Univers de poésie d'un auteur

Poème:Deux Amours

Le Poème

Ton cœur est partagé,
Entre ces deux amours,
Tu sais que cela ne durera pas toujours,
Car un jour tu devras trancher…
Entre ces deux êtres,
Que tu aimes plus que tout,
Tu te tromperas peut-être,
Mais qu’importe, après tout…

Mon cœur est malmené,
Je voudrais pleurer,
Mes deux amours,
Je ne peux les garder,
L’un est si généreux,
L’autre si amoureux,
Pour toujours,
Je dois choisir entre les deux…

Il y en a un que tu aimeras pour la vie,
Votre lien sera scellé pour l’éternité,
Ton amour pour lui sera infini,
Chaque jour dans l’amour, vous nagerez,
Le bonheur et la joie vous sourira,
A deux, vous serez invincibles,
Bientôt déjà votre enfant naîtra,
Un petit plus qui était prévisible…

Je vais choisir,
Celui qui ne m’a rien promis,
Qui a peur, tout comme moi, de la vie,
Celui qui me ressemble,
Parce qu’ensemble,
On va réapprendre,
À conjuguer le verbe « Aimer »,
Que tous les deux, on avait oublié…

Le deuxième, tu garderas ami pour la vie,
Ce sera triste, mais c’est ainsi,
Vous serez quand même soudés,
D’une solide amitié,
Entre vous, les secrets et la sincérité,
L’occasion de pouvoir se confier,
Avoir un excellent ami sur qui compter,
Ça compte aussi beaucoup, tu sais…

Celui que je vais abandonner,
Jamais, ne va me pardonner,
Il m’a beaucoup trop aimé,
Pour pouvoir ainsi se séparer,
Il va pleurer avec sincérité,
Et surtout me détester,
Me maudire, me blâmer,
Et cela, pour l’éternité !

Dans tout les cas, la chance te sourira,
Une nouvelle vie s’offrira à toi,
Remplie de magnifiques choses,
Enfin tu verras la vie en rose,
Ces quelques mots sont pour toi,
J’espère que tout cela se réalisera,
Et que dans ta nouvelle vie tu te plairas,
Car tu mérites bien ça…

Non, ma sœur,
Je ne crois pas,
Qu’enfin tout me sourira,
Je suis encore plus mal, de savoir,
Ce que je vais faire à ce garçon,
Qui a toujours été si gentil et si bon,
Il ne mérite pas ce que je suis en train de lui faire,
Je vais maintenant, vivre un enfer…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Qu’importe ton choix ma soeur, pense à ton bonheur prochain, et si un souffre c’est qu’il n’aura pas été assez intelligent pour comprendre. .
Pense à toi, un peu !

😚
Poeme de Mel017

Poète Mel017

Mel017 a publié sur le site 577 écrits. Mel017 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Deux Amourston=cœur=est=par=ta=gé 6
en=tre=ces=deux=a=mours 6
tu=sais=que=ce=la=ne=dure=ra=pas=tou=jours 11
car=un=jour=tu=de=vras=tran=cher 8
en=tre=ces=deux=ê=tres 6
que=tu=ai=mes=plus=que=tout 7
tu=te=trom=pe=ras=peut=tê=tre 8
mais=quim=por=te=a=près=tout 7

mon=cœur=est=mal=me=né 6
je=vou=drais=pleu=rer 5
mes=deux=a=mours 4
je=ne=peux=les=gar=der 6
lun=est=si=gé=né=reux 6
lau=tre=si=a=mou=reux 6
pour=tou=jours 3
je=dois=choi=sir=en=tre=les=deux 8

il=y=en=a=un=que=tu=aime=ras=pour=la=vie 12
votre=lien=se=ra=s=cel=lé=pour=lé=ter=ni=té 12
ton=a=mour=pour=lui=se=ra=in=fi=ni 10
cha=que=jour=dans=la=mour=vous=na=ge=rez 10
le=bon=heur=et=la=joie=vous=sou=ri=ra 10
a=deux=vous=se=rez=in=vin=ci=bles 9
bien=tôt=dé=jà=vo=tre=en=fant=naî=tra 10
un=pe=tit=plus=qui=é=tait=pré=vi=sible 10

