Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Tristesse

Poème Triste
Publié le 13/08/2005 00:00

L'écrit contient 348 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Maxianos

Tristesse

Je pense, je réfléchis et j’écris
Ma tristesse, saura-t-elle me donner un répi
Si j’laisse un peu cette connerie
Peut-être que je réussirai à feeler un peu mieux
J’veux tellement être plus heureux

Mes réveils sont dure
Tout comme mes journées et mes soirées
J’pense à toi, je ne veux pas t’oublier
J’pense à nous, j’voudrai tant qu’on puisse s’aimer
J’mennuie de ton visage, de ta beauté
Et le pire c’est que j’dis toute ça
Sans même avoir eu l’occasion de t’laisser

J’te ferai pas d’éloges toutefois
Parce que tu sais déjà que t’es tout pour moi
J’tai déjà assez dit que t’était mieux que n’importe quelle fleur
Mais savais-tu que c’est toi qui me fait écrire
J’écris ma tristesse pour assècher mes pleures
Parce qu’on a pas sû s’unir

Mais y’a une chose que j’ai toujours voulu savoir
Quelle est la raison pour laquelle tu m’as laissé de côté
Parce que j’ne me rapelle plus quelle bétise j’ai pu poser
Quel problème aurais-je pu te causer

En tous cas là j’te laisse aller
Ça doit paraître déjà
Je n’suis plus là pour t’embêter
J’sais pas si tu préfère ça
Mais moi j’peux pas dire que j’aime ça
Car c’est une énorme perte pour moi
J’espère au moins que cela servira
À renouer une si grande amitié

J’sais que là tu va vouloir rester seule pour un bout d’temps
Mais ça j’le comprend trop bien
Je suis prêt à attendre très longtemps, j’te respecte à 100%
Surtout que là c’est vrai que tu doit préférer rester seule pour un moment
Et ces vacances doivent vraiment arriver à point
Va te changer les idées et profite bien de cette pause
J’te souhaite de passer un super de beau trip
J’te salut
Et fait attention à toi
-XxX- J’taime trop
 • Pieds Hyphénique: Tristesse

  je=pen=se=je=ré=flé=chis=et=jé=cris 10
  ma=tristes=se=sau=ra=tel=le=me=don=ner=un=ré=pi 13
  si=j=laisse=un=peu=cet=te=con=ne=rie 10
  peut=têtre=que=je=réus=si=rai=à=fee=ler=un=peu=mieux 13
  jveux=tel=le=ment=ê=tre=plus=heu=reux 9

  mes=ré=veils=sont=du=re 6
  tout=com=me=mes=jour=nées=et=mes=soi=rées 10
  jpen=se=à=toi=je=ne=veux=pas=tou=blier 10
  jpenseà=nous=j=vou=drai=tant=quon=puis=se=sai=mer 11
  jmen=nuie=de=ton=vi=sage=de=ta=beau=té 10
  et=le=pire=cest=que=j=dis=tou=te=ça 10
  sans=mêmea=voir=eu=loc=ca=sion=de=t=lais=ser 11

  jte=fe=rai=pas=dé=lo=ges=tou=te=fois 10
  par=ce=que=tu=sais=dé=jà=que=tes=tout=pour=moi 12
  jtai=dé=jà=as=sez=dit=que=té=tait=mieux=que=nim=porte=quel=le=fleur 16
  mais=sa=vais=tu=que=cest=toi=qui=me=fait=é=crire 12
  jé=cris=ma=tristes=se=pour=as=sè=cher=mes=pleures 11
  par=ce=quon=a=pas=sû=su=nir 8

  mais=ya=une=cho=se=que=jai=tou=jours=vou=lu=sa=voir 13
  quel=leest=la=rai=son=pour=la=quel=le=tu=mas=lais=sé=de=cô=té 16
  par=ce=que=j=ne=me=ra=pel=le=plus=quel=le=bé=tise=jai=pu=po=ser 18
  quel=pro=blème=au=rais=je=pu=te=cau=ser 10

  en=tous=cas=là=j=te=lais=se=al=ler 10
  ça=doit=pa=raî=tre=dé=jà 7
  je=n=suis=plus=là=pour=tem=bê=ter 9
  jsais=pas=si=tu=pré=fè=re=ça 8
  mais=moi=j=peux=pas=dire=que=jai=me=ça 10
  car=cest=u=ne=é=norme=per=te=pour=moi 10
  jes=père=au=moins=que=ce=la=ser=vi=ra 10
  à=re=nouer=une=si=gran=de=a=mi=tié 10

