Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Quand Je Vais Disparaître

Poème Mort
Publié le 23/10/2005 00:02

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Quand Je Vais Disparaître

Tu ne me verras plus
Tôt ou tard j’aurai disparu
Dans cet univers inconnu
Où mon âme aura survécu

Je te guiderai
Du mieu que je le pourrai
Tes pas je suivrai
Sur ton destin j’interviendrais

Tu ne me verras pas
Mais je serai toujours là
Quelque part en toi
Je ne t’oublierai pas comme ça

J’aurai quitté ce monde
Devenu trop immonde
Cette Terre ronde
Qui sans cesse gronde

A présent dans mon ciel
La vie est belle
Je déploies mes ailes
Et parcours ce chemin irréel

La présence des anges est chaleureuse
Je ne suis plus du tout peureuse
Ja n’ai jamais été autant heureuse
J’ai éffacé mon existence douloureuse

Dommage, tu ne me vois pas
Tu ne m’avais jamais vu comme ça
Je peux enfin être moi
Ma destinée se trouvait là

Je me suis faite une place
Maintenant je me prélace
Sans que tu le saches, je t’enlaces
Et quelques fois même je t’embrasses

Je suis ton ange
Je vais te berçer de louanges
Je ferai tout pour que ta vie change
J’enleverai ce mal qui te démange

Toujours la pour toi
Je te laisserai pas
Rassure toi
Tu peux compter sur moi
 • Pieds Hyphénique: Quand Je Vais Disparaître

  tu=ne=me=ver=ras=plus 6
  tôt=ou=tard=jau=rai=dis=pa=ru 8
  dans=cet=u=ni=vers=in=con=nu 8
  où=mon=â=meau=ra=sur=vé=cu 8

  je=te=gui=de=rai 5
  du=mieu=que=je=le=pour=rai 7
  tes=pas=je=sui=vrai 5
  sur=ton=des=tin=jin=ter=vien=drais 8

  tu=ne=me=ver=ras=pas 6
  mais=je=se=rai=tou=jours=là 7
  quel=que=part=en=toi 5
  je=ne=tou=blie=rai=pas=comme=ça 8

  jau=rai=quit=té=ce=mon=de 7
  de=ve=nu=trop=im=mon=de 7
  cet=te=ter=re=ron=de 6
  qui=sans=ces=se=gron=de 6

  a=pré=sent=dans=mon=ciel 6
  la=vie=est=belle 4
  je=dé=ploies=mes=ai=les 6
  et=par=cours=ce=che=min=ir=réel 8

  la=présen=ce=des=anges=est=cha=leu=reuse 9
  je=ne=suis=plus=du=tout=peu=reuse 8
  ja=nai=ja=mais=é=té=au=tant=heu=reuse 10
  jai=éf=fa=cé=mon=existen=ce=dou=lou=reuse 10

  dom=ma=ge=tu=ne=me=vois=pas 8
  tu=ne=ma=vais=ja=mais=vu=comme=ça 9
  je=peux=en=fin=ê=tre=moi 7
  ma=des=ti=née=se=trou=vait=là 8

  je=me=suis=fai=te=u=ne=place 8
  main=te=nant=je=me=pré=la=ce 8
  sans=que=tu=le=saches=je=ten=laces 8
  et=quel=ques=fois=même=je=tem=brasses 8

  je=suis=ton=an=ge 5
  je=vais=te=ber=çer=de=lou=anges 8
  je=fe=rai=tout=pour=que=ta=vie=change 9
  jenle=ve=rai=ce=mal=qui=te=dé=mange 9

  tou=jours=la=pour=toi 5
  je=te=lais=se=rai=pas 6
  ras=su=re=toi 4
  tu=peux=comp=ter=sur=moi 6
 • Phonétique : Quand Je Vais Disparaître

  ty nə mə veʁa plys
  to u taʁ ʒoʁε dispaʁy
  dɑ̃ sεt ynivez- ɛ̃kɔny
  u mɔ̃n- amə oʁa syʁveky

  ʒə tə ɡidəʁε
  dy mjø kə ʒə lə puʁʁε
  tε pa ʒə sɥivʁε
  syʁ tɔ̃ dεstɛ̃ ʒɛ̃tεʁvjɛ̃dʁε

  ty nə mə veʁa pa
  mε ʒə səʁε tuʒuʁ la
  kεlkə paʁ ɑ̃ twa
  ʒə nə tubljəʁε pa kɔmə sa

