Poème-France.com

Poeme : PleasePlease

Right now how I feel
Is the only way I can live
Thinking of love
Without knowing how to solve
This damn problem
But I’m not going to do it again
I lost too much in this story
This shit is not going anywhere
Except in your direction maybe
This is where I aim
That’s why I love you baby
I’m waiting for you all day
Obviously, this is like nothing
Where am I really going
It looks kind a crazy
What could I do to get you
I really don’t know
Please, tell me how to do
Because I don’t wanna go
Don’t wanna return there
At the end of nowhere
I don’t wanna to seem sad too
Because you look so everything to
Me myself and I
So don’t say bye
Cuz I won’t let this happen
You don’t only represent
A little friend
But you’re a huge heart
Who is waiting
The love that I’m wishing
You’ll make me jerk
If you let me alone
In this dark home
Where I am sitting
Doing nothing
Except thinking
To you sweet heart
Maxianos

PostScriptum

(Traduction)
De ctemps là comment j’me sens
C’est la seule maniere que jpeux vivre
À penser à l’amour
Sans savoir comment règler
Ce foutu problème
Mais j’recommencerai pas
J’ai trop perdu dans cette histoire
C’te marde là s’en va nulle part


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁajt nɔw ɔw i fil
is tə ɔ̃li wε i kɑ̃ livə
tɛ̃kiŋ ɔf lɔvə
witu knɔwiŋ ɔw to sɔlvə
ti damn pʁɔblεm
byt iεm no ɡuiŋ to do it aɡɛ̃
i lɔst tu myk ɛ̃ ti stɔʁi
ti ʃi is no ɡuiŋ aniwəʁə
εksεpt ɛ̃ iuʁ diʁεksjɔ̃ mεbə
tiz- is wəʁə i ɛ̃
tatεs wi i lɔvə iu babi
iεm wεtiŋ fɔʁ iu al dε
ɔbvjusli, tiz- is likə nɔtiŋ
wəʁə am i ʁəali ɡuiŋ
it luk kɛ̃d a kʁazi
wa kuld i do to ʒεt iu
i ʁəali dɔnte knɔw
pləazə, tεll mə ɔw to do
bəkozə i dɔnte wana ɡo
dɔnte wana ʁətyʁn təʁə
a tə εnd ɔf nɔwəʁə
i dɔnte wana to sim sad tu
bəkozə iu luk so əvəʁitiŋ to
mə mizεlf ɑ̃d i
so dɔnte sε bi
kyz i wɔnte lεt ti-apɛ̃
iu dɔnte ɔ̃li ʁəpʁəze
a litlə fʁjɛ̃d
byt iuʁə a yʒə əaʁ
wo is wεtiŋ
tə lɔvə ta iεm wiʃiŋ
iuεl εl makə mə ʒεʁk
if iu lεt mə alɔnə
ɛ̃ ti daʁk ɔmə
wəʁə i am sitiŋ
duiŋ nɔtiŋ
εksεpt tɛ̃kiŋ
to iu swi əaʁ