Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Si Près De Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/11/2005 00:00

L'écrit contient 155 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Melly_1613

Si Près De Toi

Rien qu’une rose un seul plaisir aller vers de toi.
Un pas de plus vers une seconde et nous serons ensemble.
Vien vers moi.
Au fond de moi je sens cette instant comme une éternité.
Je sens ton ombre caresser ma peau.
Je sens ton regard croiser le mien des plus tendrement qui soit,
Comme des griffes de feux qui s’empare de mes yeux.
Je sens ta bouche qui me touche et je sens monter de grand frisson.
Je sens venir la sensation qui me ronge de désire pour toi.
Vien entre mes hanches, n’ai pas peur je vais te donner de la chaleur
Je sent tes main sur mon corps.
Je sens ton amour toucher mon cœur,
C’est si chaud et si agréable de partager cette amour avec toi
Je sent cette liberté qui monte en moi et toi tu me donne envie de t’aimer jusqu’a l’infini.
 • Pieds Hyphénique: Si Près De Toi

  rien=quu=ne=ro=se=un=seul=plai=sir=al=ler=vers=de=toi 14
  un=pas=de=plus=vers=u=ne=se=con=de=et=nous=se=rons=en=semble 16
  vien=vers=moi 3
  au=fond=de=moi=je=sens=cet=te=ins=tant=com=me=u=ne=é=ter=ni=té 18
  je=sens=ton=om=bre=ca=res=ser=ma=peau 10
  je=sens=ton=re=gard=croi=ser=le=mien=des=plus=ten=dre=ment=qui=soit 16
  com=me=des=grif=fes=de=feux=qui=sem=pa=re=de=mes=y=eux 15
  je=sens=ta=bou=che=qui=me=tou=che=et=je=sens=mon=ter=de=grand=fris=son 18
  je=sens=ve=nir=la=sen=sa=ti=on=qui=me=ronge=de=dé=si=re=pour=toi 18
  vien=en=tre=mes=han=ches=nai=pas=peur=je=vais=te=don=ner=de=la=cha=leur 18
  je=sent=tes=main=sur=mon=corps 7
  je=sens=ton=a=mour=tou=cher=mon=cœur 9
  cest=si=chaud=et=si=a=gré=able=de=par=ta=ger=cet=tea=mour=a=vec=toi 18
  je=sent=cette=li=ber=té=qui=mon=teen=moi=et=toi=tu=me=don=ne=en=vie=de=tai=mer=jus=qua=lin=fi=ni 26
 • Phonétique : Si Près De Toi

  ʁjɛ̃ kynə ʁozə œ̃ səl plεziʁ ale vεʁ də twa.
  œ̃ pa də plys vεʁz- ynə səɡɔ̃də e nu səʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə.
  vjɛ̃ vεʁ mwa.
  o fɔ̃ də mwa ʒə sɑ̃s sεtə ɛ̃stɑ̃ kɔmə ynə etεʁnite.
  ʒə sɑ̃s tɔ̃n- ɔ̃bʁə kaʁese ma po.
  ʒə sɑ̃s tɔ̃ ʁəɡaʁ kʁwaze lə mjɛ̃ dε plys tɑ̃dʁəmɑ̃ ki swa,
  kɔmə dε ɡʁifə də fø ki sɑ̃paʁə də mεz- iø.
  ʒə sɑ̃s ta buʃə ki mə tuʃə e ʒə sɑ̃s mɔ̃te də ɡʁɑ̃ fʁisɔ̃.
  ʒə sɑ̃s vəniʁ la sɑ̃sasjɔ̃ ki mə ʁɔ̃ʒə də deziʁə puʁ twa.
  vjɛ̃ ɑ̃tʁə mεz- ɑ̃ʃə, nε pa pœʁ ʒə vε tə dɔne də la ʃalœʁ
  ʒə sɑ̃ tε mɛ̃ syʁ mɔ̃ kɔʁ.
  ʒə sɑ̃s tɔ̃n- amuʁ tuʃe mɔ̃ kœʁ,
  sε si ʃo e si aɡʁeablə də paʁtaʒe sεtə amuʁ avεk twa
  ʒə sɑ̃ sεtə libεʁte ki mɔ̃tə ɑ̃ mwa e twa ty mə dɔnə ɑ̃vi də tεme ʒyska lɛ̃fini.
 • Pieds Phonétique : Si Près De Toi

  ʁj=ɛ̃=ky=nə=ʁo=zə=œ̃=səl=plε=ziʁ=a=le=vεʁ=də=twa 15
  œ̃=pa=də=plys=vεʁ=zy=nə=sə=ɡɔ̃=də=e=nu=sə=ʁɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 17
  vj=ɛ̃=vεʁ=mwa 4
  o=fɔ̃=də=mwa=ʒə=sɑ̃s=sε=tə=ɛ̃s=tɑ̃=kɔ=mə=y=nə=e=tεʁ=ni=te 18
  ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=nɔ̃=bʁə=ka=ʁe=se=ma=po 10
  ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=kʁwa=ze=lə=mj=ɛ̃=dε=plys=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ki=swa 17
  kɔ=mə=dε=ɡʁi=fə=də=fø=ki=sɑ̃=pa=ʁə=də=mε=zi=ø 15
  ʒə=sɑ̃s=ta=bu=ʃə=ki=mə=tu=ʃə=e=ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=te=də=ɡʁɑ̃=fʁi=sɔ̃ 18
  ʒə=sɑ̃s=və=niʁ=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ki=mə=ʁɔ̃=ʒə=də=de=zi=ʁə=puʁ=twa 18
  vjɛ̃=ɑ̃=tʁə=mε=zɑ̃=ʃə=nε=pa=pœʁ=ʒə=vε=tə=dɔ=ne=də=la=ʃa=lœʁ 18
  ʒə=sɑ̃=tε=mɛ̃=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 7
  ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=na=muʁ=tu=ʃe=mɔ̃=kœ=ʁə 10
  sε=si=ʃo=e=si=a=ɡʁe=ablə=də=paʁ=ta=ʒe=sε=təa=muʁ=a=vεk=twa 18
  ʒə=sɑ̃=sεtə=li=bεʁ=te=ki=mɔ̃=təɑ̃=mwa=e=twa=ty=mə=dɔ=nə=ɑ̃=vi=də=tε=me=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 26

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.