Univers de poésie d'un auteur

Prose:Incident Technique

La Prose

Pas loin de mon engin aluni en débris, adossé au rocher avant de suffoquer, je regarde allongé se lever ma planète.
Voir un lever de Terre en attendant la mort n’est pas chose banale. Je vais être le premier homme à s’éteindre aussi loin de ceux qui m’ont aimé, tu parles d’une chance ! Ma tombe à ciel ouvert n’est pas dans un cimetière et si j’entends ta voix dans le froid qui me gagne c’est que ma raison se perd par manque d’oxygène.
Elle m’apparaît si bleue avec ses taches blanches laissant les continents dévoiler leur misère. Le désert a gagné, les forêts ont flambé dans l’air irrespirable comme celui qui m’emporte.
Une planète bleue sabordée par les hommes, de très mauvais marins aveuglés par l’ivresse, ayant brûlé le bois de leur vaisseau de Roi.
Elle est belle cette Terre, vue d’ici. Il me manque son air, le chant de quelques oiseaux, le murmure d’un torrent et ton sourire si doux.
Partage de cette Prose avec vos contacts
Poeme de Mémo

Poète Mémo

Mémo a publié sur le site 633 écrits. Mémo est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Incident Techniquepas=loin=de=mon=en=gin=a=lu=ni=en=dé=bris=a=dos=sé=au=ro=cher=a=vant=de=suf=fo=quer=je=re=gar=de=al=lon=gé=se=le=ver=ma=pla=nè=te 38
voir=un=le=ver=de=terreen=at=ten=dant=la=mort=nest=pas=chose=ba=nale=je=vais=être=le=pre=mier=hom=meà=sé=tein=dreaus=si=loin=de=ceux=qui=mont=ai=mé=tu=par=les=du=ne=chan=ce=ma=tom=be=à=ciel=ou=vert=nest=pas=dans=un=ci=me=tiè=re=et=si=jen=tends=ta=voix=dans=le=froid=qui=me=ga=gne=cest=que=ma=rai=son=se=perd=par=man=que=doxy=gène 82
elle=map=pa=raît=si=bleuea=vec=ses=taches=blanches=lais=sant=les=con=tinents=dé=voi=ler=leur=mi=sère=le=dé=sert=a=ga=gné=les=fo=rêts=ont=flam=bé=dans=lair=ir=res=pi=ra=ble=com=me=ce=lui=qui=mem=porte 47
u=ne=pla=nè=te=bleue=sa=bor=dée=par=les=hom=mes=de=très=mau=vais=ma=rins=a=veu=glés=par=li=vres=se=ay=ant=brû=lé=le=bois=de=leur=vais=seau=de=roi 38
el=le=est=bel=le=cette=ter=re=vue=di=ci=il=me=man=que=son=air=le=chant=de=quel=ques=oi=seaux=le=mur=mu=re=dun=tor=rent=et=ton=sou=ri=re=si=doux 38
Phonétique : Incident Techniquepa lwɛ̃ də mɔ̃n- ɑ̃ʒɛ̃ alyni ɑ̃ debʁi, adɔse o ʁoʃe avɑ̃ də syfɔke, ʒə ʁəɡaʁdə alɔ̃ʒe sə ləve ma planεtə.
vwaʁ œ̃ ləve də teʁə ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ la mɔʁ nε pa ʃozə banalə. ʒə vεz- εtʁə lə pʁəmje ɔmə a setɛ̃dʁə osi lwɛ̃ də sø ki mɔ̃ εme, ty paʁlə- dynə ʃɑ̃sə ! ma tɔ̃bə a sjεl uvεʁ nε pa dɑ̃z- œ̃ simətjεʁə e si ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa dɑ̃ lə fʁwa ki mə ɡaɲə sε kə ma ʁεzɔ̃ sə pεʁ paʁ mɑ̃kə dɔksiʒεnə.
εllə mapaʁε si blø avεk sε taʃə blɑ̃ʃə lεsɑ̃ lε kɔ̃tinɑ̃ devwale lœʁ mizεʁə. lə dezεʁ a ɡaɲe, lε fɔʁεz- ɔ̃ flɑ̃be dɑ̃ lεʁ iʁεspiʁablə kɔmə səlɥi ki mɑ̃pɔʁtə.
ynə planεtə blø sabɔʁde paʁ lεz- ɔmə, də tʁε movε maʁɛ̃z- avøɡle paʁ livʁεsə, εjɑ̃ bʁyle lə bwa də lœʁ vεso də ʁwa.
εllə ε bεllə sεtə teʁə, vɥ disi. il mə mɑ̃kə sɔ̃n- εʁ, lə ʃɑ̃ də kεlkz- wazo, lə myʁmyʁə dœ̃ tɔʁe e tɔ̃ suʁiʁə si du.
Syllabes Phonétique : Incident Techniquepa=lwɛ̃=də=mɔ̃=nɑ̃=ʒɛ̃=a=ly=ni=ɑ̃=de=bʁi=a=dɔ=se=o=ʁo=ʃe=a=vɑ̃=də=sy=fɔ=ke=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=a=lɔ̃=ʒe=sə=lə=ve=ma=pla=nε=tə 38
vwaʁ=œ̃=lə=ve=də=te=ʁəɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=la=mɔʁ=nεpaʃozə=ba=na=lə=ʒə=vε=zε=tʁə=lə=pʁə=mje=ɔ=məa=se=tɛ̃=dʁəo=si=lwɛ̃=də=sø=ki=mɔ̃=ε=me=ty=paʁ=lə=dy=nə=ʃɑ̃=sə=ma=tɔ̃=bə=a=sjεl=u=vεʁ=nε=pa=dɑ̃=zœ̃=si=mə=tjε=ʁə=e=si=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa=dɑ̃=lə=fʁwa=ki=mə=ɡa=ɲə=sε=kə=ma=ʁε=zɔ̃=sə=pεʁ=paʁ=mɑ̃=kə=dɔk=siʒεnə 83
εllə=ma=pa=ʁε=si=blø=a=vεk=sεtaʃə=blɑ̃ʃə=lε=sɑ̃=lε=kɔ̃=ti=nɑ̃=de=vwa=le=lœʁ=mi=zε=ʁə=lə=de=zεʁ=a=ɡa=ɲe=lε=fɔ=ʁε=zɔ̃=flɑ̃=be=dɑ̃=lεʁ=i=ʁεs=pi=ʁa=blə=kɔ=mə=səl=ɥi=kimɑ̃pɔʁtə 47
y=nə=pla=nε=tə=blø=sa=bɔʁ=de=paʁ=lε=zɔ=mə=də=tʁε=mo=vε=ma=ʁɛ̃=za=vø=ɡle=paʁ=li=vʁε=sə=ε=jɑ̃=bʁy=le=lə=bwa=də=lœʁ=vε=so=də=ʁwa 38
εl=lə=ε=bεl=lə=sε=tə=te=ʁə=vɥ=di=si=il=mə=mɑ̃=kə=sɔ̃=nεʁ=lə=ʃɑ̃=də=kεl=kzw=zo=lə=myʁ=my=ʁə=dœ̃=tɔ=ʁe=e=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=si=du 38

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
12/06/2023 20:08David T...

Super Mémo, très beau texte, vraiment.

👍

Prose Civilisation
Du 12/06/2023 07:37

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 1 strophes.