Poeme : Veux-Tu Être Mon Ange

Veux-Tu Être Mon Ange

Sans pour autant descendre au plus profond du baril
Parfois un homme peu se sentir si malheureux
Qu’il ne remettre en question sa propre vie
En ne pensant toutefois qu’à soi-même et non à ceux
Auquel croient toujours en lui
C’est pourquoi aujourd’hui la honte m’envahie

Bientôt sur un seuil plat
J’irai dormir dans un lit si chaud
Que j’arrêterai d’avoir froid
Car j’ai la fatigue au bout des bras

J’ai si froid sans toi
Mon crayon ne tient même plus droit
De plus dans mon cartable je n’ai plus assez de papier
Pour écrire tous les sentiments qui m’ont touché

Je prends mon stylo depuis longtemps
Et j’écris pour que ne s’effacent ces blessures
Qui aiguisent tant mes sentiments
Pour qu’un jour ces fleurs n’aient en ta possession une plus belle allure

Pour me sortir de cette peine il n’y a que toi
Il n’y a que quand je contemple ton visage
Que je réussie à voir la lumière à travers l’orage
L’amour je t’en offre le choix
Et je souhaite par cette déclaration
Pouvoir te donner joie et passion

Ces présents pleures m’assourdissent
Mes pauvres oreilles ne supportent pas
De t’entendre pleurer comme ça
SVP cesse cette tristesse qui ne ressemble qu’à de l’injustice
Je ne veux pas que ces larmes soient mes seuls souvenirs
Je désire bien plus admirer ton joli sourire

Mon cœur ne fait que regarder le tien
Il admire chaque battement que ton cœur déploie
Et il espère pouvoir se réveiller un matin
A côté de lui pour pouvoir battre sans fin

Dormir à tes côtés, est-ce rêver ?
Je veux simplement que tu aies conscience
De tout l’amour que j’ai à te donner
Je te le demande, veux-tu être mon ange…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Veux-Tu Être Mon Ange

  sans=pour=au=tant=des=cen=dre=au=plus=pro=fond=du=ba=ril 14
  par=fois=un=hom=me=peu=se=sen=tir=si=mal=heu=reux 13
  quil=ne=re=met=tre=en=ques=ti=on=sa=pro=pre=vie 13
  en=ne=pen=sant=toute=fois=quà=soi=mê=me=et=non=à=ceux 14
  au=quel=croient=tou=jours=en=lui 7
  cest=pour=quoi=au=jourd=hui=la=hon=te=men=va=hie 12

  bien=tôt=sur=un=seuil=plat 6
  ji=rai=dor=mir=dans=un=lit=si=chaud 9
  que=jar=rê=te=rai=da=voir=froid 8
  car=jai=la=fa=ti=gue=au=bout=des=bras 10

  jai=si=froid=sans=toi 5
  mon=cray=on=ne=tient=mê=me=plus=droit 9
  de=plus=dans=mon=car=table=je=nai=plus=as=sez=de=pa=pier 14
  pour=é=cri=re=tous=les=sen=ti=ments=qui=mont=tou=ché 13

  je=prends=mon=sty=lo=de=puis=long=temps 9
  et=jé=cris=pour=que=ne=sef=fa=cent=ces=bles=su=res 13
  qui=ai=gui=sent=tant=mes=sen=ti=ments 9
  pour=quun=jour=ces=fleurs=naient=en=ta=pos=ses=sion=une=plus=bel=leal=lure 16

  pour=me=sor=tir=de=cet=te=pei=ne=il=ny=a=que=toi 14
  il=ny=a=que=quand=je=con=tem=ple=ton=vi=sa=ge 13
  que=je=réus=sie=à=voir=la=lu=mière=à=tra=vers=lo=rage 14
  la=mour=je=ten=of=fre=le=choix 8
  et=je=sou=hai=te=par=cet=te=dé=cla=ra=ti=on 13
  pou=voir=te=don=ner=joie=et=pas=si=on 10

  ces=pré=sents=pleu=res=mas=sour=dissent 8
  mes=pau=vres=o=rei=lles=ne=sup=por=tent=pas 11
  de=ten=ten=dre=pleu=rer=com=me=ça 9
  s=v=p=ces=se=cette=tris=tes=se=qui=ne=res=sem=ble=quà=de=lin=jus=tice 19
  je=ne=veux=pas=que=ces=lar=mes=soient=mes=seuls=sou=ve=nirs 14
  je=dé=si=re=bien=plus=ad=mi=rer=ton=jo=li=sou=rire 14

