Poeme-France : Lecture Écrit Avenir

Poeme : Futur Incertain

Poème Avenir
Publié le 23/01/2006 20:50

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Maxianos

Futur Incertain

La vie comme elle est m’effraye
Soucieux d’une existence mal faite
Et d’un futur incertain
J’ai peine à penser qu’on pourrait
Peut-être un jour sortir d’ici en paix
Et en plus on cherche car chaque essai
Pour tenter d’améliorer un peu cette vie
Semble vain et vouer à l’échec
On dirait que tout le monde reste endormi
Face à tous ces problèmes de vie

Chacun laisse aux autres
Leur part de responsabilités
Et se disent qu’ils sont sans fautes
Car ils ont déjà assez de difficultés

D’un certain point ils n’ont pas tord
Avec tous ces gouvernements
Qui eux ont le pouvoir
Et qui ne font rien présentement
Incluant aussi les multinationales
Qui eux s’en lavent les mains
Ils ne recherchent que le profit maximal
Mais c’est eux qui détiennent le butin

Mais pourquoi toute cette inertie
Peut-être que c’est car tous ces efforts
Ne paraîtront que dans des décennies
Et que la plupart seront déjà morts
Mais moi ce n’est pas ce que je me dis
Je suis jeune et j’ai un devoir
Je ne veux pas m’en aller d’ici
Sans avoir rien accomplie

Je sais bien qu’il est clairement impossible
De régler tous les problèmes sur cette terre
Seulement il suffit de viser les bonnes cibles
Comme quand on parle de l’avenir de cette ère

Rien ne sert de courir disait le dicton
Mais si on manque le départ
Dites-moi comment nous finirons
L’arrivée risque d’être plus loin que nous le croyons
 • Pieds Hyphénique: Futur Incertain

  la=vie=com=me=el=le=est=mef=fraye 9
  sou=cieux=du=ne=exis=ten=ce=mal=fai=te 10
  et=dun=fu=tur=in=cer=tain 7
  jai=pei=ne=à=pen=ser=quon=pour=rait 9
  peut=têtre=un=jour=sor=tir=di=ci=en=paix 10
  et=en=plus=on=cherche=car=cha=que=es=sai 10
  pour=ten=ter=da=mé=lio=rer=un=peu=cette=vie 11
  sem=ble=vain=et=vou=er=à=lé=chec 9
  on=di=rait=que=tout=le=monde=res=teen=dor=mi 11
  fa=ce=à=tous=ces=pro=blè=mes=de=vie 10

  cha=cun=lais=se=aux=au=tres 7
  leur=part=de=res=pon=sa=bi=li=tés 9
  et=se=di=sent=quils=sont=sans=fau=tes 9
  car=ils=ont=dé=jà=as=sez=de=dif=fi=cul=tés 12

  dun=cer=tain=point=ils=nont=pas=tord 8
  a=vec=tous=ces=gou=ver=ne=ments 8
  qui=eux=ont=le=pou=voir 6
  et=qui=ne=font=rien=pré=sen=te=ment 9
  in=cluant=aus=si=les=mul=ti=na=tio=nales 10
  qui=eux=sen=la=vent=les=mains 7
  ils=ne=re=cherchent=que=le=pro=fit=maxi=mal 10
  mais=cest=eux=qui=dé=tien=nent=le=bu=tin 10

  mais=pour=quoi=tou=te=cet=te=i=ner=tie 10
  peut=tê=tre=que=cest=car=tous=ces=ef=forts 10
  ne=pa=raî=tront=que=dans=des=dé=cen=nies 10
  et=que=la=plu=part=se=ront=dé=jà=morts 10
  mais=moi=ce=nest=pas=ce=que=je=me=dis 10
  je=suis=jeu=ne=et=jai=un=de=voir 9
  je=ne=veux=pas=men=al=ler=di=ci 9
  sans=a=voir=rien=ac=com=plie 7

