Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Cette Amitié 2

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/12/2004 10:47

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Michemai

Cette Amitié 2

J’étais persuadé que tu prendrais l’autre papier
Ce repas je l’attendais mais je n’arrivais pas à imaginer d’être en tête à tête avec toi
Et si je t’ai donné le choix de lire ce que j’ai écrit c’est que j’ai beaucoup apprécié ta présence

Le jour où on s’est vu à Auchan j’ai vraiment cru au destin
C’est marrant j’ai attendu longtemps un texto de ta part et finalement je t’ai vu
Et rien n’a pu me faire plus plaisir
J’ai cru voir que toi aussi tu étais contente de me voir
Je crois beaucoup au signe du destin des choses simples comme cela
Je ne sais pas toi mais depuis ce jour je veux te connaître encore plus
Je sais que toi cela te fait peur, c’est donc toi qui fixe les limites des notre relation
Mais n’oublie pas que je suis le plus sincère possible et que moi aussi
Certaines choses me font peur mais que j’ai envi d’écouter ce que je ressens

Voila tu en sais plus sur moi, j’espère que je ne t’ai pas vexé et que je ne te perdrai pas
Explique moi les choses et je comprendrai
Je veux juste que l’on garde notre complicité

Tu dois aussi te demander ce qu’il y sur l’autre papier
Une déclaration d’amour (je plaisante. . )
La même lettre (ça serai jouer et une chose est sur c’est qu’avec toi je ne joue pas)
Une lettre te disant qu’il faut qu’on arrête (je n’en n’ai pas du tout envi)
Un poème (tiens peut être, j’en écris des fois)
Enfin j’espère qu’un jour tu le seras ça voudra dire
Que l’on a fait un bout de chemin et que l’on continu à s’apprécier

Ce mot a du te faire plaisir j’imagine et j’espère que tu as apprécié notre tête à tête
Tu es une fille très bien que j’adore, je ne veux pas te rendre malheureuse
Je veux juste que tu saches que tout est vrai.
 • Pieds Hyphénique: Cette Amitié 2

  jé=tais=per=sua=dé=que=tu=pren=drais=lau=tre=pa=pi=er 14
  ce=re=pas=je=lat=ten=dais=mais=je=nar=ri=vais=pas=à=i=ma=gi=ner=dêtreen=tê=te=à=tê=te=a=vec=toi 27
  et=si=je=tai=don=né=le=choix=de=lire=ce=que=jai=é=crit=cest=que=jai=beau=coup=ap=pré=cié=ta=pré=sence 26

  le=jour=où=on=sest=vu=à=au=chan=jai=vrai=ment=cru=au=des=tin 16
  cest=mar=rant=jai=at=ten=du=long=temps=un=tex=to=de=ta=part=et=fi=nale=ment=je=tai=vu 22
  et=rien=na=pu=me=fai=re=plus=plai=sir 10
  jai=cru=voir=que=toi=aus=si=tu=é=tais=con=ten=te=de=me=voir 16
  je=crois=beau=coup=au=signe=du=des=tin=des=cho=ses=sim=ples=com=me=ce=la 18
  je=ne=sais=pas=toi=mais=de=puis=ce=jour=je=veux=te=con=naîtreen=co=re=plus 18
  je=sais=que=toi=ce=la=te=fait=peur=cest=donc=toi=qui=fixe=les=li=mites=des=no=tre=re=la=tion 23
  mais=nou=blie=pas=que=je=suis=le=plus=sin=cère=pos=si=bleet=que=moi=aus=si 18
  cer=taines=cho=ses=me=font=peur=mais=que=jai=en=vi=dé=cou=ter=ce=que=je=res=sens 20

  voi=la=tu=en=sais=plus=sur=moi=jes=père=que=je=ne=tai=pas=vexé=et=que=je=ne=te=per=drai=pas 24
  ex=pli=que=moi=les=cho=ses=et=je=com=pren=drai 12
  je=veux=jus=te=que=lon=gar=de=no=tre=com=pli=ci=té 14

  tu=dois=aus=si=te=de=man=der=ce=quil=y=sur=lau=tre=pa=pier 16
  u=ne=dé=cla=ra=ti=on=da=mour=je=plai=san=te 13
  la=même=let=tre=ça=se=rai=jouer=et=u=ne=cho=seest=sur=cest=qua=vec=toi=je=ne=joue=pas 22
  une=let=tre=te=di=sant=quil=faut=quon=ar=rê=te=je=nen=nai=pas=du=tout=en=vi 20
  un=po=è=me=tiens=peut=être=jen=é=cris=des=fois 12
  en=fin=jes=père=quun=jour=tu=le=se=ras=ça=vou=dra=dire 14
  que=lon=a=fait=un=bout=de=che=min=et=que=lon=con=ti=nu=à=sap=pré=cier 19