  mon=cœur=ne=fait=que=re=gar=der=le=tien 10
  il=ad=mi=re=cha=que=bat=te=ment=que=ton=cœur=dé=ploie 14
  et=il=es=pè=re=pou=voir=se=ré=vei=ller=un=ma=tin 14
  a=cô=té=de=lui=pour=pou=voir=bat=tre=sans=fin 12

  dor=mir=à=tes=cô=tés=est=ce=rê=ver 10
  je=veux=sim=ple=ment=que=tu=aies=cons=cien=ce 11
  de=tout=la=mour=que=jai=à=te=don=ner 10
  je=te=le=de=man=de=veux=tu=ê=tre=mon=an=ge 13
 • Phonétique : Veux-Tu Être Mon Ange

  sɑ̃ puʁ otɑ̃ desɑ̃dʁə o plys pʁɔfɔ̃ dy baʁil
  paʁfwaz- œ̃n- ɔmə pø sə sɑ̃tiʁ si maləʁø
  kil nə ʁəmεtʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ sa pʁɔpʁə vi
  ɑ̃ nə pɑ̃sɑ̃ tutəfwa ka swa mεmə e nɔ̃ a sø
  okεl kʁwae tuʒuʁz- ɑ̃ lɥi
  sε puʁkwa oʒuʁdɥi la ɔ̃tə mɑ̃vai

  bjɛ̃to syʁ œ̃ səj pla
  ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃z- œ̃ li si ʃo
  kə ʒaʁεtəʁε davwaʁ fʁwa
  kaʁ ʒε la fatiɡ o bu dε bʁa

  ʒε si fʁwa sɑ̃ twa
  mɔ̃ kʁεjɔ̃ nə tjɛ̃ mεmə plys dʁwa
  də plys dɑ̃ mɔ̃ kaʁtablə ʒə nε plysz- ase də papje
  puʁ ekʁiʁə tus lε sɑ̃timɑ̃ ki mɔ̃ tuʃe

  ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ stilo dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  e ʒekʁi puʁ kə nə sefase sε blesyʁə
  ki εɡize tɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃
  puʁ kœ̃ ʒuʁ sε flœʁ nε ɑ̃ ta pɔsesjɔ̃ ynə plys bεllə alyʁə

  puʁ mə sɔʁtiʁ də sεtə pεnə il ni a kə twa
  il ni a kə kɑ̃ ʒə kɔ̃tɑ̃plə tɔ̃ vizaʒə
  kə ʒə ʁeysi a vwaʁ la lymjεʁə a tʁavεʁ lɔʁaʒə
  lamuʁ ʒə tɑ̃n- ɔfʁə lə ʃwa
  e ʒə suεtə paʁ sεtə deklaʁasjɔ̃
  puvwaʁ tə dɔne ʒwa e pasjɔ̃

  sε pʁezɑ̃ plœʁə masuʁdise
  mε povʁəz- ɔʁεjə nə sypɔʁte pa
  də tɑ̃tɑ̃dʁə pləʁe kɔmə sa
  εs ve pe sεsə sεtə tʁistεsə ki nə ʁəsɑ̃blə ka də lɛ̃ʒystisə
  ʒə nə vø pa kə sε laʁmə- swae mε səl suvəniʁ
  ʒə deziʁə bjɛ̃ plysz- admiʁe tɔ̃ ʒɔli suʁiʁə

  mɔ̃ kœʁ nə fε kə ʁəɡaʁde lə tjɛ̃
  il admiʁə ʃakə batəmɑ̃ kə tɔ̃ kœʁ deplwa
  e il εspεʁə puvwaʁ sə ʁevεje œ̃ matɛ̃
  a kote də lɥi puʁ puvwaʁ batʁə sɑ̃ fɛ̃

  dɔʁmiʁ a tε kote, ε sə ʁεve ?
  ʒə vø sɛ̃pləmɑ̃ kə ty ε kɔ̃sjɑ̃sə
  də tu lamuʁ kə ʒε a tə dɔne
  ʒə tə lə dəmɑ̃də, vø ty εtʁə mɔ̃n- ɑ̃ʒə…
 • Syllabes Phonétique : Veux-Tu Être Mon Ange

  sɑ̃=puʁ=o=tɑ̃=de=sɑ̃=dʁə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dy=ba=ʁil 14
  paʁ=fwa=zœ̃=nɔ=mə=pøsə=sɑ̃=tiʁ=si=ma=lə=ʁø 12
  kil=nə=ʁə=mε=tʁə=ɑ̃=kεs=tjɔ̃=sa=pʁɔ=pʁə=vi 12
  ɑ̃nə=pɑ̃=sɑ̃=tu=tə=fwa=ka=swa=mε=mə=e=nɔ̃=a=sø 14
  o=kεl=kʁwa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=lɥi 7
  sε=puʁ=kwa=o=ʒuʁ=dɥi=la=ɔ̃=tə=mɑ̃=va=i 12

