Univers de poésie d'un auteur

Poème:Veux-Tu Être Mon Ange

Le Poème

Sans pour autant descendre au plus profond du baril
Parfois un homme peu se sentir si malheureux
Qu’il ne remettre en question sa propre vie
En ne pensant toutefois qu’à soi-même et non à ceux
Auquel croient toujours en lui
C’est pourquoi aujourd’hui la honte m’envahie

Bientôt sur un seuil plat
J’irai dormir dans un lit si chaud
Que j’arrêterai d’avoir froid
Car j’ai la fatigue au bout des bras

J’ai si froid sans toi
Mon crayon ne tient même plus droit
De plus dans mon cartable je n’ai plus assez de papier
Pour écrire tous les sentiments qui m’ont touché

Je prends mon stylo depuis longtemps
Et j’écris pour que ne s’effacent ces blessures
Qui aiguisent tant mes sentiments
Pour qu’un jour ces fleurs n’aient en ta possession une plus belle allure

Pour me sortir de cette peine il n’y a que toi
Il n’y a que quand je contemple ton visage
Que je réussie à voir la lumière à travers l’orage
L’amour je t’en offre le choix
Et je souhaite par cette déclaration
Pouvoir te donner joie et passion

Ces présents pleures m’assourdissent
Mes pauvres oreilles ne supportent pas
De t’entendre pleurer comme ça
SVP cesse cette tristesse qui ne ressemble qu’à de l’injustice
Je ne veux pas que ces larmes soient mes seuls souvenirs
Je désire bien plus admirer ton joli sourire

Mon cœur ne fait que regarder le tien
Il admire chaque battement que ton cœur déploie
Et il espère pouvoir se réveiller un matin
A côté de lui pour pouvoir battre sans fin

Dormir à tes côtés, est-ce rêver ?
Je veux simplement que tu aies conscience
De tout l’amour que j’ai à te donner
Je te le demande, veux-tu être mon ange…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Très très très décousu mais c beau pareil… J’ai vraiment pas le temps de faire des poèmes ces temps-ci.

Poeme de Maxianos

Poète Maxianos

Maxianos a publié sur le site 19 écrits. Maxianos est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Veux-Tu Être Mon Angesans=pour=au=tant=des=cen=dre=au=plus=pro=fond=du=ba=ril 14
par=fois=un=hom=me=peu=se=sen=tir=si=mal=heu=reux 13
quil=ne=re=met=tre=en=ques=ti=on=sa=pro=pre=vie 13
en=ne=pen=sant=toute=fois=quà=soi=mê=me=et=non=à=ceux 14
au=quel=croient=tou=jours=en=lui 7
cest=pour=quoi=au=jourd=hui=la=hon=te=men=va=hie 12

bien=tôt=sur=un=seuil=plat 6
ji=rai=dor=mir=dans=un=lit=si=chaud 9
que=jar=rê=te=rai=da=voir=froid 8
car=jai=la=fa=ti=gue=au=bout=des=bras 10

jai=si=froid=sans=toi 5
mon=cray=on=ne=tient=mê=me=plus=droit 9
de=plus=dans=mon=car=table=je=nai=plus=as=sez=de=pa=pier 14
pour=é=cri=re=tous=les=sen=ti=ments=qui=mont=tou=ché 13

je=prends=mon=sty=lo=de=puis=long=temps 9
et=jé=cris=pour=que=ne=sef=fa=cent=ces=bles=su=res 13
qui=ai=gui=sent=tant=mes=sen=ti=ments 9
pour=quun=jour=ces=fleurs=naient=en=ta=pos=ses=sion=une=plus=bel=leal=lure 16

pour=me=sor=tir=de=cet=te=pei=ne=il=ny=a=que=toi 14
il=ny=a=que=quand=je=con=tem=ple=ton=vi=sa=ge 13
que=je=réus=sie=à=voir=la=lu=mière=à=tra=vers=lo=rage 14
la=mour=je=ten=of=fre=le=choix 8
et=je=sou=hai=te=par=cet=te=dé=cla=ra=ti=on 13
pou=voir=te=don=ner=joie=et=pas=si=on 10

ces=pré=sents=pleu=res=mas=sour=dissent 8
mes=pau=vres=o=rei=lles=ne=sup=por=tent=pas 11
de=ten=ten=dre=pleu=rer=com=me=ça 9
s=v=p=ces=se=cette=tris=tes=se=qui=ne=res=sem=ble=quà=de=lin=jus=tice 19
je=ne=veux=pas=que=ces=lar=mes=soient=mes=seuls=sou=ve=nirs 14
je=dé=si=re=bien=plus=ad=mi=rer=ton=jo=li=sou=rire 14

mon=cœur=ne=fait=que=re=gar=der=le=tien 10
il=ad=mi=re=cha=que=bat=te=ment=que=ton=cœur=dé=ploie 14
et=il=es=pè=re=pou=voir=se=ré=vei=ller=un=ma=tin 14
a=cô=té=de=lui=pour=pou=voir=bat=tre=sans=fin 12

dor=mir=à=tes=cô=tés=est=ce=rê=ver 10
je=veux=sim=ple=ment=que=tu=aies=cons=cien=ce 11
de=tout=la=mour=que=jai=à=te=don=ner 10
je=te=le=de=man=de=veux=tu=ê=tre=mon=an=ge 13
Phonétique : Veux-Tu Être Mon Angesɑ̃ puʁ otɑ̃ desɑ̃dʁə o plys pʁɔfɔ̃ dy baʁil
paʁfwaz- œ̃n- ɔmə pø sə sɑ̃tiʁ si maləʁø
kil nə ʁəmεtʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ sa pʁɔpʁə vi
ɑ̃ nə pɑ̃sɑ̃ tutəfwa ka swa mεmə e nɔ̃ a sø
okεl kʁwae tuʒuʁz- ɑ̃ lɥi
sε puʁkwa oʒuʁdɥi la ɔ̃tə mɑ̃vai

bjɛ̃to syʁ œ̃ səj pla
ʒiʁε dɔʁmiʁ dɑ̃z- œ̃ li si ʃo
kə ʒaʁεtəʁε davwaʁ fʁwa
kaʁ ʒε la fatiɡ o bu dε bʁa

ʒε si fʁwa sɑ̃ twa
mɔ̃ kʁεjɔ̃ nə tjɛ̃ mεmə plys dʁwa
də plys dɑ̃ mɔ̃ kaʁtablə ʒə nε plysz- ase də papje
puʁ ekʁiʁə tus lε sɑ̃timɑ̃ ki mɔ̃ tuʃe

ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ stilo dəpɥi lɔ̃tɑ̃
e ʒekʁi puʁ kə nə sefase sε blesyʁə
ki εɡize tɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃
puʁ kœ̃ ʒuʁ sε flœʁ nε ɑ̃ ta pɔsesjɔ̃ ynə plys bεllə alyʁə

puʁ mə sɔʁtiʁ də sεtə pεnə il ni a kə twa
il ni a kə kɑ̃ ʒə kɔ̃tɑ̃plə tɔ̃ vizaʒə
kə ʒə ʁeysi a vwaʁ la lymjεʁə a tʁavεʁ lɔʁaʒə
lamuʁ ʒə tɑ̃n- ɔfʁə lə ʃwa
e ʒə suεtə paʁ sεtə deklaʁasjɔ̃
puvwaʁ tə dɔne ʒwa e pasjɔ̃

sε pʁezɑ̃ plœʁə masuʁdise
mε povʁəz- ɔʁεjə nə sypɔʁte pa
də tɑ̃tɑ̃dʁə pləʁe kɔmə sa
εs ve pe sεsə sεtə tʁistεsə ki nə ʁəsɑ̃blə ka də lɛ̃ʒystisə
ʒə nə vø pa kə sε laʁmə- swae mε səl suvəniʁ
ʒə deziʁə bjɛ̃ plysz- admiʁe tɔ̃ ʒɔli suʁiʁə

mɔ̃ kœʁ nə fε kə ʁəɡaʁde lə tjɛ̃
il admiʁə ʃakə batəmɑ̃ kə tɔ̃ kœʁ deplwa
e il εspεʁə puvwaʁ sə ʁevεje œ̃ matɛ̃
a kote də lɥi puʁ puvwaʁ batʁə sɑ̃ fɛ̃

dɔʁmiʁ a tε kote, ε sə ʁεve ?
ʒə vø sɛ̃pləmɑ̃ kə ty ε kɔ̃sjɑ̃sə
də tu lamuʁ kə ʒε a tə dɔne
ʒə tə lə dəmɑ̃də, vø ty εtʁə mɔ̃n- ɑ̃ʒə…
Syllabes Phonétique : Veux-Tu Être Mon Angesɑ̃=puʁ=o=tɑ̃=de=sɑ̃=dʁə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dy=ba=ʁil 14
paʁ=fwa=zœ̃=nɔ=mə=pøsə=sɑ̃=tiʁ=si=ma=lə=ʁø 12
kil=nə=ʁə=mε=tʁə=ɑ̃=kεs=tjɔ̃=sa=pʁɔ=pʁə=vi 12
ɑ̃nə=pɑ̃=sɑ̃=tu=tə=fwa=ka=swa=mε=mə=e=nɔ̃=a=sø 14
o=kεl=kʁwa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=lɥi 7
sε=puʁ=kwa=o=ʒuʁ=dɥi=la=ɔ̃=tə=mɑ̃=va=i 12

