Poeme : La Couleur De Tes Yeux

La Couleur De Tes Yeux

Que veut dire ce mot
Ce mot si horrible et si beau
Mais qui ne laisse personne indifférent
Je veux en parler pour moi c’est important

Quoi de plus merveilleux que l’amour
Est-ce une amitié sans limites et éternel
Une histoire qui avance sur le plus jolie des parcours
Ou bien la mésaventure d’un cheval sans selle
Qui court à contre-sens horrifié
Par la perte de son cavalier

Nous sommes tous deux dans la noirceur
La même situation nous afflige depuis des lunes
On vie depuis longtemps non pas dans l’horreur
Mais dans la peine et la solitude pire que l’amertume
On continue d’avancer sans savoir où aller
Alors chaque pas que l’on fait nous laisse chancelant
Te séduire et avoir ton amour je voudrais tant
Car en ce moment je suis réellement désespéré
Je voudrais aussi cesser de pleurer
Mon être en est rendu trop affaiblit
C’est dure chaque jour pleurer comme un saule-pleureur
Mais je commence à voir une faible lueur
L’espoir se décide enfin à gagner ma patrie

Même si pour l’instant cela peut ressembler à de la fiction
Crois-moi le vent de l’amour peut voyager, disons
Partout où deux personnes ont de la passion
Pour le moment je ne peux qu’épeler ton nom
Car je ne te connait pas vraiment encore
Mais pour moi tu vaux déjà plus que de l’or
Dès que j’ai vu la couleur de tes yeux
Un bleu azure si merveilleux
Je savais alors qu’il serait trop tard
Pour seulement tenter de calmer mon cœur
J’espère juste maintenant avoir trouvé l’âme sœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Couleur De Tes Yeux

  que=veut=di=re=ce=mot 6
  ce=mot=si=hor=ri=ble=et=si=beau 9
  mais=qui=ne=lais=se=per=son=ne=in=dif=fé=rent 12
  je=veux=en=par=ler=pour=moi=cest=im=por=tant 11

  quoi=de=plus=mer=veil=leux=que=la=mour 9
  est=ceune=a=mi=tié=sans=li=mi=tes=et=é=ter=nel 13
  une=his=toi=re=qui=a=van=ce=sur=le=plus=jo=lie=des=par=cours 16
  ou=bien=la=mé=saven=tu=re=dun=che=val=sans=selle 12
  qui=court=à=con=tre=sens=hor=ri=fi=é 10
  par=la=per=te=de=son=ca=va=li=er 10

  nous=som=mes=tous=deux=dans=la=noir=ceur 9
  la=même=si=tua=tion=nous=af=fli=ge=de=puis=des=lunes 13
  on=vie=de=puis=long=temps=non=pas=dans=l=hor=reur 12
  mais=dans=la=peineet=la=so=li=tu=de=pi=re=que=la=mer=tume 15
  on=con=ti=nue=da=van=cer=sans=sa=voir=où=al=ler 13
  a=lors=cha=que=pas=que=lon=fait=nous=laisse=chan=ce=lant 13
  te=sé=duireet=a=voir=ton=a=mour=je=vou=drais=tant 12
  car=en=ce=moment=je=suis=réel=le=ment=dé=ses=pé=ré 13
  je=vou=drais=aus=si=ces=ser=de=pleu=rer 10
  mon=ê=tre=en=est=ren=du=trop=af=fai=blit 11
  cest=dure=cha=que=jour=pleu=rer=com=meun=sau=le=pleu=reur 13
  mais=je=com=men=ce=à=voir=u=ne=fai=ble=lueur 12
  les=poir=se=dé=cideen=fin=à=ga=gner=ma=pa=trie 12