  ce=mot=a=du=te=faire=plai=sir=ji=ma=gi=neet=jes=pè=re=que=tu=as=ap=pré=cié=no=tre=tê=te=à=tête 27
  tu=es=une=fille=très=bien=que=ja=do=re=je=ne=veux=pas=te=ren=dre=malheu=reuse 19
  je=veux=jus=te=que=tu=sa=ches=que=tout=est=vrai 12
 • Phonétique : Cette Amitié 2

  ʒetε pεʁsɥade kə ty pʁɑ̃dʁε lotʁə papje
  sə ʁəpa ʒə latɑ̃dε mε ʒə naʁivε pa a imaʒine dεtʁə ɑ̃ tεtə a tεtə avεk twa
  e si ʒə tε dɔne lə ʃwa də liʁə sə kə ʒε ekʁi sε kə ʒε boku apʁesje ta pʁezɑ̃sə

  lə ʒuʁ u ɔ̃ sε vy a oʃɑ̃ ʒε vʁεmɑ̃ kʁy o dεstɛ̃
  sε maʁɑ̃ ʒε atɑ̃dy lɔ̃tɑ̃z- œ̃ tεksto də ta paʁ e finaləmɑ̃ ʒə tε vy
  e ʁjɛ̃ na py mə fεʁə plys plεziʁ
  ʒε kʁy vwaʁ kə twa osi ty etε kɔ̃tɑ̃tə də mə vwaʁ
  ʒə kʁwa boku o siɲə dy dεstɛ̃ dε ʃozə sɛ̃plə kɔmə səla
  ʒə nə sε pa twa mε dəpɥi sə ʒuʁ ʒə vø tə kɔnεtʁə ɑ̃kɔʁə plys
  ʒə sε kə twa səla tə fε pœʁ, sε dɔ̃k twa ki fiksə lε limitə dε nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
  mε nubli pa kə ʒə sɥi lə plys sɛ̃sεʁə pɔsiblə e kə mwa osi
  sεʁtεnə ʃozə mə fɔ̃ pœʁ mε kə ʒε ɑ̃vi dekute sə kə ʒə ʁəsɛ̃

  vwala ty ɑ̃ sε plys syʁ mwa, ʒεspεʁə kə ʒə nə tε pa vεkse e kə ʒə nə tə pεʁdʁε pa
  εksplikə mwa lε ʃozəz- e ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε
  ʒə vø ʒystə kə lɔ̃ ɡaʁdə nɔtʁə kɔ̃plisite

  ty dwaz- osi tə dəmɑ̃de sə kil i syʁ lotʁə papje
  ynə deklaʁasjɔ̃ damuʁ (ʒə plεzɑ̃tə. )
  la mεmə lεtʁə (sa səʁε ʒue e ynə ʃozə ε syʁ sε kavεk twa ʒə nə ʒu pas)
  ynə lεtʁə tə dizɑ̃ kil fo kɔ̃n- aʁεtə (ʒə nɑ̃ nε pa dy tut- ɑ̃vi)
  œ̃ pɔεmə (tjɛ̃ pø εtʁə, ʒɑ̃n- ekʁi dε fwas)
  ɑ̃fɛ̃ ʒεspεʁə kœ̃ ʒuʁ ty lə səʁa sa vudʁa diʁə
  kə lɔ̃n- a fε œ̃ bu də ʃəmɛ̃ e kə lɔ̃ kɔ̃tiny a sapʁesje

  sə mo a dy tə fεʁə plεziʁ ʒimaʒinə e ʒεspεʁə kə ty a apʁesje nɔtʁə tεtə a tεtə
  ty ε ynə fijə tʁε bjɛ̃ kə ʒadɔʁə, ʒə nə vø pa tə ʁɑ̃dʁə maləʁøzə
  ʒə vø ʒystə kə ty saʃə kə tut- ε vʁε.
 • Pieds Phonétique : Cette Amitié 2

