Poème-France.com

Poeme : TristesseTristesse

Je pense, je réfléchis et j’écris
Ma tristesse, saura-t-elle me donner un répi
Si j’laisse un peu cette connerie
Peut-être que je réussirai à feeler un peu mieux
J’veux tellement être plus heureux

Mes réveils sont dure
Tout comme mes journées et mes soirées
J’pense à toi, je ne veux pas t’oublier
J’pense à nous, j’voudrai tant qu’on puisse s’aimer
J’mennuie de ton visage, de ta beauté
Et le pire c’est que j’dis toute ça
Sans même avoir eu l’occasion de t’laisser

J’te ferai pas d’éloges toutefois
Parce que tu sais déjà que t’es tout pour moi
J’tai déjà assez dit que t’était mieux que n’importe quelle fleur
Mais savais-tu que c’est toi qui me fait écrire
J’écris ma tristesse pour assècher mes pleures
Parce qu’on a pas sû s’unir

Mais y’a une chose que j’ai toujours voulu savoir
Quelle est la raison pour laquelle tu m’as laissé de côté
Parce que j’ne me rapelle plus quelle bétise j’ai pu poser
Quel problème aurais-je pu te causer

En tous cas là j’te laisse aller
Ça doit paraître déjà
Je n’suis plus là pour t’embêter
J’sais pas si tu préfère ça
Mais moi j’peux pas dire que j’aime ça
Car c’est une énorme perte pour moi
J’espère au moins que cela servira
À renouer une si grande amitié

J’sais que là tu va vouloir rester seule pour un bout d’temps
Mais ça j’le comprend trop bien
Je suis prêt à attendre très longtemps, j’te respecte à 100%
Surtout que là c’est vrai que tu doit préférer rester seule pour un moment
Et ces vacances doivent vraiment arriver à point
Va te changer les idées et profite bien de cette pause
J’te souhaite de passer un super de beau trip
J’te salut
Et fait attention à toi
-XxX- J’taime trop
Maxianos

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə, ʒə ʁefleʃiz- e ʒekʁi
ma tʁistεsə, soʁa tεllə mə dɔne œ̃ ʁepi
si ʒlεsə œ̃ pø sεtə kɔnəʁi
pø tεtʁə kə ʒə ʁeysiʁε a file œ̃ pø mjø
ʒvø tεllmɑ̃ εtʁə plysz- œʁø

mε ʁevεj sɔ̃ dyʁə
tu kɔmə mε ʒuʁnez- e mε swaʁe
ʒpɑ̃sə a twa, ʒə nə vø pa tublje
ʒpɑ̃sə a nu, ʒvudʁε tɑ̃ kɔ̃ pɥisə sεme
ʒmεnɥi də tɔ̃ vizaʒə, də ta bote
e lə piʁə sε kə ʒdi tutə sa
sɑ̃ mεmə avwaʁ y lɔkazjɔ̃ də tlεse

ʒtə fəʁε pa delɔʒə tutəfwa
paʁsə kə ty sε deʒa kə tε tu puʁ mwa
ʒtε deʒa ase di kə tetε mjø kə nɛ̃pɔʁtə kεllə flœʁ
mε savε ty kə sε twa ki mə fε ekʁiʁə
ʒekʁi ma tʁistεsə puʁ asεʃe mε plœʁə
paʁsə kɔ̃n- a pa sy syniʁ

mεz- ia ynə ʃozə kə ʒε tuʒuʁ vuly savwaʁ
kεllə ε la ʁεzɔ̃ puʁ lakεllə ty ma lεse də kote
paʁsə kə ʒnə mə ʁapεllə plys kεllə betizə ʒε py poze
kεl pʁɔblεmə oʁε ʒə py tə koze

ɑ̃ tus ka la ʒtə lεsə ale
sa dwa paʁεtʁə deʒa
ʒə nsɥi plys la puʁ tɑ̃bεte
ʒsε pa si ty pʁefεʁə sa
mε mwa ʒpø pa diʁə kə ʒεmə sa
kaʁ sεt- ynə enɔʁmə pεʁtə puʁ mwa
ʒεspεʁə o mwɛ̃ kə səla sεʁviʁa
a ʁənue ynə si ɡʁɑ̃də amitje

ʒsε kə la ty va vulwaʁ ʁεste sələ puʁ œ̃ bu dtɑ̃
mε sa ʒlə kɔ̃pʁɑ̃ tʁo bjɛ̃
ʒə sɥi pʁε a atɑ̃dʁə tʁε lɔ̃tɑ̃, ʒtə ʁεspεktə a sɑ̃ puʁ sɑ̃
syʁtu kə la sε vʁε kə ty dwa pʁefeʁe ʁεste sələ puʁ œ̃ mɔmɑ̃
e sε vakɑ̃sə dwave vʁεmɑ̃ aʁive a pwɛ̃
va tə ʃɑ̃ʒe lεz- idez- e pʁɔfitə bjɛ̃ də sεtə pozə
ʒtə suεtə də pase œ̃ sype də bo tʁip
ʒtə saly
e fε atɑ̃sjɔ̃ a twa
iks iks iks ʒtεmə tʁo