Poème-France.com

Poeme : Cette Histoire CruelleCette Histoire Cruelle

L’amour est-ce vraiment réel
C’est vrai on dirait que c plus comme un jeu
Un jeu si difficile et si sérieux
Pour ne pas dire si cruel
Mais pourtant certains s’amusent
Tsé ceux qui n’ont pas de cervelle
Semblent vivre aux dépends des autres
Tirent profit de la gentillesse de l’autre
Bref n’essayent même pas de jouer la ruse
Se contentent simplement d’entrer et de repartir
Plus rapidement que ne se fanne une rose
Pour véritablement venir
Briser le cœur d’une âme déjà si morose

Pourquoi jouer ce jeu alors
On ne peut jamais crier victoire
Ni non plus remporter l’or
On est sans cesse affliger d’un mauvais sort
Ceux qui y parviennent sont très rares
Et encore là ça reste à voir
Tout ceci demeure bien illusoire
On ne peut jamais vraiment savoir
Quand peut finir cette foutue histoire
Ça peut être l’an prochain tout comme ce soir
Et toi, serais-je capable de t’émouvoir
Pour qu’enfin ne s’éclaircissent ces jours si noirs
Pour qu’enfin je n’apperçoivent dans tes yeux des belles aurores
Bref soit assurer que je n’te ferai jamais de tord
Car tu es la seule qui puisse me sortir de cet endroit mort
MaWy j’taime -XxX- Fow Fow Fort -XxX-
Maxianos

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ ε sə vʁεmɑ̃ ʁeεl
sε vʁε ɔ̃ diʁε kə se plys kɔmə œ̃ ʒø
œ̃ ʒø si difisilə e si seʁjø
puʁ nə pa diʁə si kʁyεl
mε puʁtɑ̃ sεʁtɛ̃ samyze
tse sø ki nɔ̃ pa də sεʁvεllə
sɑ̃ble vivʁə o depɑ̃ dεz- otʁə
tiʁe pʁɔfi də la ʒɑ̃tijεsə də lotʁə
bʁεf nesεje mεmə pa də ʒue la ʁyzə
sə kɔ̃tɑ̃te sɛ̃pləmɑ̃ dɑ̃tʁe e də ʁəpaʁtiʁ
plys ʁapidəmɑ̃ kə nə sə fanə ynə ʁozə
puʁ veʁitabləmɑ̃ vəniʁ
bʁize lə kœʁ dynə amə deʒa si mɔʁozə

puʁkwa ʒue sə ʒø alɔʁ
ɔ̃ nə pø ʒamε kʁje viktwaʁə
ni nɔ̃ plys ʁɑ̃pɔʁte lɔʁ
ɔ̃n- ε sɑ̃ sεsə afliʒe dœ̃ movε sɔʁ
sø ki i paʁvjεne sɔ̃ tʁε ʁaʁə
e ɑ̃kɔʁə la sa ʁεstə a vwaʁ
tu səsi dəməʁə bjɛ̃ ilyzwaʁə
ɔ̃ nə pø ʒamε vʁεmɑ̃ savwaʁ
kɑ̃ pø finiʁ sεtə futɥ istwaʁə
sa pø εtʁə lɑ̃ pʁoʃɛ̃ tu kɔmə sə swaʁ
e twa, səʁε ʒə kapablə də temuvwaʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃ nə seklεʁsise sε ʒuʁ si nwaʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒə napεʁswave dɑ̃ tεz- iø dε bεlləz- oʁɔʁə
bʁεf swa asyʁe kə ʒə ntə fəʁε ʒamε də tɔʁ
kaʁ ty ε la sələ ki pɥisə mə sɔʁtiʁ də sεt ɑ̃dʁwa mɔʁ
mawi ʒtεmə iks iks iks fɔw fɔw fɔʁ iks iks iks