Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : C’Quoi Cette Vie

Poème Vie
Publié le 15/08/2005 00:00

L'écrit contient 485 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Maxianos

C’Quoi Cette Vie

C’quoi cette vie
Chaque jour j’me pose cette question
Pi j’fuis pour oublier toutes ses raisons
Parfois j’aurais tellement envie
Qu’elle me laisse tranquille dans mes ambitions
Mais non, j’réfléchis en me demandant si j’doit continuer
Si j’lâche qu’est-ce que ca va donner
Est-ce que j’va être heureux
Si j’continue à vivre dans rue
J’aurai pas l’choix d’endurer et d’vivre malheureux
Et sans cesse me perdre de plus en plus dans ce monde cru

Pourtant j’ai déjà vu de beaux jours
J’ai déjà vécu de beaux moments
Mais un jour tout est devenu plus lourd
La vie s’est refermée sur moi en un instant
Tant d’émois ont fini par me détruire
Asteur tout c’que j’ai c un friend comme moi pour écrire

J’essaie de continuer à vivre mon existence
J’fais d’mon mieux mais quand j’repense à mon enfance
J’me dit que j’nai vraiment pas eu d’chance
C’est fou comment j’aurais pu vive mieux
Comment tout s’est effondré sur moi
J’aurais pu être le fils du roi
Mais j’ai renié ma descendance
En gardant la croyance
Que le rap m’amènerais vers de plus hauts sommets
Mais j’me su trompé comme le ferais
N’importe quel gosse du street

Aujourd’hui j’écris ces lignes
Pour que d’autres puissent connaître un meilleur sort
Hey kid, quand tu verras un signe
Saisis ta chance, tu n’auras pas tord
Lâche pas au moindre obstacle et fais l’effort
Il ne faut pas tomber aussi bas que moi
Va à l’école, trouve toi un bon job
C’est c’que mes parents m’disaient tout le temps
Moi j’ai rien écouté, j’ai fais mon snobe
Mais j’te dis qu’la vie est bien meilleure en s’forçant
Reste sobre, fonce et tu seras content

Pourtant j’ai déjà vu de beaux jours
J’ai déjà vécu de beaux moments
Mais un jour tout est devenu plus lourd
La vie s’est refermée sur moi en un instant
Tant d’émois ont fini par me détruire
Asteur tout c’que j’ai c un friend comme moi pour écrire

Moi j’pensais avoir une belle femme qui m’aime
J’pensais passer ma vie avec et avoir des enfants
Mais mes recherches sont restées vaines
Toute ma vie j’su resté seul contre le vent
Sans cesser de sentir ces cendres si effrayantes
Se consumer autour de moi en sachant
Qu’un jour je verrai les miennes s’étendrent
Et c’est vraiment c’qui me hante
Resté seul à vie dans cette tristesse j’peux pas dire que ça m’tente
À peine si j’voit une tite lueur
Mais si faible que ça m’fait peur
 • Pieds Hyphénique: C’Quoi Cette Vie

  cquoi=cet=te=vie 4
  cha=que=jour=j=me=pose=cet=te=ques=tion 10
  pi=j=fuis=pour=ou=blier=toutes=ses=rai=sons 10
  par=fois=jau=rais=tel=le=ment=en=vie 9
  quel=le=me=laisse=tran=quille=dans=mes=am=bi=tions 11
  mais=non=j=ré=flé=chis=en=me=de=man=dant=si=j=doit=con=ti=nuer 17
  si=j=lâ=che=quest=ce=que=ca=va=don=ner 11
  est=ce=que=j=va=ê=tre=heu=reux 9
  si=j=con=ti=nue=à=vi=vre=dans=rue 10
  jau=rai=pas=l=choix=den=du=rer=et=d=vivre=malheu=reux 13
  et=sans=ces=se=me=perdre=de=plus=en=plus=dans=ce=mon=de=cru 15

  pour=tant=jai=dé=jà=vu=de=beaux=jours 9
  jai=dé=jà=vé=cu=de=beaux=mo=ments 9
  mais=un=jour=tout=est=de=ve=nu=plus=lourd 10
  la=vie=sest=re=fer=mée=sur=moi=en=un=ins=tant 12
  tant=dé=mois=ont=fi=ni=par=me=dé=truire 10
  as=teur=tout=c=que=jai=c=un=friend=comme=moi=pour=é=crire 14

  jes=saie=de=con=ti=nuer=à=vivre=mon=exis=tence 11
  jfais=d=mon=mieux=mais=quand=j=re=penseà=mon=en=fance 12
  jme=dit=que=j=nai=vraiment=pas=eu=d=chance 10
  cest=fou=com=ment=jau=rais=pu=vi=ve=mieux 10
  com=ment=tout=sest=ef=fon=dré=sur=moi 9
  jau=rais=pu=ê=tre=le=fils=du=roi 9
  mais=jai=re=ni=é=ma=des=cen=dan=ce 10
  en=gar=dant=la=croy=an=ce 7
  que=le=rap=ma=mène=rais=vers=de=plus=hauts=sommets 11
  mais=j=me=su=trom=pé=comme=le=fe=rais 10
  nim=por=te=quel=gos=se=du=street 8

