Poeme-France : Lecture Écrit Viol

Poeme : Abuser De Moi

Poème Viol
Publié le 09/08/2005 18:27

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Miangemidemon

Abuser De Moi

La nuit quand je suis couché dans mon lit
J’entands des hurlements, je voie des débattements
Je ferme les yeux en espérent voir les cieux
Mais rien n’a faire je ne voie pas l’enfer
Tu a fait de ma vie un calevaire
Tu tes envoié en l’air sans que je ne puisse rien faire
Tu a jouer avec moi même si je ne voulais pas
Je ne suis pas une poupée ni un jouer
Je demandé juste un peu de libértée
Mais depuis que tu ma abusée
Je me sans comme emprisonnée
Je ne tavais rien demandée apart de me laisser
Mais tu ma quand même violée
J’avais beau crier mais personne ne m’entendai
Je me suis refermé sur moi et je ne parlée pas
Mais désormer c’est términer
Tu ma peut-être enlever ma viérginité
Mais pas le droit de m’exprimer
Aujourd’huit je fait parler
Et j’ésepère que tu va payé
Etre emprisonnée comme je l’ai été.
 • Pieds Hyphénique: Abuser De Moi

  la=nuit=quand=je=suis=cou=ché=dans=mon=lit 10
  jen=tands=des=hur=le=ments=je=voie=des=dé=bat=te=ments 13
  je=fer=me=les=y=eux=en=es=pé=rent=voir=les=cieux 13
  mais=rien=na=faire=je=ne=voie=pas=len=fer 10
  tu=a=fait=de=ma=vie=un=ca=le=vaire 10
  tu=tes=en=voi=é=en=lair=sans=que=je=ne=puisse=rien=faire 14
  tu=a=jouer=a=vec=moi=mê=me=si=je=ne=vou=lais=pas 14
  je=ne=suis=pas=une=pou=pée=ni=un=jouer 10
  je=de=man=dé=jus=teun=peu=de=li=bér=tée 11
  mais=de=puis=que=tu=ma=a=bu=sée 9
  je=me=sans=com=me=em=pri=son=née 9
  je=ne=ta=vais=rien=de=man=dée=a=part=de=me=lais=ser 14
  mais=tu=ma=quand=mê=me=vi=o=lée 9
  ja=vais=beau=crier=mais=per=sonne=ne=men=ten=dai 11
  je=me=suis=re=fer=mé=sur=moi=et=je=ne=par=lée=pas 14
  mais=dé=sor=mer=cest=tér=mi=ner 8
  tu=ma=peut=têtreen=le=ver=ma=vi=ér=gi=ni=té 12
  mais=pas=le=droit=de=mex=pri=mer 8
  au=jourd=hu=it=je=fait=par=ler 8
  et=jé=se=pè=re=que=tu=va=pay=é 10
  etre=em=pri=son=née=comme=je=lai=é=té 10
 • Phonétique : Abuser De Moi

  la nɥi kɑ̃ ʒə sɥi kuʃe dɑ̃ mɔ̃ li
  ʒɑ̃tɑ̃d dεz- yʁləmɑ̃, ʒə vwa dε debatəmɑ̃
  ʒə fεʁmə lεz- iøz- ɑ̃n- εspeʁɑ̃ vwaʁ lε sjø
  mε ʁjɛ̃ na fεʁə ʒə nə vwa pa lɑ̃fe
  ty a fε də ma vi œ̃ kaləvεʁə
  ty tεz- ɑ̃vwae ɑ̃ lεʁ sɑ̃ kə ʒə nə pɥisə ʁjɛ̃ fεʁə
  ty a ʒue avεk mwa mεmə si ʒə nə vulε pa
  ʒə nə sɥi pa ynə pupe ni œ̃ ʒue
  ʒə dəmɑ̃de ʒystə œ̃ pø də libeʁte
  mε dəpɥi kə ty ma abyze
  ʒə mə sɑ̃ kɔmə ɑ̃pʁizɔne
  ʒə nə tavε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de apaʁ də mə lεse
  mε ty ma kɑ̃ mεmə vjɔle
  ʒavε bo kʁje mε pεʁsɔnə nə mɑ̃tɑ̃dε
  ʒə mə sɥi ʁəfεʁme syʁ mwa e ʒə nə paʁle pa
  mε dezɔʁme sε teʁmine
  ty ma pø tεtʁə ɑ̃ləve ma vjeʁʒinite
  mε pa lə dʁwa də mεkspʁime
  oʒuʁdɥi ʒə fε paʁle
  e ʒezpεʁə kə ty va pεje
  εtʁə ɑ̃pʁizɔne kɔmə ʒə lε ete.
 • Pieds Phonétique : Abuser De Moi

  la=nɥi=kɑ̃=ʒə=sɥi=ku=ʃe=dɑ̃=mɔ̃=li 10
  ʒɑ̃=tɑ̃d=dε=zyʁ=lə=mɑ̃ʒə=vwa=dε=de=ba=tə=mɑ̃ 12
  ʒə=fεʁmə=lε=zi=ø=zɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=vwaʁ=lε=sjø 12
  mε=ʁj=ɛ̃=na=fεʁ=ə=ʒə=nə=vwa=pa=lɑ̃=fe 12
  ty=a=fε=də=ma=vi=œ̃=ka=lə=vεʁ=ə 11
  ty=tε=zɑ̃=vwa=ɑ̃=lεʁ=sɑ̃kə=ʒə=nə=pɥi=sə=ʁjɛ̃fεʁə 12
  ty=a=ʒu=e=a=vεk=mwa=mεmə=si=ʒə=nə=vu=lε=pa 14
  ʒə=nə=sɥi=pa=y=nə=pu=pe=ni=œ̃=ʒu=e 12
  ʒə=də=mɑ̃=de=ʒys=tə=œ̃=pø=də=li=beʁ=te 12
  mε=dəp=ɥi=kə=ty=ma=a=by=ze 9
  ʒə=mə=sɑ̃=kɔ=mə=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne 9
  ʒə=nə=ta=vε=ʁjɛ̃də=mɑ̃=de=a=paʁ=də=mə=lεse 12
  mε=ty=ma=kɑ̃=mε=mə=vj=ɔ=le 9
  ʒa=vε=bo=kʁje=mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=mɑ̃=tɑ̃=dε 12
  ʒə=mə=sɥiʁə=fεʁ=me=syʁ=mwa=e=ʒə=nə=paʁ=le=pa 13
  mε=de=zɔʁ=me=sε=teʁ=mi=ne 8
  ty=ma=pø=tε=tʁə=ɑ̃lə=ve=ma=vjeʁ=ʒi=ni=te 12
  mε=pa=lə=dʁwa=də=mεk=spʁi=me 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=fε=paʁ=le 7
  e=ʒez=pε=ʁə=kə=ty=va=pε=j=e 10
  ε=tʁə=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=kɔ=mə=ʒə=lε=e=te 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2005 23:55Bambina_

La vie te vengera par elle meme..
Amitié