Chanson : Petite Gazelle

Petite Gazelle

Je t’ai rencontré un soir d’hiver
Tu étais pour moi un univers
Soudain j’ai compris que tu étais amoureuse
Ce qui te rendait la vie joyeuse
L’amour me donnait un air rêveur
Pour le pire et le meilleur
Refrain : Petite gazelle si jolie
Tu étais belle et croquante
Ton corps remplit de louanges
Me fascinait… Me fascinait
De plus en plus je regardais
Autour de moi et je comprenais
Que tu étais mon seul amour divin
Dont je rêvais presque chaque matin
T’avoir à mes côtés sans hésiter
Serait pour moi une véritable réalité
Refrain : Petite gazelle si jolie
Tu étais adorable et sincère
Tes yeux brillants comme le soleil
Me fascinait… Me fascinait
J’aurais voulu te garder longtemps
Le destin en a fait autrement
J’ai tout essayé au nom de l’amour
Mais les mots étaient sans retour
Ce serait peut-être un au revoir
Ou un adieu sans le vouloir
Vous pouvez consulter mon site :
www. michelfransquin. com

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Petite Gazelle

  je=tai=ren=con=tré=un=soir=dhi=ver 9
  tu=é=tais=pour=moi=un=u=ni=vers 9
  sou=dain=jai=com=pris=que=tu=é=tais=a=mou=reuse 12
  ce=qui=te=ren=dait=la=vie=joyeuse 8
  la=mour=me=don=nait=un=air=rê=veur 9
  pour=le=pi=re=et=le=meil=leur 8
  re=frain=pe=tite=ga=zel=le=si=jo=lie 10
  tu=é=tais=bel=le=et=cro=quante 8
  ton=corps=rem=plit=de=lou=an=ges 8
  me=fas=ci=nait=me=fas=ci=nait 8
  de=plus=en=plus=je=re=gar=dais 8
  au=tour=de=moi=et=je=compre=nais 8
  que=tu=é=tais=mon=seul=a=mour=di=vin 10
  dont=je=rê=vais=pres=que=cha=que=ma=tin 10
  ta=voir=à=mes=cô=tés=sans=hé=si=ter 10
  se=rait=pour=moi=une=vé=ri=ta=ble=ré=a=li=té 13
  re=frain=pe=tite=ga=zel=le=si=jo=lie 10
  tu=é=tais=a=do=rableet=sin=cère 8
  tes=y=eux=brillants=comme=le=so=leil 8
  me=fas=ci=nait=me=fas=ci=nait 8
  jau=rais=vou=lu=te=gar=der=long=temps 9
  le=des=tin=en=a=fait=autre=ment 8
  jai=tout=es=sayé=au=nom=de=la=mour 9
  mais=les=mots=é=taient=sans=re=tour 8
  ce=se=rait=peut=têtreun=au=re=voir 8
  ou=un=a=dieu=sans=le=vou=loir 8
  vous=pou=vez=con=sul=ter=mon=site 8
  w=w=w=mi=chel=frans=quin=com 8
 • Phonétique : Petite Gazelle

  ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃ swaʁ divεʁ
  ty etε puʁ mwa œ̃n- ynive
  sudɛ̃ ʒε kɔ̃pʁi kə ty etεz- amuʁøzə
  sə ki tə ʁɑ̃dε la vi ʒwajøzə
  lamuʁ mə dɔnε œ̃n- εʁ ʁεvœʁ
  puʁ lə piʁə e lə mεjœʁ
  ʁəfʁɛ̃ : pətitə ɡazεllə si ʒɔli
  ty etε bεllə e kʁɔkɑ̃tə
  tɔ̃ kɔʁ ʁɑ̃pli də lwɑ̃ʒə
  mə fasinε… mə fasinε
  də plysz- ɑ̃ plys ʒə ʁəɡaʁdε
  otuʁ də mwa e ʒə kɔ̃pʁənε
  kə ty etε mɔ̃ səl amuʁ divɛ̃
  dɔ̃ ʒə ʁεvε pʁεskə ʃakə matɛ̃
  tavwaʁ a mε kote sɑ̃z- ezite
  səʁε puʁ mwa ynə veʁitablə ʁealite
  ʁəfʁɛ̃ : pətitə ɡazεllə si ʒɔli
  ty etεz- adɔʁablə e sɛ̃sεʁə
  tεz- iø bʁijɑ̃ kɔmə lə sɔlεj
  mə fasinε… mə fasinε
  ʒoʁε vuly tə ɡaʁde lɔ̃tɑ̃
  lə dεstɛ̃ ɑ̃n- a fε otʁəmɑ̃
  ʒε tut- esεje o nɔ̃ də lamuʁ
  mε lε moz- etε sɑ̃ ʁətuʁ
  sə səʁε pø tεtʁə œ̃n- o ʁəvwaʁ
  u œ̃n- adjø sɑ̃ lə vulwaʁ
  vu puve kɔ̃sylte mɔ̃ sitə :
  dubləve dubləve dubləve. miʃεlfʁɑ̃skɛ̃. kɔm
 • Syllabes Phonétique : Petite Gazelle

  ʒə=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=swaʁ=di=vεʁ 9
  ty=e=tε=puʁ=mwa=œ̃=ny=ni=ve 9
  su=dɛ̃=ʒε=kɔ̃=pʁikə=ty=e=tε=za=muʁøzə 10
  sə=ki=tə=ʁɑ̃=dε=la=vi=ʒwa=jø=zə 10
  la=muʁ=mə=dɔ=nε=œ̃=nεʁ=ʁε=vœ=ʁə 10
  puʁ=lə=pi=ʁə=e=lə=mε=jœ=ʁə 9
  ʁə=fʁɛ̃=pə=titə=ɡa=zεl=lə=si=ʒɔ=li 10
  ty=e=tε=bεl=lə=e=kʁɔ=kɑ̃=tə 9
  tɔ̃=kɔʁ=ʁɑ̃=pli=də=lwɑ̃=ʒə 7
  mə=fa=si=nε=mə=fa=si=nε 8
  də=plys=zɑ̃=plys=ʒə=ʁə=ɡaʁ=dε 8
  o=tuʁ=də=mwa=e=ʒə=kɔ̃=pʁə=nε 9
  kə=ty=e=tε=mɔ̃=səl=a=muʁ=di=vɛ̃ 10
  dɔ̃=ʒə=ʁε=vε=pʁεs=kə=ʃa=kə=ma=tɛ̃ 10
  ta=vwaʁ=a=mε=ko=te=sɑ̃=ze=zi=te 10
  sə=ʁε=puʁ=mwa=ynə=ve=ʁi=ta=blə=ʁe=a=li=te 13
  ʁə=fʁɛ̃=pə=titə=ɡa=zεl=lə=si=ʒɔ=li 10
  ty=e=tε=za=dɔ=ʁa=blə=e=sɛ̃=sεʁə 10
  tε=zi=ø=bʁi=jɑ̃=kɔ=mə=lə=sɔ=lεj 10
  mə=fa=si=nε=mə=fa=si=nε 8
  ʒo=ʁε=vu=ly=tə=ɡaʁ=de=lɔ̃=tɑ̃ 9
  lə=dεs=tɛ̃=ɑ̃=na=fε=o=tʁə=mɑ̃ 9
  ʒε=tu=te=sε=je=o=nɔ̃=də=la=muʁ 10
  mε=lε=mo=ze=tε=sɑ̃=ʁə=tuʁ 8
  sə=sə=ʁε=pø=tε=tʁə=œ̃=no=ʁə=vwaʁ 10
  u=œ̃=na=dj=ø=sɑ̃=lə=vu=lwaʁ 9
  vu=pu=ve=kɔ̃=syl=te=mɔ̃=si=tə 9
  dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=mi=ʃεl=fʁɑ̃s=kɛ̃=kɔm 13

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2012 11:14Mich

Mon site:www.michelfransquin.com

Auteur de Poésie
05/05/2012 11:20Mich

Belle chanson

Chanson Tendresse
Publié le 04/05/2012 18:08

L'écrit contient 167 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mich