  je=sais=bien=quil=est=claire=ment=im=pos=sible 10
  de=ré=gler=tous=les=pro=blèmes=sur=cet=te=terre 11
  seule=ment=il=suf=fit=de=vi=ser=les=bon=nes=cibles 12
  comme=quand=on=par=le=de=la=ve=nir=de=cet=te=ère 13

  rien=ne=sert=de=cou=rir=di=sait=le=dic=ton 11
  mais=si=on=man=que=le=dé=part 8
  di=tes=moi=com=ment=nous=fi=ni=rons 9
  lar=ri=vée=ris=que=dêtre=plus=loin=que=nous=le=croyons 12
 • Phonétique : Futur Incertain

  la vi kɔmə εllə ε mefʁεj
  susjø dynə εɡzistɑ̃sə mal fεtə
  e dœ̃ fytyʁ ɛ̃sεʁtɛ̃
  ʒε pεnə a pɑ̃se kɔ̃ puʁʁε
  pø tεtʁə œ̃ ʒuʁ sɔʁtiʁ disi ɑ̃ pε
  e ɑ̃ plysz- ɔ̃ ʃεʁʃə kaʁ ʃakə esε
  puʁ tɑ̃te dameljɔʁe œ̃ pø sεtə vi
  sɑ̃blə vɛ̃ e vue a leʃεk
  ɔ̃ diʁε kə tu lə mɔ̃də ʁεstə ɑ̃dɔʁmi
  fasə a tus sε pʁɔblεmə də vi

  ʃakœ̃ lεsə oz- otʁə
  lœʁ paʁ də ʁεspɔ̃sabilite
  e sə dize kil sɔ̃ sɑ̃ fotə
  kaʁ ilz- ɔ̃ deʒa ase də difikylte

  dœ̃ sεʁtɛ̃ pwɛ̃ il nɔ̃ pa tɔʁ
  avεk tus sε ɡuvεʁnəmɑ̃
  ki øz- ɔ̃ lə puvwaʁ
  e ki nə fɔ̃ ʁjɛ̃ pʁezɑ̃təmɑ̃
  ɛ̃klɥɑ̃ osi lε myltinasjɔnalə
  ki ø sɑ̃ lave lε mɛ̃
  il nə ʁəʃεʁʃe kə lə pʁɔfi maksimal
  mε sεt- ø ki detjεne lə bytɛ̃

  mε puʁkwa tutə sεtə inεʁsi
  pø tεtʁə kə sε kaʁ tus sεz- efɔʁ
  nə paʁεtʁɔ̃ kə dɑ̃ dε desεni
  e kə la plypaʁ səʁɔ̃ deʒa mɔʁ
  mε mwa sə nε pa sə kə ʒə mə di
  ʒə sɥi ʒənə e ʒε œ̃ dəvwaʁ
  ʒə nə vø pa mɑ̃n- ale disi
  sɑ̃z- avwaʁ ʁjɛ̃ akɔ̃pli

  ʒə sε bjɛ̃ kil ε klεʁəmɑ̃ ɛ̃pɔsiblə
  də ʁeɡle tus lε pʁɔblεmə syʁ sεtə teʁə
  sələmɑ̃ il syfi də vize lε bɔnə siblə
  kɔmə kɑ̃t- ɔ̃ paʁlə də lavəniʁ də sεtə εʁə

  ʁjɛ̃ nə sεʁ də kuʁiʁ dizε lə diktɔ̃
  mε si ɔ̃ mɑ̃kə lə depaʁ
  ditə mwa kɔmɑ̃ nu finiʁɔ̃
  laʁive ʁiskə dεtʁə plys lwɛ̃ kə nu lə kʁwajɔ̃
 • Pieds Phonétique : Futur Incertain