je=vais=choi=sir 4
ce=lui=qui=ne=ma=rien=pro=mis 8
qui=a=peur=tout=com=me=moi=de=la=vie 10
ce=lui=qui=me=res=sem=ble 7
par=ce=quen=sem=ble 5
on=va=ré=ap=pren=dre 6
à=con=ju=guer=le=ver=be=ai=mer 9
que=tous=les=deux=on=a=vait=ou=bli=é 10

le=deuxième=tu=gar=de=ras=a=mi=pour=la=vie 11
ce=se=ra=tris=te=mais=cest=ain=si 9
vous=se=rez=quand=mê=me=sou=dés 8
du=ne=so=li=de=a=mi=ti=é 9
entre=vous=les=se=crets=et=la=sin=cé=ri=té 11
loc=ca=si=on=de=pou=voir=se=con=fier 10
avoir=un=ex=cel=lent=a=mi=sur=qui=comp=ter 11
ça=comp=te=aus=si=beau=coup=tu=sais 9

ce=lui=que=je=vais=a=ban=don=ner 9
ja=mais=ne=va=me=par=don=ner 8
il=ma=beau=coup=trop=ai=mé 7
pour=pou=voir=ain=si=se=sé=pa=rer 9
il=va=pleu=rer=a=vec=sin=cé=ri=té 10
et=sur=tout=me=dé=tes=ter 7
me=mau=di=re=me=blâ=mer 7
et=ce=la=pour=lé=ter=ni=té 8

dans=tout=les=cas=la=chance=te=sou=ri=ra 10
une=nou=vel=le=vie=sof=fri=ra=à=toi 10
rem=plie=de=ma=gni=fi=ques=cho=ses 9
en=fin=tu=ver=ras=la=vie=en=ro=se 10
ces=quel=ques=mots=sont=pour=toi 7
jes=père=que=tout=ce=la=se=ré=a=li=se=ra 12
et=que=dans=ta=nou=vel=le=vie=tu=te=plai=ras 12
car=tu=mé=ri=tes=bien=ça 7

non=ma=sœur 3
je=ne=crois=pas 4
quen=fin=tout=me=sou=ri=ra 7
je=suis=en=co=re=plus=mal=de=sa=voir 10
ce=que=je=vais=fai=re=à=ce=gar=çon 10
qui=a=tou=jours=é=té=si=gen=til=et=si=bon 12
il=ne=mé=rite=pas=ce=que=je=suis=en=train=de=lui=faire 14
je=vais=main=te=nant=vi=vre=un=en=fer 10
Phonétique : Deux Amourstɔ̃ kœʁ ε paʁtaʒe,
ɑ̃tʁə sε døz- amuʁ,
ty sε kə səla nə dyʁəʁa pa tuʒuʁ,
kaʁ œ̃ ʒuʁ ty dəvʁa tʁɑ̃ʃe…
ɑ̃tʁə sε døz- εtʁə,
kə ty εmə plys kə tu,
ty tə tʁɔ̃pəʁa pø tεtʁə,
mε kɛ̃pɔʁtə, apʁε tu…

mɔ̃ kœʁ ε malməne,
ʒə vudʁε pləʁe,
mε døz- amuʁ,
ʒə nə pø lε ɡaʁde,
lœ̃n- ε si ʒeneʁø,
lotʁə si amuʁø,
puʁ tuʒuʁ,
ʒə dwa ʃwaziʁ ɑ̃tʁə lε dø…

il i ɑ̃n- a œ̃ kə ty εməʁa puʁ la vi,
vɔtʁə ljɛ̃ səʁa sεlle puʁ letεʁnite,
tɔ̃n- amuʁ puʁ lɥi səʁa ɛ̃fini,
ʃakə ʒuʁ dɑ̃ lamuʁ, vu naʒəʁe,
lə bɔnœʁ e la ʒwa vu suʁiʁa,
a dø, vu səʁez- ɛ̃vɛ̃siblə,
bjɛ̃to deʒa vɔtʁə ɑ̃fɑ̃ nεtʁa,
œ̃ pəti plys ki etε pʁeviziblə…