  même=si=pour=lins=tant=ce=la=peut=res=sem=bler=à=de=la=fic=tion 16
  crois=moi=le=vent=de=la=mour=peut=vo=ya=ger=di=sons 13
  par=tout=où=deux=per=son=nes=ont=de=la=pas=sion 12
  pour=le=mo=ment=je=ne=peux=qué=pe=ler=ton=nom 12
  car=je=ne=te=con=nait=pas=vrai=ment=en=co=re 12
  mais=pour=moi=tu=vaux=dé=jà=plus=que=de=lor 11
  dès=que=jai=vu=la=cou=leur=de=tes=y=eux 11
  un=bleu=a=zu=re=si=mer=veil=leux 9
  je=sa=vais=a=lors=quil=se=rait=trop=tard 10
  pour=seu=le=ment=ten=ter=de=cal=mer=mon=cœur 11
  jes=père=jus=te=main=te=nant=a=voir=trou=vé=lâ=me=sœur 14
 • Phonétique : La Couleur De Tes Yeux

  kə vø diʁə sə mo
  sə mo si ɔʁiblə e si bo
  mε ki nə lεsə pεʁsɔnə ɛ̃difeʁɑ̃
  ʒə vøz- ɑ̃ paʁle puʁ mwa sεt- ɛ̃pɔʁtɑ̃

  kwa də plys mεʁvεjø kə lamuʁ
  ε sə ynə amitje sɑ̃ limitəz- e etεʁnεl
  ynə istwaʁə ki avɑ̃sə syʁ lə plys ʒɔli dε paʁkuʁ
  u bjɛ̃ la mezavɑ̃tyʁə dœ̃ ʃəval sɑ̃ sεllə
  ki kuʁ a kɔ̃tʁə sɑ̃sz- ɔʁifje
  paʁ la pεʁtə də sɔ̃ kavalje

  nu sɔmə tus dø dɑ̃ la nwaʁsœʁ
  la mεmə sitɥasjɔ̃ nuz- afliʒə dəpɥi dε lynə
  ɔ̃ vi dəpɥi lɔ̃tɑ̃ nɔ̃ pa dɑ̃ lɔʁœʁ
  mε dɑ̃ la pεnə e la sɔlitydə piʁə kə lamεʁtymə
  ɔ̃ kɔ̃tinɥ davɑ̃se sɑ̃ savwaʁ u ale
  alɔʁ ʃakə pa kə lɔ̃ fε nu lεsə ʃɑ̃səlɑ̃
  tə sedɥiʁə e avwaʁ tɔ̃n- amuʁ ʒə vudʁε tɑ̃
  kaʁ ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ʒə sɥi ʁeεllmɑ̃ dezεspeʁe
  ʒə vudʁεz- osi sese də pləʁe
  mɔ̃n- εtʁə ɑ̃n- ε ʁɑ̃dy tʁo afεbli
  sε dyʁə ʃakə ʒuʁ pləʁe kɔmə œ̃ solə pləʁœʁ
  mε ʒə kɔmɑ̃sə a vwaʁ ynə fεblə lɥœʁ
  lεspwaʁ sə desidə ɑ̃fɛ̃ a ɡaɲe ma patʁi

  mεmə si puʁ lɛ̃stɑ̃ səla pø ʁəsɑ̃ble a də la fiksjɔ̃
  kʁwa mwa lə vɑ̃ də lamuʁ pø vwajaʒe, dizɔ̃
  paʁtu u dø pεʁsɔnəz- ɔ̃ də la pasjɔ̃
  puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə nə pø kepəle tɔ̃ nɔ̃
  kaʁ ʒə nə tə kɔnε pa vʁεmɑ̃ ɑ̃kɔʁə
  mε puʁ mwa ty vo deʒa plys kə də lɔʁ
  dε kə ʒε vy la kulœʁ də tεz- iø
  œ̃ blø azyʁə si mεʁvεjø
  ʒə savεz- alɔʁ kil səʁε tʁo taʁ
  puʁ sələmɑ̃ tɑ̃te də kalme mɔ̃ kœʁ
  ʒεspεʁə ʒystə mɛ̃tənɑ̃ avwaʁ tʁuve lamə sœʁ
 • Syllabes Phonétique : La Couleur De Tes Yeux

  kə=vø=di=ʁə=sə=mo 6
  sə=mo=si=ɔ=ʁi=blə=e=si=bo 9
  mε=ki=nə=lε=sə=pεʁ=sɔ=nə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 12
  ʒə=vø=zɑ̃=paʁ=le=puʁ=mwa=sε=tɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 11

