Poeme : Tu T’en Es Sorti

Tu T’en Es Sorti

Te souviens tu de ce jour ?
Moi oui, et ce pour toujours
Le jour où je te l’ai demandé
Tu était déjà bien dégradé

Souviens toi ces quelques mots prononcés :
« Alors vas tu arrêter
Pour moi ça ne peut plus continuer
Je suis obligée de te demander de trancher

A partir d’aujourd’hui
Ce sera moi ou cette cochonnerie
Je ne veux plus te voir ainsi
Est ce que tu as compris ? »

Ta réponse
Fut cet énorme silence
D’un coup le vide fut immense
Tu paraissai être encore en transe

Ton regard était livide
Tes yeux était éteinds, vides
Tes mains tremblées
Tu semblait tétanisé

Tu m’a regardé
Tu n’as rien dit
La conversation s’arrêtait ici
Tu as fait quelques pas puis tu t’es en allé

Quelques jours plus tard
Te revoilà dans le noir
Avec pour excuse ton desespoir
Et tes déboires

« Je ne vais pas te laisser tomber
A deux nous allons remonter
Sur moi tu peux t’appuyer
Je veux que tu arrêtes de te droguer »

Il y’a eu le jour de ton déclic
Celui où tu t’es fait arrêter par les flics
Cette fois tu voulais que ça s’arrête
Tu y voyais clair dans ta tête

Tu es parti faire cette cure
Même si ça a été dur
Tu as tenu le coup
De tout, tu as pu retrouver le goût

Aujourd’hui j’écris celà
Car je suis fière de toi
Fière de te voir vivre à nouveau
Fière de te voir fort et beau

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu T’en Es Sorti

  te=sou=viens=tu=de=ce=jour 7
  moi=oui=et=ce=pour=tou=jours 7
  le=jour=où=je=te=lai=de=man=dé 9
  tu=é=tait=dé=jà=bien=dé=gra=dé 9

  sou=viens=toi=ces=quel=ques=mots=pro=non=cés 10
  a=lors=vas=tu=ar=rê=ter 8
  pour=moi=ça=ne=peut=plus=con=ti=nuer 9
  je=suis=o=bli=gée=de=te=de=man=der=de=tran=cher 13

  a=par=tir=dau=jourd=hui 6
  ce=se=ra=moi=ou=cette=co=chon=ne=rie 10
  je=ne=veux=plus=te=voir=ain=si 8
  est=ce=que=tu=as=com=pris 7

  ta=ré=pon=se 4
  fut=cet=é=nor=me=si=len=ce 8
  dun=coup=le=vi=de=fut=im=men=se 9
  tu=pa=rais=sai=être=en=co=re=en=transe 10

  ton=re=gard=é=tait=li=vi=de 8
  tes=y=eux=é=tait=é=teinds=vi=des 9
  tes=mains=trem=blées 4
  tu=sem=blait=té=ta=ni=sé 7

  tu=ma=re=gar=dé 5
  tu=nas=rien=dit 4
  la=con=ver=sa=tion=sar=rê=tait=i=ci 10
  tu=as=fait=quel=ques=pas=puis=tu=tes=en=al=lé 12

  quel=ques=jours=plus=tard 5
  te=re=voi=là=dans=le=noir 7
  a=vec=pour=ex=cu=se=ton=de=ses=poir 10
  et=tes=dé=boi=res 5

  je=ne=vais=pas=te=lais=ser=tom=ber 10
  a=deux=nous=al=lons=re=mon=ter 8
  sur=moi=tu=peux=tap=puy=er 7
  je=veux=que=tu=ar=rêtes=de=te=dro=guer 10

  il=ya=eu=le=jour=de=ton=dé=clic 9
  ce=lui=où=tu=tes=fait=ar=rê=ter=par=les=flics 12
  cet=te=fois=tu=vou=lais=que=ça=sar=rête 10
  tu=y=vo=yais=clair=dans=ta=tê=te 9

  tu=es=par=ti=fai=re=cet=te=cu=re 10
  mê=me=si=ça=a=é=té=dur 8
  tu=as=te=nu=le=coup 6
  de=tout=tu=as=pu=re=trou=ver=le=goût 10

  au=jourd=hui=jé=cris=ce=là 7
  car=je=suis=fi=è=re=de=toi 8
  fiè=re=de=te=voir=vi=vre=à=nou=veau 10
  fi=è=re=de=te=voir=fort=et=beau 9
 • Phonétique : Tu T’en Es Sorti

  tə suvjɛ̃ ty də sə ʒuʁ ?
  mwa ui, e sə puʁ tuʒuʁ
  lə ʒuʁ u ʒə tə lε dəmɑ̃de
  ty etε deʒa bjɛ̃ deɡʁade

  suvjɛ̃ twa sε kεlk mo pʁonɔ̃se :
  « alɔʁ va ty aʁεte
  puʁ mwa sa nə pø plys kɔ̃tinɥe
  ʒə sɥiz- ɔbliʒe də tə dəmɑ̃de də tʁɑ̃ʃe

  a paʁtiʁ doʒuʁdɥi
  sə səʁa mwa u sεtə koʃɔnəʁi
  ʒə nə vø plys tə vwaʁ ɛ̃si
  ε sə kə ty a kɔ̃pʁi ? »

  ta ʁepɔ̃sə
  fy sεt enɔʁmə silɑ̃sə
  dœ̃ ku lə vidə fy imɑ̃sə
  ty paʁεsε εtʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ tʁɑ̃zə

  tɔ̃ ʁəɡaʁ etε lividə
  tεz- iøz- etε etɛ̃d, vidə
  tε mɛ̃ tʁɑ̃ble
  ty sɑ̃blε tetanize

  ty ma ʁəɡaʁde
  ty na ʁjɛ̃ di
  la kɔ̃vεʁsasjɔ̃ saʁεtε isi
  ty a fε kεlk pa pɥi ty tε ɑ̃n- ale

  kεlk ʒuʁ plys taʁ
  tə ʁəvwala dɑ̃ lə nwaʁ
  avεk puʁ εkskyzə tɔ̃ dəzεspwaʁ
  e tε debwaʁə