ʒə vε ʃwaziʁ,
səlɥi ki nə ma ʁjɛ̃ pʁɔmi,
ki a pœʁ, tu kɔmə mwa, də la vi,
səlɥi ki mə ʁəsɑ̃blə,
paʁsə kɑ̃sɑ̃blə,
ɔ̃ va ʁeapʁɑ̃dʁə,
a kɔ̃ʒyɡe lə vεʁbə « εməʁ »,
kə tus lε dø, ɔ̃n- avε ublje…

lə døzjεmə, ty ɡaʁdəʁaz- ami puʁ la vi,
sə səʁa tʁistə, mε sεt- ɛ̃si,
vu səʁe kɑ̃ mεmə sude,
dynə sɔlidə amitje,
ɑ̃tʁə vu, lε sεkʁεz- e la sɛ̃seʁite,
lɔkazjɔ̃ də puvwaʁ sə kɔ̃fje,
avwaʁ œ̃n- εksεllɑ̃ ami syʁ ki kɔ̃te,
sa kɔ̃tə osi boku, ty sε…

səlɥi kə ʒə vεz- abɑ̃dɔne,
ʒamε, nə va mə paʁdɔne,
il ma boku tʁo εme,
puʁ puvwaʁ ɛ̃si sə sepaʁe,
il va pləʁe avεk sɛ̃seʁite,
e syʁtu mə detεste,
mə modiʁə, mə blame,
e səla, puʁ letεʁnite !

dɑ̃ tu lε ka, la ʃɑ̃sə tə suʁiʁa,
ynə nuvεllə vi sɔfʁiʁa a twa,
ʁɑ̃pli də maɲifik ʃozə,
ɑ̃fɛ̃ ty veʁa la vi ɑ̃ ʁozə,
sε kεlk mo sɔ̃ puʁ twa,
ʒεspεʁə kə tu səla sə ʁealizəʁa,
e kə dɑ̃ ta nuvεllə vi ty tə plεʁa,
kaʁ ty meʁitə bjɛ̃ sa…

nɔ̃, ma sœʁ,
ʒə nə kʁwa pa,
kɑ̃fɛ̃ tu mə suʁiʁa,
ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə plys mal, də savwaʁ,
sə kə ʒə vε fεʁə a sə ɡaʁsɔ̃,
ki a tuʒuʁz- ete si ʒɑ̃til e si bɔ̃,
il nə meʁitə pa sə kə ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də lɥi fεʁə,
ʒə vε mɛ̃tənɑ̃, vivʁə œ̃n- ɑ̃fe…
Syllabes Phonétique : Deux Amourstɔ̃=kœ=ʁə=ε=paʁ=ta=ʒe 7
ɑ̃=tʁə=sε=dø=za=muʁ 6
ty=sεkə=sə=la=nə=dy=ʁə=ʁa=pa=tu=ʒuʁ 11
kaʁ=œ̃=ʒuʁ=ty=də=vʁa=tʁɑ̃=ʃe 8
ɑ̃=tʁə=sε=dø=zε=tʁə 6
kə=ty=ε=mə=plys=kə=tu 7
ty=tə=tʁɔ̃=pə=ʁa=pø=tε=tʁə 8
mε=kɛ̃=pɔʁ=tə=a=pʁε=tu 7

mɔ̃=kœ=ʁə=ε=mal=mə=ne 7
ʒə=vu=dʁε=plə=ʁe 5
mε=dø=za=muʁ 4
ʒə=nə=pø=lε=ɡaʁ=de 6
lœ̃=nε=si=ʒe=ne=ʁø 6
lo=tʁə=si=a=mu=ʁø 6
puʁ=tu=ʒuʁ 3
ʒə=dwa=ʃwa=ziʁ=ɑ̃=tʁə=lε=dø 8

il=i=ɑ̃=na=œ̃=kə=ty=εmə=ʁa=puʁ=la=vi 12
vɔtʁə=ljɛ̃=sə=ʁa=sεl=le=puʁ=le=tεʁ=ni=te 11
tɔ̃=na=muʁ=puʁ=lɥi=sə=ʁa=ɛ̃=fi=ni 10
ʃa=kə=ʒuʁ=dɑ̃=la=muʁ=vu=na=ʒə=ʁe 10
lə=bɔ=nœʁ=e=la=ʒwa=vu=su=ʁi=ʁa 10
a=dø=vu=sə=ʁe=zɛ̃=vɛ̃=siblə 8
bjɛ̃=to=de=ʒa=vɔtʁəɑ̃=fɑ̃=nε=tʁa 8
œ̃=pə=ti=plys=ki=e=tε=pʁe=viziblə 9

