Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je M’Ennuie

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/11/2005 00:00

L'écrit contient 131 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Melly_1613

Je M’Ennuie

Plus je regarde ta photo et je pence a toi je sent un vide en moi ! !
Plus le temps passe plus il est long j’ai limpression que Les seconde devienne des heures tellement le temps n’arrive pas a ce que je voudrais le plus…
Les minutes me semble interminable a attendre de voir ton si merveilleux visage qui élumine mes journée a te regarder…
Un simple baiser de toi et un respire de ton odeur si envoutante en me levant le matin pourrais me rendre heureuse pour la journée…
Tout ca pour te dire que je m’ennuie et que j’aimerais te serrer dans mes bras, te dire je t’aime et te donner un baiser infiniment bon parce que tes levre le sont…

Je t’adore Jimmy
 • Pieds Hyphénique: Je M’Ennuie

  plus=je=re=gar=de=ta=pho=to=et=je=pen=ce=a=toi=je=sent=un=vi=de=en=moi 21
  plus=le=temps=passe=plus=il=est=long=jai=lim=pres=sion=que=les=se=con=de=de=vien=ne=des=heu=res=tel=le=ment=le=temps=nar=ri=ve=pas=a=ce=que=je=vou=drais=le=plus 40
  les=mi=nu=tes=me=sem=ble=in=ter=mi=na=ble=a=at=ten=dre=de=voir=ton=si=mer=veil=leux=vi=sa=ge=qui=é=lu=mi=ne=mes=jour=née=a=te=re=gar=der 39
  un=sim=ple=bai=ser=de=toi=et=un=res=pi=re=de=ton=o=deur=si=en=vou=tan=te=en=me=le=vant=le=ma=tin=pour=rais=me=ren=dre=heu=reu=se=pour=la=jour=née 40
  tout=ca=pour=te=dire=que=je=men=nuieet=que=jai=me=rais=te=ser=rer=dans=mes=bras=te=di=re=je=tai=me=et=te=don=ner=un=bai=ser=in=fi=ni=ment=bon=par=ce=que=tes=le=vre=le=sont 45

  je=ta=do=re=jim=my 6
 • Phonétique : Je M’Ennuie

  plys ʒə ʁəɡaʁdə ta fɔto e ʒə pɑ̃sə a twa ʒə sɑ̃ œ̃ vidə ɑ̃ mwa ! !
  plys lə tɑ̃ pasə plysz- il ε lɔ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə lε səɡɔ̃də dəvjεnə dεz- œʁ tεllmɑ̃ lə tɑ̃ naʁivə pa a sə kə ʒə vudʁε lə plys…
  lε minytə mə sɑ̃blə ɛ̃tεʁminablə a atɑ̃dʁə də vwaʁ tɔ̃ si mεʁvεjø vizaʒə ki elyminə mε ʒuʁne a tə ʁəɡaʁde…
  œ̃ sɛ̃plə bεze də twa e œ̃ ʁεspiʁə də tɔ̃n- ɔdœʁ si ɑ̃vutɑ̃tə ɑ̃ mə ləvɑ̃ lə matɛ̃ puʁʁε mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə puʁ la ʒuʁne…
  tu ka puʁ tə diʁə kə ʒə mɑ̃nɥi e kə ʒεməʁε tə seʁe dɑ̃ mε bʁa, tə diʁə ʒə tεmə e tə dɔne œ̃ bεze ɛ̃finime bɔ̃ paʁsə kə tε ləvʁə lə sɔ̃…

  ʒə tadɔʁə ʒimi
 • Pieds Phonétique : Je M’Ennuie

  plys=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ta=fɔ=to=e=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ʒə=sɑ̃=œ̃=vi=də=ɑ̃=mwa 21
  plys=lə=tɑ̃=pa=sə=plys=zil=ε=lɔ̃=ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=kə=lε=sə=ɡɔ̃=də=də=vjε=nə=dε=zœʁ=tεl=lmɑ̃=lə=tɑ̃=na=ʁi=və=pa=a=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=lə=plys 40
  lε=mi=ny=tə=mə=sɑ̃=blə=ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=a=a=tɑ̃=dʁə=də=vwaʁ=tɔ̃=si=mεʁ=vε=jø=vi=za=ʒə=ki=e=ly=mi=nə=mε=ʒuʁ=ne=a=tə=ʁə=ɡaʁ=de 39
  œ̃=sɛ̃=plə=bε=ze=də=twa=e=œ̃=ʁεs=pi=ʁə=də=tɔ̃=nɔ=dœʁ=si=ɑ̃=vu=tɑ̃=tə=ɑ̃=mə=lə=vɑ̃=lə=ma=tɛ̃=puʁ=ʁε=mə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zə=puʁ=la=ʒuʁ=ne 40
  tu=ka=puʁtə=di=ʁə=kə=ʒə=mɑ̃n=ɥi=e=kə=ʒε=mə=ʁε=tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa=tə=di=ʁə=ʒə=tε=məe=tə=dɔ=ne=œ̃=bε=ze=ɛ̃=fi=ni=me=bɔ̃=paʁ=sə=kə=tε=lə=vʁə=lə=sɔ̃ 45

  ʒə=ta=dɔ=ʁə=ʒi=mi 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.