Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je M’ennuie

Le Poème

Plus je regarde ta photo et je pence a toi je sent un vide en moi ! !
Plus le temps passe plus il est long j’ai limpression que Les seconde devienne des heures tellement le temps n’arrive pas a ce que je voudrais le plus…
Les minutes me semble interminable a attendre de voir ton si merveilleux visage qui élumine mes journée a te regarder…
Un simple baiser de toi et un respire de ton odeur si envoutante en me levant le matin pourrais me rendre heureuse pour la journée…
Tout ca pour te dire que je m’ennuie et que j’aimerais te serrer dans mes bras, te dire je t’aime et te donner un baiser infiniment bon parce que tes levre le sont…

Je t’adore Jimmy
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Melly_1613

Poète Melly_1613

Melly_1613 a publié sur le site 22 écrits. Melly_1613 est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je M’ennuieplus=je=re=gar=de=ta=pho=to=et=je=pen=ce=a=toi=je=sent=un=vi=de=en=moi 21
plus=le=temps=passe=plus=il=est=long=jai=lim=pres=sion=que=les=se=con=de=de=vien=ne=des=heu=res=tel=le=ment=le=temps=nar=ri=ve=pas=a=ce=que=je=vou=drais=le=plus 40
les=mi=nu=tes=me=sem=ble=in=ter=mi=na=ble=a=at=ten=dre=de=voir=ton=si=mer=veil=leux=vi=sa=ge=qui=é=lu=mi=ne=mes=jour=née=a=te=re=gar=der 39
un=sim=ple=bai=ser=de=toi=et=un=res=pi=re=de=ton=o=deur=si=en=vou=tan=te=en=me=le=vant=le=ma=tin=pour=rais=me=ren=dre=heu=reu=se=pour=la=jour=née 40
tout=ca=pour=te=dire=que=je=men=nuieet=que=jai=me=rais=te=ser=rer=dans=mes=bras=te=di=re=je=tai=me=et=te=don=ner=un=bai=ser=in=fi=ni=ment=bon=par=ce=que=tes=le=vre=le=sont 45

je=ta=do=re=jim=my 6
Phonétique : Je M’ennuieplys ʒə ʁəɡaʁdə ta fɔto e ʒə pɑ̃sə a twa ʒə sɑ̃ œ̃ vidə ɑ̃ mwa ! !
plys lə tɑ̃ pasə plysz- il ε lɔ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə lε səɡɔ̃də dəvjεnə dεz- œʁ tεllmɑ̃ lə tɑ̃ naʁivə pa a sə kə ʒə vudʁε lə plys…
lε minytə mə sɑ̃blə ɛ̃tεʁminablə a atɑ̃dʁə də vwaʁ tɔ̃ si mεʁvεjø vizaʒə ki elyminə mε ʒuʁne a tə ʁəɡaʁde…
œ̃ sɛ̃plə bεze də twa e œ̃ ʁεspiʁə də tɔ̃n- ɔdœʁ si ɑ̃vutɑ̃tə ɑ̃ mə ləvɑ̃ lə matɛ̃ puʁʁε mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə puʁ la ʒuʁne…
tu ka puʁ tə diʁə kə ʒə mɑ̃nɥi e kə ʒεməʁε tə seʁe dɑ̃ mε bʁa, tə diʁə ʒə tεmə e tə dɔne œ̃ bεze ɛ̃finime bɔ̃ paʁsə kə tε ləvʁə lə sɔ̃…

ʒə tadɔʁə ʒimi
Syllabes Phonétique : Je M’ennuieplys=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ta=fɔ=to=e=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=ʒə=sɑ̃=œ̃=vi=də=ɑ̃=mwa 21
plys=lə=tɑ̃=pa=sə=plys=zil=ε=lɔ̃=ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=kə=lε=sə=ɡɔ̃=də=də=vjε=nə=dε=zœʁ=tεl=lmɑ̃=lə=tɑ̃=na=ʁi=və=pa=a=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=lə=plys 40
lε=mi=ny=tə=mə=sɑ̃=blə=ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=a=a=tɑ̃=dʁə=də=vwaʁ=tɔ̃=si=mεʁ=vε=jø=vi=za=ʒə=ki=e=ly=mi=nə=mε=ʒuʁ=ne=a=tə=ʁə=ɡaʁ=de 39
œ̃=sɛ̃=plə=bε=ze=də=twa=e=œ̃=ʁεs=pi=ʁə=də=tɔ̃=nɔ=dœʁ=si=ɑ̃=vu=tɑ̃=tə=ɑ̃=mə=lə=vɑ̃=lə=ma=tɛ̃=puʁ=ʁε=mə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zə=puʁ=la=ʒuʁ=ne 40
tu=ka=puʁtə=di=ʁə=kə=ʒə=mɑ̃n=ɥi=e=kə=ʒε=mə=ʁε=tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa=tə=di=ʁə=ʒə=tε=məe=tə=dɔ=ne=œ̃=bε=ze=ɛ̃=fi=ni=me=bɔ̃=paʁ=sə=kə=tε=lə=vʁə=lə=sɔ̃ 45

ʒə=ta=dɔ=ʁə=ʒi=mi 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
26/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 06/11/2005 00:00

L'écrit contient 131 mots qui sont répartis dans 2 strophes.