’est vrai qu’il n’est pas très joyeux
j’ai penser la même chose que toi sur l’amour mais depuis quelques temps j’avoue que j’avais tort de penser qu’aimer était synonyme de souffrir, fais moi confiance tu finiras par aimer et ce sans souffrance !
En tout cas ton poème est très bien écrit, bravo