  « ʒə nə vε pa tə lεse tɔ̃be
  a dø nuz- alɔ̃ ʁəmɔ̃te
  syʁ mwa ty pø tapyie
  ʒə vø kə ty aʁεtə də tə dʁɔɡəʁ »

  il ia y lə ʒuʁ də tɔ̃ deklik
  səlɥi u ty tε fε aʁεte paʁ lε flik
  sεtə fwa ty vulε kə sa saʁεtə
  ty i vwajε klεʁ dɑ̃ ta tεtə

  ty ε paʁti fεʁə sεtə kyʁə
  mεmə si sa a ete dyʁ
  ty a təny lə ku
  də tu, ty a py ʁətʁuve lə ɡu

  oʒuʁdɥi ʒekʁi səla
  kaʁ ʒə sɥi fjεʁə də twa
  fjεʁə də tə vwaʁ vivʁə a nuvo
  fjεʁə də tə vwaʁ fɔʁ e bo
 • Syllabes Phonétique : Tu T’en Es Sorti

  tə=su=vj=ɛ̃=ty=də=sə=ʒuʁ 8
  mwa=u=i=e=sə=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  lə=ʒuʁ=uʒə=tə=lε=də=mɑ̃=de 8
  ty=e=tε=de=ʒa=bjɛ̃=de=ɡʁa=de 9

  su=vjɛ̃=twa=sε=kεl=kə=mo=pʁo=nɔ̃se 9
  a=lɔʁ=va=ty=a=ʁε=te 8
  puʁ=mwa=sanə=pø=plys=kɔ̃=tin=ɥe 8
  ʒə=sɥi=zɔ=bli=ʒe=də=tə=də=mɑ̃=de=də=tʁɑ̃=ʃe 13

  a=paʁ=tiʁ=do=ʒuʁ=dɥi 6
  sə=sə=ʁa=mwa=usεtə=ko=ʃɔ=nə=ʁi 9
  ʒə=nə=vø=plys=tə=vwaʁ=ɛ̃=si 8
  ε=sə=kə=ty=a=kɔ̃=pʁi 7

  ta=ʁe=pɔ̃=sə 4
  fy=sεt=e=nɔʁ=mə=si=lɑ̃=sə 8
  dœ̃=ku=lə=vi=də=fy=i=mɑ̃sə 8
  ty=pa=ʁε=sεεtʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃tʁɑ̃zə 8

  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=e=tε=li=vi=də 8
  tε=zi=ø=ze=tε=e=tɛ̃d=vidə 8
  tε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble 4
  ty=sɑ̃=blε=te=ta=ni=ze 7

  ty=ma=ʁə=ɡaʁ=de 5
  ty=na=ʁj=ɛ̃=di 5
  la=kɔ̃=vεʁ=sa=sjɔ̃=sa=ʁε=tε=i=si 10
  ty=a=fε=kεl=kə=pa=pɥi=ty=tε=ɑ̃=na=le 12

  kεl=kə=ʒuʁ=plys=taʁ 5
  tə=ʁə=vwa=la=dɑ̃=lə=nwaʁ 7
  a=vεk=puʁ=εk=skyzə=tɔ̃=də=zεs=pwaʁ 9
  e=tε=de=bwa=ʁə 5

  ʒə=nə=vε=patə=lε=se=tɔ̃=be 9
  a=dø=nu=za=lɔ̃=ʁə=mɔ̃=te 8
  syʁ=mwa=ty=pø=ta=py=i=e 8
  ʒə=vøkə=ty=a=ʁεtə=də=tə=dʁɔ=ɡəʁ 9

  il=i=a=ylə=ʒuʁ=də=tɔ̃=de=klik 9
  səl=ɥi=u=ty=tε=fε=a=ʁε=te=paʁ=lε=flik 12
  sεtə=fwa=ty=vu=lε=kə=sa=saʁεtə 8
  ty=i=vwa=jε=klεʁ=dɑ̃=ta=tεtə 8

  ty=ε=paʁ=ti=fεʁə=sε=tə=kyʁə 8
  mε=mə=si=sa=a=e=te=dyʁ 8
  ty=a=tə=ny=lə=ku 6
  də=tu=ty=a=pyʁə=tʁu=ve=lə=ɡu 9

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒe=kʁi=sə=la 7
  kaʁ=ʒə=sɥi=fj=ε=ʁə=də=twa 8
  fjεʁə=də=tə=vwaʁ=vi=vʁəa=nu=vo 8
  fjε=ʁə=də=tə=vwaʁ=fɔʁ=e=bo 8

PostScriptum

A un ami qui c’est sorti de l’enfer de la drogue
Il y a tout juste 1an : )

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/02/2006 02:28Mms

alors je te félicite pour ton texte, et pour l’aide que tu as pu apporter à ton ami !
je réverais d’avoir une amie comme toi sur lequel je pourrais compter. . .
bisous Mélanie.

Poème Drogue
Publié le 28/09/2005 00:00

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017