  jsais=que=là=tu=va=vou=loir=res=ter=seule=pour=un=bout=d=temps 15
  mais=ça=j=le=com=prend=trop=bien 8
  je=suis=prêt=à=at=tendre=très=long=temps=j=te=res=pec=teà=cent=pour=cent 17
  sur=tout=que=là=cest=vrai=que=tu=doit=pré=fé=rer=res=ter=seule=pour=un=moment 18
  et=ces=va=cances=doi=vent=vrai=ment=ar=ri=ver=à=point 13
  va=te=chan=ger=les=i=dées=et=pro=fite=bien=de=cet=te=pause 15
  jte=sou=haite=de=pas=ser=un=su=per=de=beau=trip 12
  jte=sa=lut 3
  et=fait=at=ten=ti=on=à=toi 8
  x=x=x=j=tai=me=trop 7
 • Phonétique : Tristesse

  ʒə pɑ̃sə, ʒə ʁefleʃiz- e ʒekʁi
  ma tʁistεsə, soʁa tεllə mə dɔne œ̃ ʁepi
  si ʒlεsə œ̃ pø sεtə kɔnəʁi
  pø tεtʁə kə ʒə ʁeysiʁε a file œ̃ pø mjø
  ʒvø tεllmɑ̃ εtʁə plysz- œʁø

  mε ʁevεj sɔ̃ dyʁə
  tu kɔmə mε ʒuʁnez- e mε swaʁe
  ʒpɑ̃sə a twa, ʒə nə vø pa tublje
  ʒpɑ̃sə a nu, ʒvudʁε tɑ̃ kɔ̃ pɥisə sεme
  ʒmεnɥi də tɔ̃ vizaʒə, də ta bote
  e lə piʁə sε kə ʒdi tutə sa
  sɑ̃ mεmə avwaʁ y lɔkazjɔ̃ də tlεse

  ʒtə fəʁε pa delɔʒə tutəfwa
  paʁsə kə ty sε deʒa kə tε tu puʁ mwa
  ʒtε deʒa ase di kə tetε mjø kə nɛ̃pɔʁtə kεllə flœʁ
  mε savε ty kə sε twa ki mə fε ekʁiʁə
  ʒekʁi ma tʁistεsə puʁ asεʃe mε plœʁə
  paʁsə kɔ̃n- a pa sy syniʁ

  mεz- ia ynə ʃozə kə ʒε tuʒuʁ vuly savwaʁ
  kεllə ε la ʁεzɔ̃ puʁ lakεllə ty ma lεse də kote
  paʁsə kə ʒnə mə ʁapεllə plys kεllə betizə ʒε py poze
  kεl pʁɔblεmə oʁε ʒə py tə koze

  ɑ̃ tus ka la ʒtə lεsə ale
  sa dwa paʁεtʁə deʒa
  ʒə nsɥi plys la puʁ tɑ̃bεte
  ʒsε pa si ty pʁefεʁə sa
  mε mwa ʒpø pa diʁə kə ʒεmə sa
  kaʁ sεt- ynə enɔʁmə pεʁtə puʁ mwa
  ʒεspεʁə o mwɛ̃ kə səla sεʁviʁa
  a ʁənue ynə si ɡʁɑ̃də amitje

  ʒsε kə la ty va vulwaʁ ʁεste sələ puʁ œ̃ bu dtɑ̃
  mε sa ʒlə kɔ̃pʁɑ̃ tʁo bjɛ̃
  ʒə sɥi pʁε a atɑ̃dʁə tʁε lɔ̃tɑ̃, ʒtə ʁεspεktə a sɑ̃ puʁ sɑ̃
  syʁtu kə la sε vʁε kə ty dwa pʁefeʁe ʁεste sələ puʁ œ̃ mɔmɑ̃
  e sε vakɑ̃sə dwave vʁεmɑ̃ aʁive a pwɛ̃
  va tə ʃɑ̃ʒe lεz- idez- e pʁɔfitə bjɛ̃ də sεtə pozə
  ʒtə suεtə də pase œ̃ sype də bo tʁip
  ʒtə saly
  e fε atɑ̃sjɔ̃ a twa
  iks iks iks ʒtεmə tʁo
 • Pieds Phonétique : Tristesse