ʒə=vε=ʃwa=ziʁ 4
səl=ɥi=ki=nə=ma=ʁjɛ̃=pʁɔ=mi 8
ki=a=pœʁ=tu=kɔmə=mwa=də=la=vi 9
səl=ɥi=ki=mə=ʁə=sɑ̃=blə 7
paʁ=sə=kɑ̃=sɑ̃=blə 5
ɔ̃=va=ʁe=a=pʁɑ̃=dʁə 6
a=kɔ̃=ʒy=ɡe=lə=vεʁbə=ε=məʁ 8
kə=tus=lε=dø=ɔ̃=na=vε=u=blje 9

lə=dø=zjεmə=ty=ɡaʁdə=ʁa=za=mi=puʁ=la=vi 11
sə=sə=ʁa=tʁistə=mε=sε=tɛ̃=si 8
vu=sə=ʁe=kɑ̃=mε=mə=su=de 8
dy=nə=sɔ=li=də=a=mi=tje 8
ɑ̃tʁə=vu=lε=sε=kʁε=ze=la=sɛ̃=se=ʁi=te 11
lɔ=ka=zjɔ̃də=pu=vwaʁ=sə=kɔ̃=fje 8
a=vwaʁ=œ̃=nεk=sεl=lɑ̃=a=mi=syʁ=ki=kɔ̃=te 12
sa=kɔ̃tə=o=si=bo=ku=ty=sε 8

səl=ɥikə=ʒə=vε=za=bɑ̃=dɔ=ne 8
ʒa=mε=nə=va=mə=paʁ=dɔ=ne 8
il=ma=bo=ku=tʁo=ε=me 7
puʁ=pu=vwaʁ=ɛ̃=sisə=se=pa=ʁe 8
il=vaplə=ʁe=a=vεk=sɛ̃=se=ʁi=te 9
e=syʁ=tu=mə=de=tεs=te 7
mə=mo=di=ʁə=mə=bla=me 7
e=sə=la=puʁ=le=tεʁ=ni=te 8

dɑ̃=tu=lε=ka=laʃɑ̃sə=tə=su=ʁi=ʁa 9
ynə=nu=vεllə=vi=sɔ=fʁi=ʁa=a=twa 9
ʁɑ̃=pli=də=ma=ɲi=fik=ʃo=zə 8
ɑ̃=fɛ̃=ty=ve=ʁa=la=vi=ɑ̃ʁozə 8
sε=kεl=kə=mo=sɔ̃=puʁ=twa 7
ʒεs=pεʁə=kə=tu=sə=la=sə=ʁe=a=li=zə=ʁa 12
e=kə=dɑ̃=ta=nu=vεllə=vi=tytə=plε=ʁa 10
kaʁ=ty=me=ʁi=tə=bj=ɛ̃=sa 8

nɔ̃=ma=sœ=ʁə 4
ʒə=nə=kʁwa=pa 4
kɑ̃=fɛ̃=tu=mə=su=ʁi=ʁa 7
ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=plys=mal=də=sa=vwaʁ 9
sə=kə=ʒə=vε=fεʁəa=sə=ɡaʁ=sɔ̃ 8
ki=a=tu=ʒuʁ=ze=te=si=ʒɑ̃=til=e=si=bɔ̃ 12
il=nə=me=ʁitə=pa=sə=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=lɥi=fεʁə 14
ʒə=vε=mɛ̃tə=nɑ̃=vi=vʁəœ̃=nɑ̃=fe 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
16/10/2005 19:54Bambina_

Un trés joli Duo , BRAvo à ttes les deux..
La voix du Coeur saura..

🌹 Amitié

Auteur de Poésie
16/10/2005 22:52Mel017

Merci à vous d’apprécier nos duos et de nous lire
😚 à tous

Poème Choix
Du 16/10/2005 11:47

L'écrit contient 366 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.