Poeme : Please

Please

Right now how I feel
Is the only way I can live
Thinking of love
Without knowing how to solve
This damn problem
But I’m not going to do it again
I lost too much in this story
This shit is not going anywhere
Except in your direction maybe
This is where I aim
That’s why I love you baby
I’m waiting for you all day
Obviously, this is like nothing
Where am I really going
It looks kind a crazy
What could I do to get you
I really don’t know
Please, tell me how to do
Because I don’t wanna go
Don’t wanna return there
At the end of nowhere
I don’t wanna to seem sad too
Because you look so everything to
Me myself and I
So don’t say bye
Cuz I won’t let this happen
You don’t only represent
A little friend
But you’re a huge heart
Who is waiting
The love that I’m wishing
You’ll make me jerk
If you let me alone
In this dark home
Where I am sitting
Doing nothing
Except thinking
To you sweet heart

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Please

  right=now=how=i=fe=el 6
  is=theon=ly=way=i=can=live 7
  thin=king=of=lo=ve 5
  wi=thout=k=no=wing=how=to=solve 8
  this=damn=pro=blem 4
  but=im=not=going=to=do=it=a=gain 9
  i=lost=too=mu=ch=in=this=sto=ry 9
  this=shit=is=not=going=a=nyw=here 8
  ex=cept=in=your=di=rec=tion=maybe 8
  this=is=w=he=re=i=aim 7
  thats=w=hy=i=love=you=ba=by 8
  im=wai=ting=for=you=all=day 7
  ob=vious=ly=this=is=like=no=thing 8
  whe=ream=i=real=ly=going 6
  it=looks=kind=a=cra=zy 6
  what=could=i=do=to=get=you 7
  i=real=ly=dont=k=now 6
  please=tell=me=how=to=do 6
  be=cause=i=dont=wan=na=go 7
  dont=wan=na=re=turn=there 6
  at=the=end=of=now=here 6
  i=dont=wan=na=to=seem=sad=too 8
  be=cause=you=look=so=e=ve=ry=thing=to 10
  me=my=self=and=i 5
  so=dont=say=bye 4
  cuz=i=wont=let=this=hap=pen 7
  you=dont=on=ly=re=present 6
  a=lit=tle=friend 4
  but=youre=a=hu=ge=heart 6
  who=is=wai=ting 4
  the=love=that=im=wi=shing 6
  youl=l=ma=ke=me=jerk 6
  if=you=let=me=a=lone 6
  in=this=dark=ho=me 5
  whe=re=i=am=sit=ting 6
  doing=no=thing 3
  ex=cept=thin=king 4
  to=you=s=we=et=heart 6
 • Phonétique : Please

  ʁajt nɔw ɔw i fil
  is tə ɔ̃li wε i kɑ̃ livə
  tɛ̃kiŋ ɔf lɔvə
  witu knɔwiŋ ɔw to sɔlvə
  ti damn pʁɔblεm
  byt iεm no ɡuiŋ to do it aɡɛ̃
  i lɔst tu myk ɛ̃ ti stɔʁi
  ti ʃi is no ɡuiŋ aniwəʁə
  εksεpt ɛ̃ iuʁ diʁεksjɔ̃ mεbə
  tiz- is wəʁə i ɛ̃
  tatεs wi i lɔvə iu babi
  iεm wεtiŋ fɔʁ iu al dε
  ɔbvjusli, tiz- is likə nɔtiŋ
  wəʁə am i ʁəali ɡuiŋ
  it luk kɛ̃d a kʁazi
  wa kuld i do to ʒεt iu
  i ʁəali dɔnte knɔw
  pləazə, tεll mə ɔw to do
  bəkozə i dɔnte wana ɡo
  dɔnte wana ʁətyʁn təʁə
  a tə εnd ɔf nɔwəʁə
  i dɔnte wana to sim sad tu
  bəkozə iu luk so əvəʁitiŋ to
  mə mizεlf ɑ̃d i
  so dɔnte sε bi
  kyz i wɔnte lεt ti-apɛ̃
  iu dɔnte ɔ̃li ʁəpʁəze
  a litlə fʁjɛ̃d
  byt iuʁə a yʒə əaʁ
  wo is wεtiŋ
  tə lɔvə ta iεm wiʃiŋ
  iuεl εl makə mə ʒεʁk
  if iu lεt mə alɔnə
  ɛ̃ ti daʁk ɔmə
  wəʁə i am sitiŋ
  duiŋ nɔtiŋ
  εksεpt tɛ̃kiŋ
  to iu swi əaʁ
 • Syllabes Phonétique : Please