  ʒe=tε=pεʁ=sɥa=de=kə=ty=pʁɑ̃=dʁε=lo=tʁə=pa=pj=e 14
  sə=ʁə=paʒə=la=tɑ̃=dε=mε=ʒə=na=ʁi=vε=pa=a=i=ma=ʒi=ne=dε=tʁəɑ̃=tε=tə=a=tε=tə=a=vεk=twa 27
  e=siʒə=tε=dɔ=ne=lə=ʃwa=də=li=ʁə=sə=kə=ʒε=e=kʁi=sε=kə=ʒε=bo=ku=a=pʁe=sje=ta=pʁe=zɑ̃sə 26

  lə=ʒuʁ=u=ɔ̃=sε=vy=a=o=ʃɑ̃=ʒε=vʁε=mɑ̃=kʁy=o=dεs=tɛ̃ 16
  sε=ma=ʁɑ̃=ʒε=a=tɑ̃=dy=lɔ̃=tɑ̃=zœ̃=tεk=stodə=ta=paʁ=e=fi=na=lə=mɑ̃=ʒə=tε=vy 22
  e=ʁj=ɛ̃=na=py=mə=fε=ʁə=plys=plε=ziʁ 11
  ʒε=kʁy=vwaʁ=kə=twa=o=si=ty=e=tε=kɔ̃=tɑ̃=tə=də=mə=vwaʁ 16
  ʒə=kʁwa=bo=ku=o=siɲə=dy=dεs=tɛ̃=dε=ʃo=zə=sɛ̃=plə=kɔ=mə=sə=la 18
  ʒə=nə=sε=pa=twa=mε=dəp=ɥisə=ʒuʁ=ʒə=vø=tə=kɔ=nε=tʁəɑ̃=kɔ=ʁə=plys 18
  ʒə=sεkə=twa=sə=la=tə=fε=pœʁ=sε=dɔ̃k=twa=ki=fik=sə=lε=li=mi=tə=dε=nɔ=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃ 24
  mε=nu=bli=pakə=ʒə=sɥi=lə=plys=sɛ̃=sε=ʁə=pɔ=si=bləe=kə=mwa=o=si 18
  sεʁ=tεnə=ʃo=zə=mə=fɔ̃=pœʁ=mε=kə=ʒε=ɑ̃=vi=de=ku=te=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 20

  vwa=la=ty=ɑ̃=sε=plys=syʁ=mwa=ʒεs=pεʁə=kə=ʒə=nə=tε=pa=vεk=se=e=kə=ʒə=nə=tə=pεʁ=dʁε=pa 25
  εk=spli=kə=mwa=lε=ʃo=zə=ze=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε 12
  ʒə=vø=ʒys=tə=kə=lɔ̃=ɡaʁ=də=nɔ=tʁə=kɔ̃=pli=si=te 14

  ty=dwa=zo=si=tə=də=mɑ̃=de=sə=kil=i=syʁ=lo=tʁə=pa=pje 16
  y=nə=de=kla=ʁa=sj=ɔ̃=da=muʁ=ʒə=plε=zɑ̃=tə 13
  la=mεmə=lε=tʁə=sa=sə=ʁε=ʒu=e=e=y=nə=ʃo=zəε=syʁ=sε=ka=vεk=twa=ʒə=nə=ʒu=pas 23
  ynə=lε=tʁə=tə=di=zɑ̃=kil=fo=kɔ̃=na=ʁε=tə=ʒə=nɑ̃=nε=pa=dy=tu=tɑ̃=vi 20
  œ̃=pɔ=ε=mə=tj=ɛ̃=pø=ε=tʁə=ʒɑ̃=ne=kʁi=dε=fwas 14
  ɑ̃=fɛ̃=ʒεs=pε=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=ty=lə=sə=ʁa=sa=vu=dʁa=di=ʁə 16
  kə=lɔ̃=na=fε=œ̃=budə=ʃə=mɛ̃=e=kə=lɔ̃=kɔ̃=ti=ny=a=sa=pʁe=sje 18

  sə=mo=a=dytə=fε=ʁə=plε=ziʁ=ʒi=ma=ʒi=nəe=ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=a=a=pʁe=sje=nɔ=tʁə=tε=tə=a=tεtə 27
  ty=ε=ynə=fi=jə=tʁε=bjɛ̃=kə=ʒa=dɔ=ʁə=ʒə=nə=vø=pa=tə=ʁɑ̃=dʁə=ma=lə=ʁøzə 21
  ʒə=vø=ʒys=tə=kə=ty=sa=ʃə=kə=tu=tε=vʁε 12

PostScriptum

le papier blanc et m si notre repas c’est bien passé j’ai pas osé lui faire choisir

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
10/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.