bj=ɛ̃=to=syʁ=œ̃=səj=pla 7
ʒi=ʁε=dɔʁ=miʁ=dɑ̃=zœ̃=li=si=ʃo 9
kə=ʒa=ʁε=tə=ʁε=da=vwaʁ=fʁwa 8
kaʁ=ʒε=la=fa=ti=ɡə=o=bu=dε=bʁa 10

ʒε=si=fʁwa=sɑ̃=twa 5
mɔ̃=kʁε=j=ɔ̃=nə=tj=ɛ̃=mε=mə=plys=dʁwa 11
də=plys=dɑ̃=mɔ̃=kaʁ=tablə=ʒə=nε=plys=za=se=də=pa=pje 14
puʁ=e=kʁi=ʁə=tus=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=mɔ̃=tu=ʃe 13

ʒə=pʁɑ̃=mɔ̃=sti=lo=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 9
e=ʒe=kʁi=puʁ=kə=nə=se=fa=se=sε=ble=syʁə 12
ki=ε=ɡi=ze=tɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
puʁ=kœ̃=ʒuʁ=sε=flœʁ=nε=ɑ̃=ta=pɔse=sjɔ̃=y=nə=plys=bεlləa=lyʁə 15

puʁmə=sɔʁ=tiʁ=də=sε=tə=pε=nə=il=ni=a=kə=twa 13
il=ni=a=kə=kɑ̃=ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=tɔ̃=vi=zaʒə 12
kə=ʒə=ʁe=y=si=a=vwaʁ=la=ly=mjεʁəa=tʁa=vεʁ=lɔ=ʁaʒə 14
la=muʁ=ʒə=tɑ̃=nɔ=fʁə=lə=ʃwa 8
e=ʒə=su=ε=tə=paʁ=sε=tə=de=kla=ʁa=sjɔ̃ 12
pu=vwaʁ=tə=dɔ=ne=ʒwa=e=pa=sj=ɔ̃ 10

sε=pʁe=zɑ̃=plœ=ʁə=ma=suʁ=di=se 9
mε=po=vʁə=zɔ=ʁε=jə=nə=sy=pɔʁ=te=pa 11
də=tɑ̃=tɑ̃=dʁə=plə=ʁe=kɔ=mə=sa 9
εsə=ve=pe=sε=sə=sε=tə=tʁis=tε=sə=ki=nə=ʁə=sɑ̃=blə=ka=də=lɛ̃=ʒys=tisə 20
ʒə=nə=vø=pakə=sε=laʁ=mə=swa=mε=səl=su=və=niʁ 13
ʒə=de=ziʁə=bjɛ̃=plys=zad=mi=ʁe=tɔ̃=ʒɔ=li=suʁiʁə 12

mɔ̃=kœ=ʁə=nə=fε=kə=ʁə=ɡaʁ=de=lə=tj=ɛ̃ 12
il=ad=miʁə=ʃa=kə=ba=tə=mɑ̃=kə=tɔ̃=kœʁ=de=plwa 13
e=il=εs=pεʁə=pu=vwaʁ=sə=ʁe=vε=je=œ̃=ma=tɛ̃ 13
a=ko=te=də=lɥi=puʁ=pu=vwaʁ=ba=tʁə=sɑ̃=fɛ̃ 12

dɔʁ=miʁ=a=tε=ko=te=ε=sə=ʁε=ve 10
ʒə=vø=sɛ̃=plə=mɑ̃=kə=ty=ε=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 12
də=tu=la=muʁ=kə=ʒε=a=tə=dɔ=ne 10
ʒə=tə=lə=də=mɑ̃=də=vø=ty=ε=tʁə=mɔ̃=nɑ̃ʒə 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
16/09/2005 14:45(F)Fleurlune Mimi(F)

joli (oui)
j’espere que ca réponse soit oui
sinon j’ai rmarqué de tite fautes de conjugaison sinon bin ton poeme est beau :d
continu

la fleur de lune 🌹

Auteur de Poésie
09/10/2005 06:55Kokinne

Très beau poeème et je sui tres contente pour toi qu’elle soit officiellement TON ANGE:D

Poème Amour
Du 15/09/2005 17:34

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 8 strophes.