  ʁajt=nɔw=ɔw=i=fil 5
  is=tə=ɔ̃=li=wε=i=kɑ̃=livə 8
  tɛ̃=kiŋ=ɔf=lɔ=və 5
  wi=tu=knɔ=wiŋ=ɔw=to=sɔl=və 8
  ti=damn=pʁɔ=blεm 4
  byt=i=εm=no=ɡu=iŋ=to=do=it=a=ɡɛ̃ 11
  i=lɔst=tu=myk=ɛ̃=ti=stɔ=ʁi 8
  ti=ʃi=is=no=ɡu=iŋ=a=ni=wə=ʁə 10
  εk=sεpt=ɛ̃=i=uʁ=di=ʁεk=sjɔ̃=mεbə 9
  ti=zis=wə=ʁə=i=ɛ̃ 6
  ta=tεsə=wi=i=lɔvə=i=u=ba=bi 9
  i=εm=wε=tiŋ=fɔʁ=i=u=al=dε 9
  ɔb=vju=sli=ti=zis=likə=nɔ=tiŋ 8
  wə=ʁə=am=iʁə=a=li=ɡu=iŋ 8
  it=luk=kɛ̃d=a=kʁa=zi 6
  wa=kuld=i=do=to=ʒεt=i=u 8
  i=ʁə=a=li=dɔ=nə=te=knɔw 8
  plə=a=zə=tεll=mə=ɔw=to=do 8
  bə=kozə=i=dɔ=nə=te=wa=na=ɡo 9
  dɔnə=te=wa=na=ʁə=tyʁn=tə=ʁə 8
  a=tə=εnd=ɔf=nɔ=wə=ʁə 7
  i=dɔnə=te=wa=na=to=sim=sad=tu 9
  bə=kozə=i=u=luk=so=ə=və=ʁi=tiŋ=to 11
  mə=mi=zεlf=ɑ̃d=i 5
  so=dɔ=nə=te=sε=bi 6
  kyz=i=wɔnə=te=lεt=ti-a=pɛ̃ 8
  i=u=dɔnə=te=ɔ̃=li=ʁə=pʁə=ze 9
  a=li=tlə=fʁjɛ̃d 4
  byt=i=uʁə=a=y=ʒə=ə=aʁ 8
  wo=is=wε=tiŋ 4
  tə=lɔ=və=ta=i=εm=wi=ʃiŋ 8
  i=u=εl=εl=ma=kə=mə=ʒεʁk 8
  if=i=u=lεt=mə=a=lɔ=nə 8
  ɛ̃=ti=daʁk=ɔ=mə 5
  wə=ʁə=i=am=si=tiŋ 6
  du=iŋ=nɔ=tiŋ 4
  εk=sεpt=tɛ̃=kiŋ 4
  to=i=u=swi=ə=aʁ 6

PostScriptum

(Traduction)
De ctemps là comment j’me sens
C’est la seule maniere que jpeux vivre
À penser à l’amour
Sans savoir comment règler
Ce foutu problème
Mais j’recommencerai pas
J’ai trop perdu dans cette histoire
C’te marde là s’en va nulle part

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/08/2005 02:23Kokinne

Ha c’est triste pis ya des bouts cutes aussi c’est s qui fait la boT de ton poeme(F)

Poème Amour
Publié le 14/08/2005 00:00

L'écrit contient 197 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Maxianos

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs