Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Endors Toi

Poème Mort
Publié le 02/11/2005 23:02

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mel017

Endors Toi

Dors bel enfant
Mon ange, mon prince charmant
Toi à qui je dois tant
Je t’aime tellement

Endors toi
Va t’en loin là-bas
Ecoute le son de ma voix
Et éloigne toi à petits pas

Ne te retournes pas
Crois - moi
Ne redescend pas par là
Ce serait mauvais pour toi

Va vers ce paysage merveilleux
Surtout sois heureux
Le bleu de tes yeux
Eclaircira les cieux

Prends cette route
N’ai plus aucuns doutes
Tu n’as plus à être triste
Ici aucunes peines n’existent

Fais de beaux rêves
Jusqu’à ce que ton mal s’achève
Qu’il parte, qu’il s’enlève
Dans ce ciel, tu t’élèves

Ton corps est léger
Tu dors à point fermer
Sur toi je vais veiller
Jusqu’à ce que ton âme nous ai quitté

Je suis là près de toi
Tu n’es plus là
Je ne t’oublierai pas
Ton souvenir sera toujours en moi
 • Pieds Hyphénique: Endors Toi

  dors=bel=en=fant 4
  mon=ange=mon=prin=ce=char=mant 7
  toi=à=qui=je=dois=tant 6
  je=tai=me=tel=le=ment 6

  en=dors=toi 3
  va=ten=loin=là=bas 5
  ecoute=le=son=de=ma=voix 6
  et=é=loigne=toi=à=pe=tits=pas 8

  ne=te=re=tour=nes=pas 6
  crois=moi 2
  ne=re=des=cend=pas=par=là 7
  ce=se=rait=mau=vais=pour=toi 7

  va=vers=ce=pa=y=sage=mer=veilleux 8
  sur=tout=sois=heu=reux 5
  le=bleu=de=tes=y=eux 6
  eclair=ci=ra=les=cieux 5

  prends=cet=te=rou=te 5
  nai=plus=au=cuns=dou=tes 6
  tu=nas=plus=à=être=triste 6
  ici=au=cunes=pei=nes=nexistent 6

  fais=de=beaux=rê=ves 5
  jus=quà=ce=que=ton=mal=sa=chève 8
  quil=par=te=quil=sen=lève 6
  dans=ce=ciel=tu=té=lèves 6

  ton=corps=est=lé=ger 5
  tu=dors=à=point=fer=mer 6
  sur=toi=je=vais=veil=ler 6
  jus=quà=ce=que=ton=â=me=nous=ai=quit=té 11

  je=suis=là=près=de=toi 6
  tu=nes=plus=là 4
  je=ne=tou=blie=rai=pas 6
  ton=souve=nir=se=ra=tou=jours=en=moi 9
 • Phonétique : Endors Toi

  dɔʁ bεl ɑ̃fɑ̃
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  twa a ki ʒə dwa tɑ̃
  ʒə tεmə tεllmɑ̃

  ɑ̃dɔʁ twa
  va tɑ̃ lwɛ̃ la ba
  əkutə lə sɔ̃ də ma vwa
  e elwaɲə twa a pəti pa

  nə tə ʁətuʁnə- pa
  kʁwa mwa
  nə ʁədesɑ̃ pa paʁ la
  sə səʁε movε puʁ twa

  va vεʁ sə pεizaʒə mεʁvεjø
  syʁtu swaz- œʁø
  lə blø də tεz- iø
  εklεʁsiʁa lε sjø

  pʁɑ̃ sεtə ʁutə
  nε plysz- okœ̃ dutə
  ty na plysz- a εtʁə tʁistə
  isi okynə pεnə nεɡziste

  fε də bo ʁεvə
  ʒyska sə kə tɔ̃ mal saʃεvə
  kil paʁtə, kil sɑ̃lεvə
  dɑ̃ sə sjεl, ty telεvə

  tɔ̃ kɔʁz- ε leʒe
  ty dɔʁz- a pwɛ̃ fεʁme
  syʁ twa ʒə vε vεje
  ʒyska sə kə tɔ̃n- amə nuz- ε kite

  ʒə sɥi la pʁε də twa
  ty nε plys la
  ʒə nə tubljəʁε pa
  tɔ̃ suvəniʁ səʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
 • Pieds Phonétique : Endors Toi

  dɔʁ=bεl=ɑ̃=fɑ̃ 4
  mɔ̃=nɑ̃ʒə=mɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 7
  twa=a=ki=ʒə=dwa=tɑ̃ 6
  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃ 5

  ɑ̃=dɔʁ=twa 3
  va=tɑ̃=lwɛ̃=la=ba 5
  ə=kutə=lə=sɔ̃=də=ma=vwa 7
  e=e=lwaɲə=twa=a=pə=ti=pa 8

  nə=tə=ʁə=tuʁ=nə=pa 6
  kʁwa=mwa 2
  nəʁə=de=sɑ̃=pa=paʁ=la 6
  sə=sə=ʁε=mo=vε=puʁ=twa 7

  va=vεʁsə=pε=i=za=ʒə=mεʁ=vε=jø 9
  syʁ=tu=swa=zœ=ʁø 5
  lə=blø=də=tε=zi=ø 6
  ε=klεʁ=si=ʁa=lε=sjø 6

  pʁɑ̃=sε=tə=ʁu=tə 5
  nε=plys=zo=kœ̃=du=tə 6
  ty=na=plys=za=εtʁə=tʁistə 6
  i=si=o=kynə=pε=nə=nεɡ=zis=te 9

  fε=də=bo=ʁε=və 5
  ʒys=kasə=kə=tɔ̃=mal=saʃεvə 6
  kil=paʁ=tə=kil=sɑ̃=lεvə 6
  dɑ̃=sə=sjεl=ty=te=lεvə 6

  tɔ̃=kɔʁ=zε=le=ʒe 5
  ty=dɔʁ=za=pwɛ̃=fεʁ=me 6
  syʁ=twa=ʒə=vε=vε=je 6
  ʒys=kasə=kə=tɔ̃=namə=nu=zε=ki=te 9

  ʒə=sɥi=la=pʁε=də=twa 6
  ty=nε=plys=la 4
  ʒə=nə=tu=bljə=ʁε=pa 6
  tɔ̃=suvə=niʁ=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/11/2005 20:40Mel017

Merci ma soeur
Je t’aime aussi (l)