  ʒoʁε kite sə mɔ̃də
  dəvəny tʁo imɔ̃də
  sεtə teʁə ʁɔ̃də
  ki sɑ̃ sεsə ɡʁɔ̃də

  a pʁezɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sjεl
  la vi ε bεllə
  ʒə deplwa mεz- εlə
  e paʁkuʁ sə ʃəmɛ̃ iʁeεl

  la pʁezɑ̃sə dεz- ɑ̃ʒəz- ε ʃaləʁøzə
  ʒə nə sɥi plys dy tu pəʁøzə
  ʒa nε ʒamεz- ete otɑ̃ œʁøzə
  ʒε efase mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə duluʁøzə

  dɔmaʒə, ty nə mə vwa pa
  ty nə mavε ʒamε vy kɔmə sa
  ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ εtʁə mwa
  ma dεstine sə tʁuvε la

  ʒə mə sɥi fεtə ynə plasə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə pʁelasə
  sɑ̃ kə ty lə saʃə, ʒə tɑ̃lasə
  e kεlk fwa mεmə ʒə tɑ̃bʁasə

  ʒə sɥi tɔ̃n- ɑ̃ʒə
  ʒə vε tə bεʁse də lwɑ̃ʒə
  ʒə fəʁε tu puʁ kə ta vi ʃɑ̃ʒə
  ʒɑ̃ləvəʁε sə mal ki tə demɑ̃ʒə

  tuʒuʁ la puʁ twa
  ʒə tə lεsəʁε pa
  ʁasyʁə twa
  ty pø kɔ̃te syʁ mwa
 • Pieds Phonétique : Quand Je Vais Disparaître

  ty=nə=mə=ve=ʁa=plys 6
  to=u=taʁ=ʒo=ʁε=dis=pa=ʁy 8
  dɑ̃=sεt=y=ni=veʁ=zɛ̃=kɔ=ny 8
  u=mɔ̃=naməo=ʁa=syʁ=ve=ky 7

  ʒə=tə=ɡi=də=ʁε 5
  dy=mjøkə=ʒə=lə=puʁ=ʁε 6
  tε=pa=ʒə=sɥi=vʁε 5
  syʁ=tɔ̃=dεs=tɛ̃=ʒɛ̃=tεʁ=vjɛ̃=dʁε 8

  ty=nə=mə=ve=ʁa=pa 6
  mεʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 6
  kεl=kə=paʁ=ɑ̃=twa 5
  ʒə=nə=tu=bljə=ʁε=pa=kɔmə=sa 8

  ʒo=ʁε=ki=te=sə=mɔ̃də 6
  də=və=ny=tʁo=i=mɔ̃də 6
  sε=tə=te=ʁə=ʁɔ̃=də 6
  ki=sɑ̃=sε=sə=ɡʁɔ̃=də 6

  a=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=sjεl 6
  la=vi=ε=bεl=lə 5
  ʒə=de=plwa=mε=zε=lə 6
  e=paʁ=kuʁsə=ʃə=mɛ̃=i=ʁe=εl 8

  la=pʁe=zɑ̃sə=dε=zɑ̃=ʒə=zε=ʃa=lə=ʁøzə 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=dy=tupə=ʁøzə 7
  ʒa=nε=ʒa=mε=ze=te=o=tɑ̃=œ=ʁøzə 10
  ʒε=e=fase=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=du=luʁøzə 10

  dɔ=maʒə=ty=nə=mə=vwa=pa 7
  tynə=ma=vε=ʒa=mε=vy=kɔ=mə=sa 9
  ʒə=pø=zɑ̃=fɛ̃=εtʁə=mwa 6
  ma=dεs=ti=ne=sə=tʁu=vε=la 8

  ʒə=mə=sɥi=fεtəy=nə=plasə 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=mə=pʁe=lasə 6
  sɑ̃kə=ty=lə=sa=ʃə=ʒə=tɑ̃=lasə 8
  e=kεl=kə=fwa=mεmə=ʒə=tɑ̃=bʁasə 8

  ʒə=sɥi=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 5
  ʒə=vεtə=bεʁ=se=də=lwɑ̃ʒə 6
  ʒə=fə=ʁε=tu=puʁkə=ta=vi=ʃɑ̃ʒə 8
  ʒɑ̃lə=və=ʁε=sə=mal=ki=tə=de=mɑ̃ʒə 9

  tu=ʒuʁ=la=puʁ=twa 5
  ʒə=tə=lε=sə=ʁε=pa 6
  ʁa=sy=ʁə=twa 4
  ty=pø=kɔ̃=te=syʁ=mwa 6

PostScriptum

… Un jour ou l’autre
je ne serai plus…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2005 00:05Marins77

merci de parler de verite , et de cette realite que l on parle a demi mots comme ci cela etait de la brume qui n excisterai pas vraiement
ma realite ressemble a ca
kiss