  ʒə=pɑ̃=sə=ʒə=ʁe=fle=ʃi=ze=ʒe=kʁi 10
  ma=tʁis=tεsə=so=ʁa=tεllə=mə=dɔ=ne=œ̃=ʁe=pi 12
  si=ʒlε=sə=œ̃=pø=sε=tə=kɔ=nə=ʁi 10
  pø=tεtʁə=kə=ʒə=ʁe=y=si=ʁε=a=fi=le=œ̃=pø=mjø 14
  ʒvø=tεl=lmɑ̃=ε=tʁə=plys=zœ=ʁø 8

  mε=ʁe=vεj=sɔ̃=dy=ʁə 6
  tu=kɔ=mə=mε=ʒuʁ=ne=ze=mε=swa=ʁe 10
  ʒpɑ̃=sə=a=twa=ʒə=nə=vø=pa=tu=blje 10
  ʒpɑ̃səa=nu=ʒvu=dʁε=tɑ̃=kɔ̃=pɥi=sə=sε=me 10
  ʒmεn=ɥi=də=tɔ̃=vi=zaʒə=də=ta=bo=te 10
  e=lə=pi=ʁə=sε=kə=ʒdi=tu=tə=sa 10
  sɑ̃=mεmə=a=vwaʁ=y=lɔ=ka=zjɔ̃=də=tlεse 10

  ʒtə=fə=ʁε=pa=de=lɔ=ʒə=tu=tə=fwa 10
  paʁsə=kə=ty=sε=de=ʒa=kə=tε=tu=puʁ=mwa 11
  ʒtε=de=ʒa=ase=di=kə=te=tε=mjø=kə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kεllə=flœʁ 15
  mε=sa=vε=tykə=sε=twa=ki=mə=fε=e=kʁiʁə 11
  ʒe=kʁi=ma=tʁis=tεsə=puʁ=a=sε=ʃe=mε=plœ=ʁə 12
  paʁ=sə=kɔ̃=na=pa=sy=sy=niʁ 8

  mε=zi=a=ynə=ʃo=zə=kə=ʒε=tu=ʒuʁ=vu=ly=sa=vwaʁ 14
  kεlləε=la=ʁε=zɔ̃=puʁ=la=kεl=lə=ty=ma=lεse=də=ko=te 14
  paʁsə=kə=ʒnə=mə=ʁa=pεllə=plys=kεl=lə=be=ti=zə=ʒε=py=po=ze 16
  kεl=pʁɔ=blε=mə=o=ʁεʒə=py=tə=ko=ze 10

  ɑ̃=tus=ka=la=ʒtə=lε=sə=a=le 9
  sa=dwa=pa=ʁε=tʁə=de=ʒa 7
  ʒə=nsɥi=plys=la=puʁ=tɑ̃=bε=te 8
  ʒsε=pa=si=ty=pʁe=fε=ʁə=sa 8
  mε=mwa=ʒpø=pa=di=ʁə=kə=ʒε=mə=sa 10
  kaʁ=sε=ty=nə=e=nɔʁmə=pεʁ=tə=puʁ=mwa 10
  ʒεs=pε=ʁə=o=mwɛ̃kə=sə=la=sεʁ=vi=ʁa 10
  aʁə=nu=e=y=nə=si=ɡʁɑ̃=dəa=mi=tje 10

  ʒsεkə=la=ty=va=vu=lwaʁ=ʁεs=te=sə=lə=puʁ=œ̃=bu=dtɑ̃ 14
  mε=sa=ʒlə=kɔ̃=pʁɑ̃=tʁo=bj=ɛ̃ 8
  ʒə=sɥi=pʁε=a=a=tɑ̃dʁə=tʁε=lɔ̃=tɑ̃=ʒtə=ʁεs=pεk=təa=sɑ̃=puʁ=sɑ̃ 16
  syʁ=tukə=la=sε=vʁε=kə=ty=dwa=pʁe=fe=ʁe=ʁεs=te=sə=lə=puʁ=œ̃=mɔ=mɑ̃ 19
  e=sε=va=kɑ̃sə=dwa=ve=vʁε=mɑ̃=a=ʁi=ve=a=pwɛ̃ 13
  vatə=ʃɑ̃=ʒe=lε=zi=de=ze=pʁɔ=fi=tə=bjɛ̃=də=sε=tə=pozə 15
  ʒtə=su=εtə=də=pa=se=œ̃=sy=pe=də=bo=tʁip 12
  ʒtə=sa=ly 3
  e=fε=a=tɑ̃=sj=ɔ̃=a=twa 8
  iks=iks=iks=ʒtε=mə=tʁo 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2005 07:16Kokinne

Beau poème d’amour j’espere que s’ta fille la l’mérite pck faire d bo poemes comme sa la ses po pr nimporte qui !! (F)