  au=jourd=hui=jé=cris=ces=li=gnes 8
  pour=que=dautres=puis=sent=con=naî=treun=meilleur=sort 10
  hey=kid=quand=tu=ver=ras=un=si=gne 9
  sai=sis=ta=chan=ce=tu=nau=ras=pas=tord 10
  lâ=che=pas=au=moindreobs=ta=cle=et=fais=lef=fort 11
  il=ne=faut=pas=tom=ber=aus=si=bas=que=moi 11
  va=à=lé=cole=trou=ve=toi=un=bon=job 10
  cest=c=que=mes=parents=m=di=saient=tout=le=temps 11
  moi=jai=rien=é=cou=té=jai=fais=mon=s=nobe 11
  mais=j=te=dis=qu=la=vieest=bien=meilleure=en=s=for=çant 13
  res=te=so=bre=fonce=et=tu=se=ras=content 10

  pour=tant=jai=dé=jà=vu=de=beaux=jours 9
  jai=dé=jà=vé=cu=de=beaux=mo=ments 9
  mais=un=jour=tout=est=de=ve=nu=plus=lourd 10
  la=vie=sest=re=fer=mée=sur=moi=en=un=ins=tant 12
  tant=dé=mois=ont=fi=ni=par=me=dé=truire 10
  as=teur=tout=c=que=jai=c=un=friend=comme=moi=pour=é=crire 14

  moi=j=pen=sais=a=voir=une=bel=le=fem=me=qui=maime 13
  jpen=sais=pas=ser=ma=viea=vec=et=a=voir=des=en=fants 13
  mais=mes=re=cher=ches=sont=res=tées=vai=nes 10
  toute=ma=vie=j=su=res=té=seul=con=tre=le=vent 12
  sans=ces=ser=de=sen=tir=ces=cendres=si=ef=fray=antes 12
  se=con=su=mer=au=tour=de=moi=en=sa=chant 11
  quun=jour=je=ver=rai=les=mien=nes=sé=tendrent 10
  et=cest=vrai=ment=c=qui=me=han=te 9
  res=té=seul=à=vie=dans=cette=tris=tes=se=j=peux=pas=di=re=que=ça=m=tente 19
  à=peine=si=j=voit=u=ne=ti=te=lueur 10
  mais=si=fai=ble=que=ça=m=fait=peur 9
 • Phonétique : C’Quoi Cette Vie

  skwa sεtə vi
  ʃakə ʒuʁ ʒmə pozə sεtə kεstjɔ̃
  pi ʒfɥi puʁ ublje tutə sε ʁεzɔ̃
  paʁfwa ʒoʁε tεllmɑ̃ ɑ̃vi
  kεllə mə lεsə tʁɑ̃kjə dɑ̃ mεz- ɑ̃bisjɔ̃
  mε nɔ̃, ʒʁefleʃiz- ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ si ʒdwa kɔ̃tinɥe
  si ʒlaʃə kε sə kə ka va dɔne
  ε sə kə ʒva εtʁə œʁø
  si ʒkɔ̃tinɥ a vivʁə dɑ̃ ʁy
  ʒoʁε pa lʃwa dɑ̃dyʁe e dvivʁə maləʁø
  e sɑ̃ sεsə mə pεʁdʁə də plysz- ɑ̃ plys dɑ̃ sə mɔ̃də kʁy

  puʁtɑ̃ ʒε deʒa vy də bo ʒuʁ
  ʒε deʒa veky də bo mɔmɑ̃
  mεz- œ̃ ʒuʁ tut- ε dəvəny plys luʁ
  la vi sε ʁəfεʁme syʁ mwa ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  tɑ̃ demwaz- ɔ̃ fini paʁ mə detʁɥiʁə
  astœʁ tu skə ʒε se œ̃ fʁjɛ̃d kɔmə mwa puʁ ekʁiʁə