  la=vi=kɔ=mə=εl=lə=ε=me=fʁεj 9
  su=sjø=dy=nə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=mal=fεtə 10
  e=dœ̃=fy=tyʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 7
  ʒε=pε=nə=a=pɑ̃=se=kɔ̃=puʁ=ʁε 9
  pø=tεtʁə=œ̃=ʒuʁ=sɔʁ=tiʁ=di=si=ɑ̃=pε 10
  e=ɑ̃=plys=zɔ̃=ʃεʁʃə=kaʁ=ʃa=kə=e=sε 10
  puʁ=tɑ̃=te=da=me=ljɔ=ʁe=œ̃=pø=sεtə=vi 11
  sɑ̃=blə=vɛ̃=e=vu=e=a=le=ʃεk 9
  ɔ̃=di=ʁεkə=tu=lə=mɔ̃=də=ʁεs=təɑ̃=dɔʁ=mi 11
  fa=sə=a=tus=sε=pʁɔ=blε=mə=də=vi 10

  ʃa=kœ̃=lε=sə=o=zo=tʁə 7
  lœ=ʁə=paʁ=də=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 10
  e=sə=di=ze=kil=sɔ̃=sɑ̃=fo=tə 9
  kaʁ=il=zɔ̃=de=ʒa=ase=də=di=fi=kyl=te 11

  dœ̃=sεʁ=tɛ̃=pwɛ̃=il=nɔ̃=pa=tɔʁ 8
  a=vεk=tus=sε=ɡu=vεʁ=nə=mɑ̃ 8
  ki=ø=zɔ̃=lə=pu=vwaʁ 6
  e=ki=nə=fɔ̃=ʁj=ɛ̃=pʁe=zɑ̃=tə=mɑ̃ 10
  ɛ̃k=lɥɑ̃=o=si=lε=myl=ti=na=sjɔ=nalə 10
  ki=ø=sɑ̃=la=ve=lε=mɛ̃ 7
  il=nə=ʁə=ʃεʁ=ʃe=kə=lə=pʁɔ=fi=mak=si=mal 12
  mε=sε=tø=ki=de=tjε=ne=lə=by=tɛ̃ 10

  mε=puʁ=kwa=tu=tə=sε=tə=i=nεʁ=si 10
  pø=tε=tʁə=kə=sε=kaʁ=tus=sε=ze=fɔʁ 10
  nə=pa=ʁε=tʁɔ̃=kə=dɑ̃=dε=de=sε=ni 10
  e=kə=la=ply=paʁ=sə=ʁɔ̃=de=ʒa=mɔʁ 10
  mε=mwa=sə=nε=pa=sə=kə=ʒə=mə=di 10
  ʒə=sɥi=ʒə=nə=e=ʒε=œ̃=də=vwaʁ 9
  ʒə=nə=vø=pa=mɑ̃=na=le=di=si 9
  sɑ̃=za=vwaʁ=ʁj=ɛ̃=a=kɔ̃=pli 8

  ʒə=sε=bjɛ̃=kil=ε=klεʁə=mɑ̃=ɛ̃=pɔ=siblə 10
  də=ʁe=ɡle=tus=lε=pʁɔ=blεmə=syʁ=sε=tə=te=ʁə 12
  sə=lə=mɑ̃=il=syfidə=vi=ze=lε=bɔ=nə=siblə 11
  kɔmə=kɑ̃=tɔ̃=paʁ=lə=də=la=və=niʁ=də=sε=təεʁə 12

  ʁjɛ̃nə=sεʁ=də=ku=ʁiʁ=di=zε=lə=dik=tɔ̃ 10
  mε=si=ɔ̃=mɑ̃=kə=lə=de=paʁ 8
  di=tə=mwa=kɔ=mɑ̃=nu=fi=ni=ʁɔ̃ 9
  la=ʁi=ve=ʁiskə=dε=tʁə=plys=lwɛ̃=kə=nu=lə=kʁwa=jɔ̃ 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/01/2006 09:45(Bf) Thea (Bf)

Le futur est incertain, mais c’est aussi bien de ne pas tout laisser au fruit du hasard! Il faut aller au devant du futur pour le contrôler un tant soit peu!