  bj=ɛ̃=to=syʁ=œ̃=səj=pla 7
  ʒi=ʁε=dɔʁ=miʁ=dɑ̃=zœ̃=li=si=ʃo 9
  kə=ʒa=ʁε=tə=ʁε=da=vwaʁ=fʁwa 8
  kaʁ=ʒε=la=fa=ti=ɡə=o=bu=dε=bʁa 10

  ʒε=si=fʁwa=sɑ̃=twa 5
  mɔ̃=kʁε=j=ɔ̃=nə=tj=ɛ̃=mε=mə=plys=dʁwa 11
  də=plys=dɑ̃=mɔ̃=kaʁ=tablə=ʒə=nε=plys=za=se=də=pa=pje 14
  puʁ=e=kʁi=ʁə=tus=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=mɔ̃=tu=ʃe 13

  ʒə=pʁɑ̃=mɔ̃=sti=lo=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 9
  e=ʒe=kʁi=puʁ=kə=nə=se=fa=se=sε=ble=syʁə 12
  ki=ε=ɡi=ze=tɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  puʁ=kœ̃=ʒuʁ=sε=flœʁ=nε=ɑ̃=ta=pɔse=sjɔ̃=y=nə=plys=bεlləa=lyʁə 15

  puʁmə=sɔʁ=tiʁ=də=sε=tə=pε=nə=il=ni=a=kə=twa 13
  il=ni=a=kə=kɑ̃=ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  kə=ʒə=ʁe=y=si=a=vwaʁ=la=ly=mjεʁəa=tʁa=vεʁ=lɔ=ʁaʒə 14
  la=muʁ=ʒə=tɑ̃=nɔ=fʁə=lə=ʃwa 8
  e=ʒə=su=ε=tə=paʁ=sε=tə=de=kla=ʁa=sjɔ̃ 12
  pu=vwaʁ=tə=dɔ=ne=ʒwa=e=pa=sj=ɔ̃ 10

  sε=pʁe=zɑ̃=plœ=ʁə=ma=suʁ=di=se 9
  mε=po=vʁə=zɔ=ʁε=jə=nə=sy=pɔʁ=te=pa 11
  də=tɑ̃=tɑ̃=dʁə=plə=ʁe=kɔ=mə=sa 9
  εsə=ve=pe=sε=sə=sε=tə=tʁis=tε=sə=ki=nə=ʁə=sɑ̃=blə=ka=də=lɛ̃=ʒys=tisə 20
  ʒə=nə=vø=pakə=sε=laʁ=mə=swa=mε=səl=su=və=niʁ 13
  ʒə=de=ziʁə=bjɛ̃=plys=zad=mi=ʁe=tɔ̃=ʒɔ=li=suʁiʁə 12

  mɔ̃=kœ=ʁə=nə=fε=kə=ʁə=ɡaʁ=de=lə=tj=ɛ̃ 12
  il=ad=miʁə=ʃa=kə=ba=tə=mɑ̃=kə=tɔ̃=kœʁ=de=plwa 13
  e=il=εs=pεʁə=pu=vwaʁ=sə=ʁe=vε=je=œ̃=ma=tɛ̃ 13
  a=ko=te=də=lɥi=puʁ=pu=vwaʁ=ba=tʁə=sɑ̃=fɛ̃ 12

  dɔʁ=miʁ=a=tε=ko=te=ε=sə=ʁε=ve 10
  ʒə=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃=kə=ty=ε=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 12
  də=tu=la=muʁ=kə=ʒε=a=tə=dɔ=ne 10
  ʒə=tə=lə=də=mɑ̃=də=vø=ty=ε=tʁə=mɔ̃=nɑ̃ʒə 12

PostScriptum

Très très très décousu mais c beau pareil… J’ai vraiment pas le temps de faire des poèmes ces temps-ci.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/09/2005 14:45(F)Fleurlune Mimi(F)

joli (oui)
j’espere que ca réponse soit oui
sinon j’ai rmarqué de tite fautes de conjugaison sinon bin ton poeme est beau :d
continu

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
09/10/2005 06:55Kokinne

Très beau poeème et je sui tres contente pour toi qu’elle soit officiellement TON ANGE:D

Poème Amour
Publié le 15/09/2005 17:34

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Maxianos

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs