Poème-France.com

Poeme : L’Amour Sur Mon CheminL’Amour Sur Mon Chemin

Tout est si triste si seul
Mon cœur s’en ressent tellement
Je voudrais tant changer de sentiments
Regarde mon visage meurtri par le temps
Mon visage si affligé de peine
D’attente, d’oublie et même
Défiguré par la trahison
C’est simple, j’en ai perdu la raison
Je me demande maintenant si l’amour a lieu d’être
Pour moi ça ne ressemble qu’à un simple cadeau de fête
On est content de l’avoir, quand on le reçoit au début
Mais après un certain temps, son utilité s’atténue

Bref, je rêve toujours de finir dans les bras
D’une âme sœur si tendrement désirée
Parfois je me demande encore si je ferais le bon choix
Refuser l’offre pourtant me paraîtrait insensé
Avec toi qui est si semblable à moi
Peut-être que tout pourrait enfin sembler changer
Tu sais comment c’est, commencer sans savoir où est sa destinée
C’est pour ça que je ne veux plus chercher

Je vais plutôt attendre que l’amour passe sur mon chemin
Mais je n’ai pas le temps de finir cette phrase que tu es déjà là
Nous qui nous sommes si vite noués d’une grande amitié
Alors je te dis : si tu désires qu’un probable lendemain
On finisse main dans la main
Dis-le moi, je ne refuserai pas c’est certain
Et déjà j’ai réfléchis, j’ai pris ma décision en écrivant ce texte
Je crois sincèrement qu’entre nous deux l’amour pourrait être saint
Maxianos

PostScriptum

J’lai faite vite donc si ya des bouts bizzare, jai pas eu ltemps de vraiment le reviser…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tut- ε si tʁistə si səl
mɔ̃ kœʁ sɑ̃ ʁəse tεllmɑ̃
ʒə vudʁε tɑ̃ ʃɑ̃ʒe də sɑ̃timɑ̃
ʁəɡaʁdə mɔ̃ vizaʒə məʁtʁi paʁ lə tɑ̃
mɔ̃ vizaʒə si afliʒe də pεnə
datɑ̃tə, dubli e mεmə
defiɡyʁe paʁ la tʁaizɔ̃
sε sɛ̃plə, ʒɑ̃n- ε pεʁdy la ʁεzɔ̃
ʒə mə dəmɑ̃də mɛ̃tənɑ̃ si lamuʁ a ljø dεtʁə
puʁ mwa sa nə ʁəsɑ̃blə ka œ̃ sɛ̃plə kado də fεtə
ɔ̃n- ε kɔ̃tɑ̃ də lavwaʁ, kɑ̃t- ɔ̃ lə ʁəswa o deby
mεz- apʁεz- œ̃ sεʁtɛ̃ tɑ̃, sɔ̃n- ytilite satenɥ

bʁεf, ʒə ʁεvə tuʒuʁ də finiʁ dɑ̃ lε bʁa
dynə amə sœʁ si tɑ̃dʁəmɑ̃ deziʁe
paʁfwa ʒə mə dəmɑ̃də ɑ̃kɔʁə si ʒə fəʁε lə bɔ̃ ʃwa
ʁəfyze lɔfʁə puʁtɑ̃ mə paʁεtʁε ɛ̃sɑ̃se
avεk twa ki ε si sɑ̃blablə a mwa
pø tεtʁə kə tu puʁʁε ɑ̃fɛ̃ sɑ̃ble ʃɑ̃ʒe
ty sε kɔmɑ̃ sε, kɔmɑ̃se sɑ̃ savwaʁ u ε sa dεstine
sε puʁ sa kə ʒə nə vø plys ʃεʁʃe

ʒə vε plyto atɑ̃dʁə kə lamuʁ pasə syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
mε ʒə nε pa lə tɑ̃ də finiʁ sεtə fʁazə kə ty ε deʒa la
nu ki nu sɔmə si vitə nue dynə ɡʁɑ̃də amitje
alɔʁ ʒə tə di : si ty deziʁə kœ̃ pʁɔbablə lɑ̃dəmɛ̃
ɔ̃ finisə mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
di lə mwa, ʒə nə ʁəfyzəʁε pa sε sεʁtɛ̃
e deʒa ʒε ʁefleʃi, ʒε pʁi ma desizjɔ̃ ɑ̃n- ekʁivɑ̃ sə tεkstə
ʒə kʁwa sɛ̃sεʁəmɑ̃ kɑ̃tʁə nu dø lamuʁ puʁʁε εtʁə sɛ̃