  ʒesε də kɔ̃tinɥe a vivʁə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  ʒfε dmɔ̃ mjø mε kɑ̃ ʒʁəpɑ̃sə a mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  ʒmə di kə ʒnε vʁεmɑ̃ pa y dʃɑ̃sə
  sε fu kɔmɑ̃ ʒoʁε py vivə mjø
  kɔmɑ̃ tu sεt- efɔ̃dʁe syʁ mwa
  ʒoʁε py εtʁə lə fis dy ʁwa
  mε ʒε ʁənje ma desɑ̃dɑ̃sə
  ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ la kʁwajɑ̃sə
  kə lə ʁap mamεnəʁε vεʁ də plys-o sɔmε
  mε ʒmə sy tʁɔ̃pe kɔmə lə fəʁε
  nɛ̃pɔʁtə kεl ɡɔsə dy stʁi

  oʒuʁdɥi ʒekʁi sε liɲə
  puʁ kə dotʁə- pɥise kɔnεtʁə œ̃ mεjœʁ sɔʁ
  e kid, kɑ̃ ty veʁaz- œ̃ siɲə
  sεzi ta ʃɑ̃sə, ty noʁa pa tɔʁ
  laʃə pa o mwɛ̃dʁə ɔpstaklə e fε lefɔʁ
  il nə fo pa tɔ̃be osi ba kə mwa
  va a lekɔlə, tʁuvə twa œ̃ bɔ̃ ʒɔb
  sε skə mε paʁɑ̃ mdizε tu lə tɑ̃
  mwa ʒε ʁjɛ̃ ekute, ʒε fε mɔ̃ snɔbə
  mε ʒtə di kla vi ε bjɛ̃ mεjəʁə ɑ̃ sfɔʁsɑ̃
  ʁεstə sɔbʁə, fɔ̃sə e ty səʁa kɔ̃tɑ̃

  puʁtɑ̃ ʒε deʒa vy də bo ʒuʁ
  ʒε deʒa veky də bo mɔmɑ̃
  mεz- œ̃ ʒuʁ tut- ε dəvəny plys luʁ
  la vi sε ʁəfεʁme syʁ mwa ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  tɑ̃ demwaz- ɔ̃ fini paʁ mə detʁɥiʁə
  astœʁ tu skə ʒε se œ̃ fʁjɛ̃d kɔmə mwa puʁ ekʁiʁə

  mwa ʒpɑ̃sεz- avwaʁ ynə bεllə famə ki mεmə
  ʒpɑ̃sε pase ma vi avεk e avwaʁ dεz- ɑ̃fɑ̃
  mε mε ʁəʃεʁʃə sɔ̃ ʁεste vεnə
  tutə ma vi ʒsy ʁεste səl kɔ̃tʁə lə vɑ̃
  sɑ̃ sese də sɑ̃tiʁ sε sɑ̃dʁə- si efʁεjɑ̃tə
  sə kɔ̃syme otuʁ də mwa ɑ̃ saʃɑ̃
  kœ̃ ʒuʁ ʒə veʁε lε mjεnə setɑ̃dʁe
  e sε vʁεmɑ̃ ski mə-ɑ̃tə
  ʁεste səl a vi dɑ̃ sεtə tʁistεsə ʒpø pa diʁə kə sa mtɑ̃tə
  a pεnə si ʒvwa ynə titə lɥœʁ
  mε si fεblə kə sa mfε pœʁ
 • Pieds Phonétique : C’Quoi Cette Vie

  skwa=sε=tə=vi 4
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʒmə=po=zə=sε=tə=kεs=tjɔ̃ 10
  pi=ʒfɥi=puʁ=u=blje=tu=tə=sε=ʁε=zɔ̃ 10
  paʁ=fwa=ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃=vi 8
  kεllə=mə=lεsə=tʁɑ̃=kjə=dɑ̃=mε=zɑ̃=bi=sjɔ̃ 10
  mε=nɔ̃=ʒʁe=fle=ʃi=zɑ̃mə=də=mɑ̃=dɑ̃=si=ʒdwa=kɔ̃=tin=ɥe 14
  si=ʒla=ʃə=kε=sə=kə=ka=va=dɔ=ne 10
  ε=sə=kə=ʒva=ε=tʁə=œ=ʁø 8
  si=ʒkɔ̃=tinɥ=a=vi=vʁə=dɑ̃=ʁy 8
  ʒo=ʁε=pa=lʃwa=dɑ̃=dyʁe=e=dvivʁə=ma=lə=ʁø 11
  e=sɑ̃=sεsə=mə=pεʁ=dʁə=də=plys=zɑ̃=plys=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=kʁy 15

  puʁ=tɑ̃=ʒε=de=ʒa=vy=də=bo=ʒuʁ 9
  ʒε=de=ʒa=ve=ky=də=bo=mɔ=mɑ̃ 9
  mε=zœ̃=ʒuʁ=tu=tε=də=və=ny=plys=luʁ 10
  la=vi=sεʁə=fεʁ=me=syʁ=mwa=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 11
  tɑ̃=de=mwa=zɔ̃=fi=ni=paʁ=mə=det=ʁɥiʁə 10
  as=tœʁ=tuskə=ʒε=se=œ̃=fʁjɛ̃d=kɔ=mə=mwa=puʁ=e=kʁiʁə 13

  ʒe=sεdə=kɔ̃=tin=ɥe=a=vi=vʁə=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 12
  ʒfε=dmɔ̃=mjø=mε=kɑ̃ʒʁə=pɑ̃=sə=a=mɔ̃=nɑ̃fɑ̃sə 10
  ʒmə=di=kə=ʒnε=vʁε=mɑ̃=pa=y=dʃɑ̃=sə 10
  sε=fu=kɔ=mɑ̃=ʒo=ʁε=py=vi=və=mjø 10
  kɔ=mɑ̃=tu=sε=te=fɔ̃=dʁe=syʁ=mwa 9
  ʒo=ʁε=py=ε=tʁə=lə=fis=dy=ʁwa 9
  mε=ʒε=ʁə=nj=e=ma=de=sɑ̃=dɑ̃=sə 10
  ɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=la=kʁwa=j=ɑ̃=sə 8
  kə=lə=ʁap=ma=mεnə=ʁε=vεʁ=də=plys-o=sɔ=mε 12
  mε=ʒmə=sy=tʁɔ̃=pe=kɔ=mə=lə=fə=ʁε 10
  nɛ̃=pɔʁ=tə=kεl=ɡɔ=sə=dy=stʁi 8

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒe=kʁi=sε=li=ɲə 8
  puʁkə=do=tʁəp=ɥi=se=kɔ=nε=tʁəœ̃=mε=jœʁ=sɔʁ 11
  e=kid=kɑ̃=ty=ve=ʁa=zœ̃=si=ɲə 9
  sε=zi=ta=ʃɑ̃=sə=ty=no=ʁa=pa=tɔʁ 10
  laʃə=pa=o=mwɛ̃=dʁəɔp=sta=klə=e=fε=le=fɔʁ 11
  il=nə=fo=pa=tɔ̃=be=o=si=bakə=mwa 10
  va=a=le=kɔlə=tʁu=və=twa=œ̃=bɔ̃=ʒɔb 10
  sε=skə=mε=pa=ʁɑ̃=mdi=zε=tu=lə=tɑ̃ 10
  mwa=ʒε=ʁjɛ̃=e=ku=te=ʒε=fε=mɔ̃=snɔbə 10
  mεʒtə=di=kla=vi=ε=bjɛ̃=mεjə=ʁəɑ̃=sfɔʁ=sɑ̃ 10
  ʁεstə=sɔ=bʁə=fɔ̃=səe=ty=sə=ʁa=kɔ̃=tɑ̃ 10

  puʁ=tɑ̃=ʒε=de=ʒa=vy=də=bo=ʒuʁ 9
  ʒε=de=ʒa=ve=ky=də=bo=mɔ=mɑ̃ 9
  mε=zœ̃=ʒuʁ=tu=tε=də=və=ny=plys=luʁ 10
  la=vi=sεʁə=fεʁ=me=syʁ=mwa=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 11
  tɑ̃=de=mwa=zɔ̃=fi=ni=paʁ=mə=det=ʁɥiʁə 10
  as=tœʁ=tuskə=ʒε=se=œ̃=fʁjɛ̃d=kɔ=mə=mwa=puʁ=e=kʁiʁə 13

  mwa=ʒpɑ̃=sε=za=vwaʁynə=bεl=lə=fa=mə=kimεmə 10
  ʒpɑ̃=sε=pase=ma=vi=a=vεk=e=a=vwaʁ=dε=zɑ̃=fɑ̃ 13
  mε=mε=ʁə=ʃεʁ=ʃə=sɔ̃=ʁεs=te=vε=nə 10
  tutə=ma=vi=ʒsy=ʁεs=te=səl=kɔ̃=tʁə=lə=vɑ̃ 11
  sɑ̃se=se=də=sɑ̃=tiʁ=sε=sɑ̃=dʁə=si=e=fʁε=jɑ̃tə 12
  sə=kɔ̃=sy=me=o=tuʁdə=mwa=ɑ̃=sa=ʃɑ̃ 10
  kœ̃=ʒuʁʒə=ve=ʁε=lε=mjε=nə=se=tɑ̃=dʁe 10
  e=sε=vʁε=mɑ̃=ski=mə-ɑ̃=tə 8
  ʁεs=te=səl=a=vi=dɑ̃=sεtə=tʁis=tε=sə=ʒpø=pa=di=ʁə=kə=sa=mtɑ̃tə 17
  a=pε=nə=si=ʒvwa=y=nə=ti=tə=lɥœʁ 10
  mε=si=fε=blə=kə=sa=mfε=pœ=ʁə 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/08/2005 02:30Kokinne

Tres beau poème, dans vie il faut pas r’garder en arriere pis r’gretter toute skon afaite rgarde en avant pis t’retourne pas pis fo tjrs garder espoir en nos reves yé jamais tro tard..(F)