Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Distance Maudite

Poème Absence
Publié le 17/10/2005 02:02

L'écrit contient 104 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Melinda26

Distance Maudite

Toi qui as une douleur lancinante,
Une inflammation agressante,
Une sensation sempiternelle de déchirement,
Un calvaire insupportable,
Une détresse intolérable,
Une blessure brûlante,
Un deuil, une tristesse éprouvante ;
Donne-moi ta douleur !

Toi qui me comble de bonheur,
D’une joie intense,
D’une béatitude criarde,
D’une euphorie puissante,
D’un extase effroyable,
D’un fort agrément,
D’un bien-être énergique ;
Donne-moi ton cœur !

Je t’aime comme tu es.
Tu es mon inspiration, ma muse !
La distance n’est pas maître de mon destin ;
Je préfère ne pas avoir de regrets
Et te dire à quel point je t’aime !
 • Pieds Hyphénique: Distance Maudite

  toi=qui=as=u=ne=dou=leur=lan=ci=nante 10
  u=ne=in=flam=ma=ti=on=a=gres=sante 10
  une=sen=sa=tion=sem=pi=ter=nel=le=de=dé=chi=re=ment 14
  un=cal=vai=re=in=sup=por=ta=ble 9
  u=ne=dé=tres=se=in=to=lé=ra=ble 10
  u=ne=bles=su=re=brû=lan=te 8
  un=deuil=u=ne=tris=tes=se=é=prou=vante 10
  don=ne=moi=ta=dou=leur 6

  toi=qui=me=com=ble=de=bon=heur 8
  du=ne=joie=in=ten=se 6
  du=ne=bé=a=ti=tu=de=criar=de 9
  du=ne=eu=pho=rie=puis=san=te 8
  dun=ex=ta=se=ef=froy=a=ble 8
  dun=fort=a=gré=ment 5
  dun=bien=ê=tre=éner=gi=que 7
  don=ne=moi=ton=cœur 5

  je=tai=me=com=me=tu=es 7
  tu=es=mon=ins=pi=ra=tion=ma=mu=se 10
  la=dis=tance=nest=pas=maî=tre=de=mon=des=tin 11
  je=pré=fère=ne=pas=a=voir=de=re=grets 10
  et=te=di=re=à=quel=point=je=tai=me 10
 • Phonétique : Distance Maudite

  twa ki a ynə dulœʁ lɑ̃sinɑ̃tə,
  ynə ɛ̃flamasjɔ̃ aɡʁesɑ̃tə,
  ynə sɑ̃sasjɔ̃ sɑ̃pitεʁnεllə də deʃiʁəmɑ̃,
  œ̃ kalvεʁə ɛ̃sypɔʁtablə,
  ynə detʁεsə ɛ̃tɔleʁablə,
  ynə blesyʁə bʁylɑ̃tə,
  œ̃ dəj, ynə tʁistεsə epʁuvɑ̃tə,
  dɔnə mwa ta dulœʁ !

  twa ki mə kɔ̃blə də bɔnœʁ,
  dynə ʒwa ɛ̃tɑ̃sə,
  dynə beatitydə kʁjaʁdə,
  dynə əfɔʁi pɥisɑ̃tə,
  dœ̃n- εkstazə efʁwajablə,
  dœ̃ fɔʁ aɡʁemɑ̃,
  dœ̃ bjɛ̃ εtʁə enεʁʒikə,
  dɔnə mwa tɔ̃ kœʁ !

  ʒə tεmə kɔmə ty ε.
  ty ε mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃, ma myzə !
  la distɑ̃sə nε pa mεtʁə də mɔ̃ dεstɛ̃,
  ʒə pʁefεʁə nə pa avwaʁ də ʁəɡʁε
  e tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə !
 • Pieds Phonétique : Distance Maudite

  twa=ki=a=y=nə=du=lœʁ=lɑ̃=si=nɑ̃tə 10
  y=nə=ɛ̃=fla=ma=sjɔ̃=a=ɡʁe=sɑ̃=tə 10
  ynə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=sɑ̃=pi=tεʁ=nεllə=də=de=ʃi=ʁə=mɑ̃ 13
  œ̃=kal=vε=ʁə=ɛ̃=sy=pɔʁ=tablə 8
  y=nə=de=tʁεsə=ɛ̃=tɔ=le=ʁablə 8
  y=nə=ble=sy=ʁə=bʁy=lɑ̃=tə 8
  œ̃=dəj=ynə=tʁis=tε=sə=e=pʁuvɑ̃tə 8
  dɔ=nə=mwa=ta=du=lœ=ʁə 7

  twa=ki=mə=kɔ̃=blə=də=bɔ=nœʁ 8
  dy=nə=ʒwa=ɛ̃=tɑ̃=sə 6
  dy=nə=be=a=ti=ty=də=kʁjaʁdə 8
  dy=nə=ə=fɔ=ʁi=pɥi=sɑ̃=tə 8
  dœ̃=nεk=sta=zə=e=fʁwa=ja=blə 8
  dœ̃=fɔʁ=a=ɡʁe=mɑ̃ 5
  dœ̃=bjɛ̃=ε=tʁə=e=nεʁ=ʒi=kə 8
  dɔ=nə=mwa=tɔ̃=kœ=ʁə 6

  ʒə=tε=mə=kɔ=mə=ty=ε 7
  ty=ε=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=mamyzə 8
  la=dis=tɑ̃sə=nε=pa=mε=tʁə=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 11
  ʒə=pʁe=fεʁə=nə=pa=a=vwaʁ=də=ʁə=ɡʁε 10
  e=tə=diʁə=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tεmə 8

PostScriptum

Pour toi mon ange étrange que j’aime !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.