  kwa=də=plys=mεʁ=vε=jø=kə=la=muʁ 9
  εsəy=nə=a=mi=tje=sɑ̃=li=mi=tə=ze=e=tεʁ=nεl 13
  ynə=is=twa=ʁə=ki=a=vɑ̃=sə=syʁ=lə=plys=ʒɔ=li=dε=paʁ=kuʁ 16
  u=bjɛ̃=la=me=za=vɑ̃=tyʁə=dœ̃=ʃə=val=sɑ̃=sεllə 12
  ki=kuʁ=a=kɔ̃=tʁə=sɑ̃s=zɔ=ʁi=fj=e 10
  paʁ=la=pεʁ=tə=də=sɔ̃=ka=va=lj=e 10

  nu=sɔ=mə=tus=dø=dɑ̃=la=nwaʁ=sœ=ʁə 10
  la=mεmə=sit=ɥa=sjɔ̃=nu=za=fli=ʒə=dəp=ɥi=dεlynə 12
  ɔ̃=vi=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=nɔ̃=pa=dɑ̃=lɔ=ʁœ=ʁə 12
  mε=dɑ̃=la=pεnəe=la=sɔ=li=ty=də=pi=ʁə=kə=la=mεʁ=tymə 15
  ɔ̃=kɔ̃=tinɥ=da=vɑ̃=se=sɑ̃=sa=vwaʁ=u=a=le 12
  a=lɔʁ=ʃakə=pa=kə=lɔ̃=fε=nu=lε=sə=ʃɑ̃=sə=lɑ̃ 13
  tə=sed=ɥiʁəe=a=vwaʁ=tɔ̃=na=muʁ=ʒə=vu=dʁε=tɑ̃ 12
  kaʁ=ɑ̃sə=mɔ=mɑ̃=ʒə=sɥi=ʁe=εl=lmɑ̃=de=zεs=pe=ʁe 13
  ʒə=vu=dʁε=zo=si=se=se=də=plə=ʁe 10
  mɔ̃=nε=tʁə=ɑ̃=nε=ʁɑ̃=dy=tʁo=a=fε=bli 11
  sε=dyʁə=ʃa=kə=ʒuʁ=plə=ʁe=kɔ=məœ̃=so=lə=plə=ʁœʁ 13
  mε=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=vwaʁ=y=nə=fε=blə=lɥœʁ 12
  lεs=pwaʁsə=de=si=dəɑ̃=fɛ̃=a=ɡa=ɲe=ma=pa=tʁi 12

  mεmə=si=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=sə=la=pø=ʁə=sɑ̃=ble=a=də=la=fik=sjɔ̃ 16
  kʁwa=mwalə=vɑ̃=də=la=muʁ=pø=vwa=ja=ʒe=di=zɔ̃ 12
  paʁ=tu=u=dø=pεʁ=sɔ=nə=zɔ̃=də=la=pa=sjɔ̃ 12
  puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=ʒə=nə=pø=ke=pə=le=tɔ̃=nɔ̃ 12
  kaʁ=ʒə=nə=tə=kɔ=nε=pa=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə 12
  mε=puʁ=mwa=ty=vo=de=ʒa=plys=kə=də=lɔʁ 11
  dε=kə=ʒε=vy=la=ku=lœ=ʁə=də=tε=zi=ø 12
  œ̃=blø=a=zy=ʁə=si=mεʁ=vε=jø 9
  ʒə=sa=vε=za=lɔʁ=kil=sə=ʁε=tʁo=taʁ 10
  puʁ=sə=lə=mɑ̃=tɑ̃=te=də=kal=me=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  ʒεs=pεʁə=ʒys=tə=mɛ̃=tə=nɑ̃=a=vwaʁ=tʁu=ve=la=mə=sœʁ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/08/2005 20:43Kokinne

J’aime ton nouveau poème yé plein d’espoir en tk j’te souhaite bonne chance dans ta quête de l’âme soeur(K)

Auteur de Poésie
25/08/2005 06:00Tite_Rose

J’aDoRE 😉

Auteur de Poésie
25/08/2005 22:18(L)(F)Stefou(F)(L)

il ni a qun seu mot qui me vient a lespris:magnifique!