Poème-France.com

Poeme : Avec ToiAvec Toi

Avec toi
La vie s’rait méconnaissable
Tu me parait si aimable
Tu me parait merveilleuse
J’aimerais tant te rendre plus heureuse
Tu es si belle tu me fait rêver
C’est pour ça que j’veux continuer de te découvrir
Car une rose ne peut tout dire
Elle peut meme nous faire mentir
Toutefois le cœur peut tout comprendre
Il voit très bien la vérité
Même si tu ne peut l’entendre
Au plus profond d’toi
J’espere k’tu vois mon désir
D’être avec toi pour la vie
Et je ne pourrais tolérer
De te laisser m’ignorer
Car pour moi tu es la clé
Du bonheur tant espèré

Les rêves sont si important
La vie doit avoir un sens
C’est pourquoi je t’aime tant
Même si j’sais que pour l’instant
La vie ne nous apporte pas les meilleurs moments
Alors j’me repose et j’pense
Je réfléchis et j’laisse passer l’temps
J’me dis un jour surement
Tu deviendra peut-être ma seconde conscience

PS : Si tu réponds j’tadow ; )
Maxianos

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk twa
la vi sʁε mekɔnεsablə
ty mə paʁε si εmablə
ty mə paʁε mεʁvεjøzə
ʒεməʁε tɑ̃ tə ʁɑ̃dʁə plysz- œʁøzə
ty ε si bεllə ty mə fε ʁεve
sε puʁ sa kə ʒvø kɔ̃tinɥe də tə dekuvʁiʁ
kaʁ ynə ʁozə nə pø tu diʁə
εllə pø məmə nu fεʁə mɑ̃tiʁ
tutəfwa lə kœʁ pø tu kɔ̃pʁɑ̃dʁə
il vwa tʁε bjɛ̃ la veʁite
mεmə si ty nə pø lɑ̃tɑ̃dʁə
o plys pʁɔfɔ̃ dtwa
ʒεspəʁə kty vwa mɔ̃ deziʁ
dεtʁə avεk twa puʁ la vi
e ʒə nə puʁʁε tɔleʁe
də tə lεse miɲɔʁe
kaʁ puʁ mwa ty ε la kle
dy bɔnœʁ tɑ̃ εspεʁe

lε ʁεvə sɔ̃ si ɛ̃pɔʁtɑ̃
la vi dwa avwaʁ œ̃ sɑ̃s
sε puʁkwa ʒə tεmə tɑ̃
mεmə si ʒsε kə puʁ lɛ̃stɑ̃
la vi nə nuz- apɔʁtə pa lε mεjœʁ mɔmɑ̃
alɔʁ ʒmə ʁəpozə e ʒpɑ̃sə
ʒə ʁefleʃiz- e ʒlεsə pase ltɑ̃
ʒmə di œ̃ ʒuʁ syʁəmɑ̃
ty dəvjɛ̃dʁa pø tεtʁə ma səɡɔ̃də kɔ̃sjɑ̃sə

pe εs : si ty ʁepɔ̃ ʒtadɔw, )