Poeme : Je L’ai Revu

Je L’ai Revu

Je l’ai revu
Alors que je me promenai
Seule au bord du sentier
Je l’ai aussitôt remarqué

Il n’avait pas changé,
Toujours le même,
Le teint pale et le regard blême
Sa chemise et son jean troué

Je lai revu
Lui, que j’avais tant aimé
Celui à qui j’aurai tout donné
Avant qu’il ne se mette à me blesser

Par ces mots crus
Et ses coups brutes
Jamais je ne l’aurai cru
J’aurai du prendre la fuite

Trop jeune et sans défense
Je n’avais aucunes chances
D’échapper de ces bras de fer
Tenter de mettre fin à mon calvaire

Pendant longtemps j’ai subi
J’avais une peur atroce de lui
D’ailleurs, je crois bien qu’aujourd’hui
Elle n’est toujours pas partie

Je ne sais pas comment
Mais je m’en suis sortie
Ce souvenir je l’avais banni
Mails il m’est revenu en le revoyant

Je l’ai revu,
C’était hier,
Il était de l’autre coté de la rivière
Il ne m’a pas vu, je suis repartie en arrière

J’ai couru, j’ai fuis
J’ai eu la peur de ma vie
Dire que je l’aimai à la folie
Et que pour lui, j’étais prête à tout les défis

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je L’ai Revu

  je=lai=re=vu 4
  a=lors=que=je=me=pro=me=nai 8
  seu=le=au=bord=du=sen=ti=er 8
  je=lai=aus=si=tôt=re=mar=qué 8

  il=na=vait=pas=chan=gé 6
  tou=jours=le=mê=me 5
  le=teint=pale=et=le=re=gard=blême 8
  sa=che=mi=se=et=son=jean=troué 8

  je=lai=re=vu 4
  lui=que=ja=vais=tant=ai=mé 7
  ce=lui=à=qui=jau=rai=tout=don=né 9
  avant=quil=ne=se=metteà=me=bles=ser 8

  par=ces=mots=crus 4
  et=ses=coups=bru=tes 5
  ja=mais=je=ne=lau=rai=cru 7
  jau=rai=du=pren=dre=la=fui=te 8

  trop=jeu=ne=et=sans=dé=fen=se 8
  je=na=vais=au=cu=nes=chan=ces 8
  dé=chap=per=de=ces=bras=de=fer 8
  ten=ter=de=mettre=fin=à=mon=cal=vaire 9

  pen=dant=long=temps=jai=su=bi 7
  ja=vais=une=peur=a=tro=ce=de=lui 9
  dail=leurs=je=crois=bien=quau=jourd=hui 8
  el=le=nest=tou=jours=pas=par=tie 8

  je=ne=sais=pas=comment 5
  mais=je=men=suis=sor=tie 6
  ce=souve=nir=je=la=vais=ban=ni 8
  mails=il=mest=re=ve=nu=en=le=re=voyant 10

  je=lai=re=vu 4
  cé=tait=hi=er 4
  il=é=tait=de=lautre=co=té=de=la=ri=vière 11
  il=ne=ma=pas=vu=je=suis=re=par=tieen=ar=rière 12

  jai=cou=ru=jai=fuis 5
  jai=eu=la=peur=de=ma=vie 7
  dire=que=je=lai=mai=à=la=fo=lie 9
  et=que=pour=lui=jé=tais=prêteà=tout=les=dé=fis 11
 • Phonétique : Je L’ai Revu

  ʒə lε ʁəvy
  alɔʁ kə ʒə mə pʁɔmənε
  sələ o bɔʁ dy sɑ̃tje
  ʒə lε osito ʁəmaʁke

  il navε pa ʃɑ̃ʒe,
  tuʒuʁ lə mεmə,
  lə tɛ̃ palə e lə ʁəɡaʁ blεmə
  sa ʃəmizə e sɔ̃ ʒɑ̃ tʁue

  ʒə lε ʁəvy
  lɥi, kə ʒavε tɑ̃ εme
  səlɥi a ki ʒoʁε tu dɔne
  avɑ̃ kil nə sə mεtə a mə blese

  paʁ sε mo kʁys
  e sε ku bʁytə
  ʒamε ʒə nə loʁε kʁy
  ʒoʁε dy pʁɑ̃dʁə la fɥitə

  tʁo ʒənə e sɑ̃ defɑ̃sə
  ʒə navεz- okynə ʃɑ̃sə
  deʃape də sε bʁa də fεʁ
  tɑ̃te də mεtʁə fɛ̃ a mɔ̃ kalvεʁə

  pɑ̃dɑ̃ lɔ̃tɑ̃ ʒε sybi
  ʒavεz- ynə pœʁ atʁɔsə də lɥi
  dajœʁ, ʒə kʁwa bjɛ̃ koʒuʁdɥi
  εllə nε tuʒuʁ pa paʁti

  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃
  mε ʒə mɑ̃ sɥi sɔʁti
  sə suvəniʁ ʒə lavε bani
  majz- il mε ʁəvəny ɑ̃ lə ʁəvwajɑ̃

  ʒə lε ʁəvy,
  setε jεʁ,
  il etε də lotʁə kɔte də la ʁivjεʁə
  il nə ma pa vy, ʒə sɥi ʁəpaʁti ɑ̃n- aʁjεʁə

  ʒε kuʁy, ʒε fɥi
  ʒε y la pœʁ də ma vi
  diʁə kə ʒə lεmε a la fɔli
  e kə puʁ lɥi, ʒetε pʁεtə a tu lε defi
 • Syllabes Phonétique : Je L’ai Revu

  ʒə=lε=ʁə=vy 4
  a=lɔʁ=kə=ʒə=mə=pʁɔ=mə=nε 8
  sə=lə=o=bɔʁ=dy=sɑ̃=tj=e 8
  ʒə=lε=o=si=to=ʁə=maʁ=ke 8

  il=na=vε=pa=ʃɑ̃=ʒe 6
  tu=ʒuʁ=lə=mε=mə 5
  lə=tɛ̃=palə=e=lə=ʁə=ɡaʁ=blεmə 8
  saʃə=mi=zə=e=sɔ̃=ʒɑ̃=tʁu=e 8

  ʒə=lε=ʁə=vy 4
  lɥi=kə=ʒa=vε=tɑ̃=ε=me 7
  səl=ɥi=a=ki=ʒo=ʁε=tu=dɔ=ne 9
  a=vɑ̃=kil=nə=sə=mεtəamə=ble=se 8

  paʁ=sε=mo=kʁys 4
  e=sε=ku=bʁy=tə 5
  ʒa=mε=ʒə=nə=lo=ʁε=kʁy 7
  ʒo=ʁε=dy=pʁɑ̃=dʁə=la=fɥi=tə 8

  tʁo=ʒə=nə=e=sɑ̃=de=fɑ̃=sə 8
  ʒə=na=vε=zo=ky=nə=ʃɑ̃=sə 8
  de=ʃa=pe=də=sε=bʁa=də=fεʁ 8
  tɑ̃=te=də=mεtʁə=fɛ̃=a=mɔ̃=kal=vεʁə 9

  pɑ̃=dɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=ʒε=sy=bi 7
  ʒa=vε=zynə=pœʁ=a=tʁɔ=sə=də=lɥi 9
  da=jœʁ=ʒə=kʁwa=bjɛ̃=ko=ʒuʁ=dɥi 8
  εl=lə=nε=tu=ʒuʁ=pa=paʁ=ti 8

  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃ 6
  mε=ʒə=mɑ̃=sɥi=sɔʁ=ti 6
  sə=suvə=niʁ=ʒə=la=vε=ba=ni 8
  maj=zil=mεʁə=və=ny=ɑ̃=lə=ʁə=vwa=jɑ̃ 10

  ʒə=lε=ʁə=vy 4
  se=tε=jεʁ 3
  il=e=tεdə=lo=tʁə=kɔ=te=də=la=ʁi=vjεʁə 11
  il=nə=ma=pa=vy=ʒə=sɥiʁə=paʁ=ti=ɑ̃=na=ʁjεʁə 12

  ʒε=ku=ʁy=ʒε=fɥi 5
  ʒε=y=la=pœ=ʁə=də=ma=vi 8
  diʁə=kə=ʒə=lε=mε=a=la=fɔ=li 9
  e=kə=puʁ=lɥi=ʒe=tε=pʁεtəa=tu=lε=de=fi 11

PostScriptum

mauvaise rencontre. .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 15:08Mel017

Cette histoire était enfouie loin en moi,mais elle est remontée à cause de ça
Tu as raison,les plaies sont encore grandes ouvertes,mais je luttes..

Merci de ton comm (k)

Poème Souffrance
Publié le 04/10/2005 11:49

